Új úti­cél a bakancs­lis­tán­kon: Palanga

2017. május 02.

Palan­ga, Lit­vá­nia nyári fővá­ro­sa­ként is ismert, a Balti-tenger part­ján fekvő hosszú homo­kos ten­ger­part­tal ren­del­ke­ző nyaralóhely. 

Júni­us­tól szep­tem­be­rig kitű­nő válasz­tás a napoz­ni, stran­dol­ni vágyók­nak, akik sze­ret­nek nap­hosszat hesszel­ni a homok­ban, este pedig elve­gyül­ni az étter­mek, kávé­zók vala­me­lyi­ké­ben. A 18 km hosszú és több mint 300 m szé­les homo­kos ten­ger­part meg­annyi homok­dű­né­vel képek alap­ján is igen meg­ka­pó, nem beszél­ve a leír­ha­tat­la­nul szép nap­le­men­té­ről. Roman­ti­ku­sok­nak köte­le­ző cél­pont, hisz a dűnék közt nyu­godt napo­zás­ra nyí­lik lehe­tő­ség, a 470 m hosszú “Ten­ger hídja” pedig ide­á­lis egy esti andal­gós sétá­hoz. A kul­tu­rá­lis emlé­ke­ket kere­sők szá­má­ra a múze­u­mok, par­kok, évszá­za­dos vil­lák lát­vá­nya szol­gál­tat kime­rí­tő programot. 

Itt a meg­szo­kott medi­ter­rán ten­ger­par­ti szálloda-komplexumoknak hűlt helye sincs és az autók­kal is távo­labb lehet lepar­kol­ni, így gya­log vagy bicik­li­vel köz­le­ked­he­tünk a kör­nyé­ken leg­könnyeb­ben. Mivel saját nem­zet­kö­zi rep­te­re van, így Buda­pest­ről is – ugyan átszál­lás­sal – könnyen meg­kö­ze­lít­he­tő. Varsó vagy Riga a leg­ide­á­li­sabb válasz­tás az átszál­lá­sos jára­tok közül vagy Lit­vá­nia har­ma­dik leg­na­gyobb nem­zet­kö­zi rep­te­re­ként jára­to­kat fogad még Skan­di­ná­vi­á­ból, Német­or­szág­ból, az Egye­sült Királyságból.

Engem a vég­te­len ten­ger­part lát­vá­nya fogott meg és így biz­tos egy sze­zo­non kívü­li idő­pon­tot válasz­ta­nék, mikor még kel­le­mes az idő­já­rás, de már csen­de­sebb a turis­ták­tól a part és el lehet meren­ge­ni kicsit a hul­lá­mok moraj­lá­sát hall­gat­va, mezít­lá­bas hosszú sétá­kat lehet tenni a par­ton, kiül­ni egy jó könyv­vel amíg csak a szél­já­rás enge­di… Hiába, bakancs­lis­tánk­ra került ez a hely! 

Néz­zé­tek csak miről beszélek:

Képek: bal​tis​che​-runds​chau​.eu, dico​ver​lit​hu​a​via​.biz, per​so​nal​guide​.ru, vil​la​in​pa​lan​ga​.eu

Leave a Reply