2017. április 21.

Lisszabon – város­né­zés a leg­ja­vá­ból

Mindent látni aka­runk Lisszabonból, szép fotó­kat aka­runk készí­te­ni! –  per­sze, hogy ezzel az elha­tá­ro­zás­sal város­né­zé­sünk több, mint két napos­ra sike­rült. Hogy mi fért bele és hogyan, olvas­sá­tok az élmény­be­szá­mo­ló 2. részét.

2017. április 19.

Lisszabon, Belém – az első lépé­sek por­tu­gál föl­dön

Utazásunk első nap­ja­it Lisszabonban töl­töt­tük, így az élmény­be­szá­mo­lók első része itt kez­dő­dik, pon­to­sab­ban Belémben. Indulhatunk?

2017. április 17.

Lisszabontól Portóig – kis­okos

Hasznos infor­má­ci­ó­kat, taná­cso­kat talál­hat itt min­den utazó, aki egy rövid város­lá­to­ga­tást ter­vez Lisszabonba vagy Portóba, vagy akár egy hosszabb kaland­ra vágyik Portugáliában.

2017. április 2.

Brassó – egy igazi hét­vé­gi prog­ram

Brassó a Cenk hegy lábá­nál fekvő viha­ros tör­té­nel­met meg­élt város, jelen­leg kb. 10% magyar lakos­ság­gal. Románia egyik leg­na­gyobb váro­sa és fon­tos köz­le­ke­dé­si cso­mó­pont is, vala­mint a hoz­zá­tar­to­zó Pojanabrassó köz­ked­velt téli úti­cél a síe­lők, snow­boar­do­sok köré­ben.

2017. március 31.

Prága egy nap alatt

Szó sze­rint egy nap alatt!

2017. március 28.

Egy vasár­nap Pozsonyban

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor) – 3. rész

2017. március 26.

Lomnici‐csúcs meg­hó­dí­tá­sa – VIDEÓ

Pazar kilá­tás, külön­le­ges élmény más­fél perc­ben

2017. március 25.

A Magas‐Tátra szlo­vák olda­la – Tátralomnictól a Csorba‐tóig

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor) – 2. rész

2017. március 23.

Krakkó és Wieliczka kirán­du­lá­sunk

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor) – 1. rész

2017. március 22.

Portugália – még 2 hét… “Látnivalólista”

A csa­var­gás és az élet élve­zé­se amel­lett, hogy a “köte­le­ző­ket” meg­él­jük és lel­künk­be zár­juk.

2017. március 20.

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor)

Az elmúlt idő­szak­ban töb­ben kér­dez­ték már, hogy a május 1‐i hosszú hét­vé­gé­re mit ter­ve­zünk, milyen kirán­du­lást aján­lunk, merre jár­tunk mi ilyen­kor. Ennek okán gon­dol­tam, hogy a követ­ke­ző két hét­ben meg­osz­tom vele­tek az elmúlt évek ilyen hét­vé­gé­i­nek prog­ram­ját, fotó­al­bu­mát és hasz­nos infor­má­ci­ó­kat.

2017. március 19.

Hajós város­né­zés 2 – Amszterdam

Egy város min­dig más arcát mutat­ja, ha a víz­ről szem­lél­jük.