Braga – Por­tu­gá­lia imád­ko­zó városa

2017. április 28.

- Kirán­du­lás Por­tó­ból – a plusz egy beszá­mo­ló, a soro­zat 6. részeként

Él egy mon­dás a régi­ó­val kap­cso­lat­ban, mely sze­rint Porto dol­go­zik, Coimb­ra tanul, Braga pedig imád­ko­zik. Tehe­ti is, mivel Por­tu­gá­lia har­ma­dik leg­na­gyobb váro­sá­ban majd’ 300 temp­lom talál­ha­tó, egyik szebb mint a másik. A neve­ze­tes­sé­gek zömét nem meg­le­pő módon így ezek adják, bár hív­hat­nánk a kór­há­zak váro­sá­nak is, hiszen kiala­kult egy klinikai- és gyó­gyí­tó kerü­let szám­ta­lan intéz­ménnyel, és a maga­san fekvő terü­le­ti adott­ság miatt az ott tar­tóz­ko­dás is aján­lott a tisz­tább leve­gő hatá­sát élvez­ve. Kiemel­ke­dő turis­ta­lát­vá­nyos­ság és egy­ben Por­tu­gá­lia egyik leg­na­gyobb neve­ze­tes­sé­ge a Bom Jesus do Monte, mely mind­emel­lett neves zarán­dok­hely is. 

Uta­zás

Braga Por­tó­tól észak­ra fek­szik mint­egy kb. 50 km-re. Leg­egy­sze­rűbb meg­kö­ze­lí­té­se a por­toi Sao Bento vas­út­ál­lo­más­ról indu­ló helyi HÉV vonat­tal, mely­nek menet­ide­je jó egy óra átlagosan. 

Élmé­nyek, tapasztalatok

Mi kipró­bál­tuk ebben az irány­ban is a vona­tot, mely oda­fe­le majd­nem más­fél órás út volt, vissza­fe­le viszont csak 55 perc. Ezek a sze­rel­vé­nyek kevés­bé tűn­tek belül­ről vonat­nak, inkább modern vil­la­mos­nak, de kényel­me­sek vol­tak és tiszták. 

Bra­gá­ban köz­vet­le­nül az állo­más bejá­ra­ta előtt lévő busz­meg­ál­lók igen for­gal­ma­sak, innen töb­bek közt a 2‑es helyi jára­tú busszal el lehet jutni a Bom Jesus-ig, a jegyet a sofőr­nél meg lehet vál­ta­ni rá. Ez min­den­képp hasz­nos ötlet, hiszen a váro­son kívül helyez­ke­dik el a domb­ol­da­lon és fél órán­ként köz­le­ke­dik oda a busz. A leg­több turis­ta emi­att érke­zik a város­ba és ha egy­na­pos kirán­du­lást teszünk Por­tó­ból, ahogy mi is, figye­lem­be kell ven­nünk a vonat­me­net­ren­det is a vissza­út­ra. Aján­lom tehát, hogy elő­ször keres­sé­tek fel a Bom Jesus‑t, azután – ennek a busz­nak van meg­ál­ló­ja a város­köz­pont­ban a főtér­nél – dél­után­ra, esté­re ter­vez­ze­tek egy han­gu­la­tos sétát. 

Mi kihasz­nál­va a Coimbra-ban szer­zett yel­low­bus­to­ur­sos 10% ked­vez­mé­nyün­ket a túra árá­ból, meg­vet­tük itt is a 24 órás jegyet. (Koráb­bi bejegy­zés­ben írtam: a www​.yel​low​bus​to​urs​.com olda­lon meg­ta­lál­ha­tó­ak a cég által üze­mel­te­tett hop on hop off jele­gű város­né­zé­sek, melyek­nél ha egy helyen meg­vesszük a jegyet és meg­tart­juk, a követ­ke­ző alka­lom­mal, a követ­ke­ző város­ban a jegy­vá­sár­lás­nál 10% ked­vez­ményt vehe­tünk igény­be.) Utó­lag kide­rült, hogy csak félig volt ez jó ötlet. A túra a köz­pont­ból indul, itt  azon­ban az elsők közt talál­ha­tó a meg­ál­ló­ja, ahova az indu­lá­si idő­pont­ja után kb. 10 per­cen belül érke­zik. Az út során amel­lett, hogy plusz hasz­nos infor­má­ci­ók­kal gaz­da­go­dik az ember, a meg­annyi temp­lom közül bemu­tat­ja a leg­fon­to­sab­ba­kat, végig­jár­ja a várost így íze­lí­tőt kapsz a han­gu­la­tá­ból, meg­is­mer­he­ted egy részét a város éle­té­nek és vég­cél­ként eljutsz vele a Bom Jesus-hoz. Nekünk kicsit idő­hi­á­nyo­san töké­le­tes volt. Ami miatt kevés­bé volt sze­ren­csés, hogy a fen­tebb írt 2‑es busszal kap­cso­la­tos infor­má­ci­ót mi már a jegy­vá­sár­lás után sze­rez­tük be és két ilyen buszt is elin­te­get­tünk, mire meg­ér­ke­zett a mi yel­low­bu­sunk, illet­ve a Bom Jesus-tól vissza­fe­le nem köz­le­ke­dett már, mire mi bejár­tuk. Nem vagyunk két­ség­be­esős faj­ták, főleg ha szép az idő, szép a táj. Az a bizo­nyos helyi jára­tú 2‑es busz ugyan­ab­ban a meg­ál­ló­ban áll meg és estig kiírt menet­rend­je van. Ami­nek pedig kife­je­zet­ten örül­tünk, hogy jegyet nem kel­lett ven­nünk, mivel a yel­low­bus­to­ur­sos jegyünk érvé­nyes volt rá.

Bom Jesus do Monte

A zarán­dok­hely 5 km-re kelet­re fek­szik a város­tól, mely gyö­nyö­rű park­kal kör­be­vett, lenyű­gö­ző kilá­tást biz­to­sí­tó pihe­nő­hely is egy­ben és a kated­rá­lis mél­tán képe­zi az UNESCO Világ­örök­ség részét.

A yel­low­bus­to­ur­sos jegyünk arra is jó volt, hogy a sik­lót hasz­nál­juk a fel­ju­tás­hoz. A sikló igazi érde­kes­ség, nem csak kényel­mi esz­köz a lép­cső­zés helyett, hanem Euró­pá­ban egye­dül­ál­ló­an ez egy víz­zel haj­tott sikló. A jegy ára külön­ben 2 EUR oda-vissza útra. 

Fel lehet jutni a fény­ké­pek­ről ismert, világ­hí­res lép­cső­so­ron is, melyen az utat állí­tó­lag a mélyen hívő zarán­do­kok tér­den állva teszik meg. Úgy gon­do­lom, hogy a mesé­be illő­en szép, barokk lép­cső­so­ron való fel­ka­pasz­ko­dás állva sem kis tel­je­sít­mény, hiszen 630 lép­cső meg­má­szá­sa kell, hogy eljus­sunk a temp­lom bejáratáig. 

Néz­zé­tek csak fotó­in­kon, egy­sze­rű­en cso­dá­la­tos hely:

 

Hozzászólások

Leave a Reply