Lissza­bon vagy Porto? – ahogy én látom

2019. március 17.

Por­tu­gá­lia rajon­gók, ti mit gon­dol­tok? Lissza­bon, az euró­pai hét domb­ra épült váro­sok közül az egyik vagy Porto, a város, amely a mon­dás sze­rint min­dig dol­go­zik? Ha pár napunk van egy város­né­zés­re, való­ban nem egy­sze­rű a válasz­tás. Pár gon­do­la­tot össze­szed­tem, hogyan látom én, és hova miért tér­nénk vissza szívesen.

Őszin­tén szól­va a leg­egy­sze­rűbb vála­szom az lenne, látni kell mind­ket­tőt. Mind­ket­tő fan­tasz­ti­kus város, kicsit más és igen­is sze­ret­he­tő. Amennyi­ben nem­csak egy hosszú hét­vé­gé­ről vagy egy pár napos város­lá­to­ga­tás­ról beszé­lünk, akkor azt mon­dom, ter­vez­zé­tek meg úgy az uta­zá­so­to­kat, hogy Lissza­bon­ba érkez­tek és Por­tó­ból utaz­tok haza. Mi is így jár­tuk be első alka­lom­mal a két várost és ami még bele­fért egy tíz napos uta­zás­ba. Nem min­den saj­nos, de így leg­alább van még a bakancs­lis­tán­kon, ami­ért min­den­képp vissza­té­rünk Portugáliába.

Úti ter­vünk rész­le­te­sen itt megtekinthető.

Lissza­bon

A por­tu­gál fővá­ros egyre nép­sze­rűbb úti cél a magya­rok köré­ben, és úgy gon­do­lom, nem is okoz csa­ló­dást a láto­ga­tó­nak. Tele macs­ka­kö­ves, mere­dek utcák­kal, meg­szám­lál­ha­tat­lan mira­do­u­ro­val, vagy­is kilá­tó­te­rasszal, cso­da­szép azu­lejoval, azaz fehér-kék min­tás csem­pe díszí­té­sek­kel, a tör­té­ne­lem sze­lé­vel és külön­le­ges han­gu­lat­tal, vala­mint a hát­tér­ze­né­ül szol­gá­ló fadó­val olyan, mint­ha egy külön éle­tet élő, sajá­tos világ­ba csöp­pen­ne az ember. A Belém-negyed a Fel­fe­de­zők emlék­mű­vé­vel, a Belém-toronnyal és a Jero­mo­sok kolos­to­rá­val kihagy­ha­tat­lan lát­ni­va­ló, ahogy az Alfama-negyed is a Sével, mely Lissza­bon leg­ré­geb­bi város­ré­sze és a fado bárok hazája.
Lissza­bon magá­ba szip­pant­ja az embert. Napo­kig lehet bolyon­ga­ni utcá­in, min­dig talál­ni vala­mi újabb izgal­ma­sat. Egy olyan hely ez, amely min­den szem­pont­ból egy szí­nes, élet­tel teli, pezs­gő nagy­vá­ros, de mégis szív­hez szól min­den rez­dü­lé­se, min­den pil­la­na­tot és nap­sza­kot meg kell élni itt, és nem csak átro­han­ni rajta.

Lissza­bo­ni élmény­be­szá­mo­lónk itt és itt olvasható.

Vissza­tér­nénk, mert…
…imád­tam min­den vélet­le­nül fel­fe­de­zett kilá­tó­pont­ját, ahon­nan egy újabb szem­szög­ből cso­dál­hat­tuk meg a várost és az óceánt.
…az iste­ni pas­tel de nata itt Lissza­bon­ban az igazi.
…el kell láto­ga­tunk még sze­mé­lye­sen egy fado bárba, ha már annyit hal­lot­tunk róla.
…át sze­ret­nék sétál­ni az Ápri­lis 25‑e hídon egyszer.
…a Jeromos-kolostort belül­ről is sze­ret­ném megnézni.
…van­nak még innen könnyen elér­he­tő egy­na­pos kirán­du­lás­ra lehe­tő­sé­gek, és így újabb fel­fe­de­ző­tú­rá­kat tehetünk.

…meg­sze­ret­tem a város hangulatát!

Porto

Mél­tat­la­nul kevés időnk jutott erre a város­ra első alka­lom­mal, nagy­já­ból más­fél nap, ami tény­leg a lefőbb neve­ze­tes­sé­gek fel­ke­re­sé­sé­re volt csak elég. No meg egy kis bor­kós­to­lás­ra, amit Por­tó­ban vétek lenne kihagy­ni. Por­tót gya­lo­go­san könnyeb­ben bejár­hat­juk, mint Lissza­bont, a lát­ni­va­lók egy­más­hoz köze­lebb helyez­ked­nek el. A kényel­mes cipőt azon­ban itt sem sza­bad ott­hon hagy­ni, ugyan­is a mere­dek, macs­ka­kö­ves utcák itt is a város jel­leg­ze­tes­sé­gei. Az azu­lejok­kal díszí­tett épü­le­tek, temp­lo­mok itt még inkább elő­tér­be kerül­nek, és a kilá­tás­ra sem lehet panasz a Duoro folyó egyik olda­lá­ról sem.
Porto él, dol­go­zik. A tör­té­nel­mi bel­vá­ros nem iga­zán elkü­lö­ní­tett, hanem maga a város az, ahol a por­tó­i­ak élik a min­den­nap­ja­i­kat, ahol dol­goz­nak. Van egy mon­dás, misze­rint „Porto dol­go­zik, Lissza­bon szó­ra­ko­zik“; ez talán az embe­rek men­ta­li­tá­sá­ra kicsit igaz is. No per­sze, itt is tart­ják a szi­esz­tát, de mint­ha job­ban érez­né az ember az észa­ki men­ta­li­tást, kevés­bé a flow-érzést.

Por­tói élmény­be­szá­mo­lónk itt olvasható.

Vissza­tér­nénk, mert…
…tet­szett, hogy könnyű volt elté­ved­ni, nem oda kiér­ni, ahova sze­ret­tünk volna, de mégis moso­lyog­va nyug­táz­tuk, hogy leg­alább mennyi szé­pet, egye­di voná­sát lát­tuk a városnak.
…a Fer­re­i­ra Pin­cé­szet borai levet­tek a lábam­ról, szí­ve­sen meg­néz­ném a pin­cé­jü­ket is.
…itt nem pró­bál­tuk ki a vil­la­most, pótol­ni kell még.
…a ten­ger­part­ra már nem jutott időnk kisé­tál­ni vagy vil­la­mos­sal kimen­ni, pótol­nunk kell.
…nagyon sze­ret­nék részt venni a Duoro folyón egy hajó­ki­rán­du­lá­son, egé­szen a sző­lő­ül­tet­vé­nye­kig eljutni.

…tar­to­gat még élmé­nye­ket ez a város!

Jelen­leg a Wiz­zair köz­vet­len Lissza­bon és Porto jára­ta­i­nak köszön­he­tő­en könnyen elér­he­tő úti célok­ról beszé­lünk, és őszi idő­szak­ban már a Rya­nair is köz­le­ked­tet Buda­pest­ről ide menet­rend­sze­rint jára­to­kat. Érde­mes figyel­ni mind­két légi­tár­sa­ság aján­la­ta­it a jövő­ben, és egy­szer láto­gas­sá­tok meg mind­két várost. Legyen meg mind­ket­tő­ről a saját élménygyűjteményetek!

Lissza­bon vagy Porto? Legyen mindkettő!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply