10 tény és érde­kes­ség Cin­que Terre-ről

2017. július 04.

Olasz­or­szág Ligu­ria régi­ó­já­nak fővá­ro­sa Geno­va, mely az olasz rivi­é­rát két rész­re bont­ja. A kelet­re talál­ha­tó Rivi­e­ra di Levan­te részét képe­zik a vad­re­gé­nyes, mesés kis öblök­kel tagolt, szik­lák­ra épült és szí­nes ten­ger­par­ti fal­vak, mint a Cin­que Terre falvai.

Követ­kez­zen pár érde­kes infor­má­ció erről a mese­be­li vidékről:

  1. Cin­que Terre jelen­té­se “öt föld”, mely nevet az itt elte­rü­lő öt kis közép­ko­ri tele­pü­lés­ről kapta (Rio­mag­gi­o­re, Mana­ro­la, Ver­naz­za, Cor­nig­lia és Mon­te­ros­so al Mare)
  2. A Cin­que Terre Nem­ze­ti Park egy­ben és Olasz­or­szág leg­ki­sebb nem­ze­ti parkja
  3. 1997. óta sze­re­pel az UNESCO Világ­örök­sé­gek listáján
  4. A tele­pü­lé­se­ken nin­cse­nek autók, viszont mind­egyik­nek van egy vonatállomása,
  5. Vagy ott a komp, mellyel tele­pü­lés­ről tele­pü­lés­re be lehet járni a környéket
  6. Szi­go­rú sza­bá­lyok vonat­koz­nak a fel­újí­tá­sok­ra, átépí­té­sek­re vonat­ko­zó­an, azaz nem fest­he­ted pél­dá­ul újra a háza­dat csak úgy, mert külön­ben bör­tön­be is kerülhetsz
  7. A név­adó öt falu közül csak négy helyez­ke­dik el köz­vet­le­nül a víz­par­ton, Cor­nig­lia egy magas szik­la tete­jén található
  8. Nem tipi­kus olasz ten­ger­par­ti für­dő­zős hely, csak Mon­te­ros­so al Mare-nak van egy igazi strand­ja, mely gyak­ran tömve van nap­ágyak­kal és napernyőkkel
  9. Ha itt járunk fel­tét­len kós­tol­juk meg a helyi bort, mely Cin­que Terre‑n ez fehér és édes; vala­mint a menü elen­ged­he­tet­len alap­anya­gát képe­zi a szardella
  10. Töké­le­tes válasz­tás, ha egy aktív nya­ra­lás­ra vágyunk, főleg Rio­mag­gi­o­re kínál szám­ta­lan lehe­tő­sé­get olyan kaland­ra, mint a búvár­ko­dás, halá­szat, kaja­ko­zás, de a nem­ze­ti park terü­le­tén több mint száz túra­út­vo­nal is fel­fe­de­zés­re vár

Tos­ca­na ked­velt úti cél a közel­ben, így akár egy kirán­du­lást tegye­tek erre a vidék­re, ha itt töl­ti­tek a sza­bad­sá­go­to­kat, nem fog­já­tok megbánni!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply