Leg­nép­sze­rűbb a blo­gon 2017-ben: Portugália

2017. december 29.

Így év végén, arra gon­dol­tam, meg­mu­ta­tom nek­tek, melyik ország volt a leg­nép­sze­rűbb a blo­gon a #kaland­lis­ta éle­té­ben. Amúgy is kíván­csi vol­tam, milyen desz­ti­ná­ci­ók, milyen témák érde­kel­nek ben­ne­te­ket a leg­in­kább, így a sta­tisz­ti­ká­kat átnéz­ve kije­lent­he­tem, hogy az abszo­lut győz­tes 2017-ben Por­tu­gá­lia. Azok, akik év köz­ben lecsúsz­tak a por­tu­gál bejegy­zé­sek­ről most pótol­hat­ják, akik pedig már lát­ták, újra fel­idéz­he­tik azokat.

Por­tu­gá­li­á­ba rég­óta vágy­tunk, de vala­hogy ez év ápri­li­sa lett az ide­á­lis idő­pont az uta­zás­ra, és rög­tön tíz felejt­he­tet­len napot töl­töt­tünk itt el. Első alka­lom­mal bejár­tuk az orszá­got Lissza­bon­tól Por­tó­ig, ismer­ked­tünk a tör­té­ne­lem­mel, a kul­tú­rá­val, hódol­tunk a kuli­ná­ris élve­ze­tek­nek. A Pas­tel de Nata és a por­tói borok nem csak köz­he­lyek, való­ban kihagy­ha­tat­la­nok. A vég­te­len óceán Euró­pa leg­szé­le­sebb homo­kos váro­si strand­já­val Figu­e­i­ra da Foz­ban egy­sze­rű­en fel­töl­tött ben­nün­ket az ápri­li­si nap­sü­tés­ben. Eddi­gi blog­ger pálya­fu­tá­som leg­jobb mun­ka­he­lye címet is ennek az ország­nak, ezen belül pedig Figueira-nak adtam.

Készült az uta­zá­sunk­ról egy kis­okos, amely gya­kor­la­ti hasz­nos infor­má­ci­ó­kat, tip­pe­ket tar­tal­maz. Az úti­ter­vün­ket is meg­je­len­tet­tem itt a blo­gon, gon­dol­ván azok­ra, akik­nek a ter­ve­zés­hez szük­sé­gük lehet egy kis man­kó­ra. Az egyes helye­ket élmény­be­szá­mo­ló for­má­já­ban mutat­tam meg, mind­hez fotó­al­bu­mot mel­lé­kel­ve, illet­ve aki a vide­ó­kat is szí­ve­sen néze­ge­ti, annak egy vide­ós beszá­mo­lót is össze­ál­lí­tot­tam a blogon.

A por­tu­gá­lok nem­ze­ti szim­bó­lu­ma, a kakas min­den­fé­le for­má­ban, úton útfé­len szem­be­jött velünk. A Barc­elos kakas­nak legen­dá­ja van, melyet jó, ha már az uta­zás előtt meg­is­mer­tek, így ezt is elol­vas­hat­já­tok most. Nincs olyan láto­ga­tó, aki Por­tu­gá­li­á­ból ne egy kakas for­má­jú vagy vala­mi­lyen kakas­sal emb­lé­má­zott szu­ve­nír nél­kül térne haza.

Nincs mese, van vala­mi külön­le­ges vonz­erő az Ibériai-félszigeten, Spa­nyol­or­szág után most Por­tu­gá­lia is levett a lábam­ról. Meg­sze­ret­tem, mely fel­is­me­rést később meg­osz­tot­tam itt a blo­gon is. Akik jár­tak már az ország­ban, sze­rin­tem egyet­ér­te­nek velem, akik még csak most ter­ve­zik, azok jobb, ha fel­ké­szül­nek, mert elva­rá­zsol min­den nap.

Igen, ter­vez­zük, hogy vissza­té­rünk, hiszen tíz nap igen­csak kevés arra, hogy min­dent lás­son az ember, min­den­ho­va ellá­to­gas­son, ahova turis­ta­ként érde­mes. Maradt a bakancs­lis­tán­kon Lissza­bon kör­nyé­ké­ről is még bőven lát­ni­va­ló, illet­ve leg­kö­ze­lebb dél felé indul­nánk. Mit gon­dol­tok, jövő­re egy „Lissza­bon­tól Faro­ig“ útvo­nal beszá­mo­lók­kal és első kéz­ből szár­ma­zó infor­má­ci­ók­kal? Csak, hogy meg­le­gyen az ország másik fele is.

Sze­ret­nénk meg­kö­szön­ni egy­út­tal min­den­ki­nek a támo­ga­tást, a hoz­zá­szó­lá­so­kat és min­den reak­ci­ót a külön­bö­ző közös­sé­gi olda­la­kon. Bízunk benne, hogy tovább­ra is érde­kes beje­gyé­se­ket talál­tok majd szu­per fény­ké­pek­kel, vide­ók­kal, és leg­fő­képp, hogy velünk tar­to­tok jövő­re is! 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply