Város­né­zés Birmingham-ben

2017. június 29.

Bir­min­gham Ang­lia máso­dik leg­na­gyobb váro­sa, de még­sem egy igazi turis­ta cél­pont. Lon­don­hoz képest a lát­ni­va­lók sora kisebb, de van egy olyan mili­ő­je az állan­dó­an moz­gás­ban lévő met­ro­po­lisz­nak, ami érde­kes­sé és élménnyé teszi a látogatást. 

Buda­pest­ről köz­vet­len repü­lő­já­rat­tal elér­he­tő a szám­ta­lan kul­tu­rá­lis és csa­lá­di kikap­cso­ló­dást kíná­ló west midlands‑i nagy­vá­ros, illet­ve a kör­nyé­kén is érde­mes kirán­du­lá­so­kat ter­vez­ni és kipró­bál­ni nem egy díj­nyer­tes étter­mü­ket, vagy éppen egy vásár­lós napot tar­ta­ni a Bull­ring és kör­nyé­kén. Itt egy­sze­rű­en csak élvez­ni kell a város lük­te­té­sét és jön­nek maguk­tól az élmények.

Lát­ni­va­lók közül, ame­lyek nekem a leg­iko­ni­ku­sab­bak let­tek, kiemel­ném a Bull­rin­get, a magas torony­épü­le­tet kife­je­zet­ten érde­mes tájé­ko­zó­dá­si pont­nak venni. Emlé­ke­im­be véső­dött az egye­te­men tett sétánk, mitha egy film­ben let­tem volna köz­ben, pont ilyen­nek látom és kép­ze­lem el. Mind­emel­lett meg­le­pett, hogy milyen kiter­jedt, hajóz­ha­tó csa­tor­na­rend­sze­re van a város­nak, ezt koráb­ban nem is sejtettem.

Ezek mel­lett per­sze még van lát­ni­va­ló, s pár helyet mi is fel­ke­res­tünk mint a Shakes­peare gyűj­te­ményt a birmingham‑i könyv­tár érde­kes, modern épü­le­té­nek felső szint­jén vagy a világ egyik leg­hí­re­sebb, egye­sek sze­rint a leg­fi­no­mabb, cso­ko­lá­dé­ját a Cadbury‑t is itt Bir­min­gham déli részén, Bournville-ben gyárt­ják, de meg­lá­to­gat­tuk Aston Hall‑t is és egy nagyot sétál­tunk a park­ban egy kis mókust figyel­ve órákig.

Kez­dőd­jön most a városnézés:

Ja, és egy kis érde­kes­ség még: az utol­só kicsit utó­pisz­ti­kus képen a kór­ház lát­ha­tó, imá­dom! Per­sze, amíg csak turis­tás­ko­dom itt és nem beteg­ként kell élvez­nem a ven­dég­sze­re­tet, bár ki tudja, ha olyan belül­ről is, mint kívülről…

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

 

Leave a Reply