Lissza­bon­tól Por­tó­ig – kisokos

2017. április 17.

A kis­okos­ban hasz­nos infor­má­ci­ó­kat, taná­cso­kat talál­hat min­den utazó, aki egy rövid város­lá­to­ga­tást ter­vez Lissza­bon­ba vagy Por­tó­ba, vagy akár egy hosszabb kaland­ra vágyik Portugáliában. 

Uta­zás

Buda­pest­ről jelen­leg a Wiz­zair üze­mel­tet menet­rend­sze­rin­ti jára­to­kat Lissza­bon­ba, Por­to­ba és Dél-Portugáliába, Faro­ba is. 2017. júli­u­sá­tól az elju­tá­si lehe­tő­ség bővül, ugyan­is a TAP por­tu­gál légi­tár­sa­ság ismét elin­dít­ja Budapest-Lisszabon között jára­ta­it. A menet­idő kb. 3,5 óra. A repü­lő­te­rek Lissza­bon­ban és Por­tó­ban is közel talál­ha­tó­ak a város­hoz, így met­ró­val a leg­egy­sze­rűbb a város­köz­pont­ba tör­té­nő beju­tás. Amit még ne felejt­sünk el, Buda­pest­hez képest ‑1 óra az időeltolódás!

Köz­le­ke­dés, város­né­zés Lisszabonban

A piros metró vona­la a rep­tér­ről a város­ba az Ala­me­da állo­má­sig köz­vet­len elju­tást biz­to­sít, innen pedig a zöld metró vona­lán talál­ha­tó a leg­több fon­tos meg­ál­ló, mint a Mar­tim Moniz a híres 28-as vil­la­mos induló- és vég­ál­lo­má­sa, a Ros­sio a Ros­sio pálya­ud­var­ral, ahon­nan pél­dá­ul a Sint­rá­ba köz­le­ke­dő vona­tok is indul­nak, illet­ve ez már bel­vá­ros­nak szá­mít, vagy a Baixa-Chiado, ami az igazi bel­vá­ros és a zöld met­ró­vo­nal vége pedig a Cais do Sodré állo­más­nál van, ahon­nan Belém a Fel­fe­de­zők emlék­mű­ve és a Belém-torony érhe­tő­ek el, tovább­utaz­va pedig Cas­ca­is vagy Estoril óce­án­par­ti nyaralóhelyek. 

A várost gya­lo­go­san érde­mes a leg­in­kább fel­fe­dez­ni, de a nagyobb távol­sá­gok áthi­da­lá­sá­ra a 12-es vil­la­most is hasz­nál­hat­juk, ami a Mar­tim Moniz tér­ről indul és eljut­ha­tunk vele a Castelo de S. Jorge-hoz, a Mira­do­u­ro da Santa Luzia kilá­tó­pont­hoz vagy a Sé kated­rá­lis­hoz. A 15-ös vil­la­most hasz­nál­hat­juk, ha Belém­ből tér­nénk vissza a város­ba (vagy for­dít­va), meg­ál­ló­ja van a Praca do Comércio‑n.

A város hét dobra épült, így a nagyobb és macs­ka­kö­ves szint­kü­lönb­sé­ge­ket lift­tel, sik­ló­val is legyűr­het­jük, mint az Ascen­sor da Bica Baixa-Chiado város­rész­ből a Cais do Sodré állo­más közelébe. 

Uta­zók­nak erő­sen aján­lott a tele­fon­ra letöl­te­ni a CITY RAIL MAP nevű alkal­ma­zást, mely Lissza­bon­hoz talán a leg­jobb a met­ró­vo­na­lak, vil­la­mos­vo­na­lak, lif­tek és a fon­to­sabb lát­ni­va­lók meg­je­le­ní­té­sé­vel. Off­line is műkö­dik és nagy­ban segí­ti a tájékozódást.

A több napos tar­tóz­ko­dás ide­jé­re VIVA VIAGEM kár­tyát sze­rez­zünk be, bár­me­lyik met­ró­ál­lo­má­son talál­ha­tó jegy­au­to­ma­tá­ból. Ez egy újra­tölt­he­tő kis papír kár­tya, melyet min­den uta­zás­kor érvé­nye­sí­te­ni kell és így vonja le az útnak meg­fe­le­lő össze­get. Arra figyel­jünk, hogy az ún. “Zap­ping” módot válasszuk, mivel így egy kár­tyá­val hasz­nál­ha­tó a lissza­bo­ni tömeg­köz­le­ke­dé­si háló­zat és a buda­pes­ti HÉV-nek meg­fe­le­lő com­bo­i­os, ami­vel Cascais-Estoril és Sint­ra is elér­he­tő. A fel­töl­tés mini­mum 3 EUR kell legyen, de érde­mes több­ször keve­set töl­te­ni a kár­tyá­ra, annak meg­fe­le­lő­en, hogy mennyit uta­zunk. Egy út – tájé­koz­ta­tás­ként – 1,30 EUR-ba kerül a met­rón ezzel. 

Ren­ge­teg a tuk­tuk a város­ban, min­den neve­ze­tes­ség kör­nyé­kén ott vára­koz­nak és a vil­la­mos­ra várók közül is pró­bál­ják a ven­dé­ge­i­ket becser­kész­ni. Előre fog­lal­ni ilyen város­né­zést nem érde­mes, hely­ben ki lehet alkud­ni a nekünk leg­meg­fe­le­lőbb útvo­na­lat és díjat. 

Köz­le­ke­dés, város­né­zés Portóban

A rep­te­ret a lila metró vona­la köti össze a város­sal, fő cso­mó­pont­ja a Trin­da­de met­ró­ál­lo­más. Tudni kell, hogy a met­ró­há­ló­zat itt a tör­té­nel­mi bel­vá­ros szé­lén halad végig, tehát a város fel­fe­de­zé­se itt való­ban gya­lo­go­san a leg­jobb meg­ol­dás. Közel is helyez­ked­nek el egy­más­hoz a lát­ni­va­lók, illet­ve lépten-nyomon vala­mi szép­ség mel­lett hala­dunk el, legyen az egy temp­lom vagy egy sajá­tos csem­pék­kel díszí­tett falu ház­sor. Porto han­gu­la­ta egye­dül­ál­ló, észre sem veszi a láto­ga­tó és már el is jutott egyik hely­ről a másik­ra. Aján­lott útvo­nal itt nincs, meg­éri elté­ved­ni és bolyong­va meg­is­mer­ni a várost. 

Amennyi­ben mégis tömeg­köz­le­ke­dést hasz­nál­nánk, az ANDANTE kár­tyát sze­rez­zük be, mely hason­ló­an Lissza­bon VIVA VIAGEM kár­tyá­já­hoz, egy papír alapú fel­töl­tő­kár­tyás rend­sze­rű bér­let. A köz­le­ke­dés drá­gább vala­mi­vel, mint a fővá­ros­ban, itt egy met­ró­jegy 1,95 EUR volt. 

A város elen­ged­he­tet­len részei itt is a régi sárga vil­la­mo­sok. A 22-es a Batal­ha meg­ál­ló­hoz köz­le­ke­dik, az 1‑es vil­la­mos­sal pedig egé­szen az óce­án­par­tig eljuthatunk. 

Több helyen lehet bicik­lit is bérel­ni vagy seg­wayt, ami kalan­do­sab­bá tehe­ti a város­né­zé­sün­ket. Kér­dés, hogy a sok macs­ka­kő és lép­cső miatt jó választás‑e?

Amennyi­ben vonat­tal érke­zünk Por­tó­ba, mint ahogy mi is tet­tük azt Lissza­bon­ból, a Sao Bento vas­út­ál­lo­más­ra a bel­vá­ros szí­vé­be jutunk rög­tön. Látó­tá­vol­ság­ra van a Sé és pár per­ces sétá­ra a Ribe­i­ra, a Douro folyó part­ja és a Dom Luiz híd vagy ellen­ke­ző irány­ban halad­va a város­há­za. Erről az állo­más­ról indul­ha­tunk a kör­nyék fel­fe­de­zé­sé­re is, innen indul­nak a vona­tok Braga, Gui­ma­res vagy Avei­ro irá­nyá­ba. Aki nem utaz­na, annak is aján­lott meg­je­gyez­ni ezt  a helyet, hiszen cso­dá­la­tos csem­pék­kel kira­kott jele­ne­tek­ben gyö­nyör­köd­he­tünk a váró­já­ban. Braga kirán­du­lás­nál innen pél­dá­ul 1 óra 10 per­cet kell az útra kal­ku­lál­ni és 3,15 EUR a jegy.

Köz­le­ke­dés a váro­sok között

Az autó­bér­lés nem min­den­ki­nek lehet opció külön­bö­ző okok­nál fogva, így én itt a vonat és busz­köz­le­ke­dés­sel kap­cso­la­tos infor­má­ci­ó­kat, tapasz­ta­la­ta­in­kat gyűj­töt­tem össze. 

Busz: Jól kiépí­tett és jó minő­sé­gű, meg­bíz­ha­tó a távol­sá­gi busz­köz­le­ke­dés az ország­ban. Szin­te min­den pont­já­ra el lehet érni pár óra uta­zás után kényel­mes autó­bu­szok­kal, melyek­re a jegyet előre, de az állo­má­son indu­lás előtt is meg­vált­hat­juk. A leg­na­gyobb busz­tár­sa­ság a Rede Exp­res­sos, mely­nek web­cí­me www​.rede​-exp​res​sos​.pt és online jegy­vá­sár­lás ese­tén 5% ked­vez­ményt kínál az uta­zó­nak. Lissza­bon­ban a Sete Rios pálya­ud­var­ról indul­nak jára­ta­ik és sok­kal olcsóbb a busz­jegy, mint a vonat, mely sok­szor csak átszál­lá­sos meg­ol­dást ajánl a kisze­melt cél­pont­ra. Mi pél­dá­ul Lissza­bon­ból Figu­e­i­ra da Foz óce­án­part­ra 15,20 EUR-ért fog­lal­tuk online aznap reg­gel a köz­vet­len jegyün­ket, mely útra vonat­tal 25,60 EUR lett volna. 

Vonat: Több­fé­le vonat léte­zik, az inter­ci­ty­től kezd­ve a regi­o­ná­lis vona­to­kon át a HÉV-nek meg­fe­le­lő jára­to­kig. A menet­ren­dek­ről, tájé­koz­ta­tó árak­ról a www​.cp​.pt olda­lon olvas­hat­tok, illet­ve a hely­je­gyes jára­tok­ra a fog­la­lást is meg­te­he­ti­tek az olda­lon keresz­tül. Itt talál­já­tok meg a Lissza­bon­ból Cas­ca­is és Sint­ra irá­nyá­ba köz­le­ke­dő “U”-jelű vona­to­kat is, illet­ve Porto ese­té­ben a Bra­gá­ba, Gui­ma­res­be vagy Avei­ro­ba való elju­tá­si lehe­tő­sé­get, szin­tén az “U”-jelű vona­tok a leg­ol­csób­bak. Ajánl­juk letöl­te­ni tele­fon­ra a CP alkal­ma­zá­sát, amely ugyan off­line nem műkö­dik, de a ter­ve­zés­hez nagy segít­ség lehet, főleg ha kép­er­nyő­ké­pet készí­tünk még egy wifi-vel ren­del­ke­ző helyen. 

Lissza­bon­ban a VIVA VIAGEM kár­tya, Por­tó­ban a ANDANTE kár­tya beszer­zé­se aján­lott, amennyi­ben ilyen vonat­tal ter­ve­zünk kirán­du­lá­so­kat. Mind­ket­tő egy kis papír­kár­tya auto­ma­tá­ból könnyen fel­tölt­he­tő a kirán­du­lá­sunk uta­zá­si költ­sé­gé­vel és a peron­ra lépés­kor érvé­nye­sí­te­ni kell egy “kis doboz­nál” tör­té­nő csippantással.

Túrák, kirán­du­lá­sok

Aki sze­re­ti a szer­ve­zett túrá­kat és az előre biz­to­sí­tott helyét rajta, bát­ran bön­gésszen a www​.getyo​ur​guide​.com olda­lon, sok­fé­le lehe­tő­sé­get kínál mind Lissza­bon mind Porto váro­sá­ban, illet­ve környékén. 

Por­tu­gá­li­á­ban a www​.yel​low​bus​to​urs​.com hop on – hop off jel­leg­gel üze­mel­te­tett város­né­zé­sek nagyon köz­ked­vel­tek és kitű­nő szol­gál­ta­tást nyúj­ta­nak. Van­nak saját infor­má­ci­ós stand­ja­ik is a város­ban, de külön­bö­ző tra­fi­kok­ban, aján­dék­bol­tok­ban is vásá­rol­ha­tó egy és két­na­pos, vala­mint kom­bi­nált jegyek is. A jegy meg­vá­sár­lá­sá­val a helyi busz­köz­le­ke­dést is igény­be lehet venni, ami külö­nö­sen jól jön, ha a dél­után 5 – 6 óra­kor indu­ló jára­tot kora­i­nak érez­zük vagy a prog­ram úgy ala­kul, hogy lekés­nénk. Érde­mes tudni és jól jön azok­nak, akik nem csak egy várost sze­ret­né­nek meg­lá­to­gat­ni, hogy amennyi­ben meg­tart­juk érvé­nye­sí­tett jegyün­ket és azt fel­mu­tat­juk a követ­ke­ző helyen jegy­vá­sár­lás­kor, 10% ked­vez­mény­ben része­sü­lünk. Ezzel már meg­spó­rol­tuk pél­dá­ul az aznap esti pohár bor árát. 

Javas­la­tok

Bár­me­lyik évszak­ban uta­zunk, vigyünk magunk­kal nap­te­jet, nap­szem­üve­get és szél­dzse­kit; elő­fo­rul­hat, hogy egyik nap 40 fok és nap­sü­tés, majd az óce­án­part min­dig sze­les és hide­gebb, illet­ve más­nap már boron­gós és esős. 

“Ki korán kel, ara­nyat lel” – tart­ja a mon­dás. Ezt jó, ha ész­ben tart­juk, ha belé­pős helyet ter­ve­zünk a programunkban. 

Egyéb­ként pedig ne rohan­junk, kel­jünk később a meg­szo­kott­nál, s egy késői reg­ge­li után is fel­fe­dez­het­jük a várost. Élvez­zünk ki min­den lépést, min­den lát­ványt és ne essünk két­ség­be, ha vala­mi nem a ter­vek sze­rint ala­kul­na. Legyen a jel­sza­vunk a laza­ság, illet­ve a keve­sebb több a jelmondatunk. 

A leg­jobb helyek a helyi­ek. Nyu­god­tan válasszuk a koc­kás asz­tal­te­rí­tős étter­me­ket, mere­dek utcá­ra két-három asz­tal­lal kite­le­pült kávé­zó­kat, felejt­he­tet­len élmények.

Jelen bejegy­zés­ben meg­pró­bál­tam min­den hasz­nos infor­má­ci­ót össze­szed­ni egy út meg­ter­ve­zé­sé­hez, a követ­ke­ző alka­lom­mal pedig tapasz­ta­la­ta­ink­ról, élmé­nye­ink­ről olvas­hat­tok egy beszá­mo­lót kép­ga­lé­ri­á­val kiegé­szít­ve. Addig is: 

BOA VIAGEM!

Hozzászólások

 1. Szia, Nagyon jó a blo­god, sok hasz­nos infor­má­ci­ók­kal. Por­tu­gá­li­á­ban hol, milyen hely­szí­nek között vonatoztatok?

  1. Szia, nagyon szé­pen köszö­nöm! 🙂 Örü­lök, ha hasz­nos­nak találod.
   A vona­tot ille­tő­en, a buda­pes­ti HÉV-nek meg­fe­le­lő vonat­tal (ún. com­bo­i­os) utaz­tunk Lissza­bon­ból Estoril­ba, illet­ve ilyen­nel lehet tovább Cascais-ba vagy másik vona­lon Sint­rá­ba is eljut­ni. Mind­két vona­lon a kis zöld, viva viag­em card hasz­nál­ha­tó. Hason­ló vonat­há­ló­zat van Por­to­ban is, itt a Porto-Braga, Porto-Aveiro vona­la­kat hasz­nál­tuk a kis kékes­li­la, andan­te kár­tyá­val. A Figu­e­i­ra da Foz – Coimb­ra vona­lon és Coimbra-Porto vona­lon a „ren­des“, sze­méy­vo­na­tok­kal közlekedtünk.

 2. Tök jó az írás! Egy apró ész­re­vé­tel a végé­hez: a viag­em nőne­mű főnév, ezért nem bom, hanem boa viagem 🙂

  1. Köszö­nöm 🙂 és az ész­re­vé­telt is, rög­tön javí­tom! Eskü­szöm, hogy így értet­tem, mikor a lissza­bo­ni recep­ci­ós­tól elköszöntünk…

 3. Szia, Köszö­nöm., Igy utó­lag a látot­tak közül vmit kihagy­nál, vagy helyet­te­si­te­néd mással?
  Mi nem vagyunk napo­zós, für­dő­ző­sek, de a ten­ger lát­vá­nyát „illa­tát“ élvezzük.
  Ezek után aján­lod Figu­e­i­ra da Fozt, vagy hagy­juk ki?
  Hason­ló­ban gon­dol­ko­dom a Wiz­zair jóvol­tá­ból oda Lissa­bon, és vissza Por­tó­ból, de csak ősz­től jöhet számításba.

  1. Szia! Leg­in­kább mini­mum két nap­pal meg­hosszab­bí­ta­nám ezt az uta­zást, mást nem vál­toz­tat­nék. 🙂 Figueira‑t attól füg­gő­en aján­lom, hány napo­tok áll ren­del­ke­zés­re? Gyö­nyö­rű hosszú homo­kos strand­ja van, Euró­pa leg­szé­le­sebb váro­si strand­ja, ami megér egy sétát, ülni a par­ton és csak bámul­ni az óce­ánt, illet­ve a nap­le­men­te egy­sze­rű­en káp­rá­za­tos. Lissza­bon kör­nyé­kén is ezer a lát­ni­va­ló, több nap és Porto sem egy napos, főleg ha eset­leg ti is ter­vez­né­tek Braga‑t… Szí­ve­sen segí­tek a ter­ve­zés­ben, illet­ve a blo­gon folya­ma­to­san olvas­ha­tó­ak a napok­ban a beszá­mo­ló­im az egész utazásról.

   1. Szia, köszi szé­pen, még nem tudom hány nap 1 hét­nél több biz­tos nem, tán még az 1 hét is nec­ces a párom mun­kái miatt. Eset­leg szer­dai, vagy pén­te­ki indu­lás­sal, s ked­den vissza. Egyen­lő­re néze­ge­tem a tér­ké­pet, olvas­lak Téged, ismer­ke­dek a hely­szí­nek­kel, nevek­kel. Kacsin­ga­tok Szi­ci­lia irá­nyá­ba, sok van még a bakancs­lis­tán:) Lissza­bon régi vágyam:))

Leave a Reply