5 nap­le­men­te, ame­lyet biz­tos, hogy ti is látni akar­tok

2018. május 6.

A nyár nekem min­dig egyen­lő a hosszú, tar­tal­ma­san eltöl­tött napok­kal, éjsza­ká­ba nyúló beszél­ge­té­sek­kel, uta­zás alatt pedig várva azt az izgal­mat, hogy hol ér min­ket a nap vége, ezzel együtt milyen cso­dás nap­le­men­té­ben lehet részünk. Ilyenkor min­dig meg­ál­lunk egy kicsit, leülünk egy padra vagy csak úgy a föld­re, és ámulunk‐bámulunk, hogy mikre képes a ter­mé­szet. Nekem ez a fél óra, óra egy­ben egy kis „énidő“ is, amo­lyan gon­do­lat­ren­de­zés.
Minden uta­zá­sunk alkal­má­val igyek­szünk leg­alább egy estét kife­je­zet­ten pihe­nés­re, sétá­val egy­be­kö­tött nap­le­men­te­né­zés­re ter­vez­ni. Valaki a szik­la­szir­te­kért, adre­na­lin növe­lő fény­ké­pe­kért van oda, van, aki a szö­kő­ku­tas vagy kilá­tó­tor­nyos fotó­kat gyűj­ti, mi a nap­le­men­té­ket sze­ret­jük.

Mutatok most nek­tek öt olyan helyet, amely­nek lát­vá­nyá­tól egy­sze­rű­en elállt a léleg­ze­tünk.

Bakio, Spanyolország

Észak‐Spanyolországban, Bilbaotól nem messze a ten­ger­par­ton talál­ha­tó Bakio egy gyö­nyö­rű kis öböl­ben, mely a ször­fö­sök para­di­cso­ma, és kivá­ló kiin­du­lá­si pont egy túrá­hoz, amely elve­zet San Juan de Gaztelugatxe fel­fe­de­zé­sé­hez.

Bakioról szál­lás­aján­ló­val bőveb­ben itt írtam,

San Juan de Gaztelugatxe‐ról élmény­be­szá­mo­lót vide­ó­val pedig itt talál­tok.

Estoril, Portugália

Lisszabonból regi­o­ná­lis vonat­tal gyor­san és könnyen elér­he­tő ten­ger­par­ti nya­ra­ló­hely, mely finom­ho­mo­kos ten­ger­part­já­val Lisszabon és Cascais között várja a ven­dé­ge­it. Híres és köz­ked­velt üdü­lő­hellyé a 19. szá­zad elő­ke­lő­sé­gei tet­ték, mely ele­gan­ci­á­ja ma is érez­he­tő.

Estorilról bőveb­ben itt írtam egy vide­ó­val kiegé­szít­ve.

Cagliari, Szardínia

Októberi nap­le­men­té­ben sétál­ni a ten­ger­par­ton, a kikö­tő­ben hor­gony­zó yach­tok, halász­ha­jó között, és köz­ben vissza­néz­ni a város­ra, ahogy a nap­le­men­té­ben nyu­go­vó­ra tér, fan­tasz­ti­kus érzés volt. Cagliari Szardínia köz­pont­ja délen, a Poetto nevű ten­ger­part­já­val még ősszel is töké­le­tes úti­cél.

Cagliari beszá­mo­lón­kat itt talál­já­tok. 

Valletta, Málta

A Földközi‐tenger köze­pén lévő piciny ország tör­té­nel­mi és kul­tu­rá­lis fel­leg­vár. Málta önma­gá­ban rabul ejtett első láto­ga­tá­sunk alkal­má­val, Valletta pedig min­den uta­zó­nak köte­le­ző prog­ram. Sokan a szi­ge­tet azo­no­sít­ják Valletta váro­sá­val, hiszen vagy rövid láto­ga­tó­ba érkez­nek ide vagy mond­juk üzle­ti útra, amely val­let­tai tar­tóz­ko­dás­ra ad csak lehe­tő­sé­get.

Valletta‐i élmé­nye­ink­ről itt olvas­hat­tok bőveb­ben. 

Stockholm, Svédország

Az elmúlt évek­ben vala­hogy min­dig úgy ala­kult, hogy a nyári hóna­pok­ban észak­ra utaz­tunk. Stockholmot pél­dá­ul júli­us­ban vet­tük be, cso­da­szép tava­szi­as idő­ben. Igyekeztünk a város min­den pont­ját bejár­ni, illet­ve hajó­val fel­fe­dez­ni, vásá­rol­gat­ni és pihen­ni. Egy este csak elin­dul­tunk a szál­lá­sunk­tól cél­ta­la­nul bolyon­ga­ni egyet, s bár nem meg­le­pő módon, víz­part­ra értünk, ahol éle­tem egyik leg­cso­dá­la­to­sabb nap­le­men­té­jé­ben volt részünk.

Stockholmról bőveb­ben itt talál­tok olvas­ni­va­lót.

Egy nya­ra­lás szer­ves része a nap­le­men­te­né­zés, nem gon­dol­já­tok?

Ráadásnak muta­tok egy nap­le­men­te time­lap­se vide­ót is, mely az óce­án­par­ton készült Portugáliában, Figueira da Fozban. A vide­ón alig pár másod­perc a csoda, de élő­ben a szál­lo­dánk tera­szán átél­ni mind­ezt, felejt­he­tet­len élmény volt.

Tartsatok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljus­sa­nak.

Hozzászólás

  • Google Translate

  • Kövess min­ket:

  • Hírlevél

  • Booking.com Booking.com
  • Legnépszerűbb bejegy­zé­sek