Legnépszerűbb a blo­gon 2018‐ban…

2019. január 2.

Tavaly év végén vissza­pil­lan­tot­tunk kicsit az „együtt töl­tött“ hóna­pok­ra, meg­néz­tük, – már csak kíván­csi­ság­ból is – hogy melyik blog­be­jegy­zé­se­ket olvas­tá­tok a leg­töb­ben, hogy melyik ország, város vagy téma volt a leg­nép­sze­rűbb. Tavaly maga­san kiemel­ke­dett a Portugáliával kap­cso­la­tos cik­ke­ink olva­sott­sá­ga, így 2017. év leg­nép­sze­rűbb desz­ti­ná­ci­ó­ja Portugália volt. A hagyo­mányt ezen­nel meg­te­rem­tem, és lás­suk most is, miről olvas­ta­tok a leg­szí­ve­seb­ben itt a #kaland­lis­ta blo­gon 2018‐ban. Jöjjenek 2018 leg­jei!

A leg­töb­bet olva­sott blog­be­jegy­zés

13 érde­kes­ség Franciaországról

Nagyjából egész évben ez a blog­be­jegy­zés vezet­te az olva­sott­sá­gi top­lis­tát, azon­ban nagyon szo­ros volt a „küz­de­lem“ a máso­dik és har­ma­dik helyen vég­zet­tek­kel, ezt el kell hogy mond­jam. Idén ellá­to­gat­tunk egy gyö­nyö­rű határ­men­ti régi­ó­já­ba, és bejár­tuk még nyár ele­jén, júni­us­ban Elzászt. Számomra ez egy élő mese­könyv volt, imád­ni­va­ló szí­nes, faszer­ke­ze­tes házak­kal, finom éte­lek­kel és a híres elzá­szi borok­kal. Colmar már rég­óta a bakancs­lis­tán­kon sze­re­pelt, így egy újabb álom való­sult meg ezzel az uta­zás­sal 2018‐ban. Csodásabbnál cso­dá­sabb fotók­kal és emlé­kek­kel let­tünk gaz­da­gab­bak! 2019‐re is érde­kes lesz ez a gyűj­te­mény, mivel nagyon bízom egy pári­zsi láto­ga­tás meg­va­ló­su­lá­sá­ban, remé­lem, velünk tar­to­tok majd.

Élményeinket, beszá­mo­ló­in­kat meg­ta­lál­já­tok saját fotó­al­bu­ma­ink­kal együtt a #fran­cia­or­szág alatt a blo­gon.

Petite Venise, Colmar, Franciaország

A leg­nép­sze­rűbb téma

… az egy napos város­lá­to­ga­tá­sok. Sejtettem már ezen cik­kek írá­sa­kor, hogy soka­kat érde­kel ez a téma, hiszen nem min­den­ki enged­het meg magá­nak évi több­szö­ri és/vagy hosszabb uta­zá­so­kat, azon­ban újabb helye­ket fel­fe­dez­ni, kalan­doz­ni más tája­kon, nem lehet nem sze­ret­ni. Manapság egyre több a lehe­tő­ség az egy napos vagy hét­vé­gés kiruc­ca­ná­sok meg­va­ló­sí­tá­sá­ra nem­csak autó­val, hanem busszal, vonat­tal, sőt repü­lő­vel is. És hogy megéri‐e? – erről is elmél­ked­tem 2018‐ban; olvas­tá­tok? 2019‐ben sze­ret­nék még több ilyen rövid uta­zás­hoz ötle­tet, tip­pe­ket adni, sze­ret­ném, ha mi is minél több hét­vé­gét uta­zás­sal tölt­het­nénk, így első kéz­ből olvas­hat­ná­tok egy‐egy úti cél­ról prak­ti­kus infor­má­ci­ó­kat.

A témá­ban írt leg­nép­sze­rűbb blog­be­jegy­zés:
Egy napos város­lá­to­ga­tá­sok repü­lő­vel

Udine, Olaszország

A leg­nép­sze­rűbb desz­ti­ná­ció

Málta

Hát igen. Ez az ered­mény meg­le­pő vagy sem, min­den­ki dönt­se el saját maga. 2018 egy­ér­tel­mű­en Málta éve nekünk, hiszen három­szor tér­tünk vissza a szi­get­re 10 hóna­pon belül. Meglátni és meg­sze­ret­ni egy pil­la­nat műve volt csu­pán. Olyannyira, hogy ebben az évben útjá­ra indí­tot­tuk a „Málta egy élmény“ oldalt, így ha kíván­csi­ak vagy­tok, milyen Málta, milyen élmé­nye­ket éltünk itt át, néze­get­né­tek szép fotó­kat vagy ötle­tek­re, tanács­ra lenne szük­sé­ge­tek mál­tai uta­zá­so­tok kap­csán, néz­zé­tek meg és köves­se­tek ben­nün­ket ott is! „Inspirálódj és Utazz Máltára!“ – a készü­lő­ben lévő blog szlo­gen­je.

A leg­nép­sze­rűbb mál­tai blog­be­jegy­zés:
Valletta, Málta – min­den, ami jól jöhet a ter­ve­zés­hez

Republic Street, Valletta, Málta

Azt hiszem, soha rosszabb évünk ne legyen, mint 2018 volt! Ezt kívá­nom min­den­ki­nek, és hálá­san köszön­jük, hogy velünk vol­ta­tok, velünk „kalan­doz­ta­tok“! Köszönünk min­den vissza­jel­zést és sze­re­te­tet, amit kap­tunk tőle­tek ebben az évben, és bízunk benne, hogy tovább­ra is talál­tok majd érde­kes blog­be­jegy­zé­se­ket, ked­ve­tek­re való úti célo­kat, témá­kat! Nagy öröm, ha köve­ti­tek a #kaland­lis­ta uta­zá­sa­it, no és per­sze talál­ko­zunk a Facebook olda­lun­kon is!

Élményekben és kalan­dok­ban gaz­dag,
bol­dog új évet kívá­nunk min­den­ki­nek!

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek