Valletta, Málta – min­den, ami jól jöhet a ter­ve­zés­hez

2018. március 25.

Egy mál­tai láto­ga­tás, akár­hol is ter­vez­zük tar­tóz­ko­dá­sun­kat és bár­mennyi napra is, nem lehet tel­jes egy valletta‐i város­né­zés nél­kül. A nagy szi­get mai fővá­ro­sa turisz­ti­ka­i­lag, keres­ke­del­mi­leg és gaz­da­sá­gi­lag is a köz­pont. Pár infor­má­ci­ót, hasz­nos tud­ni­va­lót össze­gyűj­töt­tem ebben a bejegy­zés­ben, mely segít­ség lehet egy mál­tai uta­zás és a kirán­du­lá­sok, város­né­zé­sek meg­ter­ve­zé­sé­nél.

Lehet köz­he­lye­sen hang­zik, de Valletta tény­leg az a tör­té­nel­mi város, ahol csak bolyon­ga­ni kell az utcá­kon, arra sétál­va, amer­re a szí­vünk és kíván­csi­sá­gunk vezet, hiszen olyan gyö­nyö­rű jel­leg­ze­tes mál­tai erké­lyes házak­ba, tör­té­nel­mi épü­le­tek­be bot­lunk így, ame­lyek együt­te­sen adják a város szép­sé­gét, han­gu­la­tát, egé­szét. Alapterülete kicsi, utca­há­ló­za­ta a négy­zet­rá­csos vona­lat köve­ti és szá­raz­föl­dön a város­ka­pun keresz­tül lehet meg­kö­ze­lí­te­ni, így elté­ved­ni szin­te lehe­tet­len. Amennyiben idő­tök enge­di, válasszá­tok a fel­fe­de­zés­nek ezt a mód­ját.
Ha a konk­rét útvo­na­la­kat sze­re­ti­tek, az idő­ben is jól meg­ter­vez­he­tő város­né­zést, akkor legyen kiin­du­ló­pon­to­tok a város­ka­pu, ame­lyen kívül rög­tön jobb­ra talál­ha­tó a busz­vég­ál­lo­más. A Republic út innen indul­va nyíl­egye­ne­sen ket­té­sze­li a várost egé­szen a St Elmo Erődig érint­ve olyan neve­ze­tes­sé­ge­ket, mint a Nagy Ostrom teret, a Palota téren a Nagymesterek Palotáját, a Casa Rocca Piccola‐t, de a Szent János Társkatedrális olda­lát is. A lova­gok auberg­je­it már érde­mes tér­ké­pen tájé­ko­zód­va fel­ke­res­ni, illet­ve a St Elmo Erődtől a Nagy Kikötő olda­lán a vár­fa­lak men­tén vissza­tér­ni a város­ka­pu­hoz, és köz­ben útba ejte­ni az Alsó‐ majd a Felső Barakka ker­te­ket.
Mutatok egy kis segéd­le­tet, amely­re azért mi is vetet­tünk egy pil­lan­tást.

A 2018‐as év Valletta éle­té­ben külön­le­ges. Január köze­pe óta büsz­kén vise­li az Európa Kulturális Fővárosa címet, mely­nek kap­csán szám­ta­lan prog­ram­mal várja a láto­ga­tó­kat, és mint tapasz­tal­tuk, turisz­ti­kai táb­lá­kat, elekt­ro­ni­kus kije­le­ző­ket, prog­ram­fü­ze­te­ket is készí­tet­tek ez alka­lom­ból a jobb tájé­ko­zó­dás és tel­jes körű infor­má­ci­ós háló­zat érde­ké­ben. Az egész éves prog­ram­so­ro­zat­ról a www.valletta2018.org olda­lon tájé­ko­zód­hat­tok.

Megközelítés alter­na­tí­vá­ja a hajó, mert­hogy ez is lehet­sé­ges. Sliema felől hajó­val is érkez­he­tünk Valletta‐ba, mi is így tet­tünk, s a Marsamxett felő­li oda­lon kezd­tük az ismer­ke­dést a város­sal. Amennyiben korai indu­lás­sal és esti érke­zés­sel egy tel­jes napos kirán­du­lást ter­ve­zünk Valletta és a Három Város fel­ke­re­sé­sé­re, kitű­nő lehe­tő­ség ezt a hajós össze­köt­te­tést válasz­ta­ni. Sliema – Valletta és Valletta – Három Város között menet­rend sze­rint indul­nak a hajók, melyek fedél­ze­té­ről a kikö­tő­ket is meg­cso­dál­hat­juk, illet­ve más pers­pek­tí­vá­ból is elké­szít­het­jük emlék­ként fotó­in­kat.
A menet­ren­det tér­ké­pes segéd­let­tel meg­mu­ta­tom. Szerettük volna mi is esze­rint ala­kí­ta­ni a napot, de Valletta levett min­ket a lábunk­ról, és nem maradt időnk átha­józ­ni a másik oldal­ra.

A tömeg­köz­le­ke­dés Máltán egy­ér­tel­mű­en Valletta köz­pon­tú. A szi­ge­ten a tömeg­köz­le­ke­dés buszok­kal biz­to­sí­tott, sem vonat, sem metró vagy vil­la­mos nem köz­le­ke­dik, az autó­bér­lés lehet még opció, ha nem riad­tok vissza a for­dí­tott, jobb olda­las köz­le­ke­dés­től. Több köz­vet­len busz­já­rat köz­le­ke­dik nagyobb váro­sok és főbb lát­ni­va­lók közt, de leg­több­ször valletta‐i átszál­lás­sal érhe­tő­ek el a cél­pon­tok. A busz­há­ló­zat tér­ké­pét belin­ke­lem, azon­ban a leg­meg­bíz­ha­tóbb ter­ve­ző szá­munk­ra a goog­le maps volt. Itt az idő­pon­to­kat és az átszál­lá­si lehe­tő­sé­get is könnyen meg­ta­lál­juk, a tér­kép szá­munk­ra sok­kal nagyobb kihí­vás volt. A buszo­kat egyéb­ként le kell inte­ni, ezt ne felejt­sé­getk el. Ma már euró­pai szín­vo­na­lú­ak a jár­mű­vek, a régi jel­leg­ze­tes sárga buszok­nak semmi nyoma. Az egy útra szóló jegy sze­zo­non kívül olcsóbb, de a nor­mál ára sem vészes, illet­ve hosszabb idejű, egy hetes tar­tóz­ko­dás­nál bát­ran válasszá­tok az Explore Card‐ot, mely kor­lát­lan uta­zás­ra ad lehe­tő­sé­get egy­mást köve­tő hét nap az érvé­nye­sí­tés­től szá­mí­tot­tan.
A Malta Public Transport hon­lap­ján elér­he­tő­ek az aktu­á­lis infor­má­ci­ók és árak  www.publictransport.com.mt

Tartózkodást tekint­ve mi Sliema‐ban fog­lal­tunk szál­lást, mely töké­le­tes dön­tés­nek bizo­nyult. Csak aján­la­ni tudom bár­mi­lyen típu­sú uta­zás­hoz. Hogy miért sze­ret­tem meg, arról írtam egy koráb­bi bejegy­zés­ben. Az utób­bi idők­ben kife­je­zett turis­ta cél­pon­tok­ká fej­lesz­tet­ték Buggiba és Mellieha tér­sé­gét, itt a stran­do­lást előny­ben része­sí­tők talál­nak kel­le­mes idő­töl­tés­re. Szállodát, ven­dég­há­za­kat talá­lunk a szi­get kele­ti felén is, ahol Birzebugga, Marsaskala és a szí­nes halász­csó­na­ka­i­ról köz­is­mert Marsaxlokk lehet meg­fe­le­lő egy fel­hőt­len nya­ra­lás­ra Máltán.

Tervezésnél sokat segí­tett nekünk a www.visitmalta.com web­ol­dal, mely Málta Turisztikai Hivatalának infor­má­ci­ós olda­la és magyar nyel­ven is ren­ge­teg infor­má­ció elér­he­tő rajta.
Saját élmé­nye­ink­ről, tapasz­ta­la­ta­ink­ról a tel­jes­ség igé­nye nél­kül beszá­mol­tam a blo­gon tema­ti­kus bejegy­zé­sek for­má­já­ban. Ez saj­nos még koránt­sem tel­jes, hiszen maradt még a lát­ni­va­lók és kipró­bál­ni­va­lók lis­tá­ján bőven, de amint lehe­tő­sé­günk lesz rá, újra ellá­to­ga­tunk Máltára és újabb élmény­be­szá­mo­lók­kal egé­szí­tem ki a blo­got.

Felvetődhet még kér­dés­ként, hogy uta­zá­si iroda vagy saját szer­ve­zés. Málta sze­rin­tem az a hely, ahova semmi eset­re sem kell szer­ve­zett út kere­té­ben menni, csak a magunk tet­szé­se és kedve sze­rint ala­kí­ta­nám én is újra. A wiz­zair menet­rend­sze­rin­ti jára­to­kat üze­mel­tet Málta Nemzetközi Repülőtér, Luqa között köz­vet­len Budapestről, alig két óra menet­idő­vel. A szál­lást mi a Booking.com olda­lon fog­lal­tuk, de Airbnb is műkö­dik, ha vala­ki még olcsób­ban sze­ret­né ezt meg­ol­da­ni. Programok, város­né­ző buszok, hajó­ki­rán­du­lá­sok és akár Gozo vagy Comino szi­ge­tét érin­tő kirán­du­lá­sok hely­ben fog­lal­ha­tó­ak. Málta töké­le­tes hely azok szá­má­ra is, akik nem beszél­nek ango­lul, hiszen könnyű a tájé­ko­zó­dás. Én az első hely­re sorol­nám akkor is, ha vala­ki egye­dül utaz­na, és egy kicsit tar­ta­na ettől a for­má­tól. Kifejezetten biz­ton­sá­gos, barát­sá­gos helyi­ek­kel és az árszín­vo­na­lat tekint­ve is meg­fi­zet­he­tő.

Álljon itt zár­szó­ként az én TOP 5 lis­tám Máltát ille­tő­en, melyet egy leg­kö­ze­leb­bi tar­tóz­ko­dás alkal­má­val biz­tos tovább bőví­tek majd leg­alább TOP 10‐re.

  • Valletta erké­lyei, melyek­ről min­den­ki­nek el kell készí­te­nie a saját fotó­so­ro­za­tát
  • Megkóstolni a tra­dí­ci­o­ná­lis mál­tai nou­ga­tot (nekem a baná­nos vál­to­zat volt a nyerő), a helyi Cisk sört és a Kinnie üdí­tőt
  • Marsaxlokk tün­dé­ri halász­fa­lu­já­ban sétál­ni a szám­ta­lan, az öböl­ben rin­ga­tó­zó szí­nes luzzu mel­lett, elfo­gyasz­ta­ni egy friss hal­ebé­det fel­eme­lő érzés
  • Időutazás Mdina falai között, avagy egy átszel­le­mült város­né­zés a Csendes város­ban
  • Kicsit meg­le­pe­tés­ként ért, hogy a Popeye Village mennyi­re sok­ol­da­lú prog­ram, élve­ze­tes fel­nőtt­ként is, így a belé­pő­je­gyet ne saj­nál­juk érte.

Málta vissza­hív és remé­lem, mi hama­ro­san újra ellá­to­ga­tunk! Annyi cso­dás hely, szik­lák és ten­ger­par­tok, ősi temp­lo­mok és épü­le­tek, a tör­té­ne­lem magannyi rész­le­te van egy piciny hely­re kon­cent­rá­lód­va, hogy a közel két hetes tar­tóz­ko­dá­sunk alig egy‐két nap­nak bizo­nyult. Visszatérünk, ezt meg­fo­gad­tuk!

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek