Bras­só – egy igazi hét­vé­gi prog­ram

2017. április 2.

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‑i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor) – 5. rész 

Bras­só a Cenk hegy lábá­nál fekvő viha­ros tör­té­nel­met meg­élt város, jelen­leg kb. 10% magyar lakos­ság­gal. Romá­nia egyik leg­na­gyobb váro­sa és fon­tos köz­le­ke­dé­si cso­mó­pont is, vala­mint a hoz­zá­tar­to­zó Pojan­ab­ras­só köz­ked­velt téli úti­cél a síe­lők, snow­boar­do­sok köré­ben.

Neve és címe­re

A város német neve Kron­stadt a latin Coro­na név­ből adó­dik. Ehhez pedig egy legen­da fűző­dik, mely sze­rint a leg­el­ső város­há­za épí­té­se­kor egy koro­nát talál­tak a föld­ben, s innen szár­ma­zik a város címe­ré­ben talál­ha­tó koro­na és fagyö­kér is.

Lát­ni­va­lók

Szin­te min­den lát­ni­va­ló a főtér kör­nyé­kén talál­ha­tó, így egy napos láto­ga­tás alkal­má­val mi kör­be­jár­tuk eze­ket és volt idő “csak” sétál­ni az óvá­ros­ban, néze­lőd­ni és kávéz­ni dél­után egy han­gu­la­tos tera­szon. A leg­főbb neve­ze­tes­ség, melyet Bras­só­hoz páro­sít­ha­tunk, ha egy dol­got kell kiemel­nünk és ez a Fekete-templom. Ez az egy­ko­ri Magyar­or­szág leg­na­gyobb temp­lo­ma volt és ma is a leg­na­gyobb Erdély­ben, vala­mint a leg­ke­le­tebb­re fekvő góti­kus temp­lom egész Euró­pá­ban. A főtér köze­pén talál­ha­tó a Város­há­za, mely egy­ben múze­um is. Innen nem messze talál­ha­tó a fel­vo­nó is, melyet nem hagy­ha­tunk ki láto­ga­tá­sunk alkal­má­val. Ezzel jut­ha­tunk fel a 960 m magas Cenk hegy tete­jé­re, ahon­nan az egész várost és a kör­nyé­ket meg­cso­dál­hat­juk. Mi saj­nos esős idő­ben vol­tunk, így az élményt a hegy­ol­da­lá­ban elhe­lye­zett Bra­sov fel­irat­tal és a város jég­ko­rong csa­pa­tá­nak mezé­ben (pon­to­sab­ban nevem­re szóló mezé­ben :)) való fotóz­ko­dás egé­szí­tet­te ki kerek­re. Azt hiszem ezt nem csak én, hanem min­den turis­ta élmény­ként és fotó­té­ma­ként éli meg, hiszem a los angeles‑i Hol­ly­wood fel­irat min­tá­já­ra került ki a Bra­sov táb­la­szer­ke­zet. A Cenk tete­jén lát­ha­tó­ak Bras­so­via várá­nak marad­vá­nyai és nem messze innen még az 1918-ban lerom­bolt Mil­len­ni­u­mi emlék­mű nyo­mai is. A város védel­mét egy­kor nagyon impo­záns vár­fal látta el, ere­de­ti­leg har­minc­két torony és bás­tya állt, mely­nek több­sé­ge ma is lát­ha­tó. A leg­jobb álla­pot­ban a Taná­csok bás­tyá­ja maradt meg, mely­ben ma múze­um műkö­dik. Talán a leg­hí­re­seb­bek pedig az észa­ki olda­lon ma is meg­te­kint­he­tő Feke­te és Fehér torony.

Uta­zá­sunk, tapasz­ta­la­ta­ink és kedv­csi­ná­ló fotó­ink

Hogy stí­lu­so­sak legyünk, a Coro­na IC Buda­pest – Szol­nok – Nagy­vá­rad – Kolozs­vár – Gyer­gyó­szent­mik­lós – Csík­sze­re­da – Sep­si­szent­györgy – Bras­só vona­lon köz­le­ke­dő éjsza­kai vona­tot ajánl­juk. Kényel­mes, biz­ton­sá­gos, étke­ző kocsi­val ellá­tott jára­tot válasz­tot­tuk mi is uta­zá­sunk­hoz. Per­sze nem tit­kol­tan haza­fe­le egy csík­sze­re­dai meg­ál­ló­val egy bará­ti láto­ga­tás­ra, illet­ve imá­dom ezt a kis­vá­rost. Kora reg­gel érke­zünk Bras­só­ba, ami lehe­tő­vé teszi a való­ban egy­na­pos ismer­ke­dést is és nyu­godt tem­pó­ban lehe­tő­sé­get biz­to­sít a város­né­zés­re, étke­zés­re, kávé­zás­ra. Első utunk a páya­ud­var mel­lett lévő Uni­rea Shop­ping Center-be veze­tett, na nem igazi bevá­sár­ló­kör­út­ra, hanem a nyil­vá­nos wc‑k ilyen­kor még nin­cse­nek nyit­va, illet­ve itt a szu­per­mar­ket­ben lehe­tő­sé­günk nyílt reg­ge­lit venni, illet­ve egy kis útra­va­lót. A pálya­ud­var­ról busszal utaz­tunk a óvá­ro­sig, majd onnan sétá­val min­den fen­tebb írt neve­ze­tes­ség meg­lá­to­gat­ha­tó. Eső­ka­bá­tot érde­mes magunk­kal vinni még ha nyá­ron is uta­zunk, ugyan­is egy sor zápor, ziva­tar bár­mi­kor elő­for­dul­hat, még úgy is, hogy a leve­gő hőr­mér­sék­le­te a nyá­ri­nak meg­fe­le­lő marad egész nap.

Ajánl­juk, hogy elő­ször sétál­ja­tok be a főtér­re, keres­sé­tek fel a Fekete-templomot, tegye­tek cél­ta­lan nagy sétát a bel­vá­ros utcá­in, majd egy jól­eső ebéd után hasz­nál­já­tok a fel­vo­nót és dél­utá­ni prog­ram­ként hódít­sá­tok meg a Cenk hegyet. Vissza­tér­ve a város­ba még lesz idő­tök egy kávé mel­lett meg­pi­hen­ni és élmé­nyek­kel tovább­in­dul­ni.

Hozzászólás

 • Goog­le Trans­la­te

 • Kövess min­ket:

 • 1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Bár az igazi Azur Window már csak történelem, de a kistestvérét még megtaláljátok Gozón. Menjetek el, nézzétek meg, amíg még lehet, sosem tudhatjuk mit hoz a jövő, mit hoz egy nagyobb vihar... ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Jó-jó, akkor most megmutatom, hogy a tegnapi fotó milyen csudaklassz hely mellett készült: ez a Ghajn Tuffieha, azaz az Alma szeme. Ide túráztunk (fel) a Golden Bay-től, és a kissé meredek viszonyok ellenére mindenkinek csak ajánlom ezt a helyet; minden csepp verejtékért megéri ez a kilátás!😍 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📌 Ghajn Tuffieha Bay
  Ha megkérdeznétek, hogy melyik a kedvenc strandom, öblöm Máltán, ez tuti, hogy az TOP3-ban szerepel. Tudjátok esetleg, milyen természeti látnivaló van még itt/ milyen panoráma nyílik az öböltől balra? 😊
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy kirándulás, egy felfedező séta a Manoel-szigeten ilyen és ehhez hasonló kis titokzatos, rejtőzködő fotókat eredményez. Sliema határában, Gzira-ból vezet egy kis híd át a szigetre, melyen pár órát nem nehéz eltölteni.👣 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy nyári este a Wied iz-Zurrieq szikláin, s háttérben a horizonton Filfa szigete is feltűnik. Ha a Blue Grotto-hoz kirándultok, fürdőruha is legyen nálatok, mert ahonnan a hajókirándulások indulnak fürdőzésre is van lehetőség, illetve ahogy a képen is látjátok, napozásra vagy láblógatásra a tenger hűs vizébe a sziklákon. ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📌 Attard, Három falu, Málta
  Az új nyaralóm. Ja, nem. Csak szeretném.🤪 De azt viszont nagyon. A Három falu - Lija, Balzan és Attard - utcáin sétálva nem egy gyönyörű villával találkozni. Tényleg már-már játszadoztunk útközben, hogy melyiket fogadnánk el, és a séta végén választani nem tudtunk. #LOVEMálta ❤️
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  3 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📌 San Anton Gardens, Attard
  Lassan fogok készíteni magamnak egy albumot, amelynek "Málta macskái" lesz a címe😁😉 Gyönyörűek, tiszták, barátságosak, és mindig mindenütt ottvannak, nálunk nem egyszer "ellopva a show-t" az igazi látnivalóktól. Inkább kutyás vagyok, ha arról van szó, de Máltán nem tudok mellettük csak úgy elmenni, imádom őket; sokszor van, hogy csak figyeljük a viselkedésüket, meg persze néha kicsit kényeztetek is egy-egy nyakvakargatással. Állatbarátok figyelem! Máltán jól fogjátok (márcsak emiatt is) érezni magatokat😜
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  3 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  A nyári főszezonban, mikor rengeteg a turista is, szerintem sokkal de sokkal jobb ötlet Valletta-t vizen megközelíteni Sliema-ból, ahogy a Három várost is Valletta-ból, mint a busz. A kikötőkben ilyen hajókkal utazhattok a kikötőpontok között, miközben a vízről is megcsodálhatjátok, azaz más perspektívából a látnivalókat. Ajánlom, hogy próbáljátok ki! Gyors és nagy élmény! ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon
 • Hír­le­vél

 • Booking.com Booking.com
 • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek