Sli­ema: fel­fe­dez­ni Mál­tát innen a leg­jobb, legsokoldalúbb

2018. március 22.

Szin­te min­den­ki, aki­nek mesél­tem, hogy Mál­tán jár­tunk, rög­tön azt kér­dez­te, és melyik részén, hol fog­lal­ta­tunk szál­lást. Úgy dön­töt­tem ezek után, hogy egy egész bejegy­zést szen­te­lek Sliema-nak, a kör­nyé­ken szer­zett élmé­nye­ink­nek, és ezen belül aján­lom min­den­ki figyel­mé­be a szál­lo­dát, ahol felejt­he­tet­len napo­kat töltöttünk.

Valletta-tól nyu­gat­ra, egy­mást érik a ten­ger­par­ti váro­sok egé­szen a Szent György-öbölig. Ennek a part­vo­nal­nak a köze­pén helyez­ke­dik el Sli­ema, terü­le­ti­leg a szi­get leg­na­gyobb váro­sa, egy­ben fej­lett turis­ta­köz­pont szám­ta­lan hotel­lel, étte­rem­mel, bárok­kal. A meg­kö­ze­lí­té­se a rep­tér­ről egész egy­sze­rű, mivel az X2-es busz, mégha kicsit város­né­ző jel­le­ge is van, köz­vet­le­nül elvisz Sliema-ba, így nem kell cso­ma­gok­kal meg­pa­kol­va átszál­lás­sal baj­lód­ni. Hogy miért írtam, hogy város­né­ző jel­le­ge van? Nagy­já­ból egy óra a menet­idő, és több a helyi­ek­nek fon­tos meg­ál­lót érint, mint az Egye­tem, a Kór­ház, majd pedig St Julian-on keresz­tül érke­zik Sliema-ba, egy nagyobb kört leír­va. Valletta‑i átszál­lás­sal az elju­tás vár­ha­tó­an 45 perc. Mi esti érke­zés­nél az egy­sze­rű­ség­re töre­ked­tünk, sze­ret­tünk volna még egyet sétál­ni a par­ton lefek­vés előtt, így azt a pár perc plusz buszo­zást bevállaltuk.

Szál­lást alap­ve­tő­en ala­cso­nyabb kate­gó­ri­á­jú szál­lo­dá­ban vagy apart­man­ban sze­ret­tük volna fog­lal­ni, minél olcsób­ban, hiszen úgy gon­dol­tuk, reg­gel­től estig a szi­get fel­fe­de­zé­sé­vel tölt­jük időn­ket. Addig gon­dol­kod­tunk, halasz­tot­tuk a fog­la­lást, míg a sze­ren­cse mel­lénk pár­tolt, és sike­rült egy négy­csil­la­gos, köz­vet­len ten­ger­par­ti szál­lo­dá­nak erké­lyes, ten­ger­re néző szo­bá­ját reg­ge­li­vel olcsób­ban fog­lal­nunk, mint egy apart­mant ellá­tás nél­kül. Ez a szál­lo­da a The Water­front Hotel volt, mely frek­ven­tált helyen van, a helyi busz­meg­ál­ló szin­te a ház előtt talál­ha­tó, kör­nye­ze­té­ben szám­ta­lan és külön­bö­ző kisebb-nagyobb étte­rem, bolt elér­he­tő, melyek árai is elfo­gad­ha­tó­ak. Mi min­den este beül­tünk vala­ho­va, hol egy piz­zá­ra, hol egy török étte­rem­be, és nem fizet­tünk töb­bet, mint­ha egy szend­vics alap­anya­ga­it sze­rez­tük volna be. Tel­je­sen fel­újí­tot­ták a közel­múlt­ban, kitű­nő büfé­asz­ta­los reg­ge­lit szol­gál­nak fel, ked­ves a sze­mély­zet, nagyon ele­gáns min­den közös­sé­gi tér, és a szo­bánk­ra kimon­dot­tan nem lehet pana­szunk. A kilá­tás fan­tasz­ti­kus volt reg­ge­len­te, a nyí­lás­zá­rók zaj­men­te­sen zár­nak, a für­dő­szo­ba épp elég nagy, és van ren­des fűtés-hűtés, ha eset­leg hide­gebb idő­szak­ban érke­zik az ember. Ez nekünk nagyon jól jött esténként.

Kilá­tás a szo­bánk erké­lyé­ről, a The Water­font Hotel emeletéről

Sli­ema, a világ köze­pe helyett, Málta köze­pe turis­ta szem­pont­ból, és sze­rin­tünk a lehe­tő leg­jobb dön­tés volt itt szál­lást fog­lal­ni, innen ter­vez­ni meg a napi kirándulásokat.
Val­let­ta meg­is­me­ré­sé­re Sli­ema köz­pon­ti hajó­ki­kö­tő­jé­ből rend­sze­res komp­já­rat indul, mely fél­órás idő­kö­zön­ként köz­le­ke­dik, és ezzel a Manoel-szigeten lévő Manoel-erőd is meg­cso­dál­ha­tó. Mi is kihasz­nál­tuk a lehe­tő­sé­get, vizi úton érkez­tünk Val­let­ta Mar­sam­xett felő­li olda­lá­ra. Nem­csak az egy­ko­ri gőz­ha­jó utód­ja­ként köz­le­ke­dő komp, hanem olyan egyéb kirán­du­ló­ha­jók is indul­nak Sli­ema kikö­tő­jé­ből, amellyel a Nagy Kikö­tőt bejár­hat­juk vagy szi­get­tú­rát tehe­tünk, eset­leg egé­szen Comino-ig elha­józ­ha­tunk. A kör­nyék és a sétány tele van kis bódék­kal, melyek külön­bö­ző tár­sa­sá­gok, iro­dák kirán­du­lá­sa­it, quad- és hajó­tú­rá­it kínál­ják, de robo­gó bér­lé­sé­re is lehe­tő­sé­get biz­to­sí­ta­nak. A vásár­lás szen­ve­dé­lyé­nek kitű­nő­en hódol­hat itt, aki sze­ret­ne. Nem­zet­kö­zi és helyi üzlet­lán­cok bolt­jai sora­koz­nak egy­más mel­lett, néha egy-egy kisebb szu­ve­nír­bolt­tal kiegészülve.

#kaland­lis­ta tipp

Egy napos prog­ram kere­té­ben a Sli­ema – Val­let­ta, majd a Val­let­ta – Három Város közül Vit­to­ri­o­sa kikö­tő­je közöt­ti kom­já­ra­tok­kal könnyen fel­fe­dez­he­tők a lefőbb neve­ze­tes­sé­gek, és gyor­sabb, kényel­me­sebb, han­gu­la­to­sabb ez az uta­zá­si mód, mint a helyi buszközlekedés.

Sli­ema – Val­let­ta – Három Város komp menet­rend (2018):

 

Pár fotó Sliema-ból kedvcsinálóként:

A váro­sok közt nincs szin­te határ, az idők során össze­nőt­tek, és észre se veszed, hogy átha­lad­tál már egyik­ből a másik­ba. Slimea-ból a Tower út men­tén egy könnyed part menti sétá­val eljut­ha­tunk Ball­után keresz­tül a Spinola-öbölbe St Julian-ig, vagy a másik irány­ban Gzira és Msida han­gu­la­tos házai és az öböl­ben nyu­god­tan rin­ga­tó­zó hajók, luz­zuk mel­lett egé­szen Val­let­ta elő­vá­ro­sá­ig. Érde­mes ezt az utat végig­sé­tál­ni leg­alább egy­szer, több mint han­gu­la­tos. A tel­jes sza­ka­szon a gyor­sabb köz­le­ke­dés miatt több busz­já­rat közül is választ­ha­tunk, melyek leg­több­je köz­vet­le­nül Valletta-ba visz a város­ka­pu mel­lett lévő busz­vég­ál­lo­más­ra. Sze­mé­lyes ked­venc hely lett a Spinola-öbölben, a fény­ké­pek hát­te­ré­ül szol­gá­ló luz­zuk a mára jel­kép­pé vált „LOVE“ felirattal.

Muta­tok fotó­kat a kör­nyék­ről, sze­rin­tem képes­lap­ra kívánkoznak:

Azt meg­fo­gad­tuk, ha egy­szer vissza­té­rünk Mál­tá­ra, – mert vissza­té­rünk, ebben biz­to­sak vagyunk – akkor csak­is Sliema-ban fog­la­lunk szál­lást, és ez lesz újra a kiin­du­ló­pon­tunk a felfedezéshez.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply