13 érde­kes­ség Franciaországról

2017. szeptember 02.

Éle­tem első uta­zá­sa szü­lők nél­kül ebbe az igazi “nyu­ga­ti”, hatal­mas és sok­szí­nű ország­ba veze­tett. Gye­rek vol­tam, egye­dül érez­tem magam, egy távo­li orsz­ság­ban cse­re­di­ák­ként. Sok­min­dent nem tud­tam az ország­ról, az embe­rek­ről, de – főleg akko­ri­ban – egy kis fran­cia nyelv­tu­dás­sal, egy új vilá­got meg­is­mer­ni, iga­zán izgal­mas kihí­vás volt. 

Ti tud­tá­tok pél­dá­ul, hogy…

 1. a Fran­cia Köz­tár­sa­ság­nak nincs címe­re, így a Répub­li­que Française össze­té­tel monog­ram­ja (RF) szol­gál emb­lé­ma­ként min­den középületen?
 2. A Köz­tár­sa­ság jel­ké­pe Mari­anne, egy fia­tal nőalak frí­gi­ai sap­ká­ban. 1878 óta szo­kás Marianne-szobrokkal díszí­te­ni a köz­épü­le­te­ket, újab­ban bélye­ge­ken, euró­cen­ten, sőt logó­ként is meg­je­le­nik. 1969 óta nép­sze­rű szí­nész­nők­ről min­táz­zák, mint Bri­git­te Bar­dot vagy Cat­he­ri­ne Deneuve.
 3. Fran­cia­or­szá­got kere­si fel a leg­több turis­ta a vilá­gon, éven­te több, mint 75 mil­lió utazó érke­zik az ország­ba. A világ leg­töb­bet fotó­zott épü­le­te is, így talán nem meg­le­pő, fran­cia még­pe­dig az Eiffel-torony Párizsban. 
 4. A fran­ci­ák annak elle­né­re, hogy nagyon soká­ig til­ta­koz­tak az Eiffel-torony ellen, sokan le akar­ták bon­tat­ni, ma már inkább másra vágy­nak. Sze­rin­tem egyet­ér­tünk velük, ami­kor arról álmod­nak, hogy olyan lakás­ban élhes­se­nek a fran­cia fővá­ros­ban, amely abla­ká­ból, tera­szá­ról a torony­ra látni. 
 5. Alá­tá­masz­tan­dó­an, hogy mek­ko­ra kihí­vás Párizs elmon­dom, 14 met­ró­vo­na­la van. Szin­tén van met­ró­há­ló­za­ta Lille-nek, Marseille-nek és Toulouse-nak is. Ezen­kí­vül 20 kerü­le­te, amely­ből a leg­több fran­cia csak azt isme­ri, ahol él, vala­mint az angol nyelv­tu­dá­suk elég cse­kély, így a tájé­ko­zó­dás­nál leg­in­kább magunk­ra számíthatunk.
 6. Fran­cia­or­szág fél­hi­va­ta­los neve a saj­tó­ban L’Hexagone, azaz “Hat­szög”, mivel ha tér­ké­pen néz­zük az ország terü­le­tét, bizo­nyos határ­pon­to­kat össze­köt­ve egy sza­bá­lyos hat­szö­get fedez­he­tünk fel. 
 7. A fran­cia gaszt­ro­nó­mia messze föl­dön híres. Ha erre gon­do­lok nekem három dolog ugrik be első­re: a crois­sant, a saj­tok és a bor. Lehet­ne még ezen a témán hosszan időz­ni, de most csak érde­kes­ség­ként, tud­tá­tok, hogy olyan sok helyen sok­fé­le­kép­pen fog­lal­koz­nak ország­szer­te a tej­fel­dol­go­zás­sal, hogy több mint 400 külön­bö­ző fran­cia sajt léte­zik? És még egy tud­ni­va­ló: a fran­ci­ák az étke­zés végén a vil­lá­ju­kat a hegyé­vel lefe­lé, a kés­sel pár­hu­za­mo­san teszik a tányérjukra. 
 8. Kicsit fur­csa és nem is tudom, hogy lehet hihe­tő, de a fran­ci­ák­nál a kis­ba­bá­kat nem a “gólya hozza, mint nálunk”, hanem a kis­fi­ú­kat a káposz­tá­ban, a kis­lá­nyo­kat pedig a rózsa­bo­kor­ban talál­ják. (Sze­gény gyerekek…) 
 9. Fran­cia­or­szág a világ első számú nudis­ta turisz­ti­kai desz­ti­ná­ci­ó­ja. Közel­múlt­be­li ada­tok sze­rint az ország­ban a natu­ris­ták­nak fenn­tar­tott 460 intéz­mény van, köz­tük 155 kem­ping és 73 strand is található.
 10. A hagyo­mány sze­rint újév­kor kisebb aján­dé­kot adnak egy­más­nak az embe­rek. A nagy­szü­lők zseb­pénzt  adnak az uno­ká­kat, kisebb “jutal­mat” szo­kás adni a ház­mes­ter­nek, a sze­me­tes­nek, a keres­ke­dők pedig a törzs­vá­sár­ló­ik­nak kedveskednek.
 11. A le pois­son d’avril az “ápri­li­si tréfa” náluk. A szo­kás, hogy ápri­lis 1‑jén papír­ha­lat tűz­nek a gye­re­kek ilyen­kor egy­más hátára. 
 12. Hús­vét­kor nem jön cso­ki­to­já­sok­kal meg­pa­kol­va a nyu­szi, hanem a Rómá­ból vissza­té­rő haran­gok potyog­tat­ják le az égből a gye­re­kek­nek a jel­leg­ze­tes édességet.
 13. Kará­cso­nyi szo­kás, hogy az éjfé­li mise után ülnek csak le vacsorázni. 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply