Szom­bat, strand, Zadar!

2017. július 03.

Pár évvel ezelőtt egy barát­nőm­mel stran­do­lást ter­vez­tünk hét­vé­gé­re. Nem is sej­tet­tük, hogy Zadar lesz a strand és a ten­ger a meden­cénk. Egy kaland, egy uta­zás és egy már­tó­zás a ten­ger­ben mind­össze egy szom­ba­ti napon. 

A LaG­rot­ta Uta­zá­si Iro­dá­nak köszön­he­tő­en adó­dott egy lehe­tő­ség, melyet kaland­vá­gyó uta­zó­ként nem lehe­tett kihagy­ni. Az uta­zá­si iroda Hor­vát­or­szág és Olasz­or­szág spe­ci­a­lis­ta; ami a ten­ger­par­ti nya­ra­lá­so­kat ille­ti szak­ér­tő­ek és szé­les­kö­rű lehe­tő­sé­ge­ket kínál­nak. Saját busz­já­ra­to­kat indí­ta­nak több útvo­na­lon és az utas igé­nyei sze­rint választ­hat­ja ki a nya­ra­ló­he­lyet, vala­mint azon belül a meg­fe­le­lő elhe­lye­zést. Ha vala­ki csak busz­je­gyet vásá­rol­na, arra is van lehe­tő­ség, per­sze kapa­ci­tás függ­vé­nyé­ben, hiszen nagy nép­sze­rű­ség­nek örven­de­nek ezek a jára­tok hét­ről hétre. Nekünk sze­ren­csénk volt, egy ilyen hét­vé­gi járat­ra kap­tunk egy oda-vissza helyet és így elju­tot­tunk Dal­má­cia kapu­já­hoz a für­dő­zés mel­lett egy városnézésre. 

Pén­te­ken már úgy is nehe­zeb­ben megy a munka, hát még akkor mennyi­re, mikor tudod, hogy pár óra és indulsz egy nagy uta­zás­ra. Miu­tán szin­te ván­szo­rog­va eltelt a mun­ka­idő, már csak a kel­le­mes izga­lom volt a gyom­rom­ban, hogy elér­jük a buszt, hogy minél gyor­sab­ban elalud­jak majd és hogy ami­kor a nap­fel­kel­te ér, friss és üde legyek, készen az isme­ret­len fel­fe­de­zé­sé­re, a leg­jobb barát­nőm­mel legyen ez egy igazi csa­jos nap a tengernél.
Zadar váro­sa jó válasz­tás egy ilyen kiruc­ca­nás­hoz, hiszen kora reg­ge­li érke­zés­sel egy nap alatt meg­is­mer­he­tő­ek a lát­ni­va­lók, élvez­he­tő a helyi gaszt­ro­nó­mia és a für­dés, napo­zás a ten­ger­par­ton is kényel­me­sen bele­fér a késő esti hazaindulásig. 

Amit Zadar­ról, avagy Zárá­ról tudni kell

A hor­vát Adria köze­pén, az egyik leg­szebb hor­vát­or­szá­gi város, amely tulaj­don­kép­pen a mi szem­pon­tunk­ból az első nagy­vá­ros Dal­má­ci­á­ban. Tör­té­nel­me során több­ször kifosz­tot­ták, meg­sem­mi­sült és újjá­épült, leg­utóbb a dél­szláv hábo­rú ejtett sok sebet a magyar vonat­ko­zá­sú emlé­kek­kel is teli váro­son. Zadar két ízben is Magyar­or­szág­hoz tar­to­zott, elő­ször 1105 – 1409 között, majd az Osztrák-Magyar Monar­chia alatt 1797-től 1920-ig, innen ered a magyar Zára név. 

Az egyik leg­ke­re­set­tebb úti cél a magyar turis­ták köré­ben, mind a kul­tu­rá­lis emlé­ke­ket mind a ter­mé­sze­ti cso­dá­kat, ten­ger­par­to­kat kere­sők köré­ben. Szé­les ská­lán mozog­nak a lehe­tő­sé­gek egy tar­tal­mas sza­bad­idő eltöl­tés­re, hiszen egy nyüzs­gő város­ról beszé­lünk igazi dal­mát han­gu­la­tú óvá­ros­sal, pezs­gő éjsza­kai élet­tel, de nem unat­ko­zik a kör­nyé­ken az sem, aki a ten­ger­ben úsz­ká­lás és nap­fény­ben für­dő­zés helyett – vagy mel­lett – egyéb elfog­lalt­ság­ra is vágyik.
Kikö­tő­jé­ből szám­ta­lan hajó­ki­rán­du­lás­ra indul­ha­tunk az apróbb, néha lakat­lan szi­ge­tek­re vagy komp­pal akár Olasz­or­szá­got is meg­lá­to­gat­hat­juk egy nap. A vizi fel­fe­de­zést meg­te­het­jük egy bérelt csó­nak­ból vagy kaja­kot is köl­csö­nöz­he­tünk. Jól kiépí­tett kerék­pár­út van Zadar és Nin között, aki ezt a spor­tot választ­ja vagy a köze­li Pak­le­ni­ca Nem­ze­ti Park szá­mos könnyebb kirán­du­ló és nehe­zebb túra­út­vo­na­la­kat és szik­la­má­szá­si lehe­tő­sé­get is kínál.
Óvá­ro­sa egy kis szi­get­re épült, melyet erős város­fal­lal vet­tek körbe. A város­ka­pu ennek a véd­mű­nek a részét képez­te és érde­mes a város­né­zést innen indul­va kezdeni.

Zadar

A nap, ami nem telt el semmittevéssel

Min­ket a kikö­tő­nél tett le a busz, ami szá­mom­ra egyet jelen­tett a ten­ger illa­tá­val, a hatal­mas hajók lát­vá­nyá­val, a nap­sü­té­ses szép nyári nap kez­de­tét. Elidőz­tünk itt egy kicsit, aztán bele­ve­tet­tük magun­kat az óvá­ros fel­fe­de­zé­sé­be, a dél­előt­töt erre szántuk. 

A Népek tere a közép­kor­tól kezd­ve a váro­si élet köz­pont­ja, ide érke­zünk a Ten­ge­ri kapun keresz­tül és innen indul a fő utca végig az óvá­ro­son a fő lát­ni­va­lók vona­lán. A tér neve­ze­tes épü­le­tei az Óra­to­rony, mely alatt a váro­si őrség műkö­dött; a Log­gia, amely­ben a bíró­ság szé­kelt, ma kiál­lí­tó­tér és a Ped­ri­ni palo­ta, mely ma a város­há­za épülete.
Zadar jel­ké­pe a Szent Donát kör­temp­lom, a fő utcán egy­sze­rű­en átsé­tál­va a Fóru­mon meg­ta­lál­tuk. A nevé­ből is adó­dó­an ez egy kör alakú temp­lom és ami még fur­csa benne, hogy két­szin­tes épü­let. Van még egy érde­kes­sé­ge, ami első­re – főleg képes­la­po­kon – fel sem tűnik vagy­is, hogy nincs harang­tor­nya. A torony, amely a leg­több fotón mel­let­te lát­szik, az nem hozzá, hanem a város kated­rá­li­sá­hoz, a Szent Anasz­tá­zia kated­rá­lis­hoz tar­to­zik. Ez a leg­ma­ga­sabb épü­let Zadar­ban és egész Dal­má­ci­á­ban is a legnagyobb.
Fóru­mon egy kávé­zó tera­szán elfo­gyasz­tot­tunk egy finom kávét, figyel­tük a helyi­e­ket, ahogy éled a város és egyre több turis­ta jele­nik meg a köze­lünk­ben. Idő­vel csat­la­koz­tunk hoz­zá­juk és fotóz­tunk, nevet­tünk, élvez­tük a nap­fényt és a sza­bad­ság ízé, fagyiz­tunk a kated­rá­lis adta árnyék­ban, majd kisé­tál­tunk a parti sétányra.
Sétá­nyon talál­ha­tó a leg­ér­de­ke­sebb lát­ni­va­ló a Ten­ge­ri orgo­na, mely egye­dül­ál­ló egész Euró­pá­ban. Lép­csők tar­kít­ják lyu­kak­kal ellát­va a ten­ger­par­ti sétányt és ahogy köze­lí­tesz már meg­hal­lod a fur­csa han­go­kat. Ez az egye­dül­ál­ló lát­vá­nyos­ság a dél­szláv hábo­rú utáni újjá­épí­té­si ter­vek­nek köszön­he­tő. A Ten­ge­ri orgo­na egy hét lép­cső­sor­ból álló tíz méter hosszan elte­rü­lő alko­tás, mely­ből ahogy a ten­ger­víz meg­tö­rik a kiala­kí­tott sípo­kon keresz­tül, külön­bö­ző dal­la­mo­kat hal­lat. Szám­ta­lan turis­ta pihen itt meg a ten­ger hang­ja­in elme­reng­ve és figye­li a hul­lá­mo­kat, de a helyi­ek ked­velt talál­ko­zó­he­lye is lett. Cso­dá­la­tos innen a nap­le­men­te, volt benne sze­ren­csénk és tény­leg meg­ér­te vissza­si­et­ni erre a pontra.
A parti sétány leg­vé­gén talál­ha­tó a Nap köszön­té­se nevű alko­tás, mely szin­tén a hábo­rú utáni tér­ren­de­zés ered­mé­nye. Fény­já­ték for­má­já­ban köz­ve­tí­ti az üze­ne­tet, mely sze­rint a ter­mé­szet­tel való kom­mu­ni­ká­ció és együtt­élés fon­tos az embe­ri­ség­nek, és szim­bo­li­zál­ja annak ere­jét is. A 22 m átmé­rő­jű kör egy vir­tu­á­lis napot képez és este bámu­la­tos fények­re képes a nap­pal magá­ba von­zott napfénnyel.

Képek: hor​va​tor​szag​in​fo​.hu; hel​lo​vi​lag​.hu; erde​kes​vi​lag​.hu; hor​vat​-ten​ger​part​.net; viri​in​fo​.hu; onlyc​ro​a​tia​.com; 

Zadar nem kife­je­zet­ten az a hosszú és homo­kos stran­dok­kal, nap­er­nyők­kel és nyug­ágyak­kal, parti bárok­kal hivo­ga­tó hely. Aki ilyen­re vágyik, annak a váro­son kívül eső üdülő öve­ze­te­ket kell keres­nie, bár Hor­vát­or­szág­ban több­nyi­re szik­lás, kavi­csos ten­ger­par­to­kat talál­ni. Mi mégis talál­tunk egy sze­rin­tem helyi­ek által ismert és láto­ga­tott kis ten­ger­par­ti részt, kiépí­tett móló­val, ahol dél­után a csob­ba­nás és napo­zás sem maradt el. 

Sem strand­be­lé­pőt nem kel­lett fizet­nünk, sem túl sokat sétál­nunk vagy buszoz­nunk hozzá és pénzt köl­te­nünk, így csak aján­la­ni tudom, hogy mer­je­tek letér­ni a kiépí­tett utak­ról, legye­tek kalan­do­rok és az élmé­nyek kime­rít­he­tet­le­nül jönni fognak. 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply