Brüsszel – „csak azért is meg­né­zünk most már!“

2018. november 18.

Tud­já­tok, Brüsszel egy érde­kes hely. Kér­dez­tem a Face­book olda­lun­kon a napok­ban, ki hogy áll a jövő évi úti célok ter­ve­zé­sé­vel, és erre is refe­rál­va írom ezt a bejegy­zést. Mi, ha min­den igaz, akkor újra neki­vá­gunk elő­ször is ennek a város­nak a felfedezésének.

Miért írom, hogy „újra neki­vá­gunk“? Néhány évvel ezelőtt a pár napos, hét­vé­gi város­lá­to­ga­tá­sok sorát bőví­ten­dő meg­vet­tük repő­je­gye­in­ket Brüsszel­be, neki­lát­tunk a szer­ve­zés­nek, aztán jött egy tra­gé­dia három nap­pal az indu­lá­sunk előtt, amely meg­ráz­ta egész Euró­pát, és így az utunk is sem­mi­vé vált. Úgy gon­do­lom, most már elér­ke­zett az idő, hogy pótol­juk. Az év ele­jé­re egy rövi­debb uta­zás­nál több nem is kell nekünk, a mun­ká­ink miatt viszont ennyi min­den­képp bele kell hogy fér­jen az időbe.

Tipp: A Wiz­zair janu­ár­ra, egész hónap­ban nagyon ked­ve­ző áron kínál repü­lő­je­gye­ket akár egy hét­vég­re, így érde­mes most elgon­dol­kod­no­tok rajta.

Ahogy már emlí­tet­tem, Brüsszel töké­le­te­sen passzol azon váro­sok lis­tá­já­ra, melyet egy-két nap alatt fel­fe­dez­he­tünk, hiszen leg­is­mer­tebb lát­ni­va­ló­it szin­te egy helyen, kis kör­ben meg­ta­lál­hat­juk a város­köz­pont­ban. A sétánk köz­ben min­den­képp hódol­nunk kell a gaszt­ro­nó­mi­ai élmé­nyek­nek is, a belga cso­ko­lá­dét gon­do­lom nem kell sen­ki­nek bemu­tat­ni vagy a gof­rit, amit Bel­gi­um­ban szin­tén ki kell pró­bál­nia az embernek.

Egy igazi mul­ti­kul­tu­rá­lis nagy­vá­ros­ról beszé­lünk, a múlt­tal és a jövő­vel épp­úgy talál­ko­zunk itt, mint a csil­lo­gás­sal és a sze­gény­ség­gel. Euró­pa fővá­ro­sa. Nekünk ennyi éppen elég, hogy kíván­csi­ak legyünk rá, hogy meg­ta­pasz­tal­juk milyen is itt.

Mit néz­zünk meg?

Grand Place… Brüsszel főte­re. Az egyik leg­na­gyobb lát­vá­nyos­ság a város­ban gyö­nyö­rű góti­kus és barokk épü­le­te­i­vel, amely 1998. óta az UNESCO világ­örök­ség része.

Man­ne­ken Pis… A pisi­lő kis­fiú szob­ra nem hiva­ta­lo­san Brüsszel jel­ké­pe. A főtér­től nem messze, min­den turis­ta cél­pont­ja. „Test­vé­re“, a Jean­ne­ke Pis szin­tén a közel­ben, „egy­szer látni kell, ha itt járunk“ típu­sú neve­ze­tes­sé­gek ők. A szob­rot egyéb­ként a brüssze­li­ek külön­le­ges alkal­mak­kor az ahhoz illő ruhá­ba öltöztetik.

Kirá­lyi Palo­ta… A város köz­pont­já­ban talál­ha­tó palo­ta ma inkább pro­to­koll ese­mé­nyek­nek ad ott­hont, mivel a kirá­lyi csa­lád egy a váro­son kívü­li palo­tá­ban éli min­den­nap­ja­it. A több­ször átépí­tett és kibő­ví­tett palo­tát a Brus­sels Park mel­lett láto­gat­hat­juk meg.

Szent Mihály és Szent Gudula-székesegyház… Ez Bel­gi­um leg­is­mer­tebb temp­lo­ma. Érde­kes a ket­tős neve. Elő­ször Szent Mihály ark­an­gyal­nak szen­tel­ték az itt álló temp­lo­mot még a 11. szá­zad­ban, aztán elhelyz­ték a temp­lom­bel­ső­ben Brüsszel és Bel­gi­um végő­szent­jé­nek földi marad­vá­nya­it, így kapta a máso­dik, Gudu­la nevet.

Ato­ni­um… Brüsszel jel­ké­pe ez az 1958-as világ­ki­ál­lí­tás­ra készí­tett épü­let, mely kilenc atom­ból álló vas­rács. Az öt gömb­ben külön­bö­ző állandó- és ide­ig­le­nes kiál­lí­tá­so­kat láto­gat­ha­tunk meg, illet­ve a leg­fel­ső­ből kilá­tás nyí­lik a városra.

Mini Euro­pe… Az Ato­ni­um mel­lett láto­gat­ha­tó ez a park, ahova mind­két lát­ni­va­ló fel­ke­re­sé­se ese­tén kom­bi­nált belé­pőt is vált­ha­tunk. Itt meg­szem­lél­het­jük az Euró­pai Unió leg­hí­re­sebb épü­le­tet mini­a­tűr vál­to­zat­ban. Gye­rek­ko­rom jut erről eszem­be és a Mini­mon­dus Kla­gen­furt­ban, Auszt­ri­á­ban. Ugyan­ez a tema­ti­ka, s ha már gye­rek­ként élvez­tem, és akkor is jár­tam utol­já­ra ott, most jó néhány évvel később ezt szí­ve­sen ven­ném nyakunkba.

Be kell hogy vall­jam nek­tek, mind­ezek mel­lett engem még egy dolog csá­bít a város­ba: Tin­tin. Már koráb­ban emlí­tet­tem, hogy fran­cia tago­za­tos álta­lá­nos isko­lá­ba jár­tam, ahol az olva­sást annak ide­jén a Tin­tin kaland­jai jelen­tet­ték nekem. A mai napig szí­ve­sen gon­do­lok ezek­re az élmé­nyek­re, és ha már Brüsszel­ben járunk, a hős szü­lő­he­lyén, akkor nem hagy­hat­juk ki a nevé­hez kötő­dő hely­szí­nek fel­ke­re­sé­sét. Ebben segít­ség lehet egy „Tin­tin in Brus­sels“ tér­kép, ame­lyet a helyi turisz­ti­kai iro­dák­ban lehet beszerezni.

Brüsszel hív, egyre han­go­sab­ban. A jövő évi ter­vek közt most már tény­leg ott a helye, és bízom benne, ezút­tal össze is jön a nagy talál­ko­zás. Egy­sze­rű­en, csak azért is meg kell néz­nünk most már!

/Fotók for­rá­sa: pixabay/

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply