Ther­mal Hotel Visegrád****superior, Visegrád

2017. május 30.

Az elmúlt hét­vé­gén volt alkal­munk kicsit köze­lebb­ről is meg­is­mer­ked­ni a Duna­ka­nyar egyik leg­nép­sze­rűbb szál­lo­dá­já­val és élmé­nye­ink­ről, tapasz­ta­la­ta­ink­ról most egy össze­fog­la­ló is készült. 

Viseg­rád a Duna­ka­nyar egyik ékkö­ve, Buda­pest­ről könnyen elér­he­tő kirán­du­lá­si cél­pont. Aki egy kis kikap­cso­ló­dás­ra, pihe­nés­re vágyik bát­ran válassza a Ther­mal Hotel Viseg­rá­dot legyen szó egy hét­vé­gé­ről vagy hosszabb fel­üdü­lés­ről. Ami nagy elő­nye, hogy aki nem autó­val érke­zik, annak a távol­sá­gi busz­köz­le­ke­dés­sel sem lesz gond eljut­ni ide. A szál­lo­da bejá­ra­tá­nál áll meg köz­vet­le­nül mind­két irány­ban a busz, mely Buda­pes­ten az Újpest-Városkapu vég­ál­lo­más­ról indul és a menet­ide­je alig egy óra.

Fur­csa gond­ban vol­tam első­re, nagyon soká­ig nem volt szá­mom­ra sem­mi­lyen a szál­lo­da. Modern kívül­ről, átla­gos lobby és szoba belül­ről, így kihí­vás­nak érez­tem, hogy is fogom itt jól érez­ni magam és mit is fogok nek­tek írni majd. Aztán kiül­tünk a  föld­szin­ti bár hatal­mas tera­szá­ra és már érez­tem, hogy kez­dek ella­zul­ni. Nap­sü­tés, kávé, gyö­nyö­rű zöld kör­nye­zet, csend, kel­le­mes szel­lő érte néha a vál­la­mat és meg­nyu­god­tam. Jó volt itt csak ülni, elgon­dol­kod­ni és kicsit mint­ha még Erdély­ben, Gyi­mes­ben a kis “mese­há­zi­kóm” előtt ültem volna, hason­ló érzé­sem támadt a hegy­vo­nu­la­to­kat figyel­ve. Össze­ha­son­lí­tás­képp meg­néz­he­ti­tek koráb­bi cik­kem képe­it is. 

A szál­lo­da ter­mál víz­zel ren­del­ke­zik, a köze­li gyógy­ha­tá­sú Lepence-patak vizé­ből táp­lált a Lepen­ce Spa és a well­ness szol­gál­ta­tá­sai is sok­ré­tű­ek. A gyógy­ha­tá­sú víz java­solt az izom- és ideg­fáj­dal­mak, moz­gás­szer­vi meg­be­te­ge­dé­sek, érgör­csök keze­lé­sé­re, vala­mint gyul­la­dás­csök­ken­tő hatá­sa is van. A fris­sül­ni vágyó­kat kinti és benti élmény­für­dő, úszó­me­den­ce, tepi­dá­ri­u­mok és sza­u­nák vár­ják. Han­gu­la­tos napo­zó­te­rasz áll jó idő ese­tén a ven­dé­gek részére. 

A Lepen­ce Spa szol­gál­ta­tá­sa­it – amely ötlet nagyon tet­szik – nem szál­ló­ven­dé­gek is igény­be vehe­tik egy ún. Sun­day Spa & Lunch kere­té­ben, mely alka­lom­mal finom ebéd­del vár­ják a láto­ga­tót, majd estig élvez­he­ti a fürdő adta lehetőségeket. 

Ha már az ebé­det emle­get­jük… Vala­hogy mind az ebéd­nél mind a vacso­rá­nál nehéz volt a válasz­tás. A büfé­asz­tal válasz­ték szí­nes, válasz­té­kos, így pont ezért nem volt könnyű dol­gunk. Ha min­dent végig akar­tunk volna kós­tol­ni, mást sem csi­nál­tunk volna egész nap, csak ettünk volna. A cuk­rá­sza­tuk mel­lett pedig nem mehe­tek el szó nél­kül. Mél­tán lehet rá büsz­ke a szál­lo­da, való­di íze­ket vará­zsol­nak a ven­dég elé és a lát­vány is min­dig tesz hozzá egy kicsit. Nem szá­mí­tok az édes­szá­jú­ak közé, de lett egy ked­ven­cem, mely­nek recept­jét tit­kon remé­lem, hogy elkül­dik nekem. Ez pedig a pisz­tá­ci­ás mousse. Ennek csak egyet­len baja volt, hogy egy adag nem volt elég belőle. 

Ide­á­lis ren­dez­vény­hely­szín is akár eskü­vő­ről legyen szó, akár kisebb-nagyobb kon­fe­ren­ci­á­ról, céges ren­dez­vény­ről, hiszen az adott­sá­gai erre kivá­ló­ak és a tíz ren­dez­vény­ter­me külön­bö­ző méret­ben a lehe­tő­sé­gek tár­há­za. A leg­na­gyobb kapa­ci­tá­sa 420 fő, ami buda­pes­ti viszony­lat­ban is kima­gas­ló­nak szá­mít, így a 45 km-re a fővá­ros­tól elhe­lyez­ke­dő szál­lo­da könnyen veszi fel a ver­senyt a kon­fe­ren­cia­szál­lo­dák között. 

<

p style=„text-align: jus­ti­fy;“>A lobby­ban talál­ha­tó aján­dék­bol­tot még meg­em­lí­tem mint kiemel­ke­dő szol­gál­ta­tást. Itt tény­leg min­dent meg­ta­lálsz, ha ott­hon hagy­tad volna a für­dő­ru­hád, papu­csod, kön­tö­söd vagy saját kis­pár­ná­ra vágysz, de a gye­rek­já­té­kok, köny­vek, napi­la­pok, maga­zi­nok és képes­la­pok közt is bőven lehet válo­gat­ni kor­rekt áron. 
A gyer­me­kek­re is gon­dol egyéb­ként a szál­lo­da maga is, ját­szó­ház és ani­má­ci­ós prog­ra­mok vár­ják a leg­if­jab­ba­kat, vala­mint nem jelent gon­dot a baba­ágy, ete­tő­szék, stb. fel­sze­re­lés sem, sőt az étel­vá­lasz­ték­nál sem feled­kez­nek meg róluk. 

Köz­vet­le­nül a szál­lo­da recep­ci­ó­ján bérel­he­tő kerék­pár, mellyel bejár­hat­juk az egész Duna­ka­nyart. Kivá­ló kiin­du­ló­pont egy kiadós sétá­ra vagy túrá­zás­ra is. Aktív pihe­nés­re az egyik leg­jobb úti cél sze­rin­tem Visegrád. 

Sze­rez­tem egy kis bará­tot is a hét­vé­ge alatt a szál­lo­da fol­tos cicá­ja sze­mé­lyé­ben. Adok nek­tek így vége­ze­tül egy tip­pet, ha meg­lá­to­gat­ná­tok, keres­sé­tek a bejá­rat­nál lévő zöld hűsí­tő árnyé­kot adó lomb fa ládá­já­ban összegömbölyödve. 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

 

Hozzászólások

Leave a Reply