#Elzá­szi­Ka­lan­dok – Egu­is­he­im a ked­venc szí­nes házi­kós fal­vam lett

2018. július 15.

Col­mar­tól mind­össze 5 kilo­mé­ter­re fek­szik Egu­is­he­im, ame­lyet egy város­lá­to­ga­tás alkal­má­val sem sza­bad sze­rin­tem kihagy­ni. Én, ha csak egyet­len kirán­du­lást választ­hat­nék Elzász­ban, mond­juk idő­hi­ány miatt, akkor biz­tos, hogy emel­lett a kis falu mel­lett ten­ném le a vok­so­mat.

Kirán­du­lás Colm­ar­ból

Egu­is­he­im kime­rít­he­tet­len a fes­tői szép­sé­gű faszer­ke­ze­tes házak és ková­csolt­vas cégé­rek terén, igazi cse­me­ge a fotó­sok szá­má­ra is. Min­den méte­ren meg­áll az ember, mert vala­mi egé­szen mesés kom­po­zí­ci­ót talál, vala­mi egye­di­sé­get fedez fel. Col­mar mel­lett a leg­több elzá­szi fotót, beszá­mo­ló illuszt­rá­ci­ó­ját ebből a közép­ko­ri falu­ból talál­tam már itt­hon is.
A 208-as buszt kel­lett meg­ta­lál­nunk Colm­ar­ban, ami köz­vet­len elvisz Egu­is­he­im­be. Egyet­len prob­lé­ma csak vele, hogy az utol­só busz késő dél­után indul vissza Colm­ar­ba, így nagyon kell figyel­ni az időre, ami azért pont ele­gen­dő a mese­be­li falu­ra. Az LK busz­tár­sa­ság jára­ta üze­mel ezen a vona­lon, a jegyet a sofőr­nél vet­tük, mint egy hely­kö­zi busz­já­ra­ton.

Egu­is­he­im fel­fe­de­zé­se

A falu for­má­ja már önma­gá­ban érde­kes, három kon­cent­ri­kus kör­ben épült a nyolc­szög­le­tű vár körül a közép­kor­ban. Ennek nyom­vo­na­lán könnyű kör­be­sé­tál­ni a macs­ka­kö­ves utcá­kon és nem kihagy­ni sem­mit a város­né­zé­sünk során. A köz­pont­ja, a fő tér egy hatal­mas rene­szánsz szö­kő­kút­tal és IX. Leó pápa szob­rá­val tűnik ki. A legen­da sze­rint itt szü­le­tett, és így ennek állít emlé­ket az élet­nagy­sá­gú szo­bor. A vár alap­ve­tő­en a 16. szá­zad óta vál­to­zat­lan for­má­ban lát­ha­tó, és a kápol­na is láto­gat­ha­tó a pápa emlé­ke­i­vel. Ha vala­ki sze­ret­né maga is elké­szí­te­ni a leg­is­mer­tebb képeslap-fotót, akkor keres­se fel a rue du Rempart-Sud és a rue de l’Almend-Sud keresz­te­ző­dé­sét. Én rög­tön úgy érez­tem leg­be­lül, elvesz­tem, beszip­pan­tott magá­ba a már fel­la­po­zott mese­könyv.

Kilép­ve a város­fa­lon kívül­re egy rövid sétá­val fel­ke­res­tük a „Stork park“-nak neve­zett lát­vá­nyos­sá­got. Ez egy kisebb elke­rí­tett rész, ahol a költő gólyá­kat vagy a beteg mada­ra­kat őrzik, ápol­ják, meg­fi­gye­lik. Itt lehet olvas­ni egy kis átte­kin­tő tör­té­ne­tet is a gólyák szo­ká­sa­i­ról, a hely tör­té­ne­té­ről.

Egu­is­he­im több kitün­te­tett cím­mel is büsz­kél­ke­dik, ugyan­is 2003. óta folya­ma­to­san sze­re­pel a leg­szebb fal­vak Fran­cia­or­szág­ban lis­tá­ján, 2013-ban elnyer­te a leg­ked­vel­tebb fran­cia falu címet, illet­ve a leg­vi­rá­go­sabb tele­pü­lés díját. Egyi­ken sem cso­dál­ko­zom, fan­tasz­ti­kus han­gu­la­ta van és nem egy túl­zsú­folt turis­ta­cél­pont, azaz ki is lehet élvez­ni min­den per­cét az itt tar­tóz­ko­dás­nak, a hely külön­le­ges atmosz­fé­rá­já­nak.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

 • Goog­le Trans­la­te

 • Kövess min­ket:

 • 1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Bár az igazi Azur Window már csak történelem, de a kistestvérét még megtaláljátok Gozón. Menjetek el, nézzétek meg, amíg még lehet, sosem tudhatjuk mit hoz a jövő, mit hoz egy nagyobb vihar... ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Jó-jó, akkor most megmutatom, hogy a tegnapi fotó milyen csudaklassz hely mellett készült: ez a Ghajn Tuffieha, azaz az Alma szeme. Ide túráztunk (fel) a Golden Bay-től, és a kissé meredek viszonyok ellenére mindenkinek csak ajánlom ezt a helyet; minden csepp verejtékért megéri ez a kilátás!😍 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📌 Ghajn Tuffieha Bay
  Ha megkérdeznétek, hogy melyik a kedvenc strandom, öblöm Máltán, ez tuti, hogy az TOP3-ban szerepel. Tudjátok esetleg, milyen természeti látnivaló van még itt/ milyen panoráma nyílik az öböltől balra? 😊
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy kirándulás, egy felfedező séta a Manoel-szigeten ilyen és ehhez hasonló kis titokzatos, rejtőzködő fotókat eredményez. Sliema határában, Gzira-ból vezet egy kis híd át a szigetre, melyen pár órát nem nehéz eltölteni.👣 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy nyári este a Wied iz-Zurrieq szikláin, s háttérben a horizonton Filfa szigete is feltűnik. Ha a Blue Grotto-hoz kirándultok, fürdőruha is legyen nálatok, mert ahonnan a hajókirándulások indulnak fürdőzésre is van lehetőség, illetve ahogy a képen is látjátok, napozásra vagy láblógatásra a tenger hűs vizébe a sziklákon. ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📌 Attard, Három falu, Málta
  Az új nyaralóm. Ja, nem. Csak szeretném.🤪 De azt viszont nagyon. A Három falu - Lija, Balzan és Attard - utcáin sétálva nem egy gyönyörű villával találkozni. Tényleg már-már játszadoztunk útközben, hogy melyiket fogadnánk el, és a séta végén választani nem tudtunk. #LOVEMálta ❤️
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  3 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📌 San Anton Gardens, Attard
  Lassan fogok készíteni magamnak egy albumot, amelynek "Málta macskái" lesz a címe😁😉 Gyönyörűek, tiszták, barátságosak, és mindig mindenütt ottvannak, nálunk nem egyszer "ellopva a show-t" az igazi látnivalóktól. Inkább kutyás vagyok, ha arról van szó, de Máltán nem tudok mellettük csak úgy elmenni, imádom őket; sokszor van, hogy csak figyeljük a viselkedésüket, meg persze néha kicsit kényeztetek is egy-egy nyakvakargatással. Állatbarátok figyelem! Máltán jól fogjátok (márcsak emiatt is) érezni magatokat😜
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  3 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  A nyári főszezonban, mikor rengeteg a turista is, szerintem sokkal de sokkal jobb ötlet Valletta-t vizen megközelíteni Sliema-ból, ahogy a Három várost is Valletta-ból, mint a busz. A kikötőkben ilyen hajókkal utazhattok a kikötőpontok között, miközben a vízről is megcsodálhatjátok, azaz más perspektívából a látnivalókat. Ajánlom, hogy próbáljátok ki! Gyors és nagy élmény! ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon
 • Hír­le­vél

 • Booking.com Booking.com
 • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek