Nyelviskolai kaland­ja­ink Máltán – Merj te is bele­vág­ni, egy élet­re szóló élmény!

2018. augusztus 7.

Azt, hogy a mi kis nyelv­ta­nu­lá­sos kalan­dunk hogyan kez­dő­dött, azt olvas­hat­já­tok a „Nyelvtanulás Máltán? Mi bevál­lal­nánk!“ című blog­be­jegy­zés­ben, most pedig az élmé­nye­ink és tapasz­ta­la­ta­ink legye­nek a bizo­nyí­té­kok, hogy miért írnám fel recept­re a mál­tai angol nyelv­tan­fo­lya­mot min­den­ki­nek, aki tény­leg beszél­ni és hasz­nál­ni akar­ja az angol nyel­vet.

Máltára meg­ér­kez­ni már önma­gá­ban fan­tasz­ti­kus érzés volt. Egy szi­get, ahol szin­te min­dig süt a nap, ahol unat­koz­ni nem lehet, ahol min­dig fel­fe­dez­ni vala­mi újat, vala­mi lenyű­gö­zőt. Hétvégén érkez­tünk, így volt a nyelv­tan­fo­lyam előtt még egy kis időnk akk­li­ma­ti­zá­lód­ni, élvez­ni hogy újra itt vagyunk, és mivel koráb­bi láto­ga­tá­sunk­kor elma­radt, így most bepó­tol­tuk a kirán­du­lást Gozora. Ezek után újult erő­vel, izga­tot­tan vár­tuk a hétfő reg­gelt, hiszen jóné­hány év után ültünk vissza az isko­la­pad­ba ráadá­sul egy ide­gen ország­ban, ide­gen embe­rek közt, ide­gen­nyel­vű kör­nye­zet­ben. Tényleg úgy érez­tem magam a kapun kilép­ve és köze­lít­ve az isko­la bejá­ra­tá­hoz, mint egy kis­is­ko­lás az első taní­tá­si nap­ján.

A Maltalingua School of English St Julians‐ban, egy a Balluta‐öbölhöz közel eső utca sar­kán talál­ha­tó, ahova az isko­la apart­man­já­tól nagy­já­ból 10 perc alatt jutot­tunk el. Had csi­gáz­za­lak ben­ne­te­ket még egy kicsit, essen pár szó itt az apart­man­ról is, ahol lak­tunk. Én ezt vala­hogy úgy kép­zel­tem el, mint egy itt­ho­ni kol­lé­gi­u­mot. Több eme­le­tes ház, folyo­só­ról nyíló 2−3−4 ágyas szo­bák közös für­dő­vel eme­le­ten­ként, hiszen én főis­ko­lai éveim kez­de­tén hason­ló­ban lak­tam. Ehhez képest egy négy­szo­bás lakás foga­dott egy tel­je­sen átla­gos ház­ban, két für­dő­szo­bá­val és egy nagy ame­ri­kai kony­hás nap­pa­li­val. Minden szoba lég­kon­di­val, ven­til­lá­tor­ral fel­sze­relt és min­de­nütt modern búto­rok­kal volt beren­dez­ve, sőt hatal­mas hűtő, mosó­gép, ruha­szá­rí­tó, TV, wifi is ren­del­ke­zé­sünk­re állt a lakás­ban. A sze­me­tet sze­lek­tí­ven gyűj­töt­tük, meg­volt a külön­bö­ző szí­nes zacs­kó min­den­re és egy táb­lá­zat, hogy mikor melyi­ket kell kiten­ni a bejá­rat­hoz. A lakó­tár­sak­kal sze­ren­csénk volt, jól­ne­velt spa­nyol, olasz és fran­cia diák­tár­sak­kal osz­toz­tunk az apart­ma­non, a rend és tisz­ta­ság, vala­mint az egy­más­ra oda­fi­gye­lés mind­vé­gig meg­volt. Természetesen lehet ehe­lyett szál­lo­dát vagy befo­ga­dó csa­lá­dot is válasz­ta­ni, illet­ve saját magad is gon­dos­kod­hatsz a szál­lá­sod­ról, de talán ez a leg­költ­ség­ha­té­ko­nyabb meg­ol­dás főleg, ha hosszabb időt tar­tóz­kodsz itt.

Szóval az első nap az isko­lá­ban igazi gyo­mor­görccsel indult, jó érte­lem­ben, izga­lom­mal és lel­ke­se­dés­sel. Azt már az érke­zé­sünk­kor kapott infor­má­ci­ós anya­gok­ból tud­tuk, hogy a regiszt­rá­ci­ót, avagy a beirat­ko­zást köve­tő­en egy tesz­tet írunk, hogy kiala­kul­jon, ki milyen szin­ten tud ango­lul és így milyen tudás­szin­tű, erős­sé­gű cso­port­ba kerül­jön. Nem egy ördön­gős­ség, nem is a dip­lo­mád a tét, mégis jól akar­tunk tel­je­sí­te­ni. A teszt tulaj­don­kép­pen három rész­ből állt, első fel­adat­ként A‐B‐C‐D vála­szo­kat kel­lett meg­je­löl­nöd igazi teszt jel­leg­gel, majd követ­ke­zett egy levél­írás, – na szép is lett volna, ha ez nem megy nekem – aztán pedig egyé­ni elbe­szél­ge­tés rövi­den, ahol azért elő­bújt belő­lem egy kis vizs­ga­drukk. A mond­hat­ni fel­vé­te­lit köve­tő­en meg­is­mer­tük Briant, aki ismer­tett néhány isko­lai sza­bályt, illet­ve kör­be­ve­ze­tett min­ket az isko­lá­ban. Mint később kide­rült, ő az egyik tanár, sze­rin­tünk a leg­be­le­va­lóbb és leg­jobb az isko­lá­ban. (Hi Brian, you are the grea­test tea­cher and it was nice to meet you! And we know exactly „… Because it’s English“) Kíváncsiak vagy­tok rá? A Maltalingua-ban meg­ta­lál­já­tok. Na jó, elő­ze­tes­ként, amíg sze­mé­lye­sen is talál­koz­tok vele, a nyelv­is­ko­la YouTube csa­tor­ná­ján is meg­győ­ződ­het­tek ti maga­tok az állí­tá­som való­di­sá­gán.

Egy kis szü­net után a fel­vé­te­li ered­mé­nye meg­le­pe­tés volt szá­mom­ra, és hatal­mas büsz­ke­ség­gel töl­tött el. Amint mond­tam koráb­ban nek­tek, hasz­ná­lom szin­te napi szin­ten az angol nyel­vet, illet­ve elég sokat olva­sok is, de közel sem hibát­lan és mara­dék­ta­lan a tudá­som. Az azon­ban mér­he­tet­len jó érzés, hogy a kivá­ló nem­zet­kö­zi minő­sí­tés­sel ren­del­ke­ző, Málta egyik leg­jobb nyelv­is­ko­lá­já­nak beso­ro­lá­sán B2+ szin­tű cso­port­ba kerül­tem. Pikantéria a dolog­ban, hogy egye­dül, és a hetet így rész­ben külön töl­töt­tük, más cso­port­ban mást tanul­va más nem­ze­ti­sé­gű cso­port­tár­sak­kal. Élmény volt szü­net­ben és dél­után egy­más­nak mesél­ni a tapasz­ta­la­to­kat, melyi­künk melyik nem­ze­ti­sé­gű cso­port­tár­sát érti meg a leg­ne­he­zeb­ben, melyi­künk kapott házi fel­ada­tot és ki kinek segít benne.

Angol nyelv­ta­nu­lás a gya­kor­lat­ban Máltán

Mindkettőnk cso­port­ja 10 fős volt, amely­ben aztán tény­leg gya­ko­rol­hat­tunk min­den­fé­le szö­veg­ér­tést, hisz érde­kes volt a spa­nyol, olasz, fran­cia, német, cseh, ukrán és az én ese­tem­ben még a viet­ná­mi akcen­tus­sal is meg­ba­rát­koz­ni. Az első óránk rög­tön a cso­port­be­osz­tás után jött, ahol elő­ször is meg­is­mer­ked­tünk egy­más­sal, beszél­get­tünk, hogy ki miért és mióta van itt, mit sze­ret­ne elér­ni, majd pedig a taná­runk elmond­ta, hogy mire szá­mít­sunk a héten, hogy fel­vált­va oktat két tanár, és a végén egy teszt­tel zárul a hét nyil­ván azon téma­kö­rök­kel és fel­ada­tok­kal, ami­ket a hét folya­mán elsa­já­tí­tot­tunk. A taní­tás két más­fél órás blokk­ból állt hét­fő­től pén­te­kig dél­előt­tön­ként fél órás szü­net­tel, amely alatt a tető­te­ra­szon lehe­tett kikap­cso­lód­ni, kávéz­ni, ez nekünk min­dig jól jött. Az isko­la az órák alatt biz­to­sí­tott nyelv­köny­vet, amely alap­ján elő­ször a napi nyelv­ta­ni részt átbe­szél­tük, majd a hoz­zá­tar­to­zó fel­ada­to­kat vagy pár­ban vagy a cso­port együt­te­sen oldot­ta meg. Nem egy­szer érvel­tünk témák mel­lett és ellen, tanul­tunk plusz sza­va­kat, kife­je­zé­se­ket, ame­lyek kap­csán elő­ke­rül­tek más téma­kö­rök is. Volt olyan óránk, mikor elbe­szél­get­tük az időt, hogy ki mivel töl­töt­te az előző nap dél­után­ját, és más­nap közös lel­ke­se­dés­sel lebe­szél­tük a beszél­ge­tős sza­kasz­ról a taná­run­kat, hogy inkább tanul­junk vala­mit, vala­mi nyelv­ta­ni érde­kes­sé­get. Ti vala­ha is szól­ta­tok a taná­ro­tok­nak, hogy inkább tanul­ni akar­tok és nem beszél­get­ni? Én most érez­tem elő­ször ezt, és úgy lát­tam, hogy nem csak én. Bármikor bár­mit kér­dez­het­tél tőlük, ha nem értet­tél vala­mit vagy isme­ret­len szó­val, szó­kap­cso­lat­tal talál­koz­tál, min­dig nagyon kész­sé­ge­sek vol­tak, nem érez­tem soha azt, hogy hát­rál­ta­tom a cso­por­tot, vagy hogy milyen buta vagyok. Nem mon­dom, hogy néha nem kel­lett nagyon kon­cent­rál­nom, hogy néha nem futott át az agya­mon, hogy nekem ez nem megy, de aztán rájöt­tem, hogy az lenne a fur­csa és akkor lenne a leg­rosszabb, ha min­dent érte­nék, min­dent tud­nék. Ez eset­ben akkor mit keres­nék itt, miért ülnék szik­rá­zó nap­sü­tés­ben, igazi strand­idő­ben a négy fal között egy ilyen fan­tasz­ti­kus helyen, mint Málta. Nyelviskolába azért irat­ko­zik be az ember, mert tanul­ni sze­ret­ne, fej­lőd­ni, új szin­ten elsa­já­tí­ta­ni a ide­gen nyelv isme­re­tét, tehát jó is az, ha figyel­ni kell, jegy­ze­tel­ni és gya­ko­rol­ni. A beszél­ge­tés és a nyelv­tan mel­lett ter­mé­sze­te­sen a hal­lás utáni szö­veg­ér­tést is gya­ko­rol­tuk, eze­ket is több­nyi­re kiter­jesz­tett téma kere­té­ben, tehát tel­jes szó­sze­de­tet kap­tunk mellé. Az sze­rin­tem külön segí­ti a fej­lő­dést, hogy párok­ban, cso­por­tok­ban dol­goz­tunk együtt egy‐egy fel­ada­ton, hiszen köz­ben az angol volt a közös nyel­vünk, és ha a másik nem értet­te pon­to­san, hogy mit sze­ret­nél, nem ismer­te azt a szót, amit hasz­nál­tál, körül kel­lett írnod, hasz­nál­nod kel­lett a tudá­so­dat leírás­ra is.

Miért válaszd a Maltalingua‐t és Máltát?

Egyértelműen vissza­vá­gyunk, és bár­mi­kor újra­kez­de­nénk ezt a mál­tai angol nyelv­ta­nu­lá­sos kalan­dot!
Málta szu­per hely, ha lát­ni­va­lók­ra is vágysz egy átta­nult dél­előtt után, ha strand­ra vágysz, mert abból sok és sok­fé­le van, ha angol nyel­vű kör­nye­zet­re vágysz az isko­lán kívül is, hiszen Máltán ma már szin­te töb­ben beszél­nek ango­lul, mint mál­ta­i­ul. Ha nem pont nyá­ron érke­zel, akkor is nagy a való­szí­nű­sé­ge a jó idő­nek, de leg­alább­is mínu­szok nin­cse­nek, sőt volt olyan év, ami­kor novem­ber­ben is lehe­tett für­de­ni a ten­ger­ben és az euró­pai nagy­vá­ro­sok közül Valletta veze­ti a téli átlag közép­hő­mérs­éle­tet muta­tó lis­tát. Málta min­den kor­osz­tály szá­má­ra tar­to­gat izgal­mat, aktív kikap­cso­ló­dást és szám­ta­lan múze­u­ma közül is választ­ha­tunk, ha épp egy esős napra vir­rad. Anglia álta­lá­nos borús, szür­ke hét­köz­nap­ja­i­val szem­ben min­den­képp Málta az ide­á­lis hely, illet­ve az árszín­vo­nal, az árak is Málta irá­nyá­ba dön­tik a mér­leg nyel­vét, hiszen sok­kal meg­fi­zet­he­tőbb itt min­den. Az összes cso­port­társ kivé­tel nél­kül a nap­sü­tést, a ten­gert emlí­tet­te első­ként arra a kér­dés­re, hogy miért válasz­tot­ta Máltát nyelv­ta­nu­lás­ra, illet­ve a lát­ni­va­lók soka­sá­gát, még a mad­ri­di és az olasz diák­társ is.

Nem is csoda, hogy Málta szá­mos nyelv­is­ko­lá­val várja a tanu­ló­kat,  több­nyi­re Sliema és St Julians tér­sé­gé­ben. Hogy miért a Maltalingua, arra én a saját tapasz­ta­la­tunk­kal, élmé­nye­ink­kel vála­szol­nék.

Már koráb­bi tar­tóz­ko­dá­sunk és a szi­get­tel való ismer­ke­dé­sünk során érez­tük, hogy hoz­zánk Sliema és St Julians áll a leg­kö­ze­lebb. Az isko­la elhe­lyez­ke­dé­se pedig St Julians‐en belül szin­te töké­le­tes. A Balluta‐öböl két perc az utca egyik végén, ahol ott létünk alatt nap­ról napra lát­tuk, hogyan készül Málta leg­újabb homo­kos strand­ja, s eluta­zá­sunk­kor azt is, hogyan veszik bir­tok­ba az első stran­do­lók. Az isko­la utcá­ján a másik irány­ban végig­sé­tál­va pont a Spinola‐öbölbe jutunk, az ismert LOVE fel­irat­hoz, ahol min­den fon­to­sabb busz meg­ál­ló­ja is van.
Maga az isko­la egy nagyon modern, fia­ta­los lég­kö­rű hely, kép­zett és ráter­mett taná­rok­kal. Fiatalabbak és idő­seb­bek is könnyen beil­lesz­ked­nek itt azt vet­tük észre, és mind­egy az is, hogy munka vagy tovább­ta­nu­lás miatt érke­zik ide a diák, illet­ve kaland­vágy­ból vagy hob­bi­ból, min­den­ki egy­for­ma és egy­for­mán fon­tos, hogy jól érez­ze magát, meg­ta­lál­ja a szá­mí­tá­sa­it. Bármilyen kér­dé­sed van, eset­leg gon­dod, nagyon kész­sé­ges, barát­sá­gos min­den­ki.
Ne félj, ha nem tudod magad néhány hely­zet­ben kife­jez­ni vagy nem tudod elin­téz­ni, amit sze­ret­nél, min­den­ki türel­mes, pozi­tív hoz­zá­ál­lá­sú. Végső soron pedig, ahogy a hon­lap­ju­kat is bön­gész­ve fel­fe­dez­he­ted, magya­rul is tud­nak segí­te­ni.
Tanulásodat, fej­lő­dé­se­det elő­se­gí­ten­dő részt vehetsz külön­órá­kon, kiej­tést segí­tő fog­lal­ko­zá­son, jelent­kez­hetsz inten­zív nyelv­ok­ta­tás­ra is, ami­kor dél­utá­non­ként is órák­ra jársz, de önkép­zés­re is lehe­tő­ség nyí­lik, mely­hez helyet biz­to­sí­ta­nak és köny­vet köl­csö­nöz­hetsz.
Nagy az össze­tar­tó erő, amit lát­tunk, a sza­bad dél­utá­nok, esték ide­jé­re is min­den nap kínál­tak vala­mi­lyen prog­ra­mot. Volt ezek között kul­tu­rá­lis, stran­do­lós, aktív sport­prog­ram és ter­mé­sze­te­sen party is. Az egész hetre szóló prog­ram­le­he­tő­sé­gek ki vol­tak füg­geszt­ve a bejá­rat­nál lévő fali­új­ság­ra, ahol fel­irat­koz­hat­tál.
Szuper hely és adott­ság a tető­te­rasz. Ó, azok a szü­net alat­ti beszél­ge­té­sek, kávé­zá­sok és cso­csó világ­baj­nok­sá­gok! A meden­ce pedig a wel­co­me par­tyk elen­ged­he­tet­len kel­lé­ke.
Egyszerűen jól érzi magát itt az ember!

Csak annyit tudok tény­leg taná­csol­ni, hogy tegyé­tek pró­bá­ra maga­to­kat, vág­ja­tok bele, garan­tált az élmény, és a befek­te­tés meg­té­rü­lé­se csak raj­ta­tok múlik!

Kedvet kap­ta­tok? Felkeltettem az érdek­lő­dé­se­te­ket? Keressétek bát­ran a Maltalingua‐t, ha felénk lenne kér­dé­se­tek, kihagy­tam vala­mit, ami tite­ket még érde­kel, akkor íue.at1555914974sildn1555914974alak@1555914974ofni1555914974">rja­tok nekünk és szí­ve­sen vála­szo­lunk!

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek