Úti terv: 10 nap alatt Lissza­bon­tól Portóig

2017. július 30.

Van egy olyan érzés sokak­ban, mikor elő­ször láto­gat­nak Por­tu­gá­li­á­ba, hogy annyi min­den van itt, nem is tudom, hol kezd­jük és merre indul­junk tovább. Min­dent látni sze­ret­nénk, min­dent meg­ta­pasz­tal­ni, de per­sze ez szin­te lehe­tet­len­nek ígér­ke­zik egy átla­gos uta­zás alatt. Aki sze­re­ti a vál­to­za­tos­sá­got, a város­né­zé­se­ket része­sí­ti előny­ben a ten­ger­par­ti pihe­nés­sel szem­ben, kíván­csi Por­tu­gá­lia két leg­na­gyobb váro­sá­ra és nem tud válasz­ta­ni közü­lük, azok­nak aján­lom ezt az úti ter­vet, mely tíz napja során min­dent érin­tünk, amit látni kell. 

0. nap: Lissza­bon érkezés

Mi a wiz­zair jára­tá­val érkez­tünk a por­tu­gál fővá­ros­ba vala­mi­vel este 7 óra után. Túl sok min­dent így nem ter­vez­tünk, gon­dol­tuk, talál­juk meg a szál­lo­dán­kat és mér­jük fel a kör­nyé­ket, vala­mint egy gyors bevá­sár­lást ejt­sünk meg. Egy vacso­ra sem volt mel­lé­kes, amely­ből végül egy pas­tel de nata és gyü­möl­csök let­tek a szo­bánk­ban elfo­gyaszt­va tér­kép bön­gé­szé­se köz­ben. Igye­kez­nünk kel­lett így is, mivel a bol­tok este 10-kor zár­tak, ezt jó tudni annak, aki nem ragasz­ko­dik az étter­mi vacso­rák­hoz.
Szál­lá­sunk a Sal­dan­ha met­ró­ál­lo­más köze­lé­ben, a Hotel IBIS Lis­boa Cent­ro Sal­dan­ha  volt, melyet a rózsa­szín met­ró­val könnyen meg lehet köze­lí­te­ni, 10 meg­ál­ló és 20 perc a távol­ság. Első dol­go­tok legyen a rep­té­ren, pon­to­sab­ban a metró kapuk­nál, hogy meg­vált­já­tok a viva viag­em card-ot. Ez egy fel­töl­tős kis plasz­tik kár­tya, amellyel hasz­nál­ni lehet min­den köz­le­ke­dé­si esz­közt, igen, még a híres 28-as sárga vil­la­most is. Ennek hasz­ná­la­tá­val olcsóbb­ra jön ki egy út, mint­ha egye­sé­vel vásá­rol­nád meg a menet­je­gye­ket, és mivel Lissza­bon nagy város, tény­leg fogsz tömeg­köz­le­ke­dést hasz­nál­ni egyszer-kétszer, ez a leg­ide­á­li­sabb megoldás. 

1. nap: Lissza­bon városnézés

Az ismer­ke­dést Belém és dél­után, este a bel­vá­ros­sal kezd­jük.
A képes­la­pok­ról, fotók­ról jól ismert a Fel­fe­de­zé­sek emlék­mű­ve, mely Lissza­bon egyik szim­bó­lu­ma, illet­ve a Belém-torony Belém város­rész­ben, így a város fel­fe­de­zé­sét itt kezd­jük. Itt talál­ha­tó még a Jeron­imos kolos­tor is, melyet I. Mánu­el király emel­tet­te Vasco de Gama tisz­te­le­té­re és ez a város­rész az, ahon­nan a fel­fe­de­ző utak elin­dul­tak.
Elju­tás a Cais do Sodré vas­út­ál­lo­más­ról a Cas­ca­is – Estoril irá­nyá­ban köz­le­ke­dő vonat­tal, mely­nek har­ma­dik meg­ál­ló­ja köz­vet­le­nül a hajó­ál­lo­más, ahon­nan már jól fotóz­ha­tó az emlék­mű.
A belé­mi lát­ni­va­lók sorát a Jeronimos-kolostornál zár­juk, így a köz­vet­len mel­let­te talál­ha­tó vil­la­mos­meg­ál­ló­ból a 15-ös vil­la­mos­sal vissza­ju­tunk a bel­vá­ros­ban, a Praca do Com­ér­ci­ora.
Ez turisz­ti­ka­i­lag a város egyik, ha nem a leg­for­gal­ma­sabb tere, víz­part­já­val ked­velt dél­után, esti pihe­nő­hely. Itt talál­ha­tó a Lis­boa His­to­ry Cent­re vagy­is a Kul­tu­rá­lis Köz­pont és meg­szem­lél­het­jük az Augus­ta kaput. Átsé­tál­va alat­ta a Rua Augsta-ra érünk, amely elve­zet a Ros­sio térig és köz­ben fel­fe­dez­het­jük a Baixa város­részt. A Ros­sio pálya­ud­var, mel­let­te a Nem­ze­ti Szín­ház után tovább a Mar­tim Moniz tér fele vesszük az irányt és a nap­le­men­te itt ér a Castelo de Sao Jorge-ben elmerengve. 

2. nap: Lissza­bon – Estoril

Lissza­bon mere­de­kebb része jön ma, a Castelo de Sao Jorge, a Sé de Lis­boa és a Bair­ro Alto lát­ni­va­lói, illet­ve utaz­zunk a híres 28-as vil­la­mos­sal és örö­kít­sük meg a lát­ványt néhány kilá­tó­te­rasz­ról, úgy­ne­ve­zett miradouro-ról.
A 28-as vil­la­mos indu­ló állo­má­sa a Mar­tim Moniz téren van, ahol az előző napi város­né­zést befe­jez­tük. Innen fel­jut­ha­tunk Mira­do­u­ro de Santa Luzia-hoz, ahon­nan a gyö­nyö­rű kilá­tás meg­örö­kí­té­se után fel­sé­tál­ha­tunk a Castelo-hoz. A láto­ga­tást köve­tő­en a vil­la­mos helyett válasszuk a gya­lo­gos sétát a Sé-ig, majd az Alfa­ma negyed­del is meg­is­mer­ked­he­tünk. Aján­lom, hogy a Mar­tim Moniz téren a 12-es vil­la­mos­sal utaz­zunk fel a kilá­tó­te­ra­szig, majd itt a Sé után is fel­száll­ha­tunk a 28-as vil­la­mos­ra, mely átvisz ben­nün­ket a Bairo Alto város­rész­be, ahol a napot foly­tat­juk.
Leeresz­ked­ni az Ascen­cor da Bica nevű sik­lót válasszuk, mely szin­te köz­vet­len a Time Out Ribe­i­ra Market-hez visz és a Cais do Sodré állo­más­hoz. Innen tegyünk egy kirán­du­lást Estoril-ba, a ten­ger­part­ra vagy Cascais-ba. Az estoril‑i nap­le­men­te a homo­kos par­ton ülve felejt­he­tet­len élmény és a kivi­lá­gí­tott híres Casi­no az előt­te elte­rü­lő park­kal örök emlék.
Estoril és Cas­ca­is is a viva viag­em card-dal hasz­nál­ha­tó vonat­tal elér­he­tő, melyek egész nap gyak­ran köz­le­ked­nek a váro­sok közt. 

3. nap: Sint­ra – Cabo de Rocha

Lissza­bon­tól 32 km-re fek­szik Sint­ra, a palo­ták, ele­gáns vil­lák hazá­ja. A kirá­lyi csa­lád nyári rezi­den­ci­á­ja is Sintra-ban talál­ha­tó, és meg­annyi szí­nes ked­ves egy­ko­ri villa ma hotel­ként, pan­zi­ó­ként fogad­ja a ven­dé­ge­ket. Aján­lott kényel­mes és stra­pa­bí­ró cipő erre a kirán­du­lás­ra!
Lisszabon-ból a Cas­ca­is – Estoril váro­sok­ba köz­le­ke­dő vona­tok­nak meg­fe­le­lő jára­tok­kal lehet ide is eljut­ni a Ros­sio pálya­ud­var­ról indul­va. Sintra‑n belül vegyünk egy napos bér­le­tet a Scot­turb busz­tár­sa­ság jára­ta­i­ra, melyek­kel bejár­hat­juk a leg­fon­to­sabb neve­ze­tes­sé­ge­ket, mint a Pena Palace‑t a 434-essel, a Quin­ta da Regaleira‑t a 435-ös busszal.
Ha jól gaz­dál­ko­dunk az idő­vel, ehhez haj­nal­ban indul­junk el Lisszabon-ból, akkor Euró­pa leg­nyu­ga­tibb csücs­ké­hez is eljut­ha­tunk innen hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen 45 – 50 perc alatt. Cabo de Roca nevű szik­la­szirt egy vilá­gí­tó­to­ronnyal a 403-as busszal meg­kö­ze­lít­he­tő, viszont órán­ként jár és ha vissza­fe­le az utol­sót nem érjük el, akkor gond lehet a vissza­ju­tás­sal mind Sintra-ba, mind Lisszabon-ba. 

4. nap: Uta­zás Figu­e­i­ra da Foz-ba

Lissza­bon és Porto között fél­úton, az Atlanti-óceán part­ján talál­ha­tó Figu­e­i­ra da Foz, ked­velt hosszú, szé­les homo­kos strand­ja miatt, Euró­pa leg­szé­le­sebb váro­si sza­bad­strand­ja, és a ször­fö­sök para­di­cso­ma­ként is szá­mon­tar­tott.
Aján­lom a köz­vet­len busszal való uta­zást, mely Lissza­bon­ból napi három alka­lom­mal indul a Sete Rios busz­pá­lya­ud­var­ról és az út három óra hosszú. A jegy ára sok­kal olcsóbb, mint a vona­té, mellyel csak átszál­lást köve­tő­en lehet eljut­ni. Online fog­la­lás lehet­sé­ges a Rede­Exp­res­sos busz­tár­sa­ság olda­lán.
Szál­lá­sunk a Merc­u­re Hotel Figu­e­i­ra da Foz volt, mely köz­vet­le­nül a part men­tén helyez­ke­dik el, pazar kilá­tás­sal az óceánra. 

5. nap: Pihe­nő – Figu­e­i­ra da Foz

Ezt inkább muta­tom képe­ken. Szep­tem­ber­ben még nagyobb itt az élet, sok a ször­fös és még kitű­nő az idő­já­rás az óce­án­par­ti nap­für­dő­zés­hez. A für­dést min­den­ki­nek a saját belá­tá­sá­ra bízom, na nem a tisz­ta­ság miatt, sok­kal inkább a víz hőfo­ka miatt. 

6. nap: Kirán­du­lás Coimbra-ba

Figueira-ból órán­ként indul­na vona­tok, melyek­kel kevebb, mint egy óra alatt el lehet jutni Coimb­ra váro­sá­ba. Vonat­me­net­rend a itt elér­he­tő. A város egye­te­me az UNESCO Világ­örök­ség része és szin­te külön város a város­ban. Az egye­tem láto­gat­ha­tó külön­bö­ző túrák kere­sét­ben, melyek­ről az egye­tem hon­lap­ján tájé­ko­zód­hat­tok. A Yel­low­Bus hop on hop off város­né­ző buszt is figyel­me­tek­be aján­lom, végig­visz olyan helye­in is a város­nak, ami­ket gya­log nem biz­tos, hogy elér­né­tek. Bőveb­ben tájé­ko­zód­hat­tok a Yel­low­Bus weboldalán. 

7. nap: Uta­zás Por­tó­ba Aveiro‑n keresztül

Aveiro‑t, egy­ko­ri por­tu­gál kikö­tő­vá­rost a “Por­tu­gá­lia Velen­cé­jé­nek” is szok­ták hívni, egy jel­leg­ze­tes por­tu­gál kis­vá­ros csa­tor­ná­i­val, díszes csó­nak­ja­i­val és sze­cesszi­ós épü­le­te­i­vel egye­dül­ál­ló Por­tu­gá­li­á­ban. Könnyen bejár­hat­juk gya­log vagy kis szí­nes hajók­kal fedez­het­jük fel a csa­tor­ná­kon rin­ga­óz­va.
Figu­e­i­ra da Foz-ból Coimb­rán keresz­tül vonat­tal a leg­cél­sze­rűbb a meg­kö­ze­lí­tés. Itt tájé­ko­zód­hat­tok menet­rend­ről, árak­ról. Érde­mes eset­leg a 7 – 8. napot össze­von­ni és így érkez­ni Aveiro-ba dél­után, egy kis meg­ál­ló­val Porto felé. Én az óce­án­par­tot pre­fe­rá­lom, de Coimb­ra is kínál több­fé­le szál­lást is, eset­leg 7. nap a város­né­zést köve­tő­en száll­ja­tok meg itt és a dél­előt­töt szán­já­tok Avei­ro fel­fe­de­zé­sé­re. Amit jó tudni, Coimb­ra vas­út­ál­lo­má­sán nincs cso­mag­meg­őr­ző, viszont Aveiro-ban igen, ennek meg­fe­le­lő­en készül­het­tek.
Porto köz­ve­te­len vonat­tal Coimbra-ból meg­kö­ze­lí­te­he­tő, mind átha­lad Aveiro‑n, tehát idő és kedv kér­dé­se, hogy megálltok‑e itt. Avei­ro és Porto között köz­le­ked­nek a helyi vona­tok is, mint ame­lyi­nek­kel Lissza­bon – Cas­ca­is vagy Sint­ra sza­ka­szon is talá­lunk. Sze­rez­zé­tek be az Andan­te card-ot, amely a viva viag­em card kék színű meg­fe­le­lő­je, műkö­dé­se is ugyan­az. Ennek hasz­ná­la­tá­val tud­tok Aveiro-ból Porto-ba utaz­ni, majd a város­ban is később.

8. nap: Porto városnézés

Nem mon­dom, hogy egy napos város, de Lisszabon-hoz képest egy­más­hoz köze­lebb helyez­ked­nek el a neve­ze­tes­sé­gek, sok min­dent be lehet gya­log járni egy hosszú nap során. Amennyi­ben tömeg­köz­le­ke­dést hasz­nál­ná­tok, arra az Andan­te card kitű­nő, de azt is tudni kell, hogy a metró vona­la a tör­té­nel­mi bel­vá­ros szé­lén halad, maxi­mum a 22-es vill­mast érde­mes kihasz­nál­ni. Két vas­út­ál­lo­más van, a vonat elő­ször a Campanha‑t érin­ti, ami a város szé­lén van, majd a vég­ál­lo­más a köz­pon­ti Sao Bento pálya­ud­var.
Amit érd­mes Porto-ban egy sétá­val meg nézni, az a Sao Bento pálya­ud­var foga­dó­csar­no­ka, a Sé do Porto, a Ponte Dom Luiz I hídon át a Duoro folyón keresz­tül a Vila Nova de Gaia város­rész­be, ahol a boros­pin­cék han­gu­la­tás és egy bor­kós­to­lást ne hagy­ja­tok ki, majd a híd alsó részén vissza lehet sétál­ni a Ribe­i­ra negyed min­dig nyüzs­gő éle­té­hez, a Bolsa Palace után a pedig a macs­ka­kö­ves mere­dek utcá­kon a Torre dos Clérigos-ig. Innen csak pár lépés a Praca da Liber­da­de és egy fotó­zás után a sar­kon vissza is értünk a Sao Bento-ig. Lépten-nyomon gyö­nyö­rű azulejo-val borí­tott temp­lo­mok­ba, ház­fa­lak­ba ütkö­zünk, így érde­mes a bel­vá­rost tény­leg gya­log fel­fe­dez­ni.
Szál­lá­sunk az IBIS Porto Cent­ro volt a Bol­hao met­ró­ál­lo­más köze­lé­ben, pár per­ces séta távol­ság­ra a Sao Bento-tól. 

9. nap: Braga

Porto-tól észak­ra mint­egy 50 km-re fek­szik Braga, val­lá­si köz­pont és a Bom Jesus do Monte a váro­son kívül egy domb­ol­da­lon híres zarán­dok­hely. A gyö­nyö­rű park­kal és egy mere­dek lép­csős­or­ral öve­zett kated­rá­lis mél­tán lett az UNESCO Világ­örök­ség része.
Porto-ból a helyi vas­út­tal jó egy óra alatt lehet eljut­ni Braga-ba, mely­hez az Andan­te card-ot hasz­nál­hat­já­tok. Braga vas­út­ál­lo­má­sa előtt meg­áll több helyi jára­tú busz. Ahhoz hogy a Bom Jesus-hoz eljus­sa­tok a 2‑es járat a meg­fe­le­lő, jegyet a sofőr­nél tud­tok váltani,visszafele pedig ugyan­ez­zel a busszal a város­köz­pon­tig utaz­za­tok, ahol amennyi­ben idő enge­di, tegye­tek egy han­gu­la­tos sétát. A busz negyed­órán­ként köz­le­ke­dik, s indu­lás előtt a pálya­ud­va­ri kijel­ző­kön tájé­ko­zód­ja­tok a vona­tok menet­rend­jé­ről vissza Porto-ba, bár elég sűrűn indulnak. 

10. nap: Porto és hazaút

A wiz­zair üze­mel­tet Porto – Buda­pest jára­tot, mellyel a haza­utat tet­tük meg. Az esti indu­lás­nak köszön­he­tő­en jut még egy bő fél nap a város­ra. Ebben az idő­ben érde­mes a Bol­hao kör­nyé­kén bolyon­ga­ni egyet és az utol­só szu­ve­ní­re­ket meg­vá­sá­rol­ni. Ha sze­re­ti­tek, akkor aján­lom a Bol­hao pia­cot fel­ke­res­ni, igazi kuri­ó­zum.  
A lila metró megy a repü­lő­tér­re a város­ból, ennek a Bol­hao és Trin­dad meg­ál­lói van­nak a köz­pont­ban, de elég rit­kán köz­le­ked­nek, így ter­vez­zé­tek előre meg az indulást. 

A fenti útvo­nal és prog­ram­terv tel­jes mér­ték­ben meg­va­ló­sít­ha­tó, tapasz­ta­la­ta­in­kon nyug­szik és per­sze nem tel­jes, meg­annyi lát­ni­va­ló van még Por­tu­gá­li­á­ba, de tíz nap alatt egy első láto­ga­tás alkal­má­val sze­rin­tem ezek min­dent meg­ad­nak az utazónak. 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply