Miért éppen Málta?

2017. június 26.

A Földközi-tenger köze­pén, Buda­pest terü­le­té­nél körül­be­lül egy­har­mad­dal kisebb szi­get, Málta egy­aránt lehet a pihen­ni vágyók, aktív prog­ra­mo­kat és kul­tú­rát, tör­té­nel­met kere­sők leg­jobb úti célja. Buda­pest­ről köz­vet­len járat­tal kicsit több mint két óra alatt elér­he­tő repü­lő­vel és a sze­zon április-májustól egé­szen októ­be­rig tart. 

Akik a fel­fe­de­zés öröme mel­lett teszik le a vok­su­kat és a szi­ge­tet sze­ret­nék a lehe­tő leg­be­ha­tób­ban meg­is­mer­ni – mint mi is – azok­nak az őszi idő­szak a leg­ide­á­li­sabb. Ilyen­kor már nincs tik­kasz­tó hőség, de egy hűsí­tő csob­ba­nás­hoz még a ten­ger vize elég meleg. A nap­sü­té­ses órák száma pedig kife­je­zet­ten magas.
Sokan úgy tart­ják, az egyik leg­ér­de­ke­sebb és leg­egye­dibb úti cél, vala­mint igazi cse­me­ge a tör­té­ne­lem rajon­gó­i­nak. Ezt iga­zol­hat­ja az stra­té­gi­a­i­lag fon­tos elhe­lyez­ke­dé­se miat­ti hatal­mi har­cok a múlt­ban, és füg­get­len­sé­gét is csak pár évti­ze­de kapta vissza, hiszen a tör­pe­ál­lam britt gyar­mat­bi­ro­da­lom volt. Ne felejt­sük el, hogy ennek köszön­he­tő­en a köz­le­ke­dés jobb olda­li, illet­ve ami nekünk turis­ták­nak kife­je­zet­ten segít­ség, hogy a máso­dik hiva­ta­los nyel­vük az angol.

Szám­ta­lan nyelv­is­ko­la aján­la­ta közül lehet válasz­ta­ni és Málta a leg­ke­re­set­tebb a kül­föl­di nyelv­ta­nu­lás­ra vágyók között. Itt egy­szer­re nya­ral, tanul és gya­ko­rol köz­ben az ember. Min­den adott egy helyen és az árak is sok­kal barát­sá­go­sab­bak, mint Nyugat-Európa egyes helyein.

Málta három lakott szi­get­ből áll, így a főszi­get mel­lett Gozo és Comi­nó alkot­ja a lát­ni­va­lók körét.

A fővá­ro­sa Val­let­ta, mely az UNESCO Világ­örök­sé­gek lis­tá­já­ra is fel­ke­rült, külön­le­ges han­gu­la­tot árasz­tó város. A mere­dek utcá­it több úti leírás­ban is San Francisco-hoz hason­lít­ják, én inkább Porto‑t mon­da­nám. Sétál­ja­tok, téved­je­tek el a város­ban és miu­tán maga­tok­ba szív­tá­tok a múlt szel­le­mét, pihen­je­tek meg a Barrakka-kertben, illet­ve sétál­ja­tok le a kikötőhöz.

Amit látni kell…

… Val­let­ta: Szent János Társ­ka­ted­rá­lis, Mes­te­rek Palo­tá­ja, Szent Elmo-erőd, Barrakka-kertek, Régé­sze­ti Múze­um, a fő utca a Triq ir Repubblika

… Mars­ax­lokk: a képes­la­pok­ról vissza­kö­szö­nő szí­nes­re fes­tett halász­ha­jók és az igazi, friss hal­éte­lek faluja

… Vit­to­ri­o­sa: itt meg­lá­to­gat­hat­juk az Ink­vi­zí­tor Palo­tá­ját és igazi közép­ko­ri város­ban sétál­ha­tunk, kávéz­ha­tunk utána meg­szem­lél­ve közve a Nagy Kikö­tő forgalmát

… Mdina: a “csen­des város” 1530-ig Málta fővá­ro­sa volt; hatal­mas falak­kal körül­vett város, ahol meg­állt az idő és a Szent Pál kated­rá­lis köte­le­ző megtekintenivaló

… Rabat: val­lá­si múlt­já­ról köz­is­mert, szám­ta­lan kolos­tor és temp­lom talál­ha­tó a kör­nyé­ken és a régé­sze­ti lele­tek, kul­tu­rá­lis örök­sé­gek mint a Római Villa, a Kata­kom­bák ismer­tek a turis­ták körében

… St. Julian’s: han­gu­la­tos mál­tai város, homo­kos part­jai csá­bít­ják a für­dő­ző­ket és az éjsza­kai élet a fiatalokat

… Gozo: Cirkewwa-ból indul­nak hajók, kb. 30 perc alatt elér­he­tő a kis szi­get, ahol már saj­nos az Azúr Abla­kot nem lát­hat­juk, de Xagra kör­nyé­kén a mega­li­ti­kus temp­lo­mo­kat érde­mes felkeresni

… Comi­nó: a Kék Lagú­na kihagy­ha­tat­lan Málta és Gozo között; egy­szer látni kell ezt a cso­dás kris­tály­tisz­ta azúr­kék öblöt

Képek: tra​vel​pla​za​.hu; pl​.wiki​pe​dia​.org; chil​land​live​.com; tele​gra​ph​.co​.uk; vilag​uta​zo​.net; mall​pa​per​.no

Nem kevés hollywood‑i film for­ga­tá­si hely­szí­né­ül válasz­tot­ták már eddig is Mál­tát. Töb­bek közt a Tró­já­ban vagy a Tró­nok har­cá­ban is fel­tű­nik vagy az 1980-ban for­ga­tott Popeye film is itt készült, mely­nek dísz­le­tei ma meg­szem­lél­he­tő­ek a Popeye Village-ben, ami jelen­leg szó­ra­koz­ta­tó park­ként várja a vendégeket.

Málta váro­sa­i­nak külö­nös díszei a beépí­tett erké­lyek. Állí­tó­lag eze­ket azért épí­tet­ték, hogy az asszo­nyok néze­lőd­hes­se­nek, szem­lél­hes­sék az utca for­gal­mát, mivel egye­dül nem mehet­tek ki a ház­ból csak fér­je­ik társaságában.

Érde­kes­ség még Mál­tán, hogy a homo­kos ten­ger­par­tok­ra Jor­dá­ni­á­ból szál­lít­ják a homo­kot, mivel a ter­mé­sze­tes part­jai sziklásak.

Ja, és még miért Málta? Azért, mert aki nem beszél nyel­ve­ket vagy éppen egye­dül kel útra, annak is bát­ran ajánl­ha­tó hely, hiszen a kis terü­le­té­ből faka­dó­an is sok szé­pet lehet látni szin­te egy helyen, illet­ve könnyen kiiga­zo­dik az ember a helyi köz­le­ke­dé­sen, ha busz­ra szállna.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply