2017. március 22.

Portugália – még 2 hét… “Látnivalólista”

A csa­var­gás és az élet élve­zé­se amel­lett, hogy a “köte­le­ző­ket” meg­él­jük és lel­künk­be zár­juk.

2017. március 19.

Hajós város­né­zés 2 – Amszterdam

Egy város min­dig más arcát mutat­ja, ha a víz­ről szem­lél­jük.

2017. március 18.

Hajós város­né­zés 1. – Stockholm

Egy város min­dig más arcát mutat­ja, ha a víz­ről szem­lél­jük.

2017. március 15.

Portugália – még 3 hét… A “bázi­sok” kiépít­ve

Lisszabon – Figueira da Foz – Porto. A három főha­di­szál­lá­sunk. Sikerült a “must see” lis­tám alap­ján ezt a három várost fel­fűz­nöm egy hala­dá­si irány sze­rin­ti dél‐észak ten­gely­re és a szál­lá­so­kat végül 4−3−3 éjsza­ka meg­osz­lás­sal itt lefog­lal­ni.

2017. március 13.

Gaztelugatxe

Megtanultam, ma már ki is tudom mon­da­ni; ejtsd ‘Gáztelugácse’.

2017. március 12.

Zakopane – az aktív spor­tok ked­ve­lő­i­nek

A Magas‐Tátra len­gyel olda­lán fekvő idil­li kis város mind a téli spor­tok ked­ve­lői, mind a nyári túrá­zók köré­ben köz­ked­velt úti­cél.

2017. március 11.

Zakopane – a négy évszak úti­cél­ja

Hasznos infor­má­ci­ók és elér­he­tő­sé­gek az uta­zás ter­ve­zé­sé­hez.

2017. március 8.

Portugália – még 4 hét… Lisszabon vár.

Van egy mon­dás, mely sze­rint “Braga imád­ko­zik, Coimbra tanul, Porto dol­go­zik, Lisszabon pedig szó­ra­ko­zik”. És vár – sze­rin­tem.

2017. március 7.

#kaland­lis­ta – A kez­det és a (vég)cél

Pár évvel ezelőtt már meg­fo­gal­ma­zó­dott ben­nem a gon­do­lat, hisz az uta­zás az éle­tem, min­dig csi­nál­ni vala­mit, úton lenni, hogy miért ne örö­kít­sem meg tör­té­ne­te­i­met, kaland­ja­i­mat és milyen jó lenne majd egy­szer az uno­kák­nak az “éle­tem köny­vé­ből” mesél­ni.

2017. március 5.

Portugália – Visszaszámlálás meg­kezd­ve

Portugália, főleg Porto az elmúlt évek­ben már a “bakancs­lis­tá­mon“ sze­re­pel; több­ször is fel­me­rült az uta­zás gon­do­la­ta, de a láto­ga­tás ideje idén tavasszal jött el. 11 nap áll ren­del­ke­zé­sünk­re, hogy meg­is­mer­ked­jünk Portugália közép­ső és észa­ki részé­nek adott­sá­ga­i­val, az embe­rek éle­té­vel és kicsit része­sei legyünk a tör­té­ne­lem­nek.