Hova menj, csak pár napra, az év első negye­dé­ben

2018. december 18.

Lassan itt az év vége, a jövő évi foga­dal­mak és ter­vek papír­ra veté­sé­nek ideje. Bakancslisták készül­nek, hogy miket sze­ret­nénk jövő­re meg­va­ló­sí­ta­ni, illet­ve hova sze­ret­nénk eljut­ni. Nálunk is készül egy lista, meg is muta­tom majd decem­ber folya­mán, és igyek­szem majd ötle­te­ket is adni, hogy mikor merre indul­ja­tok, ahogy ezt tavaly is tet­tem az „Éves uta­zás­ter­ve­ző“ című blog­be­jegy­zé­sem­ben.

Nem tudom, ti hogy vagy­tok vele, január‐február hóna­pok­ban nekünk kicsit nehe­zeb­ben megy az elin­du­lás. Január nálunk leg­in­kább a mun­ká­ról szól, szé­pen las­san újra fel­vesszük a fona­lat, hónap végé­re meg olya­nok vagyunk, mint­ha nem is let­tek volna ünne­pi hét­vé­gék, szün­na­pok. Februárban már nagyon mehet­né­künk van, de leg­ké­sőbb már­ci­us ele­jén jöhet egy nagy kaland. Az év első negyed­évé­ben így most is inkább hét­vé­gék­re, hosszú hét­vé­gé­re ter­ve­zünk egy város­lá­to­ga­tást, eset­leg olyan helyet, ahol kicsit látunk‐kicsit pihe­nünk, jut is marad is ala­pon. Arra gon­dol­tam, ha már bele­ás­tam magam ezen hóna­pok lehet­sé­ges úti cél­jai közé, akkor meg­mu­ta­tom nek­tek is, én mire jutot­tam.

Minden elkö­te­le­ző­dés nél­kül, én a wiz­zair jára­ta­it mazso­lá­zom, mivel a WIZZ Discount Club‐nak köszön­he­tő­en – pél­dá­ul ma is – sok ked­vez­mé­nyes árú rep­jegy­re buk­kan­ni, ame­lyek vall­juk be, főleg egy Karácsony előt­ti és év ele­jei pénz­tár­cá­val nem egy utol­só szem­pont.

Hova utaz­zuk, ha csak egy‐két napunk van

A három hóna­pot tekint­ve több érde­kes úti cél is moz­gat­ja a fan­tá­zi­á­mat, és elgon­dol­kod­ta­tó, mikor merre vegye az ember az irányt. Legszívesebben min­den hónap­ra fog­lal­nék egy utat. Tudjátok mit? Kit tudja! Meglátjátok, ha köve­ti­tek jövő­re is a #kaland­lis­ta uta­zá­sa­it.

Az aláb­bi­ak­ban aján­lott, ter­ve­zett úti célok az adott hóna­pok­ban jelen­leg maxi­mum ~12.000,- Ft/fő áron fog­lal­ha­tó­ak oda‐vissza útra.

Januári úti célok

Arról már írtam nem­ré­gi­ben, hogy jár­tunk Brüsszelbe fog­lalt utunk­kal pár éve, és hogy most már elér­ke­zett­nek látom az időt, hogy ellá­to­gas­sunk ide, Tintin váro­sá­ba. Ha bőveb­ben kíván­csi­ak vagy­tok egy brüssze­li város­né­zés­re, kat­tint­sa­tok és olvas­sá­tok el a blog­be­jegy­zé­se­met.
Ajánlom mind­emel­lett Milánót és Berlint is figyel­me­tek­be. Érdekes egy­be­esés, hogy mind­két város­ban egy‐egy napos út kere­té­ben jár­tunk, és mind­ket­tő felejt­he­tet­len élmény. Az egy‐egy nap tar­tal­mas volt, egy­ál­ta­lán nem mon­da­nám roha­nós­nak, és sze­rin­tem min­den, ami kel­lett, az bele­fért. Milánó ese­té­ben azzal min­den­képp szá­mol­ja­tok, hogy a Wizzair a Malpensa rep­te­ret hasz­nál­ja, és innen a beju­tás a város­ban kicsit hossza­dal­ma­sabb, mint Berlin ese­té­ben. Utóbbi város­ban az S9‐es, a mi HÉV‐ünkhöz hason­ló vonat­tal nagy­já­ból fél óra alatt beérünk a köz­pont­ba, az Alexanderplatz‐hoz. Beszámolóimat milá­nói és ber­li­ni város­né­zé­sünk­ről itt tud­já­tok elol­vas­ni.

Egy nap Milánóban 

Villámlátogatás Berlinben

Februári úti célok

Februárban két úti cél is esé­lyes nálunk: Varsó és Bologna. Varsót már ősszel is ter­vez­tük, és ígé­re­tet is tet­tem nek­tek egy sza­va­zást köve­tőn, – ahol Udine‐vel szem­ben alul­ma­radt – hogy hama­ro­san ezt is kipi­pál­juk. Lehet, hogy feb­ru­ár­ban jön el az ideje? Bologna évek óta egy olyan olasz város, amely még várat magá­ra, bár nagyon sze­ret­nék utcá­in sétál­ni, átérez­ni a han­gu­la­tás és egy jó kávé mel­lett meg­él­ni a pil­la­na­to­kat.
Idén nyár ele­jén való­ra vált egy kamasz­ko­ri vágyam, és ellá­to­gat­tunk Elzász vidé­ké­re, ahol tény­leg nap mint nap kis mese­fa­lu­kat fedez­tünk fel. Colmar neve min­den­ki­nek isme­rő­sen cseng sze­rin­tem, de mel­let­te Eguisheim, Ribeauvillé vagy Riquewihr fan­tasz­ti­kus sor. Bázel‐Mullhouse‐Freiburg rep­tér­ről ez a vidék könnyen meg­kö­ze­lít­he­tő, de indul­ha­tunk másik irány­ba is, mint pél­dá­ul Bázel fel­fe­de­zé­sé­re vagy Németország felé. Nekünk utób­bi irány még várat magá­ra, de lehet, már nem soká­ig. Blogbejegyzéseimet Elzászról egy hash­tag­gel lát­tam el Facebook beje­lent­ke­zé­se­im során is, így ez alatt min­den meg­ta­lál­tok, elol­vas­hat­tok, ha lema­rad­ta­tok róla, illet­ve egy össze­fog­la­lót itt talál­tok:

#ElzásziKalandok

Márciusi úti célok

Márciusban min­den­képp uta­zunk! A jelen­le­gi repü­lő­jegy ára­kat tekint­ve Tirana, Albánia fővá­ro­sa egy érde­kes úti cél­nak ígér­ke­zik. A Balkán orszá­ga­i­tól talán még egy kicsit tar­tunk, kicsit húztuk‐halasztottuk eddig a láto­ga­tást, de egyre inkább azt gon­do­lom, hogy van itt mit fel­fe­dez­ni, meg­ta­pasz­tal­ni, egy­szer látni kell élő­ben. Nagyon sok szé­pet és jót hal­lot­tam a város­ról, ideje lenne meg­néz­nünk, nem gon­dol­já­tok?
Haladva a tavasz első nap­jai felé, az első hiva­ta­los hosszú hét­vé­gét is meg­cé­loz­va, kiemel­ten aján­la­nám Eindhovent vagy akár Stockholmot is. Einhoven maga iga­zá­ból „egy­na­pos“ város, de Hollandiában vagy akár hatá­ron túlra is könnyen lehet már mozog­ni viszony­lag jó áron is, mi pél­dá­ul Amszterdammal kötöt­tük össze. Az eind­ho­ve­ni rep­tér­ben rejlő lehe­tő­sé­gek­ről írtam is koráb­ban egy blog­be­jegy­zést. Stockholm pedig gyö­nyö­rű. Aki sze­re­ti az észa­ki váro­so­kat, az észa­ki men­ta­li­tást, annak nagyon aján­lom. Arra itt is figyel­je­tek azért, hogy a Skavska repü­lő­tér, amit a Wizzair hasz­nál, távo­labb esik a város­tól, jó egy óra a transz­fer busz menet­ide­je. Stockholmhoz talál­tok egy kis kedv­csi­ná­lót, sok‐sok képet, ha a link­re kat­tin­to­tok.

Stockholm

Remélem sike­rült meg­hoz­nom a ked­ve­tek egy kis kiruc­ca­nás­hoz. Ki merre indul az új évben? Mondjátok el hoz­zá­szó­lás­ban!

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek