A szlo­vé­nek­nek is van tengerpartjuk

2017. július 11.

Bár kevés­bé olyan nép­sze­rű, mint az olasz, hor­vát vagy spa­nyol ten­ger­par­tok, de Szlo­vé­ni­á­nak is van ten­ger­part­ja, még ha mind­össze 47 km hosszú part­sza­kasz is. 

A Földközi-tenger part­ján, Hor­vát­or­szág és Olasz­or­szág között terül el a szlo­vén Iszt­ria vagy szok­ták Szlo­vén Rivi­é­rá­nak is nevez­ni az Isztriai-félsziget észa­ki részét. Tör­té­nel­mé­ből adó­dó­an keve­re­dik az olasz és szlo­vén kul­tú­ra, gaszt­ro­nó­mi­á­ja a hor­vát kony­ha jel­leg­ze­tes­sé­ge­it is fel­ve­szi, vala­mint a kris­tály­tisz­ta ten­ger­víz és a kék zász­lós strand­jai bár­me­lyik földközi-tengeri part­tal fel­ve­szik a ver­senyt. Érde­kes, olasz han­gu­la­tú váro­sok, fal­vak alkot­ják a ten­ger­par­ti tele­pü­lé­se­ket, ahol barát­sá­gos helyi­ek vár­ják a láto­ga­tó­kat, akik több­nyi­re két nyel­vű­ek, azaz anya­nyel­vük­ként tekin­te­nek mind a szlo­vén mind az olasz nyelv­re. A ten­ger­par­tok, mint ahogy az Iszt­ri­án más­hol is, több­nyi­re szik­lá­sak, kavi­cso­sak, de talá­lunk homo­kos stran­dot is, ha épp erre vágyunk. A múl­tat jel­ké­pe­ző óvá­ro­sok, cso­dás kis fal­vak, a ter­mé­sze­ti kin­csek­ben bővel­ke­dő régió meg­annyi lehe­tő­sé­get kínál a kikap­cso­ló­dás­ra, pihe­nés­re; kel­le­mes sétá­kat ígér a han­gu­la­tos utcák beba­ran­go­lá­sa vagy fel­fe­dez­het­jük a kör­nyé­ket kerék­pá­ron, de a víz­ről is egy-egy hajó­ki­rán­du­lás alkal­má­val. A túrák és ter­mé­sze­ti érté­kek ked­ve­lői mind­emel­lett meg­lá­to­gat­hat­ják a Pos­to­jan és Skoc­jan híres bar­lang­ja­it is. Neves gyógy­für­dők vár­ják e vidé­ken ven­dé­ge­i­ket, melyek az isza­pot és sót hasz­nál­ják fel terá­pi­ás jel­le­gük­nél fogva. Egy­szó­val min­den­ki meg­ta­lál­hat­ja itt a ked­vé­re való prog­ra­mot. Emel­lett, ami jó hír, Buda­pest­ről mind­össze 6 óra alatt elér­he­tő és majd­nem végig autópályán. 

Négy ide­gen­for­gal­mi­lag jelen­tős kör­ze­te van, most lás­suk, melyi­ket miért érde­mes felkeresni:

Koper

Az olasz han­gu­la­tú Koper a szlo­vén ten­ger­part fővá­ro­sa, a szlo­vén Iszt­ria szíve. A vala­mi­kor külön­ál­ló szi­get ma a leg­for­gal­ma­sabb város a régi­ó­ban. Fény­ko­rát a 15 – 16. szá­zad­ban élte, mikor is kikö­tő­je révén keres­ke­del­mi köz­pont volt. Jelen­tő­sé­gét azidő­tájt vesz­tet­te el a ten­ge­ri keres­ke­de­lem­ben, ami­kor az olasz­or­szá­gi Tri­eszt váro­sa mind­össze 20 km távol­ság­ra vám­men­tes­sé tette kikö­tő­it. Ha már Tri­eszt­nél tar­tunk, aki kirán­dul­na és Olasz­or­szág rajon­gó, annak egy napos kirán­du­lás innen könnyen ter­vez­he­tő és meg­cso­dál­hat­ja a híres Miramare-kastélyt is. 
Koper kiemel­ke­dő lát­vá­nyos­sá­ga az óvá­ro­sa, mely igazi idő­uta­zás a múlt­já­ba. Tele van szűk siká­to­rok­kal, velen­cei stí­lu­sú házak­kal, étter­mek­kel, a velen­cei ura­lom min­de­nütt vissza­kö­szön. Az uta­zó­nak éppen ezért lehet egy olyan érzé­se, nem is Szlo­vé­ni­á­ban jár. A leg­főbb lát­ni­va­ló a Tito trg főté­ren álló 54 m magas harang­to­rony, melyet már messzi­ről látni lehet, ahogy köze­le­dünk. Szlo­vé­nia leg­ré­geb­bi harang­jai talál­ha­tó­ak benne és a tete­jé­re 204 lép­cső vezet fel, ahon­nan gyö­nyö­rű kilá­tás nyí­lik a Trieszti-öbölre. A kated­rá­li­sa az ország leg­ma­ga­sabb­ja. A Pré­to­ri Palo­ta a város szim­bó­lu­ma, szin­tén a főté­ren áll, és innen irá­nyí­tot­ták 800 éven át a várost. 
A kikö­tő mel­lett talál­ha­tó Koper egyet­len sza­bad­strand­ja. Ez a part kis­gye­re­kes csa­lá­dok­nak, idő­seb­bek­nek kife­je­zet­ten ide­á­lis, mivel a víz foko­za­to­san mélyül. Sport szem­pont­já­ból ked­velt helye a ször­fö­sök­nek és meg­fe­le­lő a búvár­ko­dás­hoz is, illet­ve a várost körül­öle­lő hegy­ol­da­la­kat a szik­la­má­szók is isme­rik, szeretik. 

Képek: wiki​pe​dia​.org; well​ness​-tra​vel​.si

Izola

Annak, aki igazi pihe­nés­re, nyu­ga­lom­ra vágyik, min­den­képp meg kell láto­gat­nia Izo­lát. A szlo­vén ten­ger­par­ti helyek közül ez a leg­bé­ké­sebb, egy hagyo­má­nyos halász­fa­lu fogad­ja a láto­ga­tó­kat. Sokan nem is töl­te­nek itt hosszabb időt csak átutaz­nak vagy egy­na­pos kirán­du­lás kere­té­ben fede­zik fel a roman­ti­kus kis ten­ger­par­ti tele­pü­lést. Aki viszont meg­for­dul itt, sosem felej­ti el a bájos han­gu­la­tát, kel­le­mes kis ven­dég­lő­it, a lako­sok igazi ven­dég­sze­re­te­tét. Több adri­ai hajó­ki­rán­du­lás szer­vez­he­tő innen vagy érin­tik Izolát. 
Stran­dok tekin­te­té­ben két lehe­tő­ség van, ahol mind a kavi­csos mind a homo­kos par­tok ked­ve­lői kényez­tet­he­tik magu­kat, illet­ve füves terü­le­te­ket is talá­lunk. Az egyik a kikö­tő mel­lett, a másik a vilá­gí­tó­to­rony­nál terül el. 

Képek: wiki​pe​dia​.org; thinks​lo​ve​nia​.com

Piran

Kul­tu­rá­lis érté­kei szá­mot­te­vő­ek, a leg­je­len­tő­sebb tele­pü­lés a szlo­vén Iszt­ri­án, ha ilyen szem­pont­ból néz­zük. A II. világ­há­bo­rú végé­ig Olasz­or­szág­hoz tar­to­zott a kicsi, de mesés tele­pü­lés. Kicsit olyan, mint egy élő skanzen. 
Leg­főbb lát­ni­va­ló­ja a Szent György szé­kes­egy­ház, amely a város felett őrkö­dik és tor­nyá­ból cso­da­szép pano­rá­má­ban gyö­nyör­köd­he­tünk. Szin­tén nagy­sze­rű fotó­kat készít­he­tünk és élmény­ben része­sü­lünk, ha fel­gya­lo­go­lunk a vár­fa­lak­ra vagy a város sóedé­nye­i­hez teszünk egy kirán­du­lást, ahol meg­is­mer­ked­he­tünk a sóbá­nyá­szat tör­té­ne­té­vel. Van egy ten­ger­par­ti sétány, mely össze­kö­ti Portoroz-zal és ezen keresz­tül közel fél óra alatt át lehet sétál­ni a fény­űző üdülőközpontba. 
Gyógy­für­dő­it az ország leg­jobb­jai közt tart­ják szá­mon, melyek a helyi iszap­ra és sóra épí­te­nek. Külön­bö­ző terá­pi­ás tulaj­don­sá­gok­kal ren­del­kez­nek, ezek miatt is több láto­ga­tó kere­si fel Piran‑t egy hosszabb pihenésre. 
Remek adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik, ha búvár­kod­ni, vitor­láz­ni sze­ret­nénk vagy nép­sze­rű a kerék­pá­ro­zás, de nem túl meg­eről­te­tő túrá­kat is tehe­tünk a környéken. 
Ten­ger­part­já­ra sokan mond­ják, hogy strand nél­kü­li, mivel a vízbe hatal­mas szik­lá­kon átmász­va lehet bejut­ni. Ezt leküzd­ve azon­ban nem lehet panasz, kitű­nő a víz minősége. 

Képek: utaz​ni​.info; fle​xit​reks​.com

Por­to­roz

A ten­ger­par­ti tele­pü­lé­sek közül Por­to­roz a leg­je­len­tő­sebb üdü­lő­vá­ros. Szám­ta­lan szál­lo­da, étte­rem, kaszi­nó, gyógy­für­dő szol­gál­ja ki a turis­tá­kat. Itt iga­zán pezs­gő, nyüzs­gő a nyár, ren­ge­teg turis­tát fogad a fősze­zon­ban. Por­to­roz ren­del­ke­zik az egész Adria leg­mo­der­nebb kikö­tő­jé­vel. A hajó­ki­rán­du­lás mel­lett, aki kicsit nyu­ga­lom­ra és kul­tú­rú­ra vágyik, átsé­tál­hat a ten­ger­par­ti sétá­nyon Piran-ba, ahol egy más világ­ba csöppen. 
Érde­kes­sé­ge, hogy az egyet­len ter­mé­sze­tes homo­kos strand itt talál­ha­tó a Szlo­vén Rivi­é­rán. A többi homo­kot úgy szál­lí­tot­ták és töl­töt­ték fel vele a strandokat. 

Kép: okol​je​pi​ran​.si

Ha a szlo­vén ten­ger­par­tot akar­juk fel­fe­dez­ni, érde­mes sport­ci­pő­vel, túra­ci­pő­vel is fel­sze­rel­kez­ni, hiszen vétek lenne útköz­ben nem fel­fe­dez­ni a meg­annyi ter­mé­sze­ti kin­cset, tava­kat, bar­lan­go­kat, erdei ösvé­nye­ket hegy­ol­da­la­i­ban a gyö­nyö­rű kilá­tás­sal. Néz­zé­tek meg ti is, keres­sé­tek fel a szlo­vén partokat! 

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply