#Elzá­szi­Ka­lan­dok – Egu­is­he­im a ked­venc szí­nes házi­kós fal­vam lett

2018. július 15.

Col­mar­tól mind­össze 5 kilo­mé­ter­re fek­szik Egu­is­he­im, ame­lyet egy város­lá­to­ga­tás alkal­má­val sem sza­bad sze­rin­tem kihagy­ni. Én, ha csak egyet­len kirán­du­lást választ­hat­nék Elzász­ban, mond­juk idő­hi­ány miatt, akkor biz­tos, hogy emel­lett a kis falu mel­lett ten­ném le a vok­so­mat.

Kirán­du­lás Colm­ar­ból

Egu­is­he­im kime­rít­he­tet­len a fes­tői szép­sé­gű faszer­ke­ze­tes házak és ková­csolt­vas cégé­rek terén, igazi cse­me­ge a fotó­sok szá­má­ra is. Min­den méte­ren meg­áll az ember, mert vala­mi egé­szen mesés kom­po­zí­ci­ót talál, vala­mi egye­di­sé­get fedez fel. Col­mar mel­lett a leg­több elzá­szi fotót, beszá­mo­ló illuszt­rá­ci­ó­ját ebből a közép­ko­ri falu­ból talál­tam már itt­hon is.
A 208‐as buszt kel­lett meg­ta­lál­nunk Colm­ar­ban, ami köz­vet­len elvisz Egu­is­he­im­be. Egyet­len prob­lé­ma csak vele, hogy az utol­só busz késő dél­után indul vissza Colm­ar­ba, így nagyon kell figyel­ni az időre, ami azért pont ele­gen­dő a mese­be­li falu­ra. Az LK busz­tár­sa­ság jára­ta üze­mel ezen a vona­lon, a jegyet a sofőr­nél vet­tük, mint egy hely­kö­zi busz­já­ra­ton.

Egu­is­he­im fel­fe­de­zé­se

A falu for­má­ja már önma­gá­ban érde­kes, három kon­cent­ri­kus kör­ben épült a nyolc­szög­le­tű vár körül a közép­kor­ban. Ennek nyom­vo­na­lán könnyű kör­be­sé­tál­ni a macs­ka­kö­ves utcá­kon és nem kihagy­ni sem­mit a város­né­zé­sünk során. A köz­pont­ja, a fő tér egy hatal­mas rene­szánsz szö­kő­kút­tal és IX. Leó pápa szob­rá­val tűnik ki. A legen­da sze­rint itt szü­le­tett, és így ennek állít emlé­ket az élet­nagy­sá­gú szo­bor. A vár alap­ve­tő­en a 16. szá­zad óta vál­to­zat­lan for­má­ban lát­ha­tó, és a kápol­na is láto­gat­ha­tó a pápa emlé­ke­i­vel. Ha vala­ki sze­ret­né maga is elké­szí­te­ni a leg­is­mer­tebb képeslap‐fotót, akkor keres­se fel a rue du Rempart‐Sud és a rue de l’Almend-Sud keresz­te­ző­dé­sét. Én rög­tön úgy érez­tem leg­be­lül, elvesz­tem, beszip­pan­tott magá­ba a már fel­la­po­zott mese­könyv.

Kilép­ve a város­fa­lon kívül­re egy rövid sétá­val fel­ke­res­tük a „Stork park“-nak neve­zett lát­vá­nyos­sá­got. Ez egy kisebb elke­rí­tett rész, ahol a költő gólyá­kat vagy a beteg mada­ra­kat őrzik, ápol­ják, meg­fi­gye­lik. Itt lehet olvas­ni egy kis átte­kin­tő tör­té­ne­tet is a gólyák szo­ká­sa­i­ról, a hely tör­té­ne­té­ről.

Egu­is­he­im több kitün­te­tett cím­mel is büsz­kél­ke­dik, ugyan­is 2003. óta folya­ma­to­san sze­re­pel a leg­szebb fal­vak Fran­cia­or­szág­ban lis­tá­ján, 2013‐ban elnyer­te a leg­ked­vel­tebb fran­cia falu címet, illet­ve a leg­vi­rá­go­sabb tele­pü­lés díját. Egyi­ken sem cso­dál­ko­zom, fan­tasz­ti­kus han­gu­la­ta van és nem egy túl­zsú­folt turis­ta­cél­pont, azaz ki is lehet élvez­ni min­den per­cét az itt tar­tóz­ko­dás­nak, a hely külön­le­ges atmosz­fé­rá­já­nak.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

 • Goog­le Trans­la­te

 • Kövess min­ket:

 • 3 órával ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy gyöngyszem Rabatból😍
  📸 Notabile Casino
  Ha Mdina-ba látogattok, érdemes egy pár métert a kaputól, az Mdina Gate-től visszasétálni a buszmegállóig (ha busszal érkeztek, szálljatok le itt). Gyönyörű fotókat készíthettek már a "máltai történelem kapujában", a túloldalon lévő villasort ráadásul a jelenlegi formában, pompájában már nem biztos, hogy sokáig megtaláljuk...
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  4 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Egy séta Senglea-ban... ez valahogy amolyan utazás a lelked körül... a szívedhez... és én ezt szinte egész Máltán érzem😍 Imádok sétálni, elveszni, felfedezni, miközben sokszor észre se veszem merre járok (közigazgatásilag)👣 főleg, hogy az északi oldalon összenőttek a települések, és tényleg csak egy kis tábla áll az egyik utcasarkon, hogy épp átértél a következő helyre.😱 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  5 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  Azt már mondtam, hogy Valletta körül egy hajókirándulást jó szívvel ajánlok, és most mutatok egy újabb gyöngyszemet is az ez alatt készült fotóalbumunkból. Az Ostrom Harang és az Alsó Barakka kert egy része📸 Érdemes más szemszögből is szemügyre venni a dolgokat, és ez különösen igaz Vallettára a vízről/hajóról lehetőségre😍 ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  6 nappal ezelőtt

  Málta egy élmény

  A készülő honlapon külön menüt szerkesztettünk a gyalogtúráink bemutatására, melynek a "Séták & Túrák" nevet adtuk, és hamarosan olvashattok is itt folyamatosan újabb és újabb útvonalakról. Ha nem csal a memóriám, akkor nekünk a leges legelső ilyen, Birzebugga határából vezetett Marsaxlokkba egy esős napon. A képen a St Lucian's Tower bukkan fel épp előttünk, ahol megszámlálhatatlan gyönyörű macska várakozott az ebédre, melyet egy helyi bácsi épp adagolt nekik az út szélén, továbbhaladva pedig hatalmas kaktuszok kíséretében vitt a lábunk Marsaxlokk színes kis öblébe. ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  A kék minden árnyalata...
  Szóval, hogy érdemes-e ellátogatni a Popeye Village-be? Igen! A belépőjegy fejében napozhattok, fürödhettek is az Anchor Bay-ben, ahol napágyak és büfé is rendelezésre áll. Amennyiben mégsem mentek be ide, a szemközti sziklafalról elkészíthetitek az saját, sokak által instagramolt fotót vagy a képen is látható mólónál lógathatjátok a lábatokat. Hmmm...
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📸 Miasszonyunk-templom, Bormla

  Csodával határos módon túlélte a templom a II. világháborút, amelyben a város többi része megsemmisült. Műalkotásokban gazdag, és Bormla legnagyobb nevezetessége. Ha a Három városban jártok a Valletta ferry kikötőpontjához nagyon közel található, csak pár lépés, megéri idáig elsétálni az öböl partján.
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  1 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Készül a Málta egy élmény honlapja gőzerővel, az utóbbi napokban nem kevés bejegyzést írtam, illetve jegyzeteltem, mit és hogyan is szeretnék. Elárulom, többek közt #útiterv is készül... Szóval, hogyan is tervezhetjük a máltai nyaralásunkat?
  .
  ✈️Wizzair Budapest-Málta szerda és vasárnap kivételével minden nap repül; míg Debrecenből pont, hogy szerdán és vasárnap.
  ✈️Ryanair mindössze hétfőn és pénteken indít Budapestről járatokat, de szerintem így is elég jól tervezhető rövidebb-hosszabb utazás a Máltára.
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  📍 Xlendi, Gozo

  Így kívánok nektek nagyon szép nyári hétvégét! No és persze, éljen a nyári szünet🥳
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon

  2 héttel ezelőtt

  Málta egy élmény

  Ez is Málta!
  Igen, néha kicsit extrém túraútvonalat is találni, de mint tudjuk, egy jó fotó vagy egy különleges élmény sokmindent megér...😎
  ... BővebbenBezárás

  Megtekintés a Facebookon
 • Hír­le­vél

 • Booking.com Booking.com
 • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek