Figu­e­i­ra da Foz és Coimb­ra – kité­rő Lissza­bon és Porto közt

2017. április 25.

Por­tu­gál kalan­do­zá­sunk 4. részé­ben Figu­e­i­ra da Foz cso­dás ten­ger­part­já­ról és Coimb­ra han­gu­la­tos város­né­zé­sé­ről esik szó. Utaz­zunk együtt most is!

Lissza­bon­tól észak felé halad­va, köz­vet­le­nül az Atlanti-óceán part­ján talál­ha­tó Por­tu­gá­lia ked­venc üdü­lő­he­lye: Figu­e­i­ra da Foz, utunk követ­ke­ző állo­má­sa. A ször­fö­sök para­di­cso­ma­ként emle­ge­tik, de a több kilo­mé­ter hosszú, homo­kos óce­án­part­ja alap­ból lenyű­gö­ző, Euró­pa leg­szé­le­sebb váro­si strand­ja­ként számontartott. 

Figu­e­i­ra megközelítése

Lissza­bon­ból vonat­tal és busszal is elér­he­tő, ha nem bér­lünk autót. A vonat vala­mi­vel kényel­me­sebb a kb. 3 órás útra, reg­gel­től estig több idő­pont­ban is utaz­ha­tunk, azon­ban köz­vet­len járat nincs, átszál­lás­sal szá­mol­ni kell. A vona­tok a Santa Apol­ló­nia állo­más­ról indul­nak, menet­rend meg­ta­lál­ha­tó a www​.cp​.pt olda­lon, illet­ve egyes jegyek online is fog­lal­ha­tó­ak előre. 

Mi a távol­sá­gi busz­köz­le­ke­dést válasz­tot­tuk, ami kife­je­zet­ten jó minő­sé­gű, meg­bíz­ha­tó Por­tu­gá­li­á­ban és sok­kal olcsóbb, mint a vonat. Az utat hason­ló­an kb. 3 óra alatt tette meg a Sete Rios busz­ál­lo­más­ról indul­va, de köz­vet­len össze­köt­te­tés van Lissza­bon és Figu­e­i­ra között napi 3 alka­lom­mal. Busz­me­net­rend és fog­la­lás a www​.rede​-exp​res​sos​.pt olda­lon lehet­sé­ges és jelen­leg 5% ked­vez­ményt is érvé­nye­sít­he­tünk az online foglalásnál. 

Aki eset­leg a másik irány­ból, észak felől érke­zik, Porto-ból és Aveiro-ból is köz­vet­len busz­já­ra­tok­kal el lehet jutni vagy Coimb­rán keresz­tül vonat­tal szin­te bárhonnan. 

Mivel az itt ter­ve­zett két napot leg­in­kább pihe­nés­sel és mun­ká­val sze­ret­tem volna töl­te­ni, ezért a szál­lás­fog­la­lás­nál fel­té­tel volt, hogy köz­vet­len óce­án­par­ti és erké­lyes legyen a szo­bánk. Mikor meg­ér­kez­tünk, a recep­ci­ón már közöl­ték, hogy remé­lik min­den­nel elé­ge­det­tek leszünk hisz a szo­bán­kat upgrade-elték. Nem iga­zán tud­tam, hogy mit lehet még egy óce­án­ra néző erké­lyes szo­bán felül­múl­ni, de ahogy belép­tem és elhúz­tam a füg­gönyt, két­ség­te­le­nül érez­tem, igen, ez az, amire vágy­tam. Cso­dá­la­tos, aka­dály­men­tes kilá­tás az egész part­sza­kasz­ra, hatal­mas terasszal és a világ egyik leg­cso­dá­la­to­sabb nap­le­men­té­jé­vel az biztos.

Hogy milyen az a nap­le­men­te? Megmutatom:

Lát­ni­va­lók, tennivalók

Figueira-ban – bár­mennyi­re remél­tem, hogy nem – szin­tén elen­ged­he­tet­len “kel­lék” a macs­ka­kő, viszont a finom homo­kos strand és a hosszá­ban átsze­lő kiépí­tett séta‑, és bicik­li­út kár­pó­tolt érte. Söté­te­dés után han­gu­la­to­san kivi­lá­gít­ják, így este is jól­esik a séta rajta hall­gat­va az óceán hul­lám­zá­sát és nagyon roman­ti­kus haza­fe­lé egy kiadós vacso­ra után. Ahogy emlí­tet­tem, ez Euró­pa leg­szé­le­sebb váro­si strand­ja, s emel­lett külön­fé­le spor­to­lá­si lehe­tő­sé­ge­ket is kínál, mint pél­dá­ul van több foci­pá­lya, kosár­lab­da pálya, futó­pá­lya és kül­té­ri edző­te­rem is itt. Nyá­ron ren­ge­teg embert vonz az egy­mást köve­tő, stran­do­lás­ra alkal­mas partszakaszok.

A kikö­tő­höz keze­leb­bi olda­lon talál­ha­tó az óra­to­rony mint neve­ze­tes­ség, melyet a helyi épít­ke­zé­sek arany­ko­rá­ban emel­tek 1943 – 46-ban. Érde­mes ellá­to­gat­ni a Mercado-hoz, azaz a piac­hoz, ahol gaz­dag zöld­ség és gyü­mölcs válasz­ték, hal és kéz­mű­ves ter­mé­kek szem­lél­te­tik a helyi gaz­da­sá­got. Az észa­ki olda­lon talál­ha­tó Buar­cos erőd­je, mely Figu­e­i­ra parti sétá­nyá­nak a végét is jelzi. Amel­lett, hogy kiemelt turisz­ti­kai régió, fon­tos kikö­tő­je révén az üveg­gyár­tás, a faipar és a halá­szat szempontjából. 

Két pihen­te­tő, de egy­ben dol­gos nap után, tovább­utaz­tunk a város­tól mint­egy 40 km-re fekvő Coimbra-ba, mely euró­pa­szer­te híres egyetemváros. 

Coimb­ra megközelítése

Figu­e­i­rá­ból órán­ként van­nak vona­tok, melyek a város köz­pont­já­ban talál­ha­tó vas­út­ál­lo­más­ról indul­nak, köz­vet­le­nül az autó­busz­pá­lya­ud­var mel­lől (ha azzal éke­zünk, nem lehet elté­vesz­te­ni). Az út kb. 50 perc és Coimb­ra vég­ál­lo­má­son kell leszáll­ni, ha a város­köz­pont­ba sze­ret­nénk jutni. Ez azért lénye­ges, mert van egy Coimbra‑B állo­más, ami a város szé­lén talál­ha­tó, úgy gon­dol­já­tok el, mint az utak­nál a város­el­ke­rü­lő utat, csak ez vonat­ál­lo­más. Itt a vonat, ha Figueira-ból érke­zünk, nem kell meg­ijed­ni vissza­fe­le indul el, majd leága­zik a bel­vá­ros felé tartó vágány­ra. Aki Lissza­bon­ból vagy Por­tó­ból érke­zik köz­vet­le­nül, annak is jó ezt tud­nia (nagy­já­ból a két város közt fél­úton helyez­ke­dik el Coimbra).

Coimb­ra leg­na­gyobb büsz­ke­sé­ge az egye­te­me, külön város­részt alkot az óvá­ros­ban, a domb­te­tőn. Ez Por­tu­gá­lia leg­ré­geb­bi egye­te­me és Euró­pa szin­ten is a 10. leg­ré­geb­bi­nek szá­mít. Ma az UNESCO Világ­örök­ség részét képe­zi. A város egyéb­ként a Monde­go folyó két part­ján helyez­ke­dik el és egy­kor kirá­lyi szék­hely volt.

Miu­tán az állo­mást végig­jár­tuk, a leg­ap­róbb zugok­ba is benéz­tünk, nyug­táz­nunk kel­lett, hogy nincs cso­mag­meg­őr­ző. Két­ség­be­esés helyett GPS elő és bőrön­dön ülve a Monde­go part­ján újra­ter­ve­zés. Fel­ül­ni a követ­ke­ző vonat­ra és tovább­utaz­ni Por­tó­ba, a követ­ke­ző szál­lás­he­lyünk­re nem volt alter­na­tí­va. Ehe­lyett két opció volt: bevál­lal­ni, hogy magunk mögött húzva a motyón­kat látunk a város­ból, amit látunk és amíg bír­juk az emel­ke­dő­ket, lép­cső­ket és macs­ka­kö­ve­ket, vagy a pálya­ud­var előtt nem messze lévő yel­low­bus­to­urs meg­ál­ló­já­ban kivár­juk a követ­ke­ző túrát és bene­ve­zünk egy körre. Per­sze az utób­bi mel­lett dön­töt­tünk és jó dön­tés­nek bizo­nyult. Talán még töb­bet is lát­tunk így ilyen rövid idő alatt, de hogy több hasz­nos infor­má­ci­ó­val, tör­té­net­tel gaz­da­god­tunk a város lát­ni­va­ló­it, örök­sé­gét ille­tő­en az biztos. 

Aján­lom tehát, hogy átuta­zó­ban lévők nyu­god­tan hasz­nál­ják ki ezt a szol­gál­ta­tást, illet­ve aki tehe­ti, száll­jon meg egy éjsza­ká­ra itt és akkor ne hagy­ja ki az egye­tem épü­le­te­i­nek meg­lá­to­ga­tá­sát belül sem. A hon­la­pon elér­he­tő­ek a túrák típu­sai és belé­pő­jegy árai: www​.uc​.pt

A yel­low­bus hop on hop off típu­sú város­né­zést kínál, s amennyi­ben meg­tart­já­tok a jegyet, a követ­ke­ző jegy­vá­sár­lás­nál pél­dá­ul Por­tó­ban vagy Bra­gá­ban, illet­ve Lissza­bon­ban is, 10% ked­vez­mény érvé­nye­sít­het­tek az újabb jegy árából. 

Mit lát­hat­tok így a város­ból? Néz­zé­tek csak meg:

A túra után még maradt időnk egy késői ebéd elköl­té­sé­re és vonat­tal tar­tot­tunk tovább Por­tó­ba, ahon­nan foly­ta­tom majd élmé­nye­in­ket a beszá­mo­ló soro­zat 5. részében. 

Leave a Reply