#kaland­lis­ta tip­pek, trük­kök I. – Hon­nan inspirálódunk?

2019. április 14.

Sok­szor fel­ve­tő­dik a kér­dés, hogy hogyan választ­juk ki az úti célun­kat, hon­nan sze­rez­zük az ötle­te­ket, egy-egy ins­pi­rá­ci­ót az uta­zá­sunk­hoz, és egy­ál­ta­lán „hogyan csi­nál­juk“, ezért úgy dön­töt­tem, meg­osz­tok vele­tek erről néhány gon­do­la­tot. Mi is az, ami ins­pi­rál az uta­zás­ra, hogyan készül el hozzá az úti ter­vünk, majd a repjegy- és szál­lás­fog­la­lá­si „menet­ren­dün­ket“ is blog­be­jegy­zés­be fog­la­lom egy három részes cikk­so­ro­zat­ban. Tart­sa­tok velem!

Ins­pi­rá­ci­ók, avagy hon­nan jön­nek az úti cél ötletek?

Nem­ré­gi­ben olvas­tam egy fel­mé­rés­ben, hogy a leg­töb­ben a saját bakancs­lis­tá­juk­ról válasz­ta­nak követ­ke­ző úti célt. Ez vala­hol sze­rin­tem min­den­ki­re, és így ránk is igaz, hisz gon­dol­ja­tok bele, vala­mi­kor és vala­mi­nek a hatá­sá­ra egy­szer fel­ke­rült arra a lis­tá­ra, és tud­já­tok, hogy szé­pen sor­ban ezt meg akar­já­tok való­sí­ta­ni. A kér­dés inkább az az én szem­szö­gem­ből, hogy hon­nan és milyen indít­ta­tás­ból került fel egy város, egy régió, egy neve­ze­tes­ség arra a bizo­nyos lis­tá­ra? Fogal­maz­ha­tok úgy is, hon­nan ered az ins­pi­rá­ció, hogy ezt meg akar­juk sze­mé­lye­sen is nézni, át akar­juk élni?

Az ins­pi­rá­ció szó alap­ve­tő­en ihle­tet, ösz­tön­zést jelent. Nekem nagyon tet­szik, ahogy az ins­pi­rál szó jelen­té­sét magya­ráz­zák: „cse­lek­vést sugal­maz“, „érzést ösz­tö­nöz“ és „lel­ke­sít“. Csak meg­erő­sí­tik ben­nem azt, amit annak ide­jén a blog elin­dí­tá­sá­val kitűz­tünk célul, illet­ve ami év végén a sze­münk előtt lebe­gett, ami­kor meg­szü­le­tett a #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók soro­zat gondolata.

A Kaland­lis­ta blog­ge­re­ként lét­re­hoz­tunk egy online uta­zós soro­zata­tot #kaland­lis­ta Ins­pi­rá­ci­ók néven, amely­ben havon­ta egy blog­ger­rel, uta­zó­val, világ­já­ró­val beszél­ge­tek ötle­tet, ins­pi­rá­ci­ót adva egy-egy ország, város, régió fel­fe­de­zé­sé­hez. Ven­dé­gem ked­venc, tit­kos helye­it fény­ké­pek­kel, sze­mé­lyes tör­té­ne­tek­kel fűsze­rez­ve mutat­juk be egy jó han­gu­la­tú, kötet­len beszél­ge­tés kere­té­ben. Min­den hónap 4. pén­tek­jé­nek esté­jén pre­mi­er. Face­boo­kon ese­mény készül min­den rész­hez továb­bi infor­má­ci­ók­kal, illet­ve ha fel­irat­koz­tok You­Tu­be csa­tor­nánkra, elsők közt néz­he­ti­tek meg a leg­újabb részt. Min­den új rész után egy blog­be­jegy­zés­ben meg­osz­tom néhány sze­mé­lyes gon­do­la­to­mat, kulissza­tit­kot, így érde­mes a blo­got is figyel­ni ezekért.

Ötle­tet, bátor­sá­got, infor­má­ci­ót sze­ret­nénk nyúj­ta­ni nek­tek képek, blog­be­jegy­zé­sek, vide­ók és beszél­ge­té­sek for­má­já­ban, olya­nok­ról, ame­lyek min­ket is érde­kel­nek, ránk is hatás­sal van­nak. Ami a tar­ta­lom mögött van, az tulaj­don­kép­pen a mi kíván­csi­sá­gunk, a mi ins­pi­rá­ci­ónk, melyet sze­ret­nénk meg­mu­tat­ni és tovább­ad­ni nek­tek is. Sike­rül talán álta­lunk is bőví­te­ne­tek a bakancs­lis­tát, útra kelni és fel­fe­dez­ni mind­azt, amit a világ rejt. Nem utol­só sor­ban pedig isme­re­te­ket bővít­het­tek, amit akár csak amo­lyan online for­má­ban és vizu­á­li­san is lehet, ezál­tal már töb­bek vagyunk.

Nem egy­szer for­dult elő velem, hogy meg­lát­tam egy képet egy inter­ne­tes olda­lon vagy nyom­ta­tott médi­á­ban, és belém­ha­sí­tott az érzés, nekünk ide el kell jut­nunk, ezt látni aka­rom élő­ben. A leg­em­lé­ke­ze­te­se­ebb ilyen utunk volt pél­du­ál Spa­nyol­or­szág­ban, San Juan de Gaztelugatxe-hoz tett túránk, vagy ami­kor leg­elő­ször utaz­tunk Mál­tá­ra, és azt ter­vez­get­tük, hogy milyen kirán­du­lá­so­kat tegyünk a szi­ge­ten, és meg­lát­tam egy fotót Mars­ax­lokk öblé­ről a szám­ta­lan szí­nes luz­zu­val. Val­lom ezek tük­ré­ben, hogy sok­szor igen is elég egy fotó ahhoz, hogy egy felejt­he­tet­len uta­zást tegyünk.

Ren­ge­te­get olva­sok mind uta­zás­sal fog­lal­ko­zó maga­zi­no­kat, mind blo­go­kat és per­sze köny­ve­ket is. Tájé­ko­zó­dás, tudás­vágy és szó­ra­ko­zás is egy­ben. Sze­re­tem az úti­köny­ve­ket (más lexi­ko­no­kat, szó­tá­ra­kat búj, én úti­köny­ve­ket), de még job­ban az olyan olvas­má­nyo­kat, melyek ugyan regény for­má­ban jelen­nek meg, viszont olvas­va kicsit ott, a hely­szí­nen érez­he­tem magam. Meg­is­mer­te­ti a cse­lek­mény folya­mán velünk a szer­ző a várost, az orszá­got, a szi­ge­tet, és leg­szí­ve­seb­ben rög­tön fog­lal­nám oda a repü­lő­je­gyet. Az ilyen ins­pi­rá­ló köny­ve­ket egy ideje meg is osz­tom a blo­gon a #kaland­lis­ta köny­ves­pol­ca menü­ben, amely­hez nyu­god­tan adhat­tok tip­pe­ket, ha olvas­ta­tok vala­mi nagyon jót, nagyon uta­zás­ra ins­pi­rá­ló történetet.

Szó esett az uta­zá­si online, off­line maga­zi­nok­ról és blo­gok­ról is, ezt ígé­rem hama­ro­san bőveb­ben is kifej­tem. Úgy gon­do­lom, erre ére­de­mes egy külön blog­be­jegy­zést szán­nom, egy­elő­re annyit mon­dok, igen, töb­bet olva­sok és köve­tek rend­sze­re­sen. Leszö­ge­zem, nem riva­li­zá­lás, ver­seny vagy hason­lók miatt, sok­kal inkább az érde­kes tar­tal­muk és infor­má­ció­szer­zés miatt. Egy uta­zá­si blog sze­rin­tem akkor jó, ha sze­mé­lyes, fel­vál­lal­va, ha vala­mi tet­szik és azt is, ami nem; ha jár­tunk már ott és akkor is, ha csak vágyunk oda. Embe­rek vagyunk, külön­bö­ző beál­lí­tott­ság­gal, így el tud­juk dön­te­ni, hogy nekünk ez meg­fe­le­lő vagy másra vágyunk, de egy irány­mu­ta­tást leszűr belő­le min­den­ki magá­nak. Min­den­képp első kéz­ből szer­zett tapasz­ta­la­tok­ra vagyok ilyen­kor kíván­csi, a meg­va­ló­sít­ha­tó­ság­ra, azaz a gya­kor­la­ti infor­má­ci­ók­ra, és azok­nak a tit­kos kis helyek­nek, helyi élmé­nyek­nek tudok a leg­job­ban örül­ni, ami­ket úti­köny­vek nem mon­da­nak el, ami­től olyan „való­di“ lesz egy uta­zás akár csetlése-botlása (mert van, hogy ez velünk is meg­tör­té­nik vagy bár­mi­kor megtörténhet).

Úti ter­vek, avagy hogyan készül el uta­zá­sunk menetrendje?

Nyil­ván leg­több­ször mi is a bakancs­lis­tánk­ról választ­juk a követ­ke­ző úti célt, azon­ban azt, hogy melyik legyen az, leg­in­kább az anya­gi­ak hatá­roz­zák meg és az időkeretünk.

Kíván­csi­ak vagy­tok, hogyan állí­tom össze útvo­na­lun­kat egy város­né­zés vagy egy hosszabb, több helyet érin­tő uta­zás alka­la­má­val? Köves­sé­tek a #kaland­lis­ta Face­book oldalt, figyel­jé­tek az új blog­be­jegy­zé­se­ket, hama­ro­san ezt is meg­osz­tom veletek!

Tart­sa­tok velem tovább­ra is itt a blo­gon és köves­sé­tek face­book olda­lon a kaland­lis­ta bejegy­zé­se­ket az újabb érde­kes­sé­ge­kért, fotó­kért, vide­ó­kért. Ha tet­szik, egy meg­osz­tás­sal segít­het­tek is, hogy még töb­bek­hez eljussanak.

Leave a Reply