Képes­la­pok Lon­don­ból – kezdőknek

2017. október 20.

A brit fővá­rost min­den­ki isme­ri. Nehéz írni és mesél­ni egy olyan város­ról, amely folya­ma­to­san a média kereszt­tü­zé­ben áll, napi szin­ten olva­sunk róla, hal­lunk friss híre­ket, s utazó szem­mel a top­lis­ták első helyei közt sze­re­pel min­dig, min­den­ki­nél. Van, aki sze­re­ti, van, aki nem; első látás­ra azon­ban min­den­képp lenyű­gö­ző. Hihe­tet­len élmény a sok­szor fotó­kon, fil­mek­ben látott helye­ken sétál­ni, a neve­ze­tes­sé­gek előtt fotóz­kod­ni, s a sok­szí­nű várost pár nap, egy hét­vé­ge alatt nem is lehet job­ban meg­is­mer­ni, mint a már félig-meddig isme­rős­ként vissza­kö­szö­nő épü­le­tek felkeresésével.

Had mutas­sam meg most az én szem­szö­gem­ből, milyen­nek lát­tam kez­dő­ként Lon­dont, és két nap alatt miket aján­lok első láto­ga­tás alkal­má­val fele­dez­ni a nagyvárosban.

Lon­don jel­ké­pei: a Big Ben, a West­mins­ter és a Lon­don Eye

Séta a Saint James’s Park-ban, majd a Hyde Park-ban, közte a Buc­kingham Palota

A Tower Bridge és kör­nyé­ke, vala­mint a St Paul’s katedrális

Pad­ding­ton, avagy láto­ga­tás a Pad­ding­ton vas­út­ál­lo­má­son és esti séta az Oxford Street-en

Lon­don… ez volt az első utam, de biz­tos vagyok benne, hogy nem az utol­só! Elgon­dol­kod­tam már több­ször, hogy lehet az, hogy fél Euró­pát beutaz­tam Párizs­tól Athé­nig, Rómá­tól Mad­ri­dig, vagy kalan­doz­tam már Tuné­zi­á­tól kezd­ve Jor­dá­ni­á­ig, de Lon­don viszony­lag későn került fel a kaland­lis­tám­ra. Talán pont azért, mert azt hit­tem isme­rem képek­ből, hírek­ből és ráérek, pedig ide több­ször is vissza kell térni és akkor sem mond­hat­juk ki ezt tel­je­sen. Aki sze­re­ti és isme­ri a várost, tudja miről beszé­lek, aki nem, az ismer­je meg, de úgy igazán.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply