Útitervek Észak‐Spanyolországhoz

2017. július 13.

A BilbaoBakio/ San Juan de GaztelugatxeSan Sebastian – Madrid útvo­nal­ról, lát­ni­va­lók­ról és élmé­nye­ink­ről több bejegy­zést is olvas­hat­ta­tok szál­lás aján­ló­val együtt, vala­mint meg­is­mer­het­té­tek eze­ket fotó­in­kon, vide­ó­in­kon keresz­tül. (Ha lema­rad­tál róla, a hely­ség­ne­vek­re kat­tint­va meg­ta­lá­lod.) Kialakult ben­nem továb­bi két útvo­nal ebben a régi­ó­ban, melye­ket sze­ret­nék is bejár­ni a közel­jö­vő­ben.

Már a mos­ta­ni út ter­ve­zé­sé­nél nehéz dön­tés volt, hogy jobb­ra vagy balra indul­junk Bilbao‐tól. A ter­vek, így ezt figye­lem­be véve áll­tak össze a fejem­ben és a meg­szer­zett tapasz­ta­la­tok, infor­má­ci­ók alap­ján ala­kul. Bilbao ugyan­is a leg­je­len­tő­sebb város Baszkföldön és ők maguk a fővá­ro­suk­nak tekin­tik. Jó kiin­du­lá­si pont lehet, főleg annak, aki még nem járt itt.

Ha Bilbao‐t is sze­ret­nénk látni

Budapestről köz­vet­len járat – remél­he­tő­leg csak még – nin­csen saj­nos. Madridon vagy Barcelonánk keresz­tül érkez­he­tünk fapa­dos jára­tok­kal, és az autós uta­zás­sal nem szá­mo­lok, ahogy az autó­bér­lés opci­ót sem veszem figye­lem­be.

Madrid – Bilbao távol­sá­got több­fé­le­képp is meg­te­het­jük, mi az ALSA busz­tár­sa­sá­got válasz­tot­tuk és nagyon kel­le­mes út volt, ár‐érték arány­ban a leg­ked­ve­zőbb. Napi több jára­tot üze­mel­tet ezen a vona­lon és az út nagy­já­ból 4 óra 45 perc. A vona­tot ezen a sza­ka­szon mi hamar elve­tet­tük, mivel a menet­ide­je hosszabb, a jegy ára drá­gább és több­nyi­re csak átszál­lá­sos jára­tot biz­to­sít. A leg­gyor­sabb elju­tás ter­mé­sze­te­sen, ha repü­lő­vel uta­zunk. Az Ibéria és az AirEuropa is egy óra alatt repül a két város között.

Amit jó tudni Madridba érke­zés ese­tén, a rep­té­ren rep­tér­hasz­ná­la­ti díjat kell fize­ti, ami jelen­leg 3 EUR. Ezt a met­ró­jegy­be, a reptér‐város közti transz­fer­ár­ba bele­kal­ku­lál­ják, mikor veszed. Tehát ha Madridban is eltöl­te­nél egy vagy akár pár napot, ezzel kal­ku­lál­nod kell. Fontos infor­má­ció még, hogy a bel­föl­di légi­tár­sa­sá­gok és az ALSA busz is a Barajas Airport T4‐et hasz­nál­ják, amit érke­zés­kor ingye­ne­sen el tudsz érni a rep­té­ri shutt­le busszal.

Barcelona – Bilbao elju­tás is lehet­sé­ges mind busszal, vonat­tal mind repü­lő­vel. Az ALSA busz­tár­sa­ság köz­vet­len jára­tot indít 7 – 8 órás menet­idő­vel. Ezen viszony­lat­ban a vonat sok­kal cél­sze­rűbb, mivel napi két köz­vet­len vonat köz­le­ke­dik a két város között, ami eset­le­ge­sen jóval gyor­sabb a busz­nál, 6 és fél óra a menet­ide­je. A repü­lő ez eset­ben is a leg­gyor­sabb köz­le­ke­dé­si esz­köz. Ibéria, Vueling és Norwegian jára­tok­kal utaz­ha­tunk, melyek­nél a repü­lé­si idő 1 óra 15 – 20 perc.

A viszony­lag hosszú buszo­zás­tól ne ijed­je­tek meg, észre sem lehet venni, tapasz­ta­lat. Nagyon kul­tu­rált helyen van 15 per­ces tech­ni­kai meg­ál­lás és a válasz­tott busz kom­fort foko­za­tá­tól füg­gő­en elér­he­tő wifi a fedél­ze­ten, illet­ve min­den ülés hát­tám­lá­já­ba kis moni­tor van beépít­ve, ahol ren­ge­teg film közül lehet válasz­ta­ni, zenét lehet hall­gat­ni, baran­gol­ni az inter­ne­ten vagy­is gyor­san elre­pül az idő, de a tájat is érde­mes figyel­ni köz­ben.

 

Először “balra”, Santander – Gijón – Oviedo

Ezt az utat én Budapest – Madrid uta­zás­sal indí­ta­nám, már csak azért is, mert Madrid a nagy ked­ven­cem és így újra eltölt­het­nénk a spa­nyol fővá­ros­ban egy kis időt. Mivel az elju­tás Bilbao‐ba és Santander‐be is könnyebb innen, több a lehe­tő­ség, így én ezt aján­lom, de ha Budapest – Barcelona útvo­na­lon talá­lunk meg­fe­le­lő repü­lő­je­gyet az úthoz, azzal is kal­ku­lál­ha­tunk.

Madrid – Santander leg­könnyeb­ben és leg­gyor­sab­ban szin­tén repü­lő­vel érhe­tő el, mely­re az Ibéria biz­to­sít köz­vet­len jára­tot. Az elju­tás így mind­össze egy óra. Az ALSA busz­tár­sa­ság Santander‐be 5,5 óra alatt szál­lít el, mely­re fel lehet száll­ni köz­vet­le­nül a rep­té­ren a Barajas T4‐en vagy ha Madrid város­ból indu­lunk, akkor az Avenida de America met­ró­ál­lo­más felett lévő busz­pá­lya­ud­var­ról. A vonat­köz­le­ke­dés ezen viszony­lat­ban drá­gább, mint a busz, viszont a menet­idő csak 4 óra.

Barcelona – Santander út ese­té­ben csak a repü­lés jöhet szóba, amit az Ibérián kívül a Vueling vagy a Ryanair is repül.

Ha beépí­tünk egy Bilbao város­né­zést is a prog­ram­ba, akkor a Bilbao – Santander távol­sá­got busszal tegyük meg. Maradva az ALSA busz­tár­sa­ság­nál, a busza­ik napi több­szö­ri kap­cso­la­tot is biz­to­sí­ta­nak a két város között és 1,5 óra alatt el lehet jutni velük.

Santander

A Vizcayai‐öbölben talál­ha­tó egyik leg­na­gyobb és leg­mo­der­nebb kikö­tő­vá­ros, egy­ben ipar­vá­ros is. A fő lát­vá­nyos­sá­ga a Playa del Sardinero, a szé­les homo­kos strand kanyar­gós part­vo­na­lá­val az egyik leg­szebb strand Észak‐Spanyolországban. A stran­dot a gyö­nyö­rű Piquio Gardens ösvé­nye­in keresz­tül köze­lít­ve meg még nagyobb élmény­ben lehet részünk. Óvárosában kel­le­mes han­gu­la­tú sétát tehe­tünk, bár az ősi város 1941‐ben szin­te tel­je­sen elpusz­tult. A város köze­lé­ben talál­ha­tó­ak az Altamira‐barlangok, ahol 13−20.000 éves kőkor­sza­ki bar­lang­fest­mé­nye­ket fedez­tek fel.
Santander és Gijón között, tér­ké­pen nézve pont fél­úton talál­ha­tó Playa del Gulpiyuri, amely­ről, ha köve­ti­tek a face­book olda­lun­kat, már hall­hat­ta­tok. Ezt a kirán­du­lást sze­ret­ném egy nap beik­tat­ni, így a Gijón‐ba köz­le­ke­dő busszal eljut­ha­tunk Llanes‐ig, ahol át kell száll­ni a helyi busz­ra, mellyel Naves‐ig kell menni. Innen rövid sétá­val jutunk el a cso­dás kis stran­dig, mely mind­össze 40 m szé­les és hatal­mas szik­lá­kon, föld alatt átszi­vár­gó ten­ger­víz táp­lál­ja. 

Képek: megicaleurope.blog.hu; playadegulpiyuri.es

Santader – Gijón útvo­na­lon busszal köz­le­ked­he­tünk. Az ALSA busz a járat idő­pont­já­tól füg­gő­en 2 óra 40 perc és 3 óra 45 perc közöt­ti menet­idő­vel teszi meg a két város közti távol­sá­got.

Gijón

Gijón az ország észa­ki part­ja­i­nak egyik leg­fon­to­sabb kikö­tő­vá­ro­sa. Asztúria pro­vin­cia leg­na­gyobb váro­sá­nak köz­pont­ja mel­lett húzó­dik az egyik leg­nép­sze­rűbb, homo­kos strand. Tökéletes kiin­du­lá­si pont a kis halász­fal­vak, roman­ti­kus öblök, eldu­gott stran­dok ked­ve­lő­i­nek. Városközpontjában, az óvá­ros­ban is tar­tal­ma­san el lehet öltet­ni az időt, sza­bály­ta­lan kes­keny utcái több száz éves épü­le­te­ket rej­te­nek.

Képek: spain.info; turismoasturias.es

Gijón – Oviedo lehet egy­na­pos kirán­du­lás is, hiszen fél órá­nyi távol­ság­ra helyez­ke­dik el egy­más­tól a két város. Busszal 30 perc, míg vonat­tal 20 perc az út, az ALSA buszai nap­köz­ben 15 per­cen­ként köz­le­ked­nek, a vona­tok azon­ban rit­kán és jóval drá­gáb­bak.

Oviedo

Asztúria fővá­ro­sa, keres­ke­del­mi, val­lá­si és egye­te­mi köz­pont. Földrajzilag nagy­já­ból a Costa Verde és a Picos hegy között terül el, fil­me­se­ket is meg­ih­le­tő óvá­ro­sa egy kis dobon helyez­ke­dik el sok kis zeg­zu­gos közép­ko­ri utcá­val. Oviedo tör­té­nel­mi bel­vá­ro­sa az UNESCO világ­örök­ség lis­tá­ján is sze­re­pel.

Képek: turismoasturias.es; wikipedia.org

Oviedo‐ból van köz­vet­len busz­já­rat Madrid‐ba, amely 4,5−5 óra alatt teszi meg a távol­sá­got, így amennyi­ben innen van repü­lő­je­gyünk vissza Budapestre, ez a leg­ké­nyel­me­sebb az ALSA busz­tár­sa­ság­gal. Amennyiben előny­ben része­sít­jük a repü­lést, vissza­tér­he­tünk Santander‐be vagy köz­vet­len busz­já­rat van Bilbao‐ba is, így ezen rep­te­rek­ről eljut­ha­tunk Madridba, illet­ve Barcelonába.

 

… azután “jobb­ra”, Zaragoza – Pamplona – San Sebastian – Biarritz – Bordeaux

Ez az az útvo­nal, ami több­fé­le­képp is él az elkép­ze­lé­se­im­ben. A meg­va­ló­sít­ha­tó­ság leg­in­kább attól függ, hogy mikor­ra idő­zít­jük az uta­zást, mivel a Wizzair szep­tem­ber végé­től indít­ja Bordeaux – Budapest köz­vet­len jára­tát és igaz­ság sze­rint, én ezt céloz­nám meg.

Zaragoza‐ba való uta­zást Barcelona‐ból ter­vez­ném, de Madridból is jól meg­kö­ze­lít­he­tő. Mivel mind Barcelonát mind Madridot ismer­jük, így az eset­le­ges város­né­zés mielőtt tovább­utaz­nánk az első úti cél­hoz, min­ket kevés­bé befo­lyá­sol, de ha vala­ki­nek még bakancs­lis­tás, egy­be­köt­he­ti az úti terv­vel.

Barcelona – Zaragoza útvo­nal busszal és vonat­tal is ter­vez­he­tő. Szeretek buszoz­ni, sok­szor több min­dent látni így és álta­lá­ban olcsóbb alter­na­tí­va is, ebben az eset­ben viszont meg­gon­do­lan­dó, melyik köz­le­ke­dé­si esz­közt is válasszuk. A vonat gyors, 1 óra 40 perc alatt ér el egyik város­ból a másik­ba, de a busz­jegy­nél jóval drá­gább. A busz olcsó, de cse­ré­be az út majd­nem 4 óra hosszú ALSA busszal. Reptere nincs, így kinek melyik szim­pa­ti­ku­sabb.

Madrid – Zaragoza viszony­lat is busszal vagy vonat­tal jár­ha­tó. Mind az uta­zás idő­tar­ta­ma, mind az árak hason­ló­ak a Barcelona‐ból való elju­tás­hoz. A vonat­út 1 óra 20 per­cet vesz igény­be, a buszos út ALSA tár­sa­ság­gal járat­tól füg­gő­en 3,5−4 óra. Az árak közti különb­ség talán nem annyi­ra nagy, mint bar­ce­lo­nai indu­lás ese­tén.

Zaragoza

Az Aranóniai király­ság egy­ko­ri és a tar­to­mány jelen­le­gi fővá­ro­sa egy vál­to­za­tos vidé­ken, egy völgy­ben fek­szik. Az egyik leg­na­gyobb spa­nyol város viha­ros tör­té­ne­lem­mel ren­del­ke­zik, ren­ge­teg kul­tu­rá­lis emlé­ket adva így a város­nak és a láto­ga­tó­nak. Legfontosabb lát­ni­va­lói a Neustra Senora del Pilar bazi­li­ka, Aljaferia Palota, amely­nek udva­rán Kolombusz Kristóf is sétál­ga­tott, mikor támo­ga­tást kért Kasztíliai Izabellától, de szám­ta­lan múze­um is várja az érdek­lő­dő­ket.

Képek: wikipedia.org

Zaragoza – Pamplona útvo­na­lon úgy tűnik, szin­te mind­egy, hogy a buszt vagy a vona­tot választ­juk. Én ezt érke­zé­si, indu­lá­si idő­pon­tok­hoz fogom kötni. A busz­já­ra­tok után CONDE busz­tár­sa­ság menet­rend­jé­ben érde­mes néze­lőd­ni, menet­ide­je járat­tól füg­gő­en 2−2,5 óra. A vonat szin­tén járat­tól füg­gő­en 1 óra 40 perc és 2 óra 20 perc alatt teszi meg a távol­sá­got. A jegy­árak közel azo­no­sak, így aján­lom, hogy indu­lá­si idő­pon­tok­hoz, a napi prog­ram­hoz ter­vez­zé­tek a köz­le­ke­dé­si for­mát.

Pamplona

Baszk nevén Iruna leg­in­kább az éven­te meg­ren­de­zés­re kerü­lő Sanfermines fesz­ti­vál­já­ról, annak is a bika­fut­ta­tás ese­mé­nyé­ről ismert. Óvárosa az Agra folyó jobb part­ján terül el és a jel­ké­pé­nek tekint­he­tő cita­del­lá­val és a kated­rá­li­sá­val. Pamplonán keresz­tül halad a híres Szent Jakab‐zarándok út is.
Pamplonában én nem gon­dol­ko­dom szál­lás­fog­la­lás­ban, inkább egy reg­ge­li, dél­előt­ti érke­zést ter­vez­nék Zaragoza‐ból és egy esti tovább­uta­zást San Sebastian‐ba. E ter­vet követ­ve min­den­képp a buszos uta­zást aján­lom.

Képek: flickr.com; theatlantic.com

Pamplona – San Sebastian (Donostia) útvo­na­lon a CONDE busz­tár­sa­ság jára­tá­val utaz­ha­tunk, mely 1 óra alatt meg­te­szi az utat. Vonat össze­köt­te­tés is van a két város között, de kevés, a menet­ide­je majd­nem két óra és árban ez két és fél­sze­re­se nagy­já­ból a busz­jegy árá­nak.

San Sebastian

Mi már bejár­tuk és való­di sze­re­lem­be estem a város­sal. Olvashattok is itt róla, de muta­tom kedv­csi­ná­ló vide­ón­kat is:

San Sebastian – Biarritz uta­zás­sal átlép­jük a spa­nyol – fran­cia határt. Ez a távol­ság rövid, attól füg­gő­en, melyik busz­tár­sa­sá­got választ­juk 45 – 60 perc alatt meg­te­het­jük. Naponta viszony­lag sok járat közül választ­ha­tunk, melye­ket a CONDA, PESA, EUROLINES, FLIXBUS üze­mel­tet. Áraik mind nagyon barát­sá­go­sak.

Biarritz

Dél‐Franciaország ked­velt üdü­lő­vá­ro­sa Baszkföldön, a ször­fö­sök mek­ká­já­nak is szok­ták hívni. A 18. szá­zad köze­pé­től kirá­lyi üdü­lő­hely volt, több euró­pai kirá­lyi csa­lád is meg­for­dult itt, töb­bek közt Erzsébet király­nénk is. Eugénia csá­szár­né épít­te­tett a par­ton elő­ször palo­tát, mely ma szál­lo­da­ként üze­mel. Később a kaszi­nó­ja miatt is több tehe­tős euró­pai és észak‐amerikai keres­te fel a várost. Minden évben itt tart­ják meg Európa leg­na­gyobb szörf fesz­ti­vál­ját.  

Képek: thalasseo.com; ex-voto-marins.net

Biarritz – Bordeaux útvo­na­lon két nem­zet­kö­zi busz­tár­sa­ság jára­tai közül választ­ha­tunk a 2,5−3,5 órás útra. Az uta­zá­si idő itt is a válasz­tott járat­tól függ. A FLIXBUS‐nak, illet­ve az ISILINES‐nak is napi több menet­rend­sze­rin­ti jára­ta van a két város közt.

Bordeaux

Nem, nem csak egy bór­kos­to­lás­ra sze­ret­nék ide elutaz­ni, de ha már ott leszünk, biz­tos, hogy nem hagy­juk azt sem ki. A világ­szer­te ismert bor­vi­dék köz­pont­ja egye­te­mi város is, illet­ve UNESCO világ­örök­ség­gel is ren­del­ke­zik, a Hold kikö­tő­je nevű város­részt 2007‐ben nyil­vá­ní­tot­ták annak. Több ezer góti­kus és barokk épü­le­tet cso­dál­ha­tunk meg a város­ban, vala­mint a leg­fon­to­sabb lát­ni­va­ló a Szent András kated­rá­lis, az Palais Rohan érsek­sé­gi palo­ta és a város­há­za és a Börzepalota.

Képek: wikipedia.org; bordeaux-tourism.co.uk

Tartózkodás egyes váro­sok­ban igény és pénz­tár­ca sze­rint. Szállásfoglaláshoz én eddig csupa jó tapasz­ta­lat­tal a Booking‐ot aján­lom, min­den­ki talál sze­rin­tem itt szá­má­ra meg­fe­le­lőt. Mi kell­het még ennél több?

Ki mikor indul és melyik útra?

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek