Úti terv: Rotterdamtól Párizsig

2017. augusztus 28.

A Transavia légi­tár­sa­ság Budapestről két köz­vet­len jára­tot üze­mel­tet, úti cél­juk Rotterdam és Párizs. Hogy mit lehet ebből kihoz­ni? Úti terv: három ország, Rotterdamtól Párizsig.

Transavia menet­rend

Budapest – Rotterdam járat szom­bat kivé­te­lé­vel min­den napra fog­lal­ha­tó jelen­leg. A hét­köz­na­pi idő­pon­tok ese­té­ben az uta­zás dél­előtt­re esik, leg­ké­sőbb dél kör­nyé­kén már Hollandia ven­dég­sze­re­te­tét élvez­het­jük, míg a vasár­na­pi járat ese­té­ben kora este érke­zünk.

A haza­u­ta­zás Párizsból tör­té­nik, az Orly rep­tér­ről, ami a leg­kö­ze­lebb van a város­hoz dél­ről köze­lít­ve. Heti több járat köz­le­ke­dik, jelen­leg hétfő‐szerda‐péntek‐vasárnap és mind dél­utá­ni idő­pont­ban, ami kora esti haza­ér­ke­zést fel­té­te­lez Budapestre.

Szerintem töké­le­tes a jára­tok menet­rend­je. És még jobb, ha tudod úgy idő­zí­te­ni az uta­zást, hogy szer­dá­tól vasár­na­pig tart­son, én leg­alább­is így kal­ku­lál­tam. Érkezés szer­da dél körül Rotterdam rep­te­ré­re, majd a város­né­zés mel­lett élvezd ki, hogy itt vagy. Úgy gon­do­lom, erre kell még egy nap, tehát tovább­in­du­lás pén­te­ken. Esetleg kirán­dulj egyet Hágába…

Úti terv az uta­zás­hoz

Rotterdam – Antwerpen

Rotterdamból eljut­ni Antwerpenbe busszal és vonat­tal is lehet, menet­idő­ben nincs túl nagy különb­ség, előb­bi 1,5 óra alatt, utób­bi vala­mi­vel több, mint 1 óra alatt teszi meg a távol­sá­got. Kényelemben ki mit sze­ret, viszont árban a vonat jóval drá­gább. A köz­vet­len busz­já­ra­tot a Flixbus üze­mel­te­ti, én ezt aján­lom. Naponta több­ször is indul­nak kényel­mes, wc‐vel és wifi‐vel is fel­sze­relt buszok, javas­la­tom a 7:35-kor indu­lót járat, amellyel pont a reg­ge­li kávé ide­jén, 9 óra magas­la­tá­ban érke­zünk Antwerpen‐be. Ezzel az idő­zí­tés­sel két tel­jes napot tölt­he­tünk a Antwerpen‐ben, tovább­uta­zást vasár­nap­ra üte­mez­ve. Ez alatt kényel­me­sen meg­is­mer­ked­he­tünk a város neve­ze­tes­sé­ge­i­vel.

Antwerpen – Ghent

Egy nap a város­ban, azaz egy vasár­na­pot tölt­sünk Ghent‐ben. Antwerpen‐nel köz­vet­len vonat­össze­köt­te­té­se van, amely egész nap fél­órán­ként köz­le­ke­dik, óra 6 perc és 37 perc­kor. Az út pont egy óra, tehát ne aggód­junk, ha épp lekés­nénk a kisze­melt jára­tot, a napi prog­ram­mal nem csúsz­ha­tunk ez eset­ben sokat. Én, mivel egy napos város­né­zés sze­rin­tem meg­fe­le­lő itt, a 8:37-kor indu­ló inter­ci­ty jára­tot javas­lom. Ezt az éjsza­kát, ha sze­ret­nénk tölt­het­jük itt is, de tovább is utaz­ha­tunk követ­ke­ző állo­má­sunk­ra, hiszen alig fél óra távol­ság­ra van Bruges, így én inkább ott fog­lal­nék szál­lást eggyel több éjsza­ká­ra.

Ghent – Bruges

Aki eset­leg jól érez­né magát Ghent‐ben, annak jó tudni, hogy akár éjsza­ka vagy haj­nal­ban is tovább­utaz­hat Bruges‐be. Ghent és Bruges között 10 – 15 per­cen­ként köz­le­ke­dik a vonat, így szin­te szük­ség­te­len nagyon előre ter­vez­ni. Jó azt is tudni, hogy ezen a vona­lon jár a köz­vet­len Antwerpen – Bruges vonat, ha eset­leg nincs olyan sok időnk, akkor ghent‐i meg­ál­ló nél­kül is utaz­ha­tunk. Bruges‐ben tölt­he­tünk két tel­jes napot, ha már vasár­nap este, éjjel meg­ér­kez­tünk, és fel­fe­dez­het­jük nem csak ezt a fil­mes dísz­let­nek is beil­lő, idil­li kis­vá­rost, hanem a ten­ger­part­ra is ellá­to­gat­ha­tunk.

Bruges rég­óta a bakancs­lis­tán­kon sze­re­pel, így koráb­ban írtam egy cik­ket róla egy másik úti ter­vet is ajánl­va a fel­ke­re­sé­sé­re, itt elol­vas­hat­já­tok. Sőt, abben a cikk­ben még továb­bi úti ter­ve­ket is talál­tok a régi­ó­hoz, néz­zé­tek meg.

Bruges – Lille

Szerda reg­gel indu­lás Franciaország felé. Erre az uta­zás­ra a busz a leg­jobb, hiszen az Ouisbus köz­vet­len jára­tot biz­to­sít Bruges és Lille között 1 óra 15 per­ces menet­idő­vel, ami vál­lal­ha­tó. Menetrend sze­rint 9:45-kor indul és 11 óra­kor a fran­cia ebéd­hez keres­he­tünk már meg­fe­le­lő hely­színt, étter­met. Lille‐t meg­is­mer­ni és a fran­cia men­ta­li­tást meg­szok­ni más­fél napunk van, csü­tör­tök este tovább­uta­zás, hogy a fran­cia fővá­ros­ra elég időnk jus­son. Bár Párizsra nem is tudom hány nap lenne ele­gen­dő, viszont hoz­zuk ki a lehe­tő leg­töb­bet abból, amink van.

Lille – Párizs

Hogy minél több időnk jus­son Párizsra, mely kifogy­ha­tat­lan lát­ni­va­lók­ban, csü­tör­tök késő este tovább­uta­zunk Lille‐ből, amit vonat­tal aján­lok. A vonat, a híres‐neves gyors­vo­nat, a TGV, mely egy óra alatt elre­pít a fővá­ros­ba, míg az eset­le­ges busz, még ha köz­vet­len járat is, ezt majd­nem 2,5 óra alatt teszi meg. Szerintem ezen ne spó­rol­junk, s utaz­zunk a csü­tör­tök késő dél­után indu­ló járat­tal, mond­juk 18:11-kor, ami 19:14-re már Párizsban is van. Ennek az érke­zés­nek köszön­he­tő­en a pén­tek, szom­bat, vala­mint még a vasár­nap dél­előtt is csak Párizsé, s egy kel­le­mes ebéd­del vehe­tünk búcsút mind a fran­ci­ák­tól, mind ettől a nagy kaland­tól.

#kaland­lis­ta tipp a köz­le­ke­dés­hez

A köz­be­eső váro­sok közt vonat­tal, busszal az uta­zást a GoEuro-val ter­ve­zem, ami­kor csak lehet. Próbáljátok ki és meg fog­já­tok sze­ret­ni, biz­tos vagyok benne!

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek