Úti­ter­vek Észak-Spanyolországhoz

2017. július 13.

A Bil­baoBakio/ San Juan de Gaz­te­l­ugat­xeSan Sebas­ti­an – Mad­rid útvo­nal­ról, lát­ni­va­lók­ról és élmé­nye­ink­ről több bejegy­zést is olvas­hat­ta­tok szál­lás aján­ló­val együtt, vala­mint meg­is­mer­het­té­tek eze­ket fotó­in­kon, vide­ó­in­kon keresz­tül. (Ha lema­rad­tál róla, a hely­ség­ne­vek­re kat­tint­va meg­ta­lá­lod.) Kiala­kult ben­nem továb­bi két útvo­nal ebben a régi­ó­ban, melye­ket sze­ret­nék is bejár­ni a közeljövőben. 

Már a mos­ta­ni út ter­ve­zé­sé­nél nehéz dön­tés volt, hogy jobb­ra vagy balra indul­junk Bilbao-tól. A ter­vek, így ezt figye­lem­be véve áll­tak össze a fejem­ben és a meg­szer­zett tapasz­ta­la­tok, infor­má­ci­ók alap­ján ala­kul. Bil­bao ugyan­is a leg­je­len­tő­sebb város Baszk­föl­dön és ők maguk a fővá­ro­suk­nak tekin­tik. Jó kiin­du­lá­si pont lehet, főleg annak, aki még nem járt itt. 

Ha Bilbao‑t is sze­ret­nénk látni

Buda­pest­ről köz­vet­len járat – remél­he­tő­leg csak még – nin­csen saj­nos. Mad­ri­don vagy Bar­ce­lo­nánk keresz­tül érkez­he­tünk fapa­dos jára­tok­kal, és az autós uta­zás­sal nem szá­mo­lok, ahogy az autó­bér­lés opci­ót sem veszem figyelembe.

Mad­rid – Bil­bao távol­sá­got több­fé­le­képp is meg­te­het­jük, mi az ALSA busz­tár­sa­sá­got válasz­tot­tuk és nagyon kel­le­mes út volt, ár-érték arány­ban a leg­ked­ve­zőbb. Napi több jára­tot üze­mel­tet ezen a vona­lon és az út nagy­já­ból 4 óra 45 perc. A vona­tot ezen a sza­ka­szon mi hamar elve­tet­tük, mivel a menet­ide­je hosszabb, a jegy ára drá­gább és több­nyi­re csak átszál­lá­sos jára­tot biz­to­sít. A leg­gyor­sabb elju­tás ter­mé­sze­te­sen, ha repü­lő­vel uta­zunk. Az Ibé­ria és az AirE­u­ro­pa is egy óra alatt repül a két város között. 

Amit jó tudni Mad­rid­ba érke­zés ese­tén, a rep­té­ren rep­tér­hasz­ná­la­ti díjat kell fize­ti, ami jelen­leg 3 EUR. Ezt a met­ró­jegy­be, a reptér-város közti transz­fer­ár­ba bele­kal­ku­lál­ják, mikor veszed. Tehát ha Mad­rid­ban is eltöl­te­nél egy vagy akár pár napot, ezzel kal­ku­lál­nod kell. Fon­tos infor­má­ció még, hogy a bel­föl­di légi­tár­sa­sá­gok és az ALSA busz is a Bara­jas Air­port T4-et hasz­nál­ják, amit érke­zés­kor ingye­ne­sen el tudsz érni a rep­té­ri shutt­le busszal. 

Bar­ce­lo­na – Bil­bao elju­tás is lehet­sé­ges mind busszal, vonat­tal mind repü­lő­vel. Az ALSA busz­tár­sa­ság köz­vet­len jára­tot indít 7 – 8 órás menet­idő­vel. Ezen viszony­lat­ban a vonat sok­kal cél­sze­rűbb, mivel napi két köz­vet­len vonat köz­le­ke­dik a két város között, ami eset­le­ge­sen jóval gyor­sabb a busz­nál, 6 és fél óra a menet­ide­je. A repü­lő ez eset­ben is a leg­gyor­sabb köz­le­ke­dé­si esz­köz. Ibé­ria, Vue­ling és Nor­we­gi­an jára­tok­kal utaz­ha­tunk, melyek­nél a repü­lé­si idő 1 óra 15 – 20 perc. 

A viszony­lag hosszú buszo­zás­tól ne ijed­je­tek meg, észre sem lehet venni, tapasz­ta­lat. Nagyon kul­tu­rált helyen van 15 per­ces tech­ni­kai meg­ál­lás és a válasz­tott busz kom­fort foko­za­tá­tól füg­gő­en elér­he­tő wifi a fedél­ze­ten, illet­ve min­den ülés hát­tám­lá­já­ba kis moni­tor van beépít­ve, ahol ren­ge­teg film közül lehet válasz­ta­ni, zenét lehet hall­gat­ni, baran­gol­ni az inter­ne­ten vagy­is gyor­san elre­pül az idő, de a tájat is érde­mes figyel­ni közben. 

Elő­ször “balra”, San­tan­der – Gijón – Oviedo

Ezt az utat én Buda­pest – Mad­rid uta­zás­sal indí­ta­nám, már csak azért is, mert Mad­rid a nagy ked­ven­cem és így újra eltölt­het­nénk a spa­nyol fővá­ros­ban egy kis időt. Mivel az elju­tás Bilbao-ba és Santander-be is könnyebb innen, több a lehe­tő­ség, így én ezt aján­lom, de ha Buda­pest – Bar­ce­lo­na útvo­na­lon talá­lunk meg­fe­le­lő repü­lő­je­gyet az úthoz, azzal is kalkulálhatunk. 

Mad­rid – San­tan­der leg­könnyeb­ben és leg­gyor­sab­ban szin­tén repü­lő­vel érhe­tő el, mely­re az Ibé­ria biz­to­sít köz­vet­len jára­tot. Az elju­tás így mind­össze egy óra. Az ALSA busz­tár­sa­ság Santander-be 5,5 óra alatt szál­lít el, mely­re fel lehet száll­ni köz­vet­le­nül a rep­té­ren a Bara­jas T4-en vagy ha Mad­rid város­ból indu­lunk, akkor az Ave­ni­da de Ame­ri­ca met­ró­ál­lo­más felett lévő busz­pá­lya­ud­var­ról. A vonat­köz­le­ke­dés ezen viszony­lat­ban drá­gább, mint a busz, viszont a menet­idő csak 4 óra. 

Bar­ce­lo­na – San­tan­der út ese­té­ben csak a repü­lés jöhet szóba, amit az Ibé­ri­án kívül a Vue­ling vagy a Rya­nair is repül. 

Ha beépí­tünk egy Bil­bao város­né­zést is a prog­ram­ba, akkor a Bil­bao – San­tan­der távol­sá­got busszal tegyük meg. Marad­va az ALSA busz­tár­sa­ság­nál, a busza­ik napi több­szö­ri kap­cso­la­tot is biz­to­sí­ta­nak a két város között és 1,5 óra alatt el lehet jutni velük.

San­tan­der

A Vizcayai-öbölben talál­ha­tó egyik leg­na­gyobb és leg­mo­der­nebb kikö­tő­vá­ros, egy­ben ipar­vá­ros is. A fő lát­vá­nyos­sá­ga a Playa del Sar­di­ne­ro, a szé­les homo­kos strand kanyar­gós part­vo­na­lá­val az egyik leg­szebb strand Észak-Spanyolországban. A stran­dot a gyö­nyö­rű Piqu­io Gar­dens ösvé­nye­in keresz­tül köze­lít­ve meg még nagyobb élmény­ben lehet részünk. Óvá­ro­sá­ban kel­le­mes han­gu­la­tú sétát tehe­tünk, bár az ősi város 1941-ben szin­te tel­je­sen elpusz­tult. A város köze­lé­ben talál­ha­tó­ak az Altamira-barlangok, ahol 13 – 20.000 éves kőkor­sza­ki bar­lang­fest­mé­nye­ket fedez­tek fel.
San­tan­der és Gijón között, tér­ké­pen nézve pont fél­úton talál­ha­tó Playa del Gul­piyu­ri, amely­ről, ha köve­ti­tek a face­book olda­lun­kat, már hall­hat­ta­tok. Ezt a kirán­du­lást sze­ret­ném egy nap beik­tat­ni, így a Gijón-ba köz­le­ke­dő busszal eljut­ha­tunk Llanes-ig, ahol át kell száll­ni a helyi busz­ra, mellyel Naves-ig kell menni. Innen rövid sétá­val jutunk el a cso­dás kis stran­dig, mely mind­össze 40 m szé­les és hatal­mas szik­lá­kon, föld alatt átszi­vár­gó ten­ger­víz táplálja. 

Képek: megi​ca​le​uro​pe​.blog​.hu; playa​degul​piyu​ri​.es

San­ta­der – Gijón útvo­na­lon busszal köz­le­ked­he­tünk. Az ALSA busz a járat idő­pont­já­tól füg­gő­en 2 óra 40 perc és 3 óra 45 perc közöt­ti menet­idő­vel teszi meg a két város közti távolságot. 

Gijón

Gijón az ország észa­ki part­ja­i­nak egyik leg­fon­to­sabb kikö­tő­vá­ro­sa. Aszt­úria pro­vin­cia leg­na­gyobb váro­sá­nak köz­pont­ja mel­lett húzó­dik az egyik leg­nép­sze­rűbb, homo­kos strand. Töké­le­tes kiin­du­lá­si pont a kis halász­fal­vak, roman­ti­kus öblök, eldu­gott stran­dok ked­ve­lő­i­nek. Város­köz­pont­já­ban, az óvá­ros­ban is tar­tal­ma­san el lehet öltet­ni az időt, sza­bály­ta­lan kes­keny utcái több száz éves épü­le­te­ket rejtenek.

Képek: spain​.info; turis​mo​as​tu​ri​as​.es

Gijón – Ovi­e­do lehet egy­na­pos kirán­du­lás is, hiszen fél órá­nyi távol­ság­ra helyez­ke­dik el egy­más­tól a két város. Busszal 30 perc, míg vonat­tal 20 perc az út, az ALSA buszai nap­köz­ben 15 per­cen­ként köz­le­ked­nek, a vona­tok azon­ban rit­kán és jóval drágábbak. 

Ovi­e­do

Aszt­úria fővá­ro­sa, keres­ke­del­mi, val­lá­si és egye­te­mi köz­pont. Föld­raj­zi­lag nagy­já­ból a Costa Verde és a Picos hegy között terül el, fil­me­se­ket is meg­ih­le­tő óvá­ro­sa egy kis dobon helyez­ke­dik el sok kis zeg­zu­gos közép­ko­ri utcá­val. Ovi­e­do tör­té­nel­mi bel­vá­ro­sa az UNESCO világ­örök­ség lis­tá­ján is szerepel.

Képek: turis​mo​as​tu​ri​as​.es; wiki​pe​dia​.org

Oviedo-ból van köz­vet­len busz­já­rat Madrid-ba, amely 4,5 – 5 óra alatt teszi meg a távol­sá­got, így amennyi­ben innen van repü­lő­je­gyünk vissza Buda­pest­re, ez a leg­ké­nyel­me­sebb az ALSA busz­tár­sa­ság­gal. Amennyi­ben előny­ben része­sít­jük a repü­lést, vissza­tér­he­tünk Santander-be vagy köz­vet­len busz­já­rat van Bilbao-ba is, így ezen rep­te­rek­ről eljut­ha­tunk Mad­rid­ba, illet­ve Barcelonába.

… azután “jobb­ra”, Zara­go­za – Pamp­lo­na – San Sebas­ti­an – Biar­ritz – Bordeaux

Ez az az útvo­nal, ami több­fé­le­képp is él az elkép­ze­lé­se­im­ben. A meg­va­ló­sít­ha­tó­ság leg­in­kább attól függ, hogy mikor­ra idő­zít­jük az uta­zást, mivel a Wiz­zair szep­tem­ber végé­től indít­ja Bor­deaux – Buda­pest köz­vet­len jára­tát és igaz­ság sze­rint, én ezt céloz­nám meg.

Zaragoza-ba való uta­zást Barcelona-ból ter­vez­ném, de Mad­rid­ból is jól meg­kö­ze­lít­he­tő. Mivel mind Bar­ce­lo­nát mind Mad­ri­dot ismer­jük, így az eset­le­ges város­né­zés mielőtt tovább­utaz­nánk az első úti cél­hoz, min­ket kevés­bé befo­lyá­sol, de ha vala­ki­nek még bakancs­lis­tás, egy­be­köt­he­ti az úti tervvel. 

Bar­ce­lo­na – Zara­go­za útvo­nal busszal és vonat­tal is ter­vez­he­tő. Sze­re­tek buszoz­ni, sok­szor több min­dent látni így és álta­lá­ban olcsóbb alter­na­tí­va is, ebben az eset­ben viszont meg­gon­do­lan­dó, melyik köz­le­ke­dé­si esz­közt is válasszuk. A vonat gyors, 1 óra 40 perc alatt ér el egyik város­ból a másik­ba, de a busz­jegy­nél jóval drá­gább. A busz olcsó, de cse­ré­be az út majd­nem 4 óra hosszú ALSA busszal. Rep­te­re nincs, így kinek melyik szimpatikusabb. 

Mad­rid – Zara­go­za viszony­lat is busszal vagy vonat­tal jár­ha­tó. Mind az uta­zás idő­tar­ta­ma, mind az árak hason­ló­ak a Barcelona-ból való elju­tás­hoz. A vonat­út 1 óra 20 per­cet vesz igény­be, a buszos út ALSA tár­sa­ság­gal járat­tól füg­gő­en 3,5 – 4 óra. Az árak közti különb­ség talán nem annyi­ra nagy, mint bar­ce­lo­nai indu­lás esetén. 

Zara­go­za

Az Aran­ó­ni­ai király­ság egy­ko­ri és a tar­to­mány jelen­le­gi fővá­ro­sa egy vál­to­za­tos vidé­ken, egy völgy­ben fek­szik. Az egyik leg­na­gyobb spa­nyol város viha­ros tör­té­ne­lem­mel ren­del­ke­zik, ren­ge­teg kul­tu­rá­lis emlé­ket adva így a város­nak és a láto­ga­tó­nak. Leg­fon­to­sabb lát­ni­va­lói a Neust­ra Sen­o­ra del Pilar bazi­li­ka, Alja­fe­ria Palo­ta, amely­nek udva­rán Kolom­busz Kris­tóf is sétál­ga­tott, mikor támo­ga­tást kért Kasz­tí­li­ai Iza­bel­lá­tól, de szám­ta­lan múze­um is várja az érdeklődőket.

Képek: wiki​pe​dia​.org

Zara­go­za – Pamp­lo­na útvo­na­lon úgy tűnik, szin­te mind­egy, hogy a buszt vagy a vona­tot választ­juk. Én ezt érke­zé­si, indu­lá­si idő­pon­tok­hoz fogom kötni. A busz­já­ra­tok után CONDE busz­tár­sa­ság menet­rend­jé­ben érde­mes néze­lőd­ni, menet­ide­je járat­tól füg­gő­en 2 – 2,5 óra. A vonat szin­tén járat­tól füg­gő­en 1 óra 40 perc és 2 óra 20 perc alatt teszi meg a távol­sá­got. A jegy­árak közel azo­no­sak, így aján­lom, hogy indu­lá­si idő­pon­tok­hoz, a napi prog­ram­hoz ter­vez­zé­tek a köz­le­ke­dé­si formát.

Pamp­lo­na

Baszk nevén Iruna leg­in­kább az éven­te meg­ren­de­zés­re kerü­lő San­fer­mi­nes fesz­ti­vál­já­ról, annak is a bika­fut­ta­tás ese­mé­nyé­ről ismert. Óvá­ro­sa az Agra folyó jobb part­ján terül el és a jel­ké­pé­nek tekint­he­tő cita­del­lá­val és a kated­rá­li­sá­val. Pamp­lo­nán keresz­tül halad a híres Szent Jakab-zarándok út is.
Pamp­lo­ná­ban én nem gon­dol­ko­dom szál­lás­fog­la­lás­ban, inkább egy reg­ge­li, dél­előt­ti érke­zést ter­vez­nék Zaragoza-ból és egy esti tovább­uta­zást San Sebastian-ba. E ter­vet követ­ve min­den­képp a buszos uta­zást ajánlom.

Képek: flickr​.com; the​at​lan​tic​.com

Pamp­lo­na – San Sebas­ti­an (Donos­tia) útvo­na­lon a CONDE busz­tár­sa­ság jára­tá­val utaz­ha­tunk, mely 1 óra alatt meg­te­szi az utat. Vonat össze­köt­te­tés is van a két város között, de kevés, a menet­ide­je majd­nem két óra és árban ez két és fél­sze­re­se nagy­já­ból a busz­jegy árának. 

San Sebas­ti­an

Mi már bejár­tuk és való­di sze­re­lem­be estem a város­sal. Olvas­hat­tok is itt róla, de muta­tom kedv­csi­ná­ló vide­ón­kat is:

San Sebas­ti­an – Biar­ritz uta­zás­sal átlép­jük a spa­nyol – fran­cia határt. Ez a távol­ság rövid, attól füg­gő­en, melyik busz­tár­sa­sá­got választ­juk 45 – 60 perc alatt meg­te­het­jük. Napon­ta viszony­lag sok járat közül választ­ha­tunk, melye­ket a CONDA, PESA, EUROLINES, FLIXBUS üze­mel­tet. Áraik mind nagyon barátságosak. 

Biar­ritz

Dél-Franciaország ked­velt üdü­lő­vá­ro­sa Baszk­föl­dön, a ször­fö­sök mek­ká­já­nak is szok­ták hívni. A 18. szá­zad köze­pé­től kirá­lyi üdü­lő­hely volt, több euró­pai kirá­lyi csa­lád is meg­for­dult itt, töb­bek közt Erzsé­bet király­nénk is. Eugé­nia csá­szár­né épít­te­tett a par­ton elő­ször palo­tát, mely ma szál­lo­da­ként üze­mel. Később a kaszi­nó­ja miatt is több tehe­tős euró­pai és észak-amerikai keres­te fel a várost. Min­den évben itt tart­ják meg Euró­pa leg­na­gyobb szörf fesztiválját. 

Képek: tha​las​seo​.com; ex​-voto​-marins​.net

Biar­ritz – Bor­deaux útvo­na­lon két nem­zet­kö­zi busz­tár­sa­ság jára­tai közül választ­ha­tunk a 2,5 – 3,5 órás útra. Az uta­zá­si idő itt is a válasz­tott járat­tól függ. A FLIXBUS-nak, illet­ve az ISILINES-nak is napi több menet­rend­sze­rin­ti jára­ta van a két város közt. 

Bor­deaux

Nem, nem csak egy bór­kos­to­lás­ra sze­ret­nék ide elutaz­ni, de ha már ott leszünk, biz­tos, hogy nem hagy­juk azt sem ki. A világ­szer­te ismert bor­vi­dék köz­pont­ja egye­te­mi város is, illet­ve UNESCO világ­örök­ség­gel is ren­del­ke­zik, a Hold kikö­tő­je nevű város­részt 2007-ben nyil­vá­ní­tot­ták annak. Több ezer góti­kus és barokk épü­le­tet cso­dál­ha­tunk meg a város­ban, vala­mint a leg­fon­to­sabb lát­ni­va­ló a Szent And­rás kated­rá­lis, az Pala­is Rohan érsek­sé­gi palo­ta és a város­há­za és a Börzepalota.

Képek: wiki​pe​dia​.org; bor​deaux​-tou​rism​.co​.uk

Tar­tóz­ko­dás egyes váro­sok­ban igény és pénz­tár­ca sze­rint. Szál­lás­fog­la­lás­hoz én eddig csupa jó tapasz­ta­lat­tal a Booking-ot aján­lom, min­den­ki talál sze­rin­tem itt szá­má­ra meg­fe­le­lőt. Mi kell­het még ennél több? 

Ki mikor indul és melyik útra? 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply