Nyelv­ta­nu­lás Mál­tán? Mi bevállalnánk!

2018. július 25.

Feb­ru­ár­ban jár­tunk elő­ször Mál­tán, bár rég­óta készül­tünk már, az igazi ismer­ke­dést a szi­get­tel ezidő­tájt kezd­tük. Ahogy egyre töb­bet olvas­tam, hogy milyen gaz­dag tör­té­nel­me van a kis szi­get­nek a Földközi-tenger köze­pén, hogy mek­ko­ra kul­tu­rá­lis múlt­tal ren­del­ke­zik, hogy mennyi gyö­nyö­rű ter­mé­sze­ti szép­ség talál­ha­tó egy Buda­pest har­ma­dá­nak meg­fe­le­lő terü­le­ten, és hogy milyen aktív idő­töl­té­si lehe­tő­sé­ge­ket kínál, lépten-nyomon szem­be­jött velem a külön­bö­ző nyelv­is­ko­lák aján­la­ta is.

Már akkor elját­szot­tunk a gon­do­lat­tal, hogy milyen lehet kül­föl­dön, ráadá­sul egy olyan ország­ban nyel­vet tanul­ni, ahol azért egész évben job­bak az idő­já­rá­si viszo­nyok, mint nálunk, ahol az angol a máso­dik hiva­ta­los nyelv, ahol rá vagy kény­esze­rít­ve tulaj­don­kép­pen, hogy gya­ko­rold, hasz­náld a már meg­lé­vő tudá­so­dat, de mel­let­te egy nagyon könnyen fel­fe­dez­he­tő és nya­ra­lás­ra, kikap­cso­ló­dás­ra csá­bí­tó ország. A mi éle­tünk­ből saj­nos kima­radt, hogy kül­föl­dön tanul­junk, még ha lett is volna rá lehe­tő­ség, akko­ri­ban azon­ban másak vol­tak a prioritások.

Gon­dol­ja­tok bele, nya­ral­va tanul­ni, milyen jól hang­zik. Meg­ta­pasz­tal­tuk a feb­ru­á­ri idő­já­rást is, és per­sze van, hogy esik az eső, nekünk is volt ilyen napunk, de több­sé­gé­ben igazi kirán­du­ló idő volt, sőt átla­go­san 15 – 18 fok a nálunk meg­szo­kott mínu­szok helyett alig több mint 2,5 órás repü­lő­út­ra. Amel­lett, hogy angol nyel­vű kör­nye­zet­ben éled a min­den­na­po­kat, tanulsz és vilá­got látsz, meg­is­mersz egy új orszá­got, a tör­té­nel­mét és a kul­tu­rá­ját, bepil­lan­tást kapsz a helyi­ek éle­té­be. Mivel nem­zet­kö­zi nyelv­is­ko­lá­ról beszé­lünk, így a diá­kok a világ szá­mos orszá­gá­ból érkez­nek, így kap­cso­la­to­kat épít­hetsz és barát­sá­gok is szö­vőd­het­nek. Dupla vagy akár trip­la haszon, öröm, befek­te­tés. Mi már eze­ket végig­gon­dol­va kezd­tünk vágyód­ni egy ilyen kalandra.

Egyik nap mál­tai tar­tóz­ko­dá­sunk alatt ellá­to­gat­tunk St Julians-ba, amely az egyik leg­is­mer­tebb öböl­ben, a Spin­o­la Bay-ben fek­szik, és fel­ke­res­tük a Mal­ta­lin­gua Angol Nyelv­is­ko­lát is ha már itt jár­tunk. Izga­tott vol­tam, hogy mégis milyen az épü­let, hol is talál­ha­tó, mégis csak egy isko­lá­ról beszé­lünk, hogy milyen az egész­nek a han­gu­la­ta hiszen egy déli ország­ban egy egy­kor angol fenn­ha­tó­ság alatt állt terü­le­ten vagyunk, és per­sze hogy mit tud nyúj­ta­ni, hogyan műkö­dik ez az egész nyelv­ta­nu­lás dolog Máltán.

Kel­le­mes meg­le­pe­tés foga­dott, nagyon szé­pen letisz­tult volt a foga­dó­tér, modern és jól fel­sze­relt kis tan­ter­mek a 4 – 10 fős kis­cso­por­tos okta­tás­hoz, a han­gu­la­tos belső kiala­kí­tás­sal nem is érez­tem egy isko­lá­ban magam. De még mennyi­re nem, ami­kor fel­ka­pasz­kod­tunk egy csi­ga­lép­csőn a tető­re, ahol egy úszó­me­den­ce foga­dott első­nek, majd egy kis bár a tető­te­ra­szon, ahon­nan még a kilá­tás­ban is gyö­nyör­köd­het­tünk a szom­szé­dos Ball­uta Bay házaira.

A Mal­ta­lin­gua a nyelv­ta­nu­lás mel­lett külön­bö­ző prog­ra­mo­kat is szer­vez a diá­kok­nak, hogy dél­utá­non­ként meg­is­mer­hes­sék a szi­get ter­mé­sze­ti és kul­tu­rá­lis lát­ni­va­ló­it, hogy a gyar­ko­lat­ban is hasz­nál­ják az angol­tu­dá­su­kat, hiszen a diák­tár­sa­ik­kal együtt kötet­le­nül beszél­get­het­nek köz­ben, ismer­ked­het­nek. A tan­órák dél­előtt zaj­la­nak álta­lá­nos nyelv­tan­fo­lyam ese­tén, de lehet inten­zív nyelv­ok­ta­tás­ra is jelent­kez­ni, akkor dél­utá­ni órák­ban is fog­lal­ko­zá­sok van­nak. A kirán­du­lá­sok mel­lett még meg­jegy­zem, hogy a külön­bö­ző par­tyk sem marad­hat­nak el. Erre kitű­nő hely­szín a már emlí­tett tető­te­rasz, ahova szü­ne­tek­ben, estén­ként szin­tén össze­gyűl­het a csapat.
Ter­mé­sze­te­sen gon­dol min­den kor­osz­tály­ra az isko­la, van­nak gye­re­kek szá­má­ra indí­tott cso­por­tok és csa­lá­do­kat is szí­ve­sen lát­nak. Segí­te­nek a szál­lás­fog­la­lás­ban akár szál­lo­dá­ban, akár az isko­la apart­man­há­zá­ban, vagy a rep­té­ri transz­fer­rel kap­cso­lat­ban is érdek­lőd­he­tünk. Ami még egy jó pont, hogy magyar nyel­vű hon­lap­juk is van, magya­rul tájé­ko­zód­ha­tunk min­den lénye­ges infor­má­ci­ó­ról, árak­ról. Így, ha vala­ki a nul­lá­ról kez­de­né a nyelv­ta­nu­lást, az is keres­se őket bizalommal.
Ahogy sétál­tunk az épü­let­ben és egyre több min­dent lát­tunk, egyre job­ban meg­is­mer­tük a lehe­tő­sé­ge­ket, érett ben­nünk az elha­tá­ro­zás, hogy ezt egy­szer ki kel­le­ne pró­bál­nunk. Mál­tán az árak is job­ban meg­fi­zet­he­tő­ek, mint Ang­li­á­ban, cso­dás a kör­nye­zet, és az angol nyel­vet ugyan hasz­nál­juk mind­ket­ten napi szin­ten, de töké­le­tes­nek nem mon­da­nánk, illet­ve már­csak az „ezt is kipró­bál­tuk, ezt is meg­él­tük“ élmény miatt szin­te bele­él­tük magun­kat, hogy mikor hogyan fog­juk ezt a nyelv­ta­nu­lás pro­jek­tet megvalósítani.

…És hogy miért mesé­lem el ezt pont most nek­tek? Láss cso­dát! Megyünk vissza Mál­tá­ra, és egy hétig újra az isko­la­pa­dot kop­tat­juk, köz­ben javít­juk az angol nyelv­tu­dá­sun­kat. Emel­lett per­sze, igyek­szünk újabb helye­ket, újabb szép­sé­ge­ket meg­is­mer­ni az ország­ban. Tapasz­ta­lat, soha ne adjá­tok fel az álmotokat!
Ha van ked­ve­tek, – és bízunk benne, hogy igen – akkor tart­sa­tok velünk, meg­mu­tat­juk, hogy milyen a gya­kor­lat­ban egy mál­tai nyelvtanulás!

Akik kicsit régebb óta köve­tik a blo­got, azok már ismer­he­tik a „Málta egy élmény” face­book oldalt, ame­lyet a mál­tai élmé­nyek­nek, érde­kes­sé­gek­nek, tapasz­ta­la­tok­nak, képek­nek és vide­ók­nak hoz­tunk létre, mert nem tit­kol­tan bele­sze­ret­tünk a miniállamba.

Nyelv­is­ko­lai kalan­dunk alatt is rend­sze­re­sen jelet­ke­zünk, köves­sé­tek Face­book oldalunkat!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply