Kirándulások Krakkó kör­nyé­kén

2017. szeptember 20.

Az őszi idő­szak­ban sokunk sze­ret­ne leg­alább egy hét­vé­gé­re még kimoz­dul­ni, kiél­vez­ni az utol­só nap­sü­té­ses napo­kat, órá­kat, s az egyik leg­szebb idő­szak ez a ter­mé­szet­já­rás­ra. Ha kül­föld­re indu­lunk, sze­rin­tem az egyik leg­jobb úti cél Lengyelország, és Krakkó.

Aki járt már Bécsben, Prágában az biz­tos vagyok benne, hogy Krakkót is meg­lá­to­gat­ja előbb‐utóbb. Nem igaz? A tör­té­ne­lem­mel átita­tott, han­gu­la­tos kis utcái, a lát­ni­va­lók sora a várost kihagy­ha­tat­lan­ná teszik egy utazó szá­má­ra.

Krakkó lát­ni­va­ló­it össze­fog­la­ló cik­kem itt talá­lod.

Krakkóban járva érde­mes a kör­nyé­ket is egy­út­tal fel­fe­dez­ni, ha tehe­ti­tek több napot szán­ni az uta­zás­ra akár autó­val, akár busszal, vonat­tal érkez­tek. A kör­nyék lát­ni­va­ló­it ille­tő­en most ötle­tet merít­het­tek ebből a cikk­ből.

Wieliczkai Sóbánya

Krakkóból helyi jára­tú busszal meg­kö­ze­lít­he­tő a híres, több mint 700 éves sóbá­nya. Az UNESCO Világörökségek lis­tá­ján is sze­re­pel, így köte­le­ző azok szá­má­ra, akik bakancs­lis­tán veze­tik a már meg­lá­to­ga­tott örök­sé­gi hely­szí­ne­ket. A bánya egy része ma múze­um­ként műkö­dik, a másik fele nap­ja­ink­ban is aktív sóki­ter­me­lés szem­pont­já­ból. Érdemes előre, online jegyet vásá­rol­ni, hogy elke­rül­jük a hosszas sor­ban állást. Több fajta láto­ga­tás közül választ­hat­nak az érdek­lő­dők, mind­egyik fan­tasz­ti­kus élmény, de sze­mé­lyes javas­la­tom a “bányá­szok útja”, mely során aktí­van ismer­het­jük meg a bányá­szok min­den­nap­ja­it, részt vehe­tünk a víz sótar­tal­má­nak méré­sé­ben, pró­bál­koz­ha­tunk a föld alat­ti alag­út­rend­szer­ben tér­kép­rajz alap­ján tájé­ko­zód­ni és még egy tucat élmény várja azo­kat, akik ezt az utat választ­ják. Kedvcsinálóként, olvas­hat­tok és meg­néz­he­ti­tek képe­in­ken koráb­bi cik­kem­ben, hogy miről is beszé­lek. 

Krakkó, Wieliczkai Sóbánya kedv­csi­ná­ló 

Zakopane

Mintegy 100 km‐re délre Krakkótól a Magas‐Tátra fővá­ro­sa és egy­ben Lengyelország téli fővá­ro­sa Zakopane. Minden kirán­du­ló­nak, túrá­zó­nak és téli spor­tot ked­ve­lő­nek erő­sen aján­lott, hogy egy­szer keres­se fel. Csak aján­la­ni tudom annak is, aki egy kicsit elsza­kad­na a nagy­vá­ros for­ga­ta­gá­tól, élvez­né a magas hegy­vo­nu­la­tok lát­vá­nyát és egy kis gaszt­ro­nó­mi­ai élve­zet­re vágyik. Mivel a szí­vem egyik csücs­ke ez a hely, min­den évszak­ban volt már hozzá sze­ren­csém és sosem kel­lett benne csa­lód­nom, aján­lom néz­zé­tek meg képe­in­ket, vide­ón­kat a blo­gon.

#kaland­lis­ta aján­ló: Zakopane

Auschwitz – Birkenau

Egy hely, amit ép ésszel nehéz fel­fog­ni, s amely­nek meg­lá­to­ga­tá­sa után kell még egy kis idő, hogy magá­hoz tér­jen az ember. Felkavaró és meg­rá­zó, de tény, hogy a tör­té­ne­lem része és a tör­té­nel­mün­ket, múl­tun­kat ismer­nünk kell. Az Auschwitz‐Birkenau hadi­fo­goly tábor­ként, kon­cent­rá­ci­ós tábor­ként, mun­ka­tá­bor­ként és halál­tá­bor­ként fuk­ci­o­nált 1940‐től 1945‐ig. Ez volt a leg­na­gyobb halál­tá­bor, s a leg­is­mer­tebb, mivel több sze­ren­csés túl­élő­je is beszá­molt az idők során az átélt bor­zal­ma­ik­ról. A múze­um két részét mutat­ja be a nagy­kö­zön­ség­nek: Auschwitz tég­la­épü­le­te­it, ahol a poli­ti­kai és hadi­fo­lyo­kat tar­tot­ták és ma az egy sze­mé­lyes tár­gya­kat, fotó­kat, doku­men­tu­mo­kat kiál­lí­tó gyűj­te­mény tekint­he­tő meg itt, illet­ve az Auschwitz‐Birkenau koncentrációs‐ és halál­tá­bort, ahova a zsi­dók és romák kerül­tek, a meg­ma­radt barak­kok­kal, a kre­ma­tó­ri­um rom­ja­i­val. A hatal­mas terü­le­tet szin­te lehe­tet­len­ség tel­je­sen kör­be­jár­ni egy láto­ga­tás alkal­má­val. Én úgy gon­do­lom, csak erős ideg­ze­tű­ek­nek aján­lott. 

Kalwaria Zebrzydowska

A jeru­zsá­le­mi Kálvária min­tá­já­ra épült zarán­dok­hely Krakkótól mind­össze 30 km‐re talál­ha­tó és az UNESCO világ­örök­ség része. A fes­tői Makowski Beszidek terü­le­tén talál­ha­tó és nem­csak Lengyelország, hanem Európa egyik leg­fon­to­sabb és leg­szebb kál­vá­ri­á­ja, a hívők zarán­dok­he­lye. Története a 17. szá­za­dig nyú­lik vissza, ami­kor Mikolaj Zebrzydowski, krak­kói vajda kolos­tort ala­pí­tott itt, illet­ve több kápol­nát emelt Krisztus szen­ve­dé­sé­nek emlé­ké­re. A komp­le­xum­hoz 42 kápol­na tar­to­zik az ún. “kál­vá­ria ösvé­nyek­kel”, mely össze­sen 6 km hosszú. Búcsúk ide­jén hatal­mas töme­gek kere­sik fel a helyet, kör­me­ne­te­ket és pas­sió­já­té­ko­kat tar­ta­nak. Megemlítendő még, hogy II. János Pál pápa is több­ször zarán­do­kolt el Kalwaria Zebrzydowskába. 

Wadowice

És ha már II. János Pál pápa, aki­nek emlé­ké­vel lépten‐nyomon talál­ko­zik az ember, Krakkóban a Wawelben szob­rát tel­jes nagy­ság­ban meg­cso­dál­hat­juk, akkor min­den­képp érde­mes szü­lő­vá­ro­sát, Wadowicét is fel­ke­res­ni, amely a Kalwaria Zebrzydowskától már nincs messze. A kis­vá­ros­ban élte gyer­mek­ko­rát, a főté­ren talál­ha­tó a temp­lom, ahol meg­ke­resz­tel­ték, és egy­ko­ri szü­lő­há­zát is ma múze­um­ként meg­lá­to­gat­hat­juk. 

Ne kés­le­ked­je­tek, irány Krakkó és kör­nyé­ke!

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek