Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok repülővel

2018. január 06.

Az egy napos város­lá­to­ga­tás nagyon csá­bí­tó tud lenni, nem kell szál­lás­fog­la­lás­sal baj­lód­ni és növel­ni a költ­ség­ve­tést, nem kell túl­bo­nyo­lí­ta­ni a ter­ve­zést. Elég olyan repü­lő­já­ra­tot keres­ni, amely kora reg­gel indul és késő este jön vissza. A követ­ke­ző váro­sok jelen­leg pont így elér­he­tő­ek fapa­dos légi­tár­sa­sá­gok­kal, így nagy való­szí­nű­ség sze­rint költ­ség­ha­té­ko­nyan is kivi­te­lez­he­tő­ek, illet­ve egy nap alatt egész jól bejárhatóak.

Lás­suk az egy napos város­lá­to­ga­tá­sok repü­lő­vel listáját:

Milá­nó 

Azt hogy mire elég keve­sebb, mint 24 óra a divat fővá­ro­sá­ban, össze­fog­lal­tam nek­tek rész­le­te­sen a koráb­bi „Egy nap Milá­nó­ban“ blog bejegy­zés­ben. Ez tipi­ku­san az a város­lá­to­ga­tás, ame­lyet nem sza­bad kihagy­ni, a milá­nói dóm önma­gá­ban megér egy láto­ga­tást, de ezen kívül is tar­to­gat még élmé­nye­ket a város. Egy olasz kávé reg­ge­li­re, egy pizza ebéd­idő­ben és egy fagy­lalt még dél­után mielőtt haza­in­dul­nánk, jól hang­zik ugye?

Eind­ho­ven

Sokan első­re fel is teszik most maguk­ban a kér­dést, na de ott mi is van? Eind­ho­ven lehet, hogy nem ren­del­ke­zik akko­ra és olyan nép­sze­rű neve­ze­tes­sé­gek­kel, mint Milá­nó vagy, ha hol­land föl­dön mara­dunk, Amsz­ter­dam, de egy napos város­lá­to­ga­tást min­den­képp megér. Sőt, kitű­nő kiin­du­ló­pont egy euró­pai fel­fe­de­ző útra. Erről is volt már szó koráb­ban, az „Eind­ho­ven vagy mire jó egy eind­ho­ve­ni rep­jegy?“ blog bejegy­zés­ben. Egy nap Eind­ho­ven­ben tény­leg egy gyors fel­fris­sü­lést, kikap­cso­ló­dást ígér.

Lon­don 

Nem az a város, ami egy nap alatt meg­is­mer­he­tő, de aki még nem járt Ang­lia fővá­ro­sá­ban és igazi „város­né­zés Euró­pá­ban“ az álma, akkor irány Lon­don! A világ­hí­rű, főbb lát­ni­va­ló­kat meg­te­kint­he­ti­tek, aztán eldönt­he­ti­tek ezalatt, mi az, amit köze­lebb­ről is látni sze­ret­né­tek leg­kö­ze­lebb vagy, ami egy­sze­rű­en kima­radt. A mi első láto­ga­tá­sunk­ból ins­pi­rá­lód­hat­tok, a „Képes­la­pok Lon­don­ból“ blog bejegy­zést tanul­má­nyoz­va. Ha már vissza­té­rők len­né­tek, akkor egy nap Lon­don­ban meg­ta­pasz­tal­hat­já­tok azt az érzést, ami­ért vissza­vágy­tok, vagy cél­irá­nyo­san meg­lá­to­gat­hat­já­tok, ami még a bakancs­lis­tá­to­kon szerepel.

Róma

Sok-sok év útán újra látni, újra elvesz­ni Rómá­ban, szin­te leír­ha­tat­lan érzés. Ez egy való­di kaland bár­mi­kor, bár­ki­nek és bár­med­dig tart is. Olvas­sá­tok el Rómá­hoz írt nyílt leve­le­met, ebben min­den benne van, és garan­tá­lom, hogy a blog bejegy­zés és a fény­kép­al­bum meg­hoz­za a ked­ve­te­ket, hogy kíván­csi­ak lesz­tek, milyen is lehet egy nap Rómá­ban. Egy rend­ha­gyó tör­té­ne­lem óra vagy házi fel­adat meg­ol­dá­sa élőben?

Brüsszel

A belga fővá­ros adta élmé­nyek nekünk saj­nos még hiá­nyoz­nak, habár már több­ször neki­in­dul­tunk, volt hogy a repü­lő­je­gyünk is meg­volt. Mivel a bakancs­lis­tánk elő­ke­lő helyén sze­re­pel Bru­ges, így remé­lem, hama­ro­san arról is beszá­mol­ha­tok nek­tek, milyen egy nap Brüsszel­ben. Addig, ha nek­tek van élmé­nye­tek, ne haboz­za­tok meg­osz­ta­ni, illet­ve had ajánl­jam figyel­me­tek­be, akár kirán­du­lás­ként Brüsszel­ből a bájos Bru­ges városát.

A követ­ke­ző blog bejegy­zés­ben meg­néz­zük majd azt is, hogy milyen egy napos város­lá­to­ga­tá­sok ter­vez­he­tők a szá­raz­föl­dön.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

 

Leave a Reply