Úti terv: 10 nap alatt Lisszabontól Portóig

2017. július 30.

Van egy olyan érzés sokak­ban, mikor elő­ször láto­gat­nak Portugáliába, hogy annyi min­den van itt, nem is tudom, hol kezd­jük és merre indul­junk tovább. Mindent látni sze­ret­nénk, min­dent meg­ta­pasz­tal­ni, de per­sze ez szin­te lehe­tet­len­nek ígér­ke­zik egy átla­gos uta­zás alatt. Aki sze­re­ti a vál­to­za­tos­sá­got, a város­né­zé­se­ket része­sí­ti előny­ben a ten­ger­par­ti pihe­nés­sel szem­ben, kíván­csi Portugália két leg­na­gyobb váro­sá­ra és nem tud válasz­ta­ni közü­lük, azok­nak aján­lom ezt az úti ter­vet, mely tíz napja során min­dent érin­tünk, amit látni kell.

0. nap: Lisszabon érke­zés

Mi a wiz­zair jára­tá­val érkez­tünk a por­tu­gál fővá­ros­ba vala­mi­vel este 7 óra után. Túl sok min­dent így nem ter­vez­tünk, gon­dol­tuk, talál­juk meg a szál­lo­dán­kat és mér­jük fel a kör­nyé­ket, vala­mint egy gyors bevá­sár­lást ejt­sünk meg. Egy vacso­ra sem volt mel­lé­kes, amely­ből végül egy pas­tel de nata és gyü­möl­csök let­tek a szo­bánk­ban elfo­gyaszt­va tér­kép bön­gé­szé­se köz­ben. Igyekeznünk kel­lett így is, mivel a bol­tok este 10‐kor zár­tak, ezt jó tudni annak, aki nem ragasz­ko­dik az étter­mi vacso­rák­hoz.
Szállásunk a Saldanha met­ró­ál­lo­más köze­lé­ben, a Hotel IBIS Lisboa Centro Saldanha  volt, melyet a rózsa­szín met­ró­val könnyen meg lehet köze­lí­te­ni, 10 meg­ál­ló és 20 perc a távol­ság. Első dol­go­tok legyen a rep­té­ren, pon­to­sab­ban a metró kapuk­nál, hogy meg­vált­já­tok a viva viag­em card-ot. Ez egy fel­töl­tős kis plasz­tik kár­tya, amellyel hasz­nál­ni lehet min­den köz­le­ke­dé­si esz­közt, igen, még a híres 28‐as sárga vil­la­most is. Ennek hasz­ná­la­tá­val olcsóbb­ra jön ki egy út, mint­ha egye­sé­vel vásá­rol­nád meg a menet­je­gye­ket, és mivel Lisszabon nagy város, tény­leg fogsz tömeg­köz­le­ke­dést hasz­nál­ni egyszer‐kétszer, ez a leg­ide­á­li­sabb meg­ol­dás.

1. nap: Lisszabon város­né­zés

Az ismer­ke­dést Belém és dél­után, este a bel­vá­ros­sal kezd­jük.
A képes­la­pok­ról, fotók­ról jól ismert a Felfedezések emlék­mű­ve, mely Lisszabon egyik szim­bó­lu­ma, illet­ve a Belém‐torony Belém város­rész­ben, így a város fel­fe­de­zé­sét itt kezd­jük. Itt talál­ha­tó még a Jeronimos kolos­tor is, melyet I. Mánuel király emel­tet­te Vasco de Gama tisz­te­le­té­re és ez a város­rész az, ahon­nan a fel­fe­de­ző utak elin­dul­tak.
Eljutás a Cais do Sodré vas­út­ál­lo­más­ról a Cascais – Estoril irá­nyá­ban köz­le­ke­dő vonat­tal, mely­nek har­ma­dik meg­ál­ló­ja köz­vet­le­nül a hajó­ál­lo­más, ahon­nan már jól fotóz­ha­tó az emlék­mű.
A belé­mi lát­ni­va­lók sorát a Jeronimos‐kolostornál zár­juk, így a köz­vet­len mel­let­te talál­ha­tó vil­la­mos­meg­ál­ló­ból a 15‐ös vil­la­mos­sal vissza­ju­tunk a bel­vá­ros­ban, a Praca do Comérciora.
Ez turisz­ti­ka­i­lag a város egyik, ha nem a leg­for­gal­ma­sabb tere, víz­part­já­val ked­velt dél­után, esti pihe­nő­hely. Itt talál­ha­tó a Lisboa History Centre vagy­is a Kulturális Központ és meg­szem­lél­het­jük az Augusta kaput. Átsétálva alat­ta a Rua Augsta‐ra érünk, amely elve­zet a Rossio térig és köz­ben fel­fe­dez­het­jük a Baixa város­részt. A Rossio pálya­ud­var, mel­let­te a Nemzeti Színház után tovább a Martim Moniz tér fele vesszük az irányt és a nap­le­men­te itt ér a Castelo de Sao Jorge‐ben elme­reng­ve.

2. nap: Lisszabon – Estoril

Lisszabon mere­de­kebb része jön ma, a Castelo de Sao Jorge, a Sé de Lisboa és a Bairro Alto lát­ni­va­lói, illet­ve utaz­zunk a híres 28‐as vil­la­mos­sal és örö­kít­sük meg a lát­ványt néhány kilá­tó­te­rasz­ról, úgy­ne­ve­zett miradouro‐ról.
A 28‐as vil­la­mos indu­ló állo­má­sa a Martim Moniz téren van, ahol az előző napi város­né­zést befe­jez­tük. Innen fel­jut­ha­tunk Miradouro de Santa Luzia‐hoz, ahon­nan a gyö­nyö­rű kilá­tás meg­örö­kí­té­se után fel­sé­tál­ha­tunk a Castelo‐hoz. A láto­ga­tást köve­tő­en a vil­la­mos helyett válasszuk a gya­lo­gos sétát a Sé‐ig, majd az Alfama negyed­del is meg­is­mer­ked­he­tünk. Ajánlom, hogy a Martim Moniz téren a 12‐es vil­la­mos­sal utaz­zunk fel a kilá­tó­te­ra­szig, majd itt a Sé után is fel­száll­ha­tunk a 28‐as vil­la­mos­ra, mely átvisz ben­nün­ket a Bairo Alto város­rész­be, ahol a napot foly­tat­juk.
Leereszkedni az Ascencor da Bica nevű sik­lót válasszuk, mely szin­te köz­vet­len a Time Out Ribeira Market‐hez visz és a Cais do Sodré állo­más­hoz. Innen tegyünk egy kirán­du­lást Estoril‐ba, a ten­ger­part­ra vagy Cascais‐ba. Az estoril‐i nap­le­men­te a homo­kos par­ton ülve felejt­he­tet­len élmény és a kivi­lá­gí­tott híres Casino az előt­te elte­rü­lő park­kal örök emlék.
Estoril és Cascais is a viva viag­em card‐dal hasz­nál­ha­tó vonat­tal elér­he­tő, melyek egész nap gyak­ran köz­le­ked­nek a váro­sok közt.

3. nap: Sintra – Cabo de Rocha

Lisszabontól 32 km‐re fek­szik Sintra, a palo­ták, ele­gáns vil­lák hazá­ja. A kirá­lyi csa­lád nyári rezi­den­ci­á­ja is Sintra‐ban talál­ha­tó, és meg­annyi szí­nes ked­ves egy­ko­ri villa ma hotel­ként, pan­zi­ó­ként fogad­ja a ven­dé­ge­ket. Ajánlott kényel­mes és stra­pa­bí­ró cipő erre a kirán­du­lás­ra!
Lisszabon‐ból a Cascais – Estoril váro­sok­ba köz­le­ke­dő vona­tok­nak meg­fe­le­lő jára­tok­kal lehet ide is eljut­ni a Rossio pálya­ud­var­ról indul­va. Sintra‐n belül vegyünk egy napos bér­le­tet a Scotturb busz­tár­sa­ság jára­ta­i­ra, melyek­kel bejár­hat­juk a leg­fon­to­sabb neve­ze­tes­sé­ge­ket, mint a Pena Palace‐t a 434‐essel, a Quinta da Regaleira‐t a 435‐ös busszal.
Ha jól gaz­dál­ko­dunk az idő­vel, ehhez haj­nal­ban indul­junk el Lisszabon‐ból, akkor Európa leg­nyu­ga­tibb csücs­ké­hez is eljut­ha­tunk innen hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen 45 – 50 perc alatt. Cabo de Roca nevű szik­la­szirt egy vilá­gí­tó­to­ronnyal a 403‐as busszal meg­kö­ze­lít­he­tő, viszont órán­ként jár és ha vissza­fe­le az utol­sót nem érjük el, akkor gond lehet a vissza­ju­tás­sal mind Sintra‐ba, mind Lisszabon‐ba.

4. nap: Utazás Figueira da Foz‐ba

Lisszabon és Porto között fél­úton, az Atlanti‐óceán part­ján talál­ha­tó Figueira da Foz, ked­velt hosszú, szé­les homo­kos strand­ja miatt, Európa leg­szé­le­sebb váro­si sza­bad­strand­ja, és a ször­fö­sök para­di­cso­ma­ként is szá­mon­tar­tott.
Ajánlom a köz­vet­len busszal való uta­zást, mely Lisszabonból napi három alka­lom­mal indul a Sete Rios busz­pá­lya­ud­var­ról és az út három óra hosszú. A jegy ára sok­kal olcsóbb, mint a vona­té, mellyel csak átszál­lást köve­tő­en lehet eljut­ni. Online fog­la­lás lehet­sé­ges a RedeExpressos busz­tár­sa­ság olda­lán.
Szállásunk a Mercure Hotel Figueira da Foz volt, mely köz­vet­le­nül a part men­tén helyez­ke­dik el, pazar kilá­tás­sal az óce­án­ra.

5. nap: Pihenő – Figueira da Foz

Ezt inkább muta­tom képe­ken. Szeptemberben még nagyobb itt az élet, sok a ször­fös és még kitű­nő az idő­já­rás az óce­án­par­ti nap­für­dő­zés­hez. A für­dést min­den­ki­nek a saját belá­tá­sá­ra bízom, na nem a tisz­ta­ság miatt, sok­kal inkább a víz hőfo­ka miatt.

6. nap: Kirándulás Coimbra‐ba

Figueira‐ból órán­ként indul­na vona­tok, melyek­kel kevebb, mint egy óra alatt el lehet jutni Coimbra váro­sá­ba. Vonatmenetrend a itt elér­he­tő. A város egye­te­me az UNESCO Világörökség része és szin­te külön város a város­ban. Az egye­tem láto­gat­ha­tó külön­bö­ző túrák kere­sét­ben, melyek­ről az egye­tem hon­lap­ján tájé­ko­zód­hat­tok. A YellowBus hop on hop off város­né­ző buszt is figyel­me­tek­be aján­lom, végig­visz olyan helye­in is a város­nak, ami­ket gya­log nem biz­tos, hogy elér­né­tek. Bővebben tájé­ko­zód­hat­tok a YellowBus web­ol­da­lán. 

7. nap: Utazás Portóba Aveiro‐n keresz­tül

Aveiro‐t, egy­ko­ri por­tu­gál kikö­tő­vá­rost a “Portugália Velencéjének” is szok­ták hívni, egy jel­leg­ze­tes por­tu­gál kis­vá­ros csa­tor­ná­i­val, díszes csó­nak­ja­i­val és sze­cesszi­ós épü­le­te­i­vel egye­dül­ál­ló Portugáliában. Könnyen bejár­hat­juk gya­log vagy kis szí­nes hajók­kal fedez­het­jük fel a csa­tor­ná­kon rin­ga­óz­va.
Figueira da Foz‐ból Coimbrán keresz­tül vonat­tal a leg­cél­sze­rűbb a meg­kö­ze­lí­tés. Itt tájé­ko­zód­hat­tok menet­rend­ről, árak­ról. Érdemes eset­leg a 7 – 8. napot össze­von­ni és így érkez­ni Aveiro‐ba dél­után, egy kis meg­ál­ló­val Porto felé. Én az óce­án­par­tot pre­fe­rá­lom, de Coimbra is kínál több­fé­le szál­lást is, eset­leg 7. nap a város­né­zést köve­tő­en száll­ja­tok meg itt és a dél­előt­töt szán­já­tok Aveiro fel­fe­de­zé­sé­re. Amit jó tudni, Coimbra vas­út­ál­lo­má­sán nincs cso­mag­meg­őr­ző, viszont Aveiro‐ban igen, ennek meg­fe­le­lő­en készül­het­tek.
Porto köz­ve­te­len vonat­tal Coimbra‐ból meg­kö­ze­lí­te­he­tő, mind átha­lad Aveiro‐n, tehát idő és kedv kér­dé­se, hogy megálltok‐e itt. Aveiro és Porto között köz­le­ked­nek a helyi vona­tok is, mint ame­lyi­nek­kel Lisszabon – Cascais vagy Sintra sza­ka­szon is talá­lunk. Szerezzétek be az Andante card‐ot, amely a viva viag­em card kék színű meg­fe­le­lő­je, műkö­dé­se is ugyan­az. Ennek hasz­ná­la­tá­val tud­tok Aveiro‐ból Porto‐ba utaz­ni, majd a város­ban is később.

8. nap: Porto város­né­zés

Nem mon­dom, hogy egy napos város, de Lisszabon‐hoz képest egy­más­hoz köze­lebb helyez­ked­nek el a neve­ze­tes­sé­gek, sok min­dent be lehet gya­log járni egy hosszú nap során. Amennyiben tömeg­köz­le­ke­dést hasz­nál­ná­tok, arra az Andante card kitű­nő, de azt is tudni kell, hogy a metró vona­la a tör­té­nel­mi bel­vá­ros szé­lén halad, maxi­mum a 22‐es vill­mast érde­mes kihasz­nál­ni. Két vas­út­ál­lo­más van, a vonat elő­ször a Campanha‐t érin­ti, ami a város szé­lén van, majd a vég­ál­lo­más a köz­pon­ti Sao Bento pálya­ud­var.
Amit érd­mes Porto‐ban egy sétá­val meg nézni, az a Sao Bento pálya­ud­var foga­dó­csar­no­ka, a Sé do Porto, a Ponte Dom Luiz I hídon át a Duoro folyón keresz­tül a Vila Nova de Gaia város­rész­be, ahol a boros­pin­cék han­gu­la­tás és egy bor­kós­to­lást ne hagy­ja­tok ki, majd a híd alsó részén vissza lehet sétál­ni a Ribeira negyed min­dig nyüzs­gő éle­té­hez, a Bolsa Palace után a pedig a macs­ka­kö­ves mere­dek utcá­kon a Torre dos Clérigos‐ig. Innen csak pár lépés a Praca da Liberdade és egy fotó­zás után a sar­kon vissza is értünk a Sao Bento‐ig. Lépten‐nyomon gyö­nyö­rű azulejo‐val borí­tott temp­lo­mok­ba, ház­fa­lak­ba ütkö­zünk, így érde­mes a bel­vá­rost tény­leg gya­log fel­fe­dez­ni.
Szállásunk az IBIS Porto Centro volt a Bolhao met­ró­ál­lo­más köze­lé­ben, pár per­ces séta távol­ság­ra a Sao Bento‐tól.

9. nap: Braga

Porto‐tól észak­ra mint­egy 50 km‐re fek­szik Braga, val­lá­si köz­pont és a Bom Jesus do Monte a váro­son kívül egy domb­ol­da­lon híres zarán­dok­hely. A gyö­nyö­rű park­kal és egy mere­dek lép­csős­or­ral öve­zett kated­rá­lis mél­tán lett az UNESCO Világörökség része.
Porto‐ból a helyi vas­út­tal jó egy óra alatt lehet eljut­ni Braga‐ba, mely­hez az Andante card‐ot hasz­nál­hat­já­tok. Braga vas­út­ál­lo­má­sa előtt meg­áll több helyi jára­tú busz. Ahhoz hogy a Bom Jesus‐hoz eljus­sa­tok a 2‐es járat a meg­fe­le­lő, jegyet a sofőr­nél tud­tok váltani,visszafele pedig ugyan­ez­zel a busszal a város­köz­pon­tig utaz­za­tok, ahol amennyi­ben idő enge­di, tegye­tek egy han­gu­la­tos sétát. A busz negyed­órán­ként köz­le­ke­dik, s indu­lás előtt a pálya­ud­va­ri kijel­ző­kön tájé­ko­zód­ja­tok a vona­tok menet­rend­jé­ről vissza Porto‐ba, bár elég sűrűn indul­nak. 

10. nap: Porto és haza­út

A wiz­zair üze­mel­tet Porto – Budapest jára­tot, mellyel a haza­utat tet­tük meg. Az esti indu­lás­nak köszön­he­tő­en jut még egy bő fél nap a város­ra. Ebben az idő­ben érde­mes a Bolhao kör­nyé­kén bolyon­ga­ni egyet és az utol­só szu­ve­ní­re­ket meg­vá­sá­rol­ni. Ha sze­re­ti­tek, akkor aján­lom a Bolhao pia­cot fel­ke­res­ni, igazi kuri­ó­zum.  
A lila metró megy a repü­lő­tér­re a város­ból, ennek a Bolhao és Trindad meg­ál­lói van­nak a köz­pont­ban, de elég rit­kán köz­le­ked­nek, így ter­vez­zé­tek előre meg az indu­lást.

A fenti útvo­nal és prog­ram­terv tel­jes mér­ték­ben meg­va­ló­sít­ha­tó, tapasz­ta­la­ta­in­kon nyug­szik és per­sze nem tel­jes, meg­annyi lát­ni­va­ló van még Portugáliába, de tíz nap alatt egy első láto­ga­tás alkal­má­val sze­rin­tem ezek min­dent meg­ad­nak az uta­zó­nak.

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek