Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok szárazföldön

2018. január 09.

Pár napja össze­gyűj­töt­tem, milyen egy napos város­lá­to­ga­tás ter­vez­he­tő repül­ve, most aján­lok hat olyan várost, amely egy napos város­lá­to­ga­tás kere­té­ben meg­is­mer­he­tő a szárazföldön.

Prága

Első­ként kell emlí­te­nem, nagyon szép emlé­ke­im van­nak róla, min­dig is vágy­tam a cseh fővá­ros­ba. Az első egy napos kalan­dunk ehhez a város­hoz köt­he­tő, így nem vélet­len, hogy első­ként is aján­lom figyel­me­tek­be. Egy éjsza­kai vona­to­zást vál­lal­va kora reg­gel­től késő estig tié­tek a város, és min­den­re elég, amire kell. Élmé­nye­in­ket és egy kis ízle­tí­tőt, aján­lót a “Prága egy nap alatt” blog bejegy­zés­ben olvashattok.

Krak­kó

Ez nem is olyan régi emlék, hiszen mi decem­ber­ben az adven­ti vásár ide­jén tet­tünk egy napos város­lá­to­ga­tást Len­gyel­or­szág­ban. A Pol­ski­bus jóvol­tá­ból haj­na­li órák­ban indul­tunk Buda­pest­ről, az ebé­dün­ket már Krak­kó­ban fogyasz­tot­tuk el és késő este indul­tunk vissza, mikor is a tel­jes utat átalud­tuk a fáradt­ság­tól. Hogy mit érde­mes meg­néz­ni Krak­kó­ban, azt elol­vas­hat­já­tok a “Krak­kó TOP lát­ni­va­lói” blog bejegy­zés­ben, vagy ha több napot is eltöl­te­né­tek a város­ban, kirán­du­lá­si lehe­tő­sé­gek­ről is írtam korábban.

Pozsony

Aki még nem járt itt, fel­tét­le­nül láto­gas­son el, ha tehe­ti, illet­ve aján­lom kamasz gyer­kőc­cel is a várost fel­fe­dez­ni, aki való­ban egy igazi tör­té­ne­lem órán vehet részt, hisz az egész város erről szól, min­den fal­nak tör­té­ne­te van. Mi is egy napos város­lá­to­ga­tás kere­té­ben jár­tunk itt pár éve, és ha kíván­csi­ak vagy­tok mit lát­tunk, elol­vas­hat­já­tok az “Egy vasár­nap Pozsony­ban” blog bejegy­zés­ben. Alig pár óra buszo­zás, mely­hez mi az Euro­li­nest válasz­tot­tuk, felér egy több száz éves időutazással.

Linz

Felső-Ausztria ékkö­ve, mely Buda­pest­hez hason­ló­an a Duna két olda­lán terül el, mesés kirán­du­lást ígér. Igaz, a Flix­Bus jára­tá­val szél­ső­sé­ge­sen korai érke­zés­sel kez­dőd­het a város fel­fe­de­zé­se, de aki sze­ret a han­gu­la­tos kis utcá­kon sétál­ni, meg­fi­gyel­ni a helyi­ek napi rutin­ját, annak el kell láto­gat­nia ide, hacsak egy napos város­né­zés­ként is. Érde­mes a napot a domb­te­tőn kez­de­ni, ahon­nan párat­lan pano­rá­ma terül elénk, és így a világ leg­me­re­de­kebb fogas­ke­rék nél­kü­li vas­út­ját is kipróbálhatjuk.

Ljub­lja­na

A haj­na­li érke­zést köve­tő­en együtt ébre­dez­he­tünk Ljubljana-val, és egy dél­utá­ni kávé­val intünk búcsút a szlo­vén fővá­ros­nak, ha a Flix­Bus jára­tá­val uta­zunk. 2016-ban elnyer­te az Euró­pa Zöld Fővá­ro­sa címet, mivel a tel­jes bel­vá­ro­sa lezárt az autó­for­ga­lom előtt, s így folyó­ja, a Ljubl­ja­ni­ca hatal­mas zöld fák­kal sze­gé­lye­zett part­ja min­dig tele van andal­gó párok­kal, kerék­pá­ro­sok­kal és han­gu­la­tos étter­mek­kel, kávé­zók­kal szol­gál­ja a kikap­cso­ló­dást, fel­fris­sü­lést a város központjában.

Nagy­vá­rad

Az utób­bi évek­ben több ren­dez­vé­nyen is talál­koz­tam a város turisz­ti­kai fej­lesz­té­se­kért, mar­ke­tin­gért fele­lős szer­ve­zet kép­vi­se­lő­i­vel, és öröm­mel nyug­tá­zom, hogy évről évre szebb és meg­újult a Par­ti­um­ban. Tör­té­nel­mi idő­uta­zás­ra ez a város is aján­lott, hiszen I. (Szent) Lász­lót a nagy­vá­ra­di szé­kes­egy­ház­ban helyez­ték végső nyug­he­lyé­re, mely zará­dok­hellyé vált szent­té ava­tá­sa után. Azt gon­do­lom, szin­tén egy kihagy­ha­tat­lan hely, nekünk magya­rok­nak min­den­képp. Négy és fél óra buszos utat Buda­pest­ről bár­me­lyik hét­vé­gén könnye­dén vállalhatunk.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply