Bakancslista Madridhoz

2017. május 5.

A kér­dés­re, hogy mi a ked­venc orszá­gom, a válasz már kamasz korom óta: Spanyolország. Majd jön a követ­ke­ző magá­tól érte­tő­dő uta­zós kér­dés, és mi a ked­venc váro­som? Persze, hogy spa­nyol város, de hogy melyik, sokan talán meg­le­pőd­nek, hogy nem Barcelona, Sevilla vagy eset­leg Cordoba a vála­szom, hanem az én nagy Ő‐m, Madrid. Ha lírai aka­rok lenni, azt mon­dom: “plá­tói sze­rel­mem már ezer éve”, de mikor elő­ször jár­tam nála, való­ban bele­sze­ret­tem. I LOVE MADRID!

Első talál­ko­zá­sunk élmé­nyei és aján­lom bakancs­lis­tá­já­ra vegye fel min­den­ki:

 • Felkeresni Madrid jel­ké­pét, az eper­fá­ról cse­me­gé­ző medve szob­rot
 • Megkeresni a 0 km‐t jelen­tő pon­tot a Puerta del Sol‐on
 • Kiülni és meg­in­ni egy kávét a Plaza Mayor‐on és élvez­ni a nap­sü­tést, figyel­ni az embe­rek ára­da­tát
 • Végigsétálni a Gran Vía‐n és pró­báld meg­áll­ni, hogy ne vásá­rolj vala­mit
 • El Retiro Park‐ban töl­te­ni egy dél­utánt sétál­va, olvas­va és a Crystal Palace‐t fel­ke­res­ve, utána átsé­tál­ni a Puerta de Alcalá‐hoz Madrid egy­ko­ri kele­ti város­ka­pu­já­hoz és elme­ren­ge­ni a tör­té­nel­mén
 • Naplementekor fel­ke­res­ni a Templo De Dobod‐ot, élvez­ni egy kis egyip­to­mi han­gu­la­tot Spanyolország köze­pén
 • Éjjel elsé­tál­ni a Plaza de Cibeles‐ig és fotóz­ni a mai város­há­za épü­le­tét (Palacio de Cibeles) és a tér köze­pén álló szö­kő­ku­tat
 • Felmenni a Teleféricoval a város egyik leg­jobb kilá­tó­he­lyé­re
 • Fotózkodni a Királyi Palota cso­dá­la­tos kert­jé­ben, miu­tán meg­lá­to­gat­tuk az Almudena kated­rá­list
 • Megnézni a Prado‐t, múze­um­ked­ve­lők­nek a Reina Sofia és a Thyssen‐Bornemissza gyűj­te­ményt is
 • Látogatás a Santiago Bernabeu sta­di­on­ban, a Bajnokok Csarnoka magya­rok­nak köte­le­ző sze­rin­tem, ha nem is nagy fut­ball fana­ti­kus az ember
 • Megkóstolni az igazi spa­nyol son­kát egy sonka mes­ter­nél vagy leül­ni a Sol‐on egy son­kás szend­viccsel és figyel­ni az állan­dó pör­gés­ben lévő város­köz­pon­tot, az utcai mutat­vá­nyo­so­kat

És még biz­tos bővül­ni fog a lista, hiszen hama­ro­san vissza­té­rünk és újabb élmé­nyek­kel leszünk gaz­da­gab­bak, melyek közül tudom, hogy lesz bankancslista‐érdemes.

Madrid és Spanyolország júni­us­ban újra vissza­vár és a szí­vem vissza­húz már!

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez elér­je­nek.

 

Hozzászólás

 • Google Translate

 • Kövess min­ket:

 • Hírlevél

 • Booking.com Booking.com
 • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek