Kasprowy Wierch, avagy a Gáspár‐csúcs: az abszo­lút ked­venc hegy­csú­csom

2019. január 30.

Van egy hegy­csúcs a Magas‐Tátrában, Zakopane hatá­rá­ban, ahova mind télen, mind nyá­ron imá­dok fel­men­ni, és csak érez­ni, hogy itt vagyok, leül­ni egy kőre, bámul­ni a messze­ség­be, gyö­nyör­köd­ni a pano­rá­má­ban. Ez a Kasprowy Wierch, avagy a Gáspár‐csúcs.

A Liptói‐havasok 1987 méter magas csú­csa a lengyel‐szlovák hatá­ron talál­ha­tó, a len­gyel­or­szá­gi Zakopane kis­vá­ro­sá­ból meg­kö­ze­lít­he­tő lanov­ká­val, illet­ve az aktív túrá­zók egy szép kis túrát tehet­nek a csú­cson talál­ha­tó Meteorológiai Obszervatóriumig, Lengyelország leg­ma­ga­sab­ban fekvő épü­le­té­ig. Bevallom hősi­e­sen nek­tek, ez utób­bi nekünk eddig még min­den évszak­ban kima­radt. Mindig a kényel­me­sebb fel­vo­nós meg­ol­dást válasz­tot­tuk, de egy nap­sü­té­ses tava­szi vagy őszi nap még ennek az ideje is el fog jönni.

Korábban már írtam, Zakopane négy évsza­kos úti cél!

A lanov­ka, azaz a kabi­nos fel­vo­nó két állo­má­sos, és a Zakopane‐hoz köze­li Kuznice állo­má­sá­ról indul, köz­ben­ső állo­má­sa a Myslenicei‐tornyok. Fantasztikus élmény mind az emel­ke­dés, mind pedig az alá­eresz­ke­dés, fotó­sok­nak külön­le­ge­sen az lehet, csak fősze­zon­ban győz­ze­tek az ablak mellé helyez­ked­ni. A lát­vánnyal mi több­szö­ri alka­lom­mal sem tud­tunk betel­ni. Az egész kirán­du­lás felejt­he­tet­len emlé­ke­ket nyújt, szá­munk­ra min­den­képp meg­ér­te, meg­éri az árát és a sor­ban állást is. A szint­kü­lönb­ség, melyet áthi­dal, egyéb­ként 932 méter és kb. negyed óra alatt teszi meg az utat. A felső állo­más szé­pen kiépí­tett, ahol egy ebé­det is elfo­gyasz­tot­tunk mi már.

Nem árt, ha tud­juk, hogy a fel­vo­nó meg­épí­té­se körül a 20. szá­zad ele­jén hatal­mas viták vol­tak, a körü­löt­te kiala­kult fel­haj­tás miatt lett egész Lengyelországban nép­sze­rű, és egy­ál­ta­lán ismert a Kasprowy Wierch. Természetvédők heve­sen til­ta­koz­tak ugyan­is a kivi­te­le­zés ellen, majd mégis meg­épült, – ma már had mond­jam, hogy a mi és sok ezer turis­ta örö­mé­re – 1936‐tól szál­lít­ja a ven­dé­ge­ket.

Télen a lej­tői sípá­lyák­ká vál­toz­nak, aki gya­kor­lott és sze­re­ti az adre­na­lint érez­ni az ere­i­ben, az pró­bál­ja ki! Sípálya rend­sze­re 15 km hosszú és egy ülő­szé­kes fel­vo­nó­val lehet fel­jut­ni a Gasienica‐ és a Goryczka‐völgyből. A felső állo­má­son műkö­dik egy síszer­víz is, hasz­nos infor­má­ció lehet. Érdekesség, hogy a csú­csot az I. világ­há­bo­rú előtt is rend­sze­re­sen láto­gat­ták már síe­lők.

Zakopane, aján­lott úti cél az aktív spor­tok sze­rel­me­se­i­nek

A Lengyel‐Tátra egyik leg­ked­vel­tebb csú­csá­ról, a turis­ták egyik leg­fel­ka­pot­tabb úti cél­já­ról van szó, ame­lyet szin­te min­den Zakopane‐ba láto­ga­tó utazó meg­hó­dít. Egyszerűen mesés lent­ről és fent­ről is.

Mutatok pár fotót, melyek késő nyá­ron, ősszel és télen készül­tek, hiszen több­ször vissza­tér­tünk már Zakopane‐ba. A szí­vem csücs­ke ugye­bár Madrid/Spanyolország és Málta mel­lett.

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek