Kirán­du­lá­sok Krak­kó kör­nyé­kén

2017. szeptember 20.

Az őszi idő­szak­ban sokunk sze­ret­ne leg­alább egy hét­vé­gé­re még kimoz­dul­ni, kiél­vez­ni az utol­só nap­sü­té­ses napo­kat, órá­kat, s az egyik leg­szebb idő­szak ez a ter­mé­szet­já­rás­ra. Ha kül­föld­re indu­lunk, sze­rin­tem az egyik leg­jobb úti cél Len­gyel­or­szág, és Krak­kó.

Aki járt már Bécs­ben, Prá­gá­ban az biz­tos vagyok benne, hogy Krak­kót is meg­lá­to­gat­ja előbb‐utóbb. Nem igaz? A tör­té­ne­lem­mel átita­tott, han­gu­la­tos kis utcái, a lát­ni­va­lók sora a várost kihagy­ha­tat­lan­ná teszik egy utazó szá­má­ra.

Krak­kó lát­ni­va­ló­it össze­fog­la­ló cik­kem itt talá­lod.

Krak­kó­ban járva érde­mes a kör­nyé­ket is egy­út­tal fel­fe­dez­ni, ha tehe­ti­tek több napot szán­ni az uta­zás­ra akár autó­val, akár busszal, vonat­tal érkez­tek. A kör­nyék lát­ni­va­ló­it ille­tő­en most ötle­tet merít­het­tek ebből a cikk­ből.

Wie­licz­kai Sóbá­nya

Krak­kó­ból helyi jára­tú busszal meg­kö­ze­lít­he­tő a híres, több mint 700 éves sóbá­nya. Az UNESCO Világ­örök­sé­gek lis­tá­ján is sze­re­pel, így köte­le­ző azok szá­má­ra, akik bakancs­lis­tán veze­tik a már meg­lá­to­ga­tott örök­sé­gi hely­szí­ne­ket. A bánya egy része ma múze­um­ként műkö­dik, a másik fele nap­ja­ink­ban is aktív sóki­ter­me­lés szem­pont­já­ból. Érde­mes előre, online jegyet vásá­rol­ni, hogy elke­rül­jük a hosszas sor­ban állást. Több fajta láto­ga­tás közül választ­hat­nak az érdek­lő­dők, mind­egyik fan­tasz­ti­kus élmény, de sze­mé­lyes javas­la­tom a “bányá­szok útja”, mely során aktí­van ismer­het­jük meg a bányá­szok min­den­nap­ja­it, részt vehe­tünk a víz sótar­tal­má­nak méré­sé­ben, pró­bál­koz­ha­tunk a föld alat­ti alag­út­rend­szer­ben tér­kép­rajz alap­ján tájé­ko­zód­ni és még egy tucat élmény várja azo­kat, akik ezt az utat választ­ják. Kedv­csi­ná­ló­ként, olvas­hat­tok és meg­néz­he­ti­tek képe­in­ken koráb­bi cik­kem­ben, hogy miről is beszé­lek. 

Krak­kó, Wie­licz­kai Sóbá­nya kedv­csi­ná­ló 

Zako­pa­ne

Mint­egy 100 km‐re délre Krak­kó­tól a Magas‐Tátra fővá­ro­sa és egy­ben Len­gyel­or­szág téli fővá­ro­sa Zako­pa­ne. Min­den kirán­du­ló­nak, túrá­zó­nak és téli spor­tot ked­ve­lő­nek erő­sen aján­lott, hogy egy­szer keres­se fel. Csak aján­la­ni tudom annak is, aki egy kicsit elsza­kad­na a nagy­vá­ros for­ga­ta­gá­tól, élvez­né a magas hegy­vo­nu­la­tok lát­vá­nyát és egy kis gaszt­ro­nó­mi­ai élve­zet­re vágyik. Mivel a szí­vem egyik csücs­ke ez a hely, min­den évszak­ban volt már hozzá sze­ren­csém és sosem kel­lett benne csa­lód­nom, aján­lom néz­zé­tek meg képe­in­ket, vide­ón­kat a blo­gon.

#kaland­lis­ta aján­ló: Zako­pa­ne

Ausch­witz – Bir­ke­nau

Egy hely, amit ép ésszel nehéz fel­fog­ni, s amely­nek meg­lá­to­ga­tá­sa után kell még egy kis idő, hogy magá­hoz tér­jen az ember. Fel­ka­va­ró és meg­rá­zó, de tény, hogy a tör­té­ne­lem része és a tör­té­nel­mün­ket, múl­tun­kat ismer­nünk kell. Az Auschwitz‐Birkenau hadi­fo­goly tábor­ként, kon­cent­rá­ci­ós tábor­ként, mun­ka­tá­bor­ként és halál­tá­bor­ként fuk­ci­o­nált 1940‐től 1945‐ig. Ez volt a leg­na­gyobb halál­tá­bor, s a leg­is­mer­tebb, mivel több sze­ren­csés túl­élő­je is beszá­molt az idők során az átélt bor­zal­ma­ik­ról. A múze­um két részét mutat­ja be a nagy­kö­zön­ség­nek: Ausch­witz tég­la­épü­le­te­it, ahol a poli­ti­kai és hadi­fo­lyo­kat tar­tot­ták és ma az egy sze­mé­lyes tár­gya­kat, fotó­kat, doku­men­tu­mo­kat kiál­lí­tó gyűj­te­mény tekint­he­tő meg itt, illet­ve az Auschwitz‐Birkenau koncentrációs‐ és halál­tá­bort, ahova a zsi­dók és romák kerül­tek, a meg­ma­radt barak­kok­kal, a kre­ma­tó­ri­um rom­ja­i­val. A hatal­mas terü­le­tet szin­te lehe­tet­len­ség tel­je­sen kör­be­jár­ni egy láto­ga­tás alkal­má­val. Én úgy gon­do­lom, csak erős ideg­ze­tű­ek­nek aján­lott. 

Kal­wa­ria Zebrzy­dows­ka

A jeru­zsá­le­mi Kál­vá­ria min­tá­já­ra épült zarán­dok­hely Krak­kó­tól mind­össze 30 km‐re talál­ha­tó és az UNESCO világ­örök­ség része. A fes­tői Makows­ki Beszi­dek terü­le­tén talál­ha­tó és nem­csak Len­gyel­or­szág, hanem Euró­pa egyik leg­fon­to­sabb és leg­szebb kál­vá­ri­á­ja, a hívők zarán­dok­he­lye. Tör­té­ne­te a 17. szá­za­dig nyú­lik vissza, ami­kor Mik­olaj Zebrzy­dows­ki, krak­kói vajda kolos­tort ala­pí­tott itt, illet­ve több kápol­nát emelt Krisz­tus szen­ve­dé­sé­nek emlé­ké­re. A komp­le­xum­hoz 42 kápol­na tar­to­zik az ún. “kál­vá­ria ösvé­nyek­kel”, mely össze­sen 6 km hosszú. Búcsúk ide­jén hatal­mas töme­gek kere­sik fel a helyet, kör­me­ne­te­ket és pas­sió­já­té­ko­kat tar­ta­nak. Meg­em­lí­ten­dő még, hogy II. János Pál pápa is több­ször zarán­do­kolt el Kal­wa­ria Zebrzy­dows­ká­ba. 

Wado­wi­ce

És ha már II. János Pál pápa, aki­nek emlé­ké­vel lépten‐nyomon talál­ko­zik az ember, Krak­kó­ban a Wawel­ben szob­rát tel­jes nagy­ság­ban meg­cso­dál­hat­juk, akkor min­den­képp érde­mes szü­lő­vá­ro­sát, Wado­wi­cét is fel­ke­res­ni, amely a Kal­wa­ria Zebrzy­dows­ká­tól már nincs messze. A kis­vá­ros­ban élte gyer­mek­ko­rát, a főté­ren talál­ha­tó a temp­lom, ahol meg­ke­resz­tel­ték, és egy­ko­ri szü­lő­há­zát is ma múze­um­ként meg­lá­to­gat­hat­juk. 

Ne kés­le­ked­je­tek, irány Krak­kó és kör­nyé­ke!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

 • Goog­le Trans­la­te

 • Kövess min­ket:

 • 14 órával ezelőtt

  Málta egy élmény

  #szeretemhelyek egyike, 📌Mgarr ix-Xini, Gozo
  Nem csodálom, hogy a hollywoodi filmeseket is megihlette ez az öböl... itt forgatta Angelina Jolie és Brad Pitt közös filmjüket néhány éve. No és... gondolnátok, hogy ez a fotó télen, december utolsó napjaiban készült? Szóval csak nyugodtan tervezzétek utazásotokat Máltára, bármilyen évszakban klassz úticél!😉
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  4 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Színterápia a hétvégére... 📌 Marsaxlokk
  Ezt a házat, kapukat én életemben először sötétben láttam, csalódott is voltam úgy rendesen. Oda vagyok a színes házakért, színes...mindenért😊 ezt már tudhatják rólam, akik régebb óta követnek vagy a Kalandlista blogot ismerik. Szóval ennek a fotónak az elkészítése és magának az élménynek az átélése már-már feladat lett a következő látogatásunkkor!✔️ Marsaxlokk látványához végképp hozzátartozik!😍
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  6 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Gozón sokak elsőrendű célpontja a főváros, Rabat, azon belül pedig a Citadella. Menjetek fel ide és sétáljatok körbe a várfalon, szuper kilátást ígér az egész szigetre! Én nagyon élveztem első alkalommal közben, ahogy felismertük/ beazonosítottuk a már felfedezett helyeket, új megvilágításba kerülnek itt. ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  7 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  📸 Marsaskala plébániatemploma
  Érkezéskor a leszállópályára fordulva jobb oldalt ezt a térséget látjuk meg először. Marsaskala Málta legkeletibb városa, melyet Marsaxlokk meglátogatásával érdemes összekötni. Egészen a II. világháborúig utóbbihoz hasonló kis halászfalu volt, ma már sokkal inkább egy nyüzsgő város. Az öböl mentén tegyetek egy sétát, akár egészen Marsaxlokkig eljuthattok gyalog, ha időtök engedi!
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy kis naplementés hangulat a Hastings Gardenből, Valletta-ból, csak mert szeretem! Valletta-t és a naplementét is!😉 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Gasztronómiáról még nem nagyon esett itt szó🤔
  Az én kedvencem a ➡️ pastizzi😍 Jöhet minden mennyiségben!
  Ami még naaaagyon máltai:
  ➡️ Ftíra (tonhalas szendvics)
  ➡️ Nyúl (nemzeti étel)
  ➡️ Kinnie (hidegen ajánlott, melegen...hát nem éppen)
  ➡️ Cisk (máltai sör)
  ➡️ Kaktuszgyümölcs (hmmm vagy a belőle készült likőr még inkább😉)
  Ti melyiket próbálnátok/próbáltátok ki? Vagy mivel egészítentek még ki a sort, ha jártatok már Máltán?
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Mdina elengedhetetlen tartozékai a lovashintók, a városnézés egy sajátos formája. Biztos élmény, de én iszonyatosan sajnálom a lovakat, nincs “szabadságuk” a nagy hőségben, tűző napon... inkább sétálok, s bebarangolok minden szűk kis utcát, amerre a lábam vezet! ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ha busszal érkezünk Valletta-ba, akkor szinte 1000%, hogy az első fotónk ehhez hasonló lesz! A Triton-szökőkút még a városkapu előtti téren fogad minket a buszvégállomás mellett, amióta átépítésre került ez a rész és forgalommentes övezet lett. Csodálatos nappal és sötétedés után talán méginkább! ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ugyan az Azúr-ablak már csak történelem, de ennek ellenére is meg kell látogatni Dwejra-t! Álomszép sziklák, gyönyörű tengerpart, és egy kis csónakkal fantasztikus túrát tehetünk itt a barlangok korallvilágát feledezve😍 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon
 • Hír­le­vél

 • Booking.com Booking.com
 • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek