Adven­ti han­gu­lat Krakkóban

2017. december 21.

Egy napos adven­ti város­né­zés. Viszony­lag korán, már fél négy körül söté­te­dett, így az esti fény­be borult utcá­kon sétál­ni, höm­pö­lyög­ni a tömeg­gel és az elen­ged­he­tet­len lovas hin­tók elől ugrán­doz­ni, nagyon han­gu­la­tos volt. Simán nevez­het­nénk kék város­nak is e hetek­ben Krak­kót, min­de­nütt a kék színű modern fény­ki­vi­lá­gí­tás teszi még kel­le­me­seb­bé az ünne­pi készü­lő­dést. A Főté­ren érke­zé­sünk­kor már hosszú sor­ban állás volt a for­ralt boros, hordó for­má­jú stan­dok­nál, a leg­kü­lön­fé­lébb étel­il­la­tok leng­ték be az egész teret és kör­nyé­két, mutat­vá­nyo­sok szó­ra­koz­tat­ták a kicsi­ket és nagyo­kat, vala­mint a már emlí­tett hin­tók sor­ban vára­koz­tak uta­sa­ik­ra. A fagyos idő nem befo­lyá­sol­ta a jóked­vet, s főképp nem vette el a vásár­lás­tól sem.

Irat­koz­za­tok fel csatornánkra: