Városnézés Rómában – 2 nap, 2 útvo­nal

2017. november 8.

Róma két nap alatt. Az izga­tott készü­lő­dés, ter­vez­ge­tés alatt, a tér­ké­pet bön­gész­ve kicsit kilá­tás­ta­lan­nak tűnt, hogy mit és hogyan néz­zünk meg, hogy gya­kor­la­ti­lag a leg­töb­bet lás­suk az örök város­ból. Mindenki csak azt taná­csol­ta, kényel­mes és stra­pa­bí­ró cipő­vel készül­jünk, akár vál­tó­ci­pő­vel is, hiszen min­den a bel­vá­ros­ban talál­ha­tó, ami fon­tos, amit látni kell és így egy­ben séta­tá­vol­ság­ra, met­ró­ra egy­ál­ta­lán, busz­ra pedig nem érde­mes száll­ni. Mivel fel­fe­de­ző típu­sok vagyunk, ezt nem bán­tuk, sőt készül­tünk arra, hogy meg­is­mer­jük az igazi arcát Rómának, a kevés­bé jár­tas, turis­ták­tól teli utcá­kat, úgy elté­ved­ve, ahol és ami éppen tet­szik. Ezt a mód­ját a város­né­zés­nek csak taná­csol­ni tudom min­den­ki­nek, az egyik leg­jobb dolog a vilá­gon egy isme­ret­len helyen.

Megérkezésünk esté­jén ott áll­tunk, hogy na jó, be fog­juk járni a várost, ez nem kér­dés, de mégis hol kezd­jük, hogy a leg­op­ti­má­li­sab­ban kihasz­nál­juk a ren­del­ke­zé­sünk­re álló két tel­jes napot? Figyelmetekbe aján­lom most a mi két napos útvo­na­lun­kat, melyet nyu­godt szív­vel taná­cso­lok bejár­ni azok­nak, akik elő­ször jár­nak az olasz fővá­ros­ban, illet­ve kevés ide­jük van, de a neves épü­le­te­ket, helye­ket meg sze­ret­nék nézni.

Mindkét útvo­nal­hoz készült GPS alapú hely­meg­ha­tá­ro­zás­sal egy tér­kép, melyen nyo­mon­kö­vet­he­ti­tek, merre jár­tunk, hol készül­tek a kap­cso­ló­dó galé­ri­á­ban sze­rep­lő fény­ké­pek.

1. nap – 1. útvo­nal

Piazza Venezia – Monumento di Victor Emanuele II (Viktor Emánuel‐emlékmű) – Columna Traiana (Traianus‐oszlopa) – Forum Traiani (Traianus fóru­ma) – Fontana di Trevi (Trevi‐kút) – Piazza di Spagna (Spanyol‐lépcső) – Piazza del Popolo -
Vatikán – Szent Péter tér – Szent Péter bazi­li­ka – Castillo de Sant’Angelo (Angyalvár) 

2. nap – 2. útvo­nal

Piazza Navona – Pantheon – Largo di Torre Argentina – Zsinagóga – Isola Tiberina (Tiberis‐sziget) – Bocca della Verità (Igazság szája) –
Circus Maximus – Colosseum – Palatinus‐domb – Capitolium – Piazza Venezia

 

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek