Bakancs­lis­ta Mad­rid­hoz

2017. május 05.

A kér­dés­re, hogy mi a ked­venc orszá­gom, a válasz már kamasz korom óta: Spa­nyol­or­szág. Majd jön a követ­ke­ző magá­tól érte­tő­dő uta­zós kér­dés, és mi a ked­venc váro­som? Per­sze, hogy spa­nyol város, de hogy melyik, sokan talán meg­le­pőd­nek, hogy nem Bar­ce­lo­na, Sevil­la vagy eset­leg Cor­do­ba a vála­szom, hanem az én nagy Ő‑m, Mad­rid. Ha lírai aka­rok lenni, azt mon­dom: “plá­tói sze­rel­mem már ezer éve”, de mikor elő­ször jár­tam nála, való­ban bele­sze­ret­tem. I LOVE MADRID!

Első talál­ko­zá­sunk élmé­nyei és aján­lom bakancs­lis­tá­já­ra vegye fel min­den­ki:

 • Fel­ke­res­ni Mad­rid jel­ké­pét, az eper­fá­ról cse­me­gé­ző medve szob­rot
 • Meg­ke­res­ni a 0 km‑t jelen­tő pon­tot a Puer­ta del Sol-on
 • Kiül­ni és meg­in­ni egy kávét a Plaza Mayor-on és élvez­ni a nap­sü­tést, figyel­ni az embe­rek ára­da­tát
 • Végig­sé­tál­ni a Gran Vía‑n és pró­báld meg­áll­ni, hogy ne vásá­rolj vala­mit
 • El Reti­ro Park-ban töl­te­ni egy dél­utánt sétál­va, olvas­va és a Crys­tal Palace‑t fel­ke­res­ve, utána átsé­tál­ni a Puer­ta de Alcalá-hoz Mad­rid egy­ko­ri kele­ti város­ka­pu­já­hoz és elme­ren­ge­ni a tör­té­nel­mén
 • Nap­le­men­te­kor fel­ke­res­ni a Temp­lo De Dobod-ot, élvez­ni egy kis egyip­to­mi han­gu­la­tot Spa­nyol­or­szág köze­pén
 • Éjjel elsé­tál­ni a Plaza de Cibeles-ig és fotóz­ni a mai város­há­za épü­le­tét (Pala­cio de Cibe­les) és a tér köze­pén álló szö­kő­ku­tat
 • Fel­men­ni a Tele­fé­ri­co­val a város egyik leg­jobb kilá­tó­he­lyé­re
 • Fotóz­kod­ni a Kirá­lyi Palo­ta cso­dá­la­tos kert­jé­ben, miu­tán meg­lá­to­gat­tuk az Almu­de­na kated­rá­list
 • Meg­néz­ni a Prado‑t, múze­um­ked­ve­lők­nek a Reina Sofia és a Thyssen-Bornemissza gyűj­te­ményt is
 • Láto­ga­tás a San­ti­a­go Ber­na­beu sta­di­on­ban, a Baj­no­kok Csar­no­ka magya­rok­nak köte­le­ző sze­rin­tem, ha nem is nagy fut­ball fana­ti­kus az ember
 • Meg­kós­tol­ni az igazi spa­nyol son­kát egy sonka mes­ter­nél vagy leül­ni a Sol-on egy son­kás szend­viccsel és figyel­ni az állan­dó pör­gés­ben lévő város­köz­pon­tot, az utcai mutat­vá­nyo­so­kat

És még biz­tos bővül­ni fog a lista, hiszen hama­ro­san vissza­té­rünk és újabb élmé­nyek­kel leszünk gaz­da­gab­bak, melyek közül tudom, hogy lesz bankancslista-érdemes.

Mad­rid és Spa­nyol­or­szág júni­us­ban újra vissza­vár és a szí­vem vissza­húz már!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez elér­je­nek.

 

Leave a Reply

 • Goog­le Trans­la­te

 • Kövess min­ket:

 • Hír­le­vél

 • Booking.com Booking.com
 • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek