2018. március 12.

A mosta‐i Rotunda Európa leg­jei között

Lenyűgöző kupo­lá­já­val elszé­dí­ti a láto­ga­tót, át kell élni!

2018. március 10.

Elveszve Valletta‐ban – lát­ni­va­lók és élmé­nyek

Élményekkel teli város­né­zés, emlé­ke­ink sok‐sok fény­kép­pel.

2018. március 4.

Marsaxlokk, Málta leg­szí­ne­sebb kikö­tő­je

Elrabolta a szí­vem ez a kis halász­fa­lu, ez nem vitás.

2018. február 4.

Egy újabb bakancs­lis­tás hely: Cobh

Írország déli részén van egy kikö­tő­vá­ros, mely a 20. szá­zad tör­té­nel­mé­be szer­ve­sen bele­ivó­dott, de bakancs­lis­tánk­ra ezen kép lát­tán került fel.

Bakio, Baszkföld
2018. február 2.

Én tit­kos nagy álmom: Ház Bakioban

Merj álmod­ni, de csak olyat, amely­től nem félsz, ha való­ra válik. Én ezt inkább kihí­vás­nak talál­nám!

2018. január 16.

Stockholm 6 pont­ban, 87 fotón

Bakancslista kez­dők­nek Stockholmhoz, illet­ve kedv­csi­ná­ló min­den uta­zó­nak.

Moher-sziklák, Cliffs of Moher
2018. január 14.

Kirándulás a Moher‐sziklákhoz

Dublini város­né­zé­sünk pár napja alatt a város meg­is­me­ré­se mel­lett egy nagy vágyunk volt, eljut­ni a Moher‐sziklákhoz.

2017. december 17.

Adventi han­gu­lat Krakkóban

Ez az út nem egy átla­gos város­né­zés, sok­kal inkább egy kará­cso­nyi ráhan­go­ló­dás – fény­kép­al­bum­mal

2017. december 9.

Dudley, az egy­kor ipari köz­pont, ma a Black Country Living Museum ott­ho­na

Dudley ma Anglia West Midlands régi­ó­já­nak egyik kiemel­ke­dő lát­vá­nyos­sá­gá­val ren­del­ke­zik, a Black Country Living Museum az régió ipari váro­sa­i­nak háza­it, üzle­te­it, több száz éves tör­té­ne­tét mutat­ja be szabd­té­ri inter­ak­tív múze­um­ként.

2017. december 4.

13+1 érde­kes­ség Skóciáról

Tények, érde­kes­sé­gek a skó­tok­ról és Skóciáról

2017. december 1.

Ljubljana decem­ber­ben, adven­ti vásár és sza­bad­té­ri kon­cer­tek

A szlo­vén fővá­ros decem­ber­ben iga­zán meg­ér­de­mel egy láto­ga­tást!

2017. november 26.

A világ első sza­bad­té­ri múze­u­ma, a stock­hol­mi Skanzen

A Skanzen a világ első és leg­ré­geb­bi sza­bad­té­ri múze­u­ma, mely az ország min­den tájá­ról ide szál­lí­tott, majd újra­épí­tett házak, temp­lo­mok, szél­mal­mok, isko­lák, műhe­lyek és azok beren­de­zé­se­i­nek a 18. és 19. szá­za­di tör­té­ne­tét, éle­tét mutat­ja be.