Tanulj angolt dél­előtt, s fedezd fel Mál­tát délután!

2018. szeptember 22.

Szep­tem­ber­ben végig azt figyel­tem, ki hogy készül az új tan­év­re, tele volt a kör­nye­ze­tem beirat­ko­zás­ra, köny­ves­bolt­ba, papír­bolt­ba rohan­gá­szó és hason­ló ügye­ket inté­ző embe­rek­kel, de még a Face­book hír­fo­lya­ma is folya­ma­to­san olyan blog­be­jegy­zé­se­ket, cik­ke­ket dobott fel estén­ként, amely a nyár végét és vala­mi új kez­de­tét jelen­tet­te. Mind­eköz­ben én nagyo­kat sóhaj­tot­tam, a nyári mál­tai nyelv­is­ko­lai élmé­nye­ink­re gon­dol­tam, és nem egy­szer futott át a gon­do­lat az agya­mon, hogy vissza kel­le­ne térni, min­den szem­pont­ból csu­da­k­lassz idő­szak volt! Igen, újra­kez­de­ném bár­mi­kor, és min­den­kit csak biz­tat­ni tudok, hogy mer­jen bele­vág­ni, Mál­tát pedig nem kér­dés, hogy min­den­ki­nek lát­nia kel­le­ne egy­szer élő­ben! Igen, azt is beval­lom, egy kis ösz­tön­zés­nek szá­nom ezt a bejegyzést.

Mál­tát egy­szer látni kell! Vagy több­ször is.

A világ kilen­ce­dik leg­ki­sebb orszá­ga a Földközi-tenger köze­pén Buda­pest­ről kicsit több mint két óra alatt elér­he­tő, és kivá­ló adott­sá­gok­kal ren­del­ke­zik a tör­té­ne­lem iránt érdek­lő­dők­nek, az aktív spor­to­kat űzők­nek, de az angol nyelv­ta­nu­lá­si lehe­tő­sé­get kere­sők szá­má­ra is. Éghaj­la­ta egész évben ked­ve­ző, nyá­ron kivá­ló úti cél a stran­do­lást előny­ben része­sí­tő nya­ra­lás­hoz, de télen is közel tava­szi­as idő­já­rás fogad­ja a láto­ga­tót az euró­pai mínusz fokok helyett. Több ezer éves vál­to­za­tos és izgal­mas tör­té­nel­mi múlt­tal ren­del­ke­zik, hiszen az évszá­za­dok során köz­pon­ti elhe­lyez­ke­dé­se miatt min­dig har­cok dúl­tak a felet­te való ura­lo­mért. 1800-tól kezd­ve brit gyar­mat­bi­ro­da­lom volt egé­szen 1964-ig, amely a mai napig sok helyütt meg­mu­tat­ko­zik, de leg­ész­re­ve­he­tőb­ben a nyelv­hasz­ná­lat­ban, ugyan­is a mál­tai mel­lett az angol a hiva­ta­los nyelv a szi­get­or­szág­ban. Ezen okból kifo­lyó­lag szám­ta­lan nyelv­ta­nu­lá­si lehe­tő­sé­get nyújt, nyelv­is­ko­lái magas szin­tű okta­tást biz­to­sí­ta­nak, illet­ve az angol nyel­vű közeg­ben a min­den­na­pi élet terü­le­te­in is gya­ko­rol­hat­juk az angol nyelvet.

Málta egy élmény.

Mi első láto­ga­tá­sunk alkal­má­val a szí­vünk­be zár­tuk Mál­tát, külö­nös keve­re­dé­se az arab és a nyu­ga­ti világ­nak ez a tör­pe­ál­lam meg­annyi ter­mé­sze­ti szép­ség­gel és kul­tu­rá­lis, tör­té­nel­mi lát­ni­va­ló­val. Vala­hogy ide vissza­vá­gyunk, bár­mi­kor talá­lunk itt érde­kes­sé­get, újdon­sá­got és fel­fe­dez­ni­va­lót. Min­den kor­osz­tály szá­má­ra van itt  meg­fe­le­lő kikap­cso­ló­dá­si lehe­tő­ség, legyen aktív vagy passzív az utazó hob­bi­ja, érdek­lő­dé­si­kö­re, Málta mára már a turiz­mus fel­leg­vá­ra. Gaz­da­sá­gi­lag a füg­get­len­né válás után ez húzó­ága­zat is lett a mál­tai szi­get­cso­port­hoz tar­to­zó három nagyobb szi­ge­ten, így Mál­tán, Gozón és Comi­nón. A tör­té­ne­lem, a hagyo­má­nyok, a min­den­na­pi élet meg­annyi euró­pai szem­mel külön­le­ges és érde­kes tényt, lát­ni­va­lót tar­to­gat a kül­fö­di­ek számára.

Láto­ga­tá­sa­ink nyo­mán készül­tek élmény­be­szá­mo­ló jel­leg­gel blog­be­jegy­zé­sek, ame­lyek­ben sok prak­ti­kus dol­got olvas­hat­tok, fotó­al­bu­mo­kat néze­get­het­tek, illet­ve elin­dí­tot­tuk a “Málta egy élmény” pro­jek­tet, így ha érde­kel ben­ne­te­ket Málta, kíván­csi­ak vagy­tok érde­kes­sé­gek­re, olvas­ná­tok hasz­nos infor­má­ci­ó­kat szebb­nél szebb képek kísé­re­té­ben, akkor köves­sé­tek a Face­book olda­lát.
Málta való­ban egy élmény, bár­mi­kor bár­mennyi időt is tölt el itt az ember, és mind a kikap­cso­ló­dás mind a nyelv­ta­nu­lás külön­le­ges tapasztalatszerzés.

 

Angolt tanul­ni Mál­tán menő.

Még ami­kor fogal­mam sem volt róla, hogy milyen iga­zá­ból Málta, csak olvas­gat­tam róla az inter­ne­ten és pró­bál­tam össze­ál­lí­ta­ni az első uta­zá­sunk úti ter­vét, akkor elgon­dol­kod­tam azon, hogy mit tud­hat ez a kis szi­get, ez az euró­pai mini­ál­lam, hogy ennyi nyelv­is­ko­lá­nak a híre kerül szem­be velem. Ami­kor aztán ellá­to­gat­tunk St Julians-ben a Mal­ta­lin­gua Scho­ol of Eng­lish ott­ho­ná­ba, már inkább arra vol­tam kíván­csi, hogy lehet ide beirat­koz­ni, milyen fel­té­te­lek­kel fogad az isko­la, milyen nyelv­ta­nu­lá­si prog­ra­mo­kat kínál. Meg­fo­gott mind az ország mind az isko­la lég­kö­re, egy­sze­rű­en vágya­koz­ni kezd­tem azután, hogy kipró­bál­jam magam és kel­lett ez az élet­re szóló élmény. Közös bakancs­lis­tás sze­rep­lőnk lett, melyért tet­tünk, dol­goz­tunk és meg­va­ló­sí­tot­tuk rövid időn belül. Erről készült egy blog­be­jegy­zé­sünk, melyet aján­lok figyelmetekbe.

Gon­dol­ja­tok csak bele, mennyi­re jó érzés már reg­gel nap­sü­tés­re ébred­ve indul­ni a nap­nak. A Mal­ta­lin­gua nyelv­is­ko­lá­ban dél­előtt fan­tasz­ti­kus, bele­va­ló taná­rok­tól tanulsz, a nem­zet­kö­zi­leg sok­szí­nű osz­tály­ban folya­ma­to­san hasz­ná­lod az angol nyel­vet és egy­mást segít­ve fej­lesz­ted nyelv­tu­dá­so­dat, illet­ve mind­emel­lett isme­rő­sö­ket, bará­to­kat szer­zel a szü­ne­tek­ben. Az ebéd­időd­del már te ren­del­ke­zel ahogy a dél­után­nal is, így kirán­dul­hatsz a szi­ge­ten, várost néz­hetsz, stran­dol­hatsz, fel­ke­res­he­ted Málta szám­ta­lan múze­u­ma közül vala­me­lyi­ket, és ha mind­eh­hez tár­sa­ság­ra vágysz, biz­tos vagyok benne, hogy akad erre jelent­ke­ző. A nyelv­is­ko­la maga is szer­vez dél­utá­ni prog­ra­mo­kat, ame­lyek a tanu­lá­son kívül spor­to­lás­ra, kul­tu­rá­lis fel­töl­tő­dés­re és esti tár­sa­sá­gi prog­ra­mok­ra is kiterjed.

Remé­lem meg­érett ben­ne­tek az elha­tá­ro­zás hogy ezt én is át aka­rom élni, nekem is kell egy ilyen kaland, mert van akkor egy jó hírem, egy nagy­sze­rű lehe­tő­ség a #kaland­lis­ta blog követőinek!

Jelent­kez­ze­tek a Mal­ta­lin­gua Scho­ol of Eng­lish angol nyelv­tan­fo­lya­má­ra, hasz­nál­já­tok a “Mal­ta­lin­gua­Ka­land­lis­ta­ja” kódot, és 10% ked­vez­mény­ben részesültök! 

Ha eddig hezi­tál­ta­tok, akkor most itt az alka­lom, hogy dönt­se­tek; tanul­ja­tok ango­lul dél­előtt, és fedez­zé­tek fel Mál­tát délután!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply