#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‑i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bármikor)

2017. március 20.

Az elmúlt idő­szak­ban töb­ben kér­dez­ték már, hogy a május 1‑i hosszú hét­vé­gé­re mit ter­ve­zünk, milyen kirán­du­lást aján­lunk, merre jár­tunk mi ilyen­kor. Ennek okán gon­dol­tam, hogy a követ­ke­ző két hét­ben meg­osz­tom vele­tek az elmúlt évek ilyen hét­vé­gé­i­nek prog­ram­ját, fotó­al­bu­mát és hasz­nos információkat. 

Ebben a bejegy­zés­ben most össze­sze­dem a top5 kirán­du­lá­sun­kat, s ha köve­ti­tek bejegy­zé­se­i­met, továb­bi érde­kes­sé­ge­ket, élmé­nye­ket olvashattok.

Hát akkor, éljen május elseje!

Krak­kó, Lengyelország

Buda­pest­ről autó­val is könnyen meg­kö­ze­lít­he­tő, mi az Euro­li­nes menet­rend­sze­rin­ti busz­já­ra­tá­val utaz­tunk min­den alka­lom­mal. Meg­bíz­ha­tó­ak, kb. 7 – 7,5 óra alatt teszik meg az utat és 2x tart tech­ni­kai szü­ne­tet köz­ben, tehát jól bír­ha­tó gye­rek­kel is vagy idő­seb­bek szá­má­ra is ide­á­lis. Krak­kót ajánl­juk önma­gá­ban, vég­te­le­nül roman­ti­kus főleg a tava­szi nap­sü­tés­ben, de érde­mes egy kirán­du­lást is tenni Wie­licz­ka sóbá­nyá­i­ba vagy éppen #Zakopane-ba (erről már írtam koráb­ban). Bőveb­ben…

Tát­ra­lom­nic és a Magas-Tátra szlo­vák oldala

Mi vonat­tal érkez­tünk Pop­rá­don keresz­tül Tát­ra­lom­nic­ra. Buda­pest – Pop­rád útvo­nal­ra a MÁV nem­zet­kö­zi pénz­tá­rá­ban vásá­rol­hatsz jegyet, minél előbb annál ked­ve­zőbb az ár. A tát­rai vil­la­mos­vas­út­tal bejár­ha­tó könnyen az egész tér­ség és gyö­nyö­rű kirán­du­lá­so­kat, túrá­kat lehet tenni élvez­ve a csen­det, nyu­gal­mat és ter­mé­szet szép­sé­ge­it. Bőveb­ben…

Pozsony, Szlo­vá­kia

A jelen­le­gi szlo­vák fővá­rost egy­szer lát­nia kell min­den magyar­nak. Meg­kö­ze­lít­he­tő könnyen autó­val, vonat­tal, bár mi a buszt válasz­tot­tuk. Az Euro­li­nes jára­tá­val Buda­pest­től mind­össze 2,5 – 3 óra távol­ság­ra talál­ha­tó, így tény­leg kirán­du­lás­ként ter­vez­he­tő a láto­ga­tás. Egy vasár­na­pi tör­té­ne­lem óra. Bőveb­ben…

Prága, Cseh­or­szág

Egy­ér­tel­mű­en a vona­tot aján­lom, min­den­ki­nek aki egy kicsit is kaland­ra vágyik. Amit fon­tos itt meg­je­gyez­nem: Saj­nos még most máju­si kirán­du­lók­nak nem olyan jó hír, de én kife­je­zet­ten örü­lök neki, hogy a Rya­nair 2017. novem­be­ré­től menet­rend­sze­rint jára­tot fog üze­mel­tet­ni a Buda­pest – Prága útvo­na­lon. Ez jelen­tő­sen rövi­dí­ti a két város közti uta­zást és több más úti­cél is könnyeb­ben elér­he­tő lesz, ezál­tal több álom vál­hat való­ra. Bőveb­ben…

Bras­só, Románia

Szin­tén vonat az élmény kul­csa. Buda­pest – Bras­só nem kis távol­ság, de ha az éjsza­kai vonat­utat vál­lal­juk, lehet háló­ko­csis jegyet is venni, újabb nagy élménny­ell gaz­da­god­ha­tunk és újabb pipa a kaland­lis­tán­kon. A város neve­ze­tes­sé­gei, lát­ni­va­lói az óvá­ros­ban össz­pon­to­sul­nak, közel egy­más­hoz, egy nap alatt tény­leg bejár­ha­tó. Aki sport­ra­jon­gó, érkez­het egy rang­adó­ra is az ASC Bra­sov – HSC Csík­sze­re­da jég­ko­rong meccs­re, garan­tált a jókedv és az élet­re szóló élmény. Bőveb­ben…

Min­den fent fel­so­rolt hely­hez külön­le­ges élmé­nye­ink kötőd­nek, igyek­szem meg­osz­ta­ni vele­tek párat a követ­ke­ző napok bejegy­zé­se­i­ben, hogy még inkább ked­vet kap­ja­tok a felfedezésekhez.

Leave a Reply