Mont­ser­rat – Spa­nyol­or­szág máso­dik leg­is­mer­tebb zarándokhelye

2017. szeptember 23.

Aki Bar­ce­lo­ná­ban jár, fel­tét­le­nül tegyen egy kirán­du­lást a város­tól 50 km távol­ság­ra lévő Montserrat-ba, mely egy­részt az egyik leg­is­mer­tebb zarán­dok­hely Euró­pá­ban, más­részt a tör­té­nel­me és a hegy tete­jé­ről nyíló kilá­tás a kör­nyék­re iga­zán pazar.

Mont­ser­rat jelen­ti egy­részt a hegyet Spa­nyol­or­szág tér­ké­pén, mely egy nép­sze­rű hely a hegy­má­szók köré­ben. Emel­lett Mont­ser­rat név­vel illet­jük a leg­na­gyobb neve­ze­tes­sé­gét, az itt talál­ha­tó ben­cés apát­sá­got és zarán­dok­he­lyet. Éven­te több mint egy mil­li­ó­an zarán­do­kol­nak ide, így ez a hely a máso­dik leg­na­gyobb búcsú­já­ró­hely az országban.

Irat­koz­za­tok fel csatornánkra: