5 nap­le­men­te, ame­lyet biz­tos, hogy ti is látni akartok

2018. május 06.

A nyár nekem min­dig egyen­lő a hosszú, tar­tal­ma­san eltöl­tött napok­kal, éjsza­ká­ba nyúló beszél­ge­té­sek­kel, uta­zás alatt pedig várva azt az izgal­mat, hogy hol ér min­ket a nap vége, ezzel együtt milyen cso­dás nap­le­men­té­ben lehet részünk. Ilyen­kor min­dig meg­ál­lunk egy kicsit, leülünk egy padra vagy csak úgy a föld­re, és ámulunk-bámulunk, hogy mikre képes a ter­mé­szet. Nekem ez a fél óra, óra egy­ben egy kis „énidő“ is, amo­lyan gondolatrendezés.
Min­den uta­zá­sunk alkal­má­val igyek­szünk leg­alább egy estét kife­je­zet­ten pihe­nés­re, sétá­val egy­be­kö­tött nap­le­men­te­né­zés­re ter­vez­ni. Vala­ki a szik­la­szir­te­kért, adre­na­lin növe­lő fény­ké­pe­kért van oda, van, aki a szö­kő­ku­tas vagy kilá­tó­tor­nyos fotó­kat gyűj­ti, mi a nap­le­men­té­ket szeretjük.

Muta­tok most nek­tek öt olyan helyet, amely­nek lát­vá­nyá­tól egy­sze­rű­en elállt a lélegzetünk.

Bakio, Spa­nyol­or­szág

Észak-Spanyolországban, Bil­ba­o­tól nem messze a ten­ger­par­ton talál­ha­tó Bakio egy gyö­nyö­rű kis öböl­ben, mely a ször­fö­sök para­di­cso­ma, és kivá­ló kiin­du­lá­si pont egy túrá­hoz, amely elve­zet San Juan de Gaz­te­l­ugat­xe felfedezéséhez.

Baki­o­ról szál­lás­aján­ló­val bőveb­ben itt írtam,

San Juan de Gaztelugatxe-ról élmény­be­szá­mo­lót vide­ó­val pedig itt találtok.

Estoril, Por­tu­gá­lia

Lissza­bon­ból regi­o­ná­lis vonat­tal gyor­san és könnyen elér­he­tő ten­ger­par­ti nya­ra­ló­hely, mely finom­ho­mo­kos ten­ger­part­já­val Lissza­bon és Cas­ca­is között várja a ven­dé­ge­it. Híres és köz­ked­velt üdü­lő­hellyé a 19. szá­zad elő­ke­lő­sé­gei tet­ték, mely ele­gan­ci­á­ja ma is érezhető.

Estoril­ról bőveb­ben itt írtam egy vide­ó­val kiegészítve.

Cag­lia­ri, Szardínia

Októ­be­ri nap­le­men­té­ben sétál­ni a ten­ger­par­ton, a kikö­tő­ben hor­gony­zó yach­tok, halász­ha­jó között, és köz­ben vissza­néz­ni a város­ra, ahogy a nap­le­men­té­ben nyu­go­vó­ra tér, fan­tasz­ti­kus érzés volt. Cag­lia­ri Szar­dí­nia köz­pont­ja délen, a Poet­to nevű ten­ger­part­já­val még ősszel is töké­le­tes úticél.

Cag­lia­ri beszá­mo­lón­kat itt talál­já­tok. 

Val­let­ta, Málta

A Földközi-tenger köze­pén lévő piciny ország tör­té­nel­mi és kul­tu­rá­lis fel­leg­vár. Málta önma­gá­ban rabul ejtett első láto­ga­tá­sunk alkal­má­val, Val­let­ta pedig min­den uta­zó­nak köte­le­ző prog­ram. Sokan a szi­ge­tet azo­no­sít­ják Val­let­ta váro­sá­val, hiszen vagy rövid láto­ga­tó­ba érkez­nek ide vagy mond­juk üzle­ti útra, amely val­let­tai tar­tóz­ko­dás­ra ad csak lehetőséget.

Valletta‑i élmé­nye­ink­ről itt olvas­hat­tok bővebben. 

Stock­holm, Svédország

Az elmúlt évek­ben vala­hogy min­dig úgy ala­kult, hogy a nyári hóna­pok­ban észak­ra utaz­tunk. Stock­hol­mot pél­dá­ul júli­us­ban vet­tük be, cso­da­szép tava­szi­as idő­ben. Igye­kez­tünk a város min­den pont­ját bejár­ni, illet­ve hajó­val fel­fe­dez­ni, vásá­rol­gat­ni és pihen­ni. Egy este csak elin­dul­tunk a szál­lá­sunk­tól cél­ta­la­nul bolyon­ga­ni egyet, s bár nem meg­le­pő módon, víz­part­ra értünk, ahol éle­tem egyik leg­cso­dá­la­to­sabb nap­le­men­té­jé­ben volt részünk.

Stock­holm­ról bőveb­ben itt talál­tok olvasnivalót.

Egy nya­ra­lás szer­ves része a nap­le­men­te­né­zés, nem gondoljátok?

Ráadás­nak muta­tok egy nap­le­men­te time­lap­se vide­ót is, mely az óce­án­par­ton készült Por­tu­gá­li­á­ban, Figu­e­i­ra da Foz­ban. A vide­ón alig pár másod­perc a csoda, de élő­ben a szál­lo­dánk tera­szán átél­ni mind­ezt, felejt­he­tet­len élmény volt.

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply