2018 Málta éve volt, és 2019 még inkább az lesz!

2019. január 13.

Vissza­te­kint­ve az elmúlt évünk­re, 2018 szá­munk­ra akár­hogy is néz­zük, Málta éve volt. Tíz hónap alatt három­szor tér­tünk vissza a szi­get­or­szág­ba külön­bö­ző évszak­ban és külön­bö­ző célok­kal. Első látás­ra sze­re­lem volt, így nem volt két­sé­ges, hogy még vissza­té­rünk. Vissza­tér­tünk, és aztán újra. Min­dig talál­tunk vala­mi újdon­sá­got, és még most is van egy lis­tánk, ami a követ­ke­ző láto­ga­tá­sunk­ra maradt.

Beval­lom, szkep­ti­kus vol­tam Mál­tá­val kap­cso­lat­ban kez­de­tek­ben, mivel sokan mond­ták, hogy nem fog tet­sze­ni. Igye­kez­tünk így elvá­rá­sok nél­kül utaz­ni azzal a hoz­zá­ál­lás­sal, hogy egy­szer min­dent látni kell. Látni, és magunk meg­ta­pasz­tal­ni azt is, ha nem a mi vilá­gunk, ha eset­leg való­ban nem a leg­ide­á­li­sabb, leg­él­mény­dú­sabb kalan­dunk lesz. Amint azt már tud­já­tok, pont az ellen­ke­ző­jét vál­tot­ta ki belő­lünk oly­annyi­ra, hogy 2018. augusz­tu­sá­ban lét­re­hoz­tam a „Málta egy élmény“ face­book oldalt, ame­lyen azóta folya­ma­to­san osz­tom meg képe­in­ket, tör­té­ne­te­in­ket és érde­kes­sé­ge­ket a szigetről.

Első utunk alkal­má­val a főbb neve­ze­tes­sé­gek­re fókusz­ál­tunk, ezek­ről szól­tak később  a blog­be­jegy­zé­sek itt. Meg­néz­tük Val­let­tat; az egy­ko­ri fővá­rost, Mdi­nat és Rabat­ban is tet­tünk egy sétát; a Három Város közül Bir­gut avagy Vit­to­ri­o­sat fedez­tük fel köze­lebb­ről; de ellá­to­gat­tunk a Popeye Village-be is. Mivel Sli­ema­ban lak­tunk egy szu­per szál­lo­dá­ban, így erről is leír­tam véle­mé­nye­met, élmé­nye­in­ket, és per­sze nem utol­só sor­ban ellá­to­gat­tunk a vágyott – és azóta már ked­venc – kis­vá­ro­som­ba, Marsaxlokkba.

Össze is szed­tem nek­tek most eze­ket a beszá­mo­ló­kat, ha vala­me­lyik­ről lema­rad­ta­tok, vagy most ter­ve­zi­tek az uta­zást, akkor olvas­sá­tok el őket.

Blog­be­jegy­zé­sek Máltáról

Nyá­ron tel­je­sült egy nagy álmunk, és eltölt­het­tünk egy hetet egy nyelv­is­ko­la diák­ja­i­ként St Julian’s-ban. Iszo­nya­to­san nagy volt az izga­lom – emlék­szem – a készü­lő­dés­kor, amel­lett, hogy egy vágyunk tel­je­sült, vissza­tér­tünk Mál­tá­ra alig pár hóna­pon belül. Min­den­ki­nek csak aján­la­ni tudok egy ilyen kalan­dot! Írtam ter­mé­sze­te­sen erről is, illet­ve kirán­du­lá­sok­ról, ami­ket suli utáni dél­utá­no­kon a 40 fokos meleg elle­né­re is meg­csi­nál­tunk. Ilyen beszá­mo­lót talál­tok pél­dá­ul a Dingli-szikláktól a Verdala-palotáig vagy a Blue Grot­to­hoz Qren­di­ből tett túránk­ról. Sőt, ez alka­lom­mal jár­tunk elő­ször Gozon is.

Nyelv­is­ko­lai kalan­dok Máltán

Nyári kirán­du­lá­sa­ink Máltán

A har­ma­dik, egy­ben a leg­utób­bi uta­zá­sunk Kará­csony és Szil­vesz­ter ide­jén volt, melyek­ről a beszá­mo­ló­kat, élmé­nye­in­ket a „Málta egy élmény“ olda­lon már elkezd­tem bemu­tat­ni, itt olvashatóak.

Ezek vol­tak tehát 2018-as uta­zá­sa­ink Mál­tá­ra, de még mennyi min­den van, amit lát­nunk kell, kipró­bál­ni és meg­ta­pasz­tal­ni… Bízunk benne, hogy 2019 hason­ló­an mál­tai han­gu­la­tú lesz, hiszen ter­ve­ink azok van­nak; hogy mik is ezek?

A ter­ve­ink 2019-re:

  • A „Málta egy élmény“ face­book oldal­hoz kap­cso­ló­dó blog felü­let vég­le­ge­sí­tés­re vár és pub­li­ká­lás­ra. Remé­lem, leg­alább olyan sze­re­tet­tel fogad­já­tok és oszt­já­tok majd Mál­tá­ra készü­lő isme­rő­se­i­tek köré­ben, ami­lyen sze­re­tet­tel és lel­ke­se­dés­sel én készü­lök vele és írom bejegy­zé­se­it. Min­den, ami Málta! – érde­kes­sé­gek, aján­lók, lát­ni­va­lók és kirán­du­lá­sok illet­ve sze­mé­lyes történetek.
  • Ter­mé­sze­te­sen a fotó­zás mel­lett vide­ók is készül­tek uta­zá­sa­ink alatt, így sze­ret­nénk eze­ket is fel­dol­goz­ni folya­ma­to­san, és tema­ti­ku­san bemu­tat­ni nek­tek saját csatornán.
  • Újabb uta­zás, eset­leg uta­zá­sok Mál­tá­ra, hogy ami még a bakancs­lis­tán­kon maradt azt kipi­pál­juk, illet­ve hogy ismét fel­tölt­sön ben­nün­ket az itte­ni lét.
  • 2019. janu­ár­já­ban indul útjá­ra a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók online soro­zat, amely­ben hónap­ról hónap­ra uta­zók­kal, blog­ge­rek­kel beszél­ge­tek egy-egy ország­ról, uta­zás­ról ins­pi­rá­ci­ó­kat adva. Még tavasszal Málta is sorra kerül, így egy tel­jes részt a lát­ni­va­ló­i­nak, prak­ti­kus taná­csok­nak és ked­venc helyek­nek szentelünk.
  • Szí­ve­sen talál­koz­nék vele­tek sze­mé­lye­sen is, így ter­ve­ink közt sze­re­pel 2019-ben elő­adás, „közön­ség­ta­lál­ko­zó“ (de fur­csán hang­zik) szer­ve­zé­se. Eze­ken kötet­le­neb­ben tud­ná­tok kér­dez­ni, illet­ve beszélgetni.
  • Leg­me­ré­szebb álma­im­ban pedig vissza-visszatér egy könyv. Egy kicsit úti­ka­la­uz és egy kicsit ins­pi­rá­ció, hogy ‚Málta egy élmény’ legyen nek­tek is.

A fen­ti­ek­ből is lát­szik, újévi foga­dal­ma­ink nin­cse­nek, de álma­ink és ter­ve­ink annál több. Bízunk benne, hogy szí­ve­sen fogad­já­tok min­det, és év végé­re hálá­val és öröm­mel tekin­tek majd vissza erre a bejegy­zés­re. Sőt mi több, sze­ret­ném majd azt mon­da­ni, ezt is meg­csi­nál­tuk, azaz volt értel­me nagyot álmod­ni! Raj­tunk min­den­eset­re nem fog múlni, min­dent meg­te­szünk, hogy jól érez­zé­tek maga­to­kat velünk, hogy mind itt a #kaland­lis­ta blo­gon, mind a „Málta egy élmény“ olda­lon meg­ta­lál­já­tok a ked­ve­tek­re valót.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply