Görög­or­szág egy dié­ta­ba­rát utazó blog­ger fotó­in, élmé­nye­in át

2019. február 27.

Görög­or­szág­ról kinek mi jut elő­ször eszé­be? Nekem akár­hogy is néz­zük, min­de­nek­előtt a szebb­nél szebb görög szi­ge­tek, majd a gyros, a tzat­zi­ki és az ouzo, illet­ve a tör­té­nel­mi lát­ni­va­lók, a mito­ló­gi­ai ala­kok és per­sze nem utol­só sor­ban a görög embe­rek laza­sá­ga.

Írtam koráb­ban egy blog­be­jegy­zést, mit sze­re­tek Görög­or­szág­ban, ame­lyet a link­re kat­tint­va el tud­tok olvas­ni. Most azon­ban kíván­csi vol­tam, hogy látja ezt a köz­ked­velt euró­pai úti célt egy utazó blog­ger, aki min­dig vissza­vá­gyik ide, és aki emel­lett spe­ci­á­lis dié­tát követ. Beszél­ge­té­sünk­ben min­den témát érin­tet­tünk.

A Kaland­lis­ta blog­ge­re­ként lét­re­hoz­tunk egy online uta­zós soro­zata­tot #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók néven, amely­ben havon­ta egy-egy blog­ger­rel, uta­zó­val, világ­já­ró­val beszél­ge­tek ins­pi­rá­ci­ót, ötle­te­ket adva egy-egy ország, város, régió fel­fe­de­zé­sé­hez. Ven­dé­gem ked­venc, tit­kos helye­it fény­ké­pek­kel, sze­mé­lyes tör­té­ne­tek­kel fűsze­rez­ve mutat­juk be egy jó han­gu­la­tú, kötet­len beszél­ge­tés kere­té­ben. Min­den hónap 4. pén­tek­jé­nek esté­jén jelent­ke­zünk, figyel­jé­tek a pro­mó­kat!

Tra­vel Kol­lázs – Dié­ta­ba­rát uta­zá­si tanács­adó

Arra már nem tudok pon­to­san vissza­em­lé­kez­ni, hogyan ismer­ked­tem meg a Tra­vel Kol­lázs blog­gal, de hogy Edit­tel hogyan, arra már sok­kal éle­seb­ben. Meg­lep­ne ben­ne­te­ket, ha azt mon­da­nám, Málta kap­csán? Aztán vir­tu­á­li­san egyre töb­bet beszél­get­tünk, tapasz­ta­la­to­kat cse­rél­tünk a blo­go­lás szép­sé­ge­i­ről és nehéz­sé­ge­i­ről. Tet­szik Edit hoz­zá­ál­lá­sa, szen­ve­dé­lye a blog iránt, a lel­ke­se­dé­se, hogy minél jobb legyen abban, amit sze­ret.

Sze­re­tem azo­kat az embe­re­ket, blog­ge­re­ket, akik tisz­ta szív­vel, őszin­tén és lel­ke­se­dés­sel, szen­ve­déllyel csi­nál­ják azt, ami­hez érte­nek. Ami­ben pedig jók, az meg­lát­szik a mun­ká­juk­ban is. Sze­rin­tem a Tra­vel Kol­lázs blog egy nagy kihí­vás, egy szép fel­adat, amely folya­ma­to­san épül, gaz­da­go­dik. A posz­tok cso­da­szép helyek­re repí­tik a köve­tő­ket, infor­má­ci­ók­kal teli­ek, és a tud­ni­va­lók egyen­súly­ban van­nak a dié­ta­ba­rát köve­tők­nek nyúj­tott segít­ség­gel.

Átérez­ni az írá­so­kon, a képe­ken, hogy a görög embe­rek, a görög élet­ér­zés nagyon közel áll Edit­hez. Ahogy ő maga is fogal­maz, a szíve csücs­ke Görög­or­szág, így nem is választ­hat­tunk volna ille­té­ke­sebb blog­gert, hogy kala­u­zol­jon el min­ket egy kicsit ebbe az ország­ba.

Meg­sze­ret­tem ezt a blo­got, Edit köz­vet­len­sé­gét, ezért nagy sze­re­tet­tel hív­tam meg, hogy legyen ven­dé­gem és beszél­ge­tő­tár­sam a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók 2. részé­ben. Néz­zé­tek meg, hogy merre járt már Görög­or­szág­ban, mik a ked­venc helyei, milyen kalan­dok­ba keve­re­dett görög föl­dön és szó esik „A görög­ről“ is!

Talál­koz­zunk jövő hónap­ban is, mikor egy újabb blog­ger lesz a ven­dé­gem, aki­vel szin­tén egy gyö­nyö­rű szi­get­vi­lá­got fede­zünk majd fel. Hama­ro­san Face­book ese­mény­ként meg­ta­lál­já­tok a 3. részt, és lehull benne a lepel ven­dé­gem­ről is. Figyel­jé­tek és köves­sé­tek a #kaland­lis­ta face­book oldalt!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Leave a Reply

  • Goog­le Trans­la­te

  • Kövess min­ket:

  • Hír­le­vél

  • Booking.com Booking.com
  • Leg­nép­sze­rűbb bejegy­zé­sek