2018. július 18.

#ElzásziKalandok – Colmar, „Meseország“ szí­nes, virá­gos kapu­ja

Egy varázs­la­tos kis­vá­ros, amely szín­há­zi dísz­let is lehet­ne. Egyszer látni kell élő­ben is, most muta­tom fotó­kon!

2018. július 15.

#ElzásziKalandok – Eguisheim a ked­venc szí­nes házi­kós fal­vam lett

Ha az elzá­szi kirán­du­lá­sok közül Colmar mel­lett csak egyet választ­hat­nék, akkor az biz­tos, hogy Eguisheim lenne!

2018. július 14.

#ElzásziKalandok – Kaysersberg egy roman­ti­kus kis­vá­ros, Albert Schweitzer szü­lő­vá­ro­sa

Kaysersberg egy varázs­la­tos kis­vá­ros sző­lő­bir­to­kok­kal körül­ölel­ve és a fölé maga­so­dó vár­rom­já­val, ahon­nan mese­szép a kilá­tás.

2018. július 13.

#ElzásziKalandok – Ribeauvillé és Riquewihr, a Disneyt is meg­ih­le­tő fal­vak

A Disney Studiot is meg­ih­let­te a két tele­pü­lés, és való­ban mint­ha egy mese sze­rep­lő­i­ként sétál­nánk itt.

2018. július 12.

#ElzásziKalandok – Strasbourg, „Meseország“ fővá­ro­sa Európa köze­pén

Elzászi uta­zá­sunk egy­na­pos kirán­du­lá­sa Európa egyik fővá­ro­sá­ba, fotó­al­bum a világ­örök­ség részét képe­ző óvá­ro­sá­ról.

2018. július 10.

#ElzásziKalandok – élmé­nyek, tapasz­ta­la­tok az Elzászi bor­vi­dé­ken

Élményeink alap­ján prak­ti­kus infor­má­ci­ók egy elzá­szi uta­zás meg­szer­ve­zé­sé­hez

2018. május 6.

5 nap­le­men­te, ame­lyet biz­tos, hogy ti is látni akar­tok

Egy nya­ra­lás szer­ves része a nap­le­men­te­né­zés, nem gon­dol­já­tok?

2018. április 10.

Villámlátogatás Berlinben, séta az Alexanderplatztól a Reichstagig

Tavaly az éves uta­zá­si horosz­kó­pom azt írta, hogy láto­gas­sak el egy­szer Berlinbe. Most eljött ennek is az ideje!

2018. március 22.

Sliema: fel­fe­dez­ni Máltát innen a leg­jobb, leg­sok­ol­da­lúbb

A lehe­tő leg­jobb dön­tés volt itt szál­lást fog­lal­ni, innen ter­vez­ni meg a napi kirán­du­lá­sa­i­kat Máltán.

2018. március 21.

Mdina & Rabat, garan­tált idő­uta­zás

Nyugalom szi­ge­te, tör­té­nel­mi fel­leg­vár, varázs­la­tos séták, én így jel­le­mez­ném Mdina‐t.

2018. március 16.

A Három Város, azaz Senglea, Cospicua és a leg­fon­to­sabb Vittoriosa

A Szent János Lovagrend ezen a terü­le­ten, Birguban a mai Vittoriosa város­ban ala­kí­tot­ta ki első, erőd­del meg­erő­sí­tett köz­pont­ját 1530‐ban.

2018. március 15.

Popeye Village, fil­mes élmé­nyek kicsik­nek és nagyok­nak

Máltán for­gat­ták az 1980‐ban meg­je­lent Popeye fil­met Robin Williams fősze­rep­lé­sé­vel, s a dísz­le­tül szol­gá­ló falu ma igazi turis­ta att­rak­ció.