A por­tu­gá­lok kakasa

2017. augusztus 26.

Nevez­zük nevén, Barc­elos kakas. A por­tu­gá­lok jel­ké­pé­vé vált a kakas, melyet az ország­ban járva úton-útfélen lát­ha­tunk külön­bö­ző for­mák­ban, de hogy minek is köszön­he­tik őt, miért lett ő a jel­kép? – nem­rég ezt is kiderítettük. 

Barc­elos egy kis­vá­ros, mely a Cáva­do folyó part­ján épült Észak-Portugáliában. Igen, nekem sem mon­dott volna eddig túl sokat ez a város, nem gon­dol­tam, hogy fel­tét­le­nül meg kell láto­gat­nunk egy por­tu­gál uta­zás alkal­má­val. Nem men­tem volna azon­ban el mel­let­te, ha tudom, hogy a már uta­zás előtt folya­ma­to­san elém kerü­lő kakas szim­bó­lum ere­de­te ehhez a város­ká­hoz kötő­dik. Már csak azért is érde­kes, mert hason­lít egy kicsit Braga-hoz, a híres zarán­dok­hely­hez, melyet min­den­ki­nek csak aján­la­ni tudok, ha Porto kör­nyé­kén jár, gyö­nyö­rű hely. Barc­elos hason­ló lát­ványt nyúj­tó ben­cés kolos­tor­temp­lom­mal és léleg­zet­el­ál­lí­tó kert­jé­vel várja a láto­ga­tó­kat. És per­sze a hami­sí­tat­lan barc­el­o­si kakassal. 

A legen­da sze­rint egy San­ti­a­go de Compostela-ba tartó zarán­dok itt pihent meg Barcelos-ban. Ven­dég­lá­tó­ja azon­ban tovább­in­du­lá­sa előtt meg­vá­dol­ta az ezüst evő­esz­kö­zök ello­pá­sá­val. Hiába pró­bál­ta bizony­gat­ni, hogy ő ugyan sem­mit nem köve­tett el, mégis elítél­ték. Akasz­tá­sos halál volt az íté­let, mely­nek vég­re­haj­tá­sa előtt az utol­só szó jogán azt kérte, had mond­ja el ártat­lan­sá­gá­nak tényét sze­mé­lye­sen az őt elíté­lő bíró­nak. Vacso­ra­idő volt mikor a bíró elé vezet­ték, így ő pont egy sült kakast készült vacso­rá­ra elfo­gyasz­ta­ni. A zarán­dok a bíró­nak csak annyit mon­dott, hogy ártat­lan­sá­gát ez a kakas fogja bizo­nyí­ta­ni, még­pe­dig azzal, hogy fel fog kelni a tányér­já­ból. A bíró per­sze nem hitte, s neve­tett a fiún. Már javá­ban készül­tek az íté­let vég­re­haj­tá­sá­ra, a kötél is a nya­kán volt, ami­kor egy­szer csak meg­tör­tént a csoda. A zarán­dok így kegyel­met kapott, a kakast pedig azóta is nagy becs­ben tartják. 

Nem­ze­ti jel­kép lett belő­le, és a hit, a sze­ren­cse, a remény ere­jét hirdeti. 

Ma már az egész ország tele van a kakas­sal, pólón, bög­rén, hűtő­mág­ne­sen is vissza­kö­szön, lehet belő­le kerá­mi­át, kulcs­tar­tót, tulaj­don­kép­pen szin­te min­dent kapni, amit csak szeretnénk.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply