2018. március 16.

A Három Város, azaz Senglea, Cospicua és a leg­fon­to­sabb Vittoriosa

A Szent János Lovagrend ezen a terü­le­ten, Birguban a mai Vittoriosa város­ban ala­kí­tot­ta ki első, erőd­del meg­erő­sí­tett köz­pont­ját 1530‐ban.

2018. március 15.

Popeye Village, fil­mes élmé­nyek kicsik­nek és nagyok­nak

Máltán for­gat­ták az 1980‐ban meg­je­lent Popeye fil­met Robin Williams fősze­rep­lé­sé­vel, s a dísz­le­tül szol­gá­ló falu ma igazi turis­ta att­rak­ció.

2018. március 12.

A mosta‐i Rotunda Európa leg­jei között

Lenyűgöző kupo­lá­já­val elszé­dí­ti a láto­ga­tót, át kell élni!

2018. március 10.

Elveszve Valletta‐ban – lát­ni­va­lók és élmé­nyek

Élményekkel teli város­né­zés, emlé­ke­ink sok‐sok fény­kép­pel.

2018. március 4.

Marsaxlokk, Málta leg­szí­ne­sebb kikö­tő­je

Elrabolta a szí­vem ez a kis halász­fa­lu, ez nem vitás.

2018. február 4.

Egy újabb bakancs­lis­tás hely: Cobh

Írország déli részén van egy kikö­tő­vá­ros, mely a 20. szá­zad tör­té­nel­mé­be szer­ve­sen bele­ivó­dott, de bakancs­lis­tánk­ra ezen kép lát­tán került fel.

Bakio, Baszkföld
2018. február 2.

Én tit­kos nagy álmom: Ház Bakioban

Merj álmod­ni, de csak olyat, amely­től nem félsz, ha való­ra válik. Én ezt inkább kihí­vás­nak talál­nám!

2018. január 16.

Stockholm 6 pont­ban, 87 fotón

Bakancslista kez­dők­nek Stockholmhoz, illet­ve kedv­csi­ná­ló min­den uta­zó­nak.

Moher-sziklák, Cliffs of Moher
2018. január 14.

Kirándulás a Moher‐sziklákhoz

Dublini város­né­zé­sünk pár napja alatt a város meg­is­me­ré­se mel­lett egy nagy vágyunk volt, eljut­ni a Moher‐sziklákhoz.

2017. december 17.

Adventi han­gu­lat Krakkóban

Ez az út nem egy átla­gos város­né­zés, sok­kal inkább egy kará­cso­nyi ráhan­go­ló­dás – fény­kép­al­bum­mal

2017. december 9.

Dudley, az egy­kor ipari köz­pont, ma a Black Country Living Museum ott­ho­na

Dudley ma Anglia West Midlands régi­ó­já­nak egyik kiemel­ke­dő lát­vá­nyos­sá­gá­val ren­del­ke­zik, a Black Country Living Museum az régió ipari váro­sa­i­nak háza­it, üzle­te­it, több száz éves tör­té­ne­tét mutat­ja be szabd­té­ri inter­ak­tív múze­um­ként.

2017. december 4.

13+1 érde­kes­ség Skóciáról

Tények, érde­kes­sé­gek a skó­tok­ról és Skóciáról