13+1 érde­kes­ség Horvátországról

2017. június 28.

A nyári hóna­pok­ban Hor­vát­or­szág köz­ked­velt úti cél a magyar uta­zók köré­ben. Ilyen­kor sokan láto­gat­nak déli szom­szé­dunk­hoz és szí­ve­sen töl­tik sza­bad­sá­gu­kat vala­me­lyik káp­rá­za­tos ten­ger­par­ton. A viha­ros tör­té­nel­met meg­élt ország ter­mé­sze­ti cso­dák­ban bővel­ke­dik és kul­tu­rá­lis szem­pont­ból is több kiemel­ke­dő lát­ni­va­lót kínál, így ez egy­ál­ta­lán nem csoda. 

Össze­gyűj­töt­tem most 13+1 érde­kes­sé­get, hasz­nos tud­ni­va­lót, figyel­je­tek csak:

 1. Hor­vát­or­szág­ban 1244 szi­get, zátony talál­ha­tó, melyek­ből csak 48 lakott 
 2. Euró­pa leg­job­ban meg­őr­zött orszá­ga a kör­nye­zet­vé­de­lem szempontjából
 3. Hor­vát­or­szág terü­le­té­ről eddig nyolc hely­szín került fel a világ­örök­ség lis­tá­já­ra (Dub­rov­nik óvá­ro­sa, Split tör­té­nel­mi műem­lék­együt­te­se a Dioc­le­ti­a­nus palo­tá­val, Plitvicei-tavak, Euphrasius-bazilika Porec­ben, Tro­gir tör­té­nel­mi köz­pont­ja, Szent Jakab-katedrális Sibe­nik­ben, Stari Grad-síkság és a Ste­cak közép­ko­ri sírkövek) 
 4. A ked­velt fekete-fehér pöttyös dal­ma­ta kutya­faj, Dal­má­ci­á­ról kapta a nevét, mivel onnan származik
 5. Susak tele­pü­lés nép­vi­se­le­te az egyet­len Euró­pá­ban, ami­nek a női szok­nyá­ja térd fölé ér.
 6. A nyak­ken­dőt a hor­vát kato­nák visel­ték első­ként és októ­ber 18-át a nyak­ken­dő nem­zet­kö­zi világ­nap­ja­ként tart­ják számon 
 7. A pici­gin egy hagyo­má­nyos vízi lab­da­já­ték, ahol egy kis lab­dát ütö­get­nek a víz­ben állva és a játék lénye­ge, hogy az ne essen le 
 8. A scam­pi a leg­be­cse­sebb és leg­is­mer­tebb adri­ai rák­faj­ta, mely a hor­vát étter­mek szin­te állan­dó kínálata
 9. Marco Polo szü­lő­ha­zá­ja, a híres világ­uta­zó Dal­má­ci­á­ban, Kor­cu­la szi­ge­tén született
 10. Agat­ha Chris­tie kri­mi­író Dub­rov­nik és Split kör­nyé­kén töl­töt­te a máso­dik nászútját
 11. Nem csak Pisá­ban, Olasz­or­szág­ban van ferde torony, az Iszt­ri­á­nak is van, Zavrs­je 22 méter magas harang­tor­nyá­nak kb. 40 cm a dőlése 
 12. Fur­csa­ság a Dugi otok szi­ge­ti vilá­gí­tó­to­rony is, ennek habar­csá­ba 100.000 tojás­sár­gá­ját kevertek 
 13. A világ első ten­ge­ri orgo­ná­ját Zadar­ban hallgathatjuk 

13+1. Makar­ska váro­sá­ban talál­ha­tó a világ leg­át­fo­góbb kagyló- és csigagyűjteménye 

Fedezd fel te is Hor­vát­or­szá­got és ha hason­ló­an érde­kes dol­gok­ra lelsz, oszd meg bát­ran hozzászólásként! 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply