A Magas-Tátra szlo­vák olda­la – Tát­ra­lom­nic­tól a Csorba-tóig

2017. március 25.

#kaland­lis­ta 5 tipp­je a május 1‑i hosszú hét­vé­gé­re (vagy bár­mi­kor) – 2. rész

Pop­rád­tól a tát­rai vil­la­mos­vas­út külön­le­ges élményt nyújt a Magas-Tátra lábá­nál fekvő tele­pü­lé­sek­hez való elju­tás­ban, bár­me­lyi­ket is válasszuk tar­tóz­ko­dá­sunk­hoz. Mi Tát­ra­lom­ni­cot sze­mel­tük ki, mely a leg­ke­le­teb­bi a sor­ban és egy­ben a vég­ál­lo­má­sa is a vas­út­vo­nal­nak, vala­mint kitű­nő kirán­du­lá­sok szer­vez­he­tő­ek innen.

Érke­zés Tátralomnicra

A vasút Ótát­ra­fü­re­den ketté ága­zik, eljut­ha­tunk a kele­ti irány­ban Tát­ra­lominc­ra, a nyu­ga­ti irány­ban pedig egé­szen a Csorba-tóig. A menet­je­gyet előre az állo­má­son kell meg­ven­ni és az indu­lás­kor érvé­nye­sí­te­ni, később kala­uz­nál nincs rá lehe­tő­ség, mert nincs a jára­to­kon, auto­ma­ta jegy­ke­ze­lés van. Szál­lá­sunk köz­vet­le­nül az állo­má­son volt az Apart­mány Reno­mal. Ne gon­dol­ja­tok nagy, zajos, for­gal­mas és eset­leg csú­nyács­ka állo­más­ra, sok­kal inkább egy ked­ves kis magas­he­gyi tele­pü­lés, idő­kö­zön­ként modern vona­tot foga­dó helyé­re. Az apart­man­ház­ban ked­ve­sen és magya­rul szol­gál­tak ki, töké­le­tes és kényel­mes volt a kirán­du­lá­sa­ink­hoz. Köz­vet­len mel­let­te van egy kávézó‑, cuk­rász­da és a sar­kon túl egy kel­le­mes, tera­szos étte­rem (Grill Pub) bősé­ges kíná­lat­tal és hatal­mas adag éte­lek­kel várja ven­dé­ge­it. Több­ször tesz­tel­tük, szív­ből ajánljuk.

Kirán­du­lá­sa­ink a környéken

Tát­ra­lom­nic (Tat­ran­s­ka Lom­ni­ca) a Lomnici-csúcs alat­ti tele­pü­lés, mely mára egyen­ran­gú turis­ta­köz­pont lett Ótát­ra­fü­red­del. Ter­mé­sze­ti szép­sé­gek­ben, lát­ni­va­lók­ban, túra­út­vo­na­lak­ban bővel­ke­dik szép szám­mal. Itt talál­ha­tó a Tátra Múze­um, de a leg­von­zóbb még­is­csak a Lomnici-csúcs közel­sé­ge, lát­vá­nya. Drót­kö­tél­pá­lyá­ja visz fel előbb a Kő-pataki-tóhoz, majd onnan a a Magas-Tátra leg­nép­sze­rűbb csú­csá­hoz. A szint­kü­lönb­ség össze­sen 1722 m.  A kilá­tás káp­rá­za­tos, szép idő­ben a Mátra és Bükk vonu­la­tá­ig is ellát­ni. Mi május­ban inkább a hófed­te csú­csok­ban és szik­rá­zó nap­sü­tés­ben élvez­tük az elénk táru­ló lát­ványt és egy igazi clas­sic tát­ra­te­á­val koc­cin­tot­tunk a kilá­tó pere­mén állva. A vissza­úton még tet­tünk egy sétát a Kő-pataki-tó és az Obszer­va­tó­ri­um körül és meg­ren­dez­tük a május 1‑i hógo­lyó­csa­tát mint különlegesség.

Ótát­ra­fü­red (Stary Smo­ko­vec) a Magas-Tátra leg­na­gyobb és leg­ré­geb­bi üdü­lő­he­lye. Híres für­dő­jé­ről, mely már az 1800-as évek első felé­től gyors fej­lő­dés­nek indult. Itt ala­kult meg Magyar­or­szág első, a világ hete­dik turis­ta klub­ja, a Magyar­or­szá­gi Kár­pát Egye­sü­let 1873-ban. Turisz­ti­ka­i­lag ez nevez­he­tő a köz­pont­nak, ren­ge­teg lehe­tő­sé­get kínál a túrá­zók­nak. Innen jut­ha­tunk fel a Taraj­ká­ra a sik­ló­val vagy akár gya­log is. Mi kihasz­nál­tuk a sik­lót, majd a felső állo­má­sá­tól tet­tünk egy kör­tú­rát meg­ta­pasz­tal­va a téli túrá­zás adta szép­sé­get és nehéz­sé­get a víz­esé­sek­hez. Fel­üdí­tő volt utána betér­ni egy helyi ven­dég­ház­ba egy meleg ital­ra és megpihenni.

Nyu­ga­ton Csor­ba­tó­nál (Strbs­ké Pleso) ér véget a vil­la­mos­vas­út vona­la, mely köz­vet­le­nül a Csorba-tó mel­lett fek­szik jól fel­sze­relt sípá­lyák­kal és modern szál­lo­dák­kal, étter­mek­kel. A 19. szá­zad végén egyre több villa épült itt, elké­szült a fogas­ke­re­kű is és hiva­ta­lo­san für­dő­te­le­pü­lés­sé nyil­vá­ní­tot­ták. A tele­pü­lé­sen emel­lett két­szer is ren­dez­tek sí világ­baj­nok­sá­got. Egy­szer ide még vissza­té­rünk ugyan­is saj­nos az idő­já­rás nem volt kegyes hoz­zánk, sűrű köd­ben és sza­ka­dó eső­ben érkez­tünk, s még a tőlem pár méter­re lévő tavat sem lát­tuk. Egy rövid séta és egy kel­le­mes ebéd, vala­mint a válo­ga­tott jég­ko­rong­meccs helyi druk­ke­rek­kel való közös nézé­se után ezút­tal búcsút vet­tünk a Magas-Tátrától.

Nekünk ennyi fért a három napos kirán­du­lás­ba, de lehe­tő­sé­gek még akad­nak bőven csak időt kell rá talál­ni. És egy újabb kényel­mes túracipőt.

Lomnici-csúcs
Tát­ra­lom­nic
Ótát­ra­fü­red
Taraj­ka
Csorba-tó

Leave a Reply