Porto – a dol­gos város

2017. április 27.

Utunk követ­ke­ző állo­má­sa Porto, Portugália máso­dik leg­na­gyobb váro­sa és Lisszabon mel­lett a leg­lá­to­ga­tot­tabb a turis­ták által. A beszá­mo­ló soro­zat 5. részé­ben ezt a várost pró­bá­lom köze­lebb hozni nek­tek.

Utazás

Coimbrai láto­ga­tá­sunk után vonat­tal utaz­tunk tovább Portóba. Aki Coimbrát kihagy­ja vagy más­nap indul csak tovább, annak aján­lom Aveiro‐ig vegye a vonat­je­gyét és áll­jon meg egy rövid láto­ga­tás­ra itt, a por­tu­gá­lok Velencéjében (itt műkö­dik cso­mag­meg­őr­ző és innen már a helyi HÉV‐vonattal is el lehet jutni Portóba). A vonat érin­ti mind­két por­tói vas­út­ál­lo­mást, elő­ször a város szé­lén lévő Campanha‐t, majd a bel­vá­ros szí­vé­ben talál­ha­tó híres Sao Bento a vég­ál­lo­má­sa.

Persze, aki for­dít­va ter­ve­zi ezt a túrát vagy úti­cél­ja kife­je­zet­ten Portó, Budapestről a Wizzair jára­tá­val is érkez­het köz­vet­le­nül. A Trindade és Bolhao meg­ál­lók a város köz­pon­ti része, a rózsa­szín metró a rep­tér­ről ide kb. 30 perc alatt ér.

Viszonylag késő este érkez­tünk, de ez a höm­pöly­gő ember­tö­me­gen nem lát­szott sem az állo­má­son, sem pedig az épü­let előtt. Győztünk betel­ni a lát­vánnyal, ami foga­dott min­ket és kita­lál­ni, merre is tovább a szál­lo­dánk­hoz. Nehéz volt nem elve­gyül­ni a sok turis­ta között egy­ből és élvez­ni a város pezs­gé­sét, de egy kime­rí­tő­en hosszú nap után ugyan­ennyi­re von­zott egy fürdő és az ágy is. Megbeszéltük, hogy akkor innen foly­tat­juk!

Látnivalók és tapasz­ta­la­tok

És akkor kezd­jük is város­né­zé­sün­ket a Sao Bento pálya­ud­var­ral. A város köze­pén, egy lépés­re szin­te a főbb neve­ze­tes­sé­gek­től ott áll ez a kívül­ről szür­ke, belül­ről pom­pás épü­let. A foga­dó­csar­no­ka egy­sze­rű­en köte­le­ző min­den­ki­nek füg­get­le­nül attól, hogy utazik‐e onnan. Az egész tipi­kus por­tu­gál csem­pék­kel, azu­lej­ó­val díszí­tett. Beleszédül az ember, ahogy kör­be­néz. Itt megint eszem­be jutott az a tény, hány ide­gen fotó­al­bu­má­ban sze­re­pel­he­tek pél­dá­ul ezzel a hát­tér­rel is…

Úgy dön­töt­tünk egy rövid tér­kép tanul­má­nyo­zás után, hogy rábíz­zuk magun­kat az ösz­tö­ne­ink­re és “elve­szünk” Portóban. Ez az a város, ahol min­den kar­nyúj­tás­nyi­ra van vagy leg­alább­is olyan érzé­se van az ember­nek, mivel bár­mer­re nézünk, csak ámu­lunk és bámu­lunk, na meg fotó­zunk. Templom, utca­rész­let, vil­la­mos, csem­pe­dísz és van egy olyan han­gu­la­ta a bolyon­gás­nak, ami elfe­lej­ti érzé­kel­ni az idő múlá­sát.

A Sao Bento bejá­ra­tá­tól balra rálát­ni a kated­rá­lis­ra, így erre indul­tunk. A fél várost belát­ni innen, el is réve­dez­tem a vár­fal­ra könyö­köl­ve, már itt meg­fo­gott ez a város. A város, amely 2001‐ben Európa Kulturális Fővárosa címet visel­te és 2017‐ben a leg­jobb uta­zá­si desz­ti­ná­ció címet vise­li egy világ­szer­te meg­hir­de­tett sza­va­zás ered­mé­nye­képp.

A kated­rá­lis mel­lett már látni lehe­tett a Portó jel­ké­pé­nek is szá­mí­tó Dom Luiz I hidat, melyen átsé­tál­ni a Duoro folyó felett szin­tén kihagy­ha­tat­lan. Mi is végig­men­tünk egyik olda­lá­ról a másik­ra rohan­gál­va, hisz annyi min­dent meg­lát­tunk, fotóz­tunk és csak gyö­nyör­köd­tünk a nap­fé­nyes Portó és a Duoro‐n köz­le­ke­dő hajók lát­vá­nyá­ban. A leg­jobb fotó­kat a hídon átér­ve, a libe­gő felső állo­má­sá­tól lehet készí­te­ni a város­ról, higgyé­tek el.

Innen mere­dek és per­sze hogy macs­ka­kö­ves utcán eresz­ked­tünk alá a folyó­part­ra, a híd lábá­hoz. Itt kez­dő­dött az igazi por­tói kaland és egy folyó­par­ti séta köz­ben kipró­bál­tuk, milyen is az igazi por­tói bor. Mi a Ferreira pin­cé­szet bora­it válasz­tot­tuk, mely­ben nem kel­lett csa­lód­nunk. A Gaia város­rész­ben talál­ha­tó­ak ugyan­is a híres borá­sza­tok, több pin­cé­hez tehe­tünk láto­ga­tást egy kós­to­ló­ra saját magunk egyé­ni­leg is. Vila Nova de Gaia nekem egy­sze­rű­en a “bor­vá­ros”. Hemzseg a turis­ták ára­da­tá­tól ez a folyó­par­ti sétány, de meg­éri kivár­nunk míg meg­üre­se­dik egy asz­tal a kite­le­pült étter­mek bár­me­lyi­ké­nél. Ízletes éte­lek, finom borok, pazar kilá­tás; mi kell­het még?

Később vissza­sé­tál­tunk a híd alsó szint­jén a Ribeira han­gu­la­tát is meg­ta­pasz­tal­ni. Utcai áru­sok, mutat­vá­nyo­sok egész sora szó­ra­koz­tat­ja itt a turis­tá­kat, illet­ve a város­né­ző hajó­ki­rán­du­lá­sok is innen indul­nak.

Ismét elér­ke­zett az a pont, hogy mind­egy merre, csak men­jünk fel és le, jobb­ra és balra, amer­re ked­vünk tart­ja. Így jutot­tunk el a Szent Ferenc temp­lo­mig, az 1‐es vil­la­mos állo­má­sá­ig, mely Portóban kicsit olyan, mint a 28‐as Lisszabonban. Ezzel lehet egyéb­ként eljut­ni az óce­án­par­tig és a Farol de Felgueiras vilá­gí­tó­to­ro­nyig. Megnéztük a Clérigos tor­nyot és a Városháza előt­ti téren keresz­tül szó sze­rint vissza­ke­ve­red­tünk a Sao Bento‐hoz.

Estéhez köze­led­ve meg­cé­loz­tuk a szál­lo­dán­kat, mely közel volt a híres Majestic Café‐hoz, így ezt még útba ejtet­tük leg­alább egy fény­kép ere­jé­ig, ugyan­is nem hogy hely nem volt, hosszú sor kígyó­zott a bejá­ra­ta előtt, arra várva, hogy a pin­cér szi­go­rú­an szá­mol­va a kilé­pő­ket, ugyan­annyi ven­dé­get enged­jen be.

Portóban egy­sze­rű­en nem lehe­tett elté­ved­ni, bejár­ni pedig egy­sze­rűbb, ha kényel­mes a cipőd és nap­tej­jel fel­vér­te­zed magad, mint a város­né­ző buszok­ra befi­zet­ni. Sétálva, anda­log­va, néze­lőd­ve a leg­jobb fel­fe­dez­ni ezt a várost.

Szombat dél­után indul­tunk haza, így még egy utol­só rövid sétá­ra volt lehe­tő­sé­günk, mely alka­lom­mal a Bolhao pia­cot keres­tük fel. Ez a helyi piac igazi ínyenc­ség lehet, friss és hihe­tet­len szép gyü­möl­csö­ket, zöld­sé­ge­ket kínál­nak, de szu­ve­ní­rek­ből sincs hiány, melyet itt érde­mes vásá­rol­ni, olcsóbb vala­mi­vel, mint a város turis­tás pont­ja­in.

Portugál‐kalandunk itt érke­zett a végé­hez, mesés napo­kat töl­töt­tünk itt meg­annyi élménnyel. Persze akad­nak helyek és dol­gok, melyek ezút­tal kima­rad­tak, de ez is meg­erő­sít abban, hogy Portugália vissza­vár!
Na jó, ráadás beszá­mo­ló­ként még hama­ro­san meg­osz­tom vele­tek egy kirán­du­lá­sunk tör­té­ne­tét, élmé­nye­in­ket Braga‐ban.

 

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek