2017. március 8.

Portugália – még 4 hét… Lisszabon vár.

Van egy mon­dás, mely sze­rint “Braga imád­ko­zik, Coimbra tanul, Porto dol­go­zik, Lisszabon pedig szó­ra­ko­zik”. És vár – sze­rin­tem.

2017. március 7.

#kaland­lis­ta – A kez­det és a (vég)cél

Pár évvel ezelőtt már meg­fo­gal­ma­zó­dott ben­nem a gon­do­lat, hisz az uta­zás az éle­tem, min­dig csi­nál­ni vala­mit, úton lenni, hogy miért ne örö­kít­sem meg tör­té­ne­te­i­met, kaland­ja­i­mat és milyen jó lenne majd egy­szer az uno­kák­nak az “éle­tem köny­vé­ből” mesél­ni.

2017. március 5.

Portugália – Visszaszámlálás meg­kezd­ve

Portugália, főleg Porto az elmúlt évek­ben már a “bakancs­lis­tá­mon“ sze­re­pel; több­ször is fel­me­rült az uta­zás gon­do­la­ta, de a láto­ga­tás ideje idén tavasszal jött el. 11 nap áll ren­del­ke­zé­sünk­re, hogy meg­is­mer­ked­jünk Portugália közép­ső és észa­ki részé­nek adott­sá­ga­i­val, az embe­rek éle­té­vel és kicsit része­sei legyünk a tör­té­ne­lem­nek.