5 tény, ami­ért sze­re­tem a görögöket

2017. augusztus 05.

Görög­or­szág a szi­get­vi­lá­gá­val együtt köz­ked­velt úti cél a nyári hóna­pok­ban. A magyar uta­zók köré­ben az egyik leg­nép­sze­rűbb desz­ti­ná­ció medi­ter­rán han­gu­la­tá­val, évez­re­des kul­tu­rá­lis örök­sé­ge­i­vel, cso­dá­la­tos ter­mé­sze­ti adott­sá­ga­i­val, ven­dég­sze­re­tő és barát­sá­gos helyi­ek­kel, no meg per­sze a finom görög éte­lek­kel és italokkal. 

Ami­ért én meg­sze­ret­tem őket és egy görög­or­szá­gi nya­ra­lást csak aján­la­ni tudok min­den­ki­nek, azt most össze­szed­tem nek­tek öt pontban.

1. Az ere­de­ti gyros, a tat­zi­ki és nél­kü­löz­he­tet­len egy ház­tar­tás­ban az olívaolaj

Tud­tá­tok, hogy Görög­or­szág a világ har­ma­dik leg­na­gyobb olívaolaj-termelő orszá­ga? Az ország még a mai napig ren­del­ke­zik a 13. szá­zad­ból szár­ma­zó olaj­fák­kal. Uta­zá­sa­ink során szin­te min­de­nütt talál­ko­zunk velük. Az olí­va­bo­gyó és az olí­va­olaj min­den ház­tar­tás és étte­rem alap­ele­me, manap­ság már nálam is. A gyros világ­szer­te ismert éte­lük, amit a nálunk kap­ha­tó­val ellen­tét­ben sült­krump­li­val is kiegé­szí­te­nek. A görög salá­ta és mou­sa­ka szin­tén görög étel spe­ci­a­li­tás, hogy a tat­zi­ki­ről már ne is beszél­jünk. A bakla­va a híres-hírhedt édes desszert­jük, amely nagyobb mennyi­ség­ben, már szin­te méreg olyan édes. Az ita­la­ik közül az ouzo, a meta­xa és a ret­si­na min­den turis­ta bakan­csis­tá­ján sze­re­pel, ha kuli­ná­ris kalan­dok­ról beszé­lünk. Egy szó, mint száz, az euró­pai kony­ha sokat köszön­het a görögöknek.

2. Évez­re­des lenyű­gö­ző tör­té­ne­lem, kifogy­ha­tat­lan kul­tu­rá­lis lát­ni­va­lók sora

Görög­or­szág a nyu­ga­ti világ böl­cső­je, 7000 éve folya­ma­to­san lakott terü­let, Athén pedig Euró­pa egyik leg­ré­geb­bi váro­sa. Nem csak a görög fővá­ros, szám­ta­lan egyéb ókori emlék fel­lel­he­tő az ország­ban mind a szá­raz­föl­dön, mind egyes szi­ge­te­in. Az ókori görög mito­ló­gia tör­té­ne­tei iga­zán maguk­kal raga­dó­ak, a szám­ta­lan iste­nük és az ő tisz­te­le­tük­re épí­tett temp­lo­mok, épü­le­tek egy­sze­rű­en leg­nyű­gö­ző­ek. Újra és újra tudom olvas­ni a mito­ló­gi­ai tör­té­ne­te­i­ket, s ahogy fel­e­le­vend­nek ezek a hely­szí­nen, igazi idő­uta­zás­ban lehet része min­den­ki­nek. A görö­gök a mai napig nagyon val­lá­so­sak és a hagyo­má­nyo­kat tisztelőek.

Egy kul­tu­rá­lis kör­uta­zás állo­má­sa­i­ról írtam koráb­ban, ha érde­kel, itt elol­vas­ha­tod.

3. Vál­to­za­tos szi­get­vi­lág, fel­fe­de­zés­re váró újabb helyek

Görög­or­szág több mint 2000 szi­get­tel ren­del­ke­zik, melyek közül csak 170 lakott. Az ország leg­na­gyobb szi­ge­te Kréta, turisz­ti­ka­i­lag emel­lett köz­ked­velt Rodosz, San­tori­ni, Korfu, Zakyn­thosz. Mind­egyik­nek meg­van a sajá­tos han­gu­la­ta, tör­té­ne­te, de mind­egyi­ken érez­he­tő a hami­sí­tat­lan görög báj, görög élet­ér­zés és mind­egyik egy ter­mé­sze­ti kincs, ahol egy tar­tal­mas, élmény­dús nya­ra­lás garan­tált. Sze­mé­lyes ked­ven­cem Rodosz, ahol ha kul­tú­rá­ra, tör­té­ne­lem­re vágysz meg­ka­pod, ha homo­kos ten­ger­par­ti stran­do­lás­ra vágysz meg­ka­pod, ha aktí­van sze­ret­nél kikap­cso­lód­ni, abban sem szen­vedsz hiányt, s ha buliz­ni sze­ret­nél arra is van mód, ahogy a nyu­god­tabb, roman­ti­ku­sabb elvo­nu­lás­ra is meg­ta­lá­lod a helyet. És még szám­ta­lan­szor vissza­tér­hetsz Görög­or­szág­ba, hogy újabb szi­ge­tet fedezz fel, újabb legen­dá­kat ismerj meg a ten­ge­rek, öblök világából.

Zakyt­hos már fel­fe­dez­tük, sőt nagy élmény volt Rodosz­ra együl utaz­ni, itt elol­vas­hat­já­tok ezek­ről a koráb­bi bejegyzéseimet.

4. Szám­ta­lan ter­mé­sze­ti kincs, álom­szép ten­ger­par­tok, gond­ta­lan nyaralás

Euró­pai viszony­lat­ban Görög­or­szág ren­del­ke­zik a leg­több nap­sü­töt­te órá­val, az év 250 nap­ján élvez­het­jük a jó időt. Gon­do­lom így nem lesz meg­le­pő az a tény, hogy az egyet­len olyan ország a vilá­gon, ahol az egy évben érke­ző turis­ták száma a tel­jes lakos­ság két­sze­re­sé­nek felel meg. Összes part­sza­ka­sza több mint 14.000 km‑t tesz ki, melyek mind vitat­ha­tat­la­nul gyö­nyö­rű­ek. Mere­dek szik­la­fa­lak­kal kör­be­vett öblök, hosszú homo­kos ten­ger­par­tok, buja zöld növény­zet, s meg­annyi eldu­gott hely, melye­ket egy-egy hajó­ki­rán­du­lás alkal­má­val lehet a leg­in­kább meg­is­mer­ni, fel­fe­dez­ni. Bát­ran aján­lom, mer­je­tek befi­zet­ni egy-egy ilyen fél napos vagy napos kirán­du­lás­ra, nem bánt­já­tok meg.

5. Lele­mé­nyes, laza és nyu­godt emberek

A görög embe­rek hal­lat­la­nul lazák és nem­csak a csa­jo­zás terén. Min­dig úgy tűnik, hogy őket semmi nem hozza ki a sod­ruk­ból, sok­kal lazáb­ban keze­lik a gon­do­kat, a feszült­sé­get, de összes­sé­gé­ben egy-egy élet­hely­ze­tet. Nyu­god­tab­bak és türel­me­seb­bek, mint mi, nekik semmi sem sür­gős iga­zán. A lele­mé­nyes­sé­gük­re még első láto­ga­tá­sunk­kor fel­fi­gyel­tem. Sok helyen látni befe­je­zet­len­nek tűnő háza­kat, ami­vel amúgy nincs is gond. Azon­ban, mint meg­tud­tam, ezek már ugyan befe­je­zet­tek, leg­alább­is egy­elő­re. A görö­gök tisz­te­lik a csa­lá­dot, az idő­seb­be­ket és van, hogy egy fedél alatt él több gene­rá­ció is. A ház­ból pedig így min­dig annyit épí­te­nek meg, amennyi szük­sé­ges, és ha kell bőví­tik tovább. Egy­szer azt is hal­lot­tam, hogy ez a külső ami­att is elő­nyös szá­muk­ra, mivel így nem kell a kész ház után adót fizet­ni­ük. Nekem nagyon tet­szik, és sze­rin­tem nincs olyan ember, aki ne mon­da­ná meg egy fehér ház égkék ablak­kal fotó­ról, hogy az görög. Ugyan­így a hom­lok­za­tot díszí­tő virá­gok és a ház­hoz tar­to­zó régi kerék­pár vagy robo­gó, elen­ged­he­tet­len a jel­leg­ze­tes görög képről.

Vége­ze­tül van még egy dolog, ami­ért sze­re­tem a görö­gö­ket: a sza­bad­ság­ér­zet. Nyu­god­tan, bol­do­gan és sze­re­tet­ben meg­len­ni a ter­mé­szet adta lehe­tő­sé­gek, a meg­ada­tott java­ik meg­be­csü­lé­se mel­lett, s nyi­tott­nak marad­ni a végsőkig.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply